اطلاعات Disney XD
اسم کانال

Disney XD

زبان سوئدی
نروژی
den
فنلاندی

Disney XD فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
 
Disney XD

Thor 5 1 ° W

11357 h 24500 7/8 521 676
677
678
679
3207
 
Disney XD

Eutelsat Hotbird 13A 13 ° E
هاتبرد یوتلست

10834 V 27500 3/4 528 628 3514
 
Disney XD

Eutelsat 7 West A 7 ° W
یوتلست

11862 v 27500 2/3 211 311 211
 
Disney XD

Astra 1M 19.2 ° E
آسترا

11758 H 27500 3/4 1279 1280 28
 
 
Disney XD

Nimiq 5 72.7 ° W

12282 R 21500 2/3 0 174
 
 
DISNEY XD

Eutelsat 7A 7 ° E
یوتلست

11575 V 30000 3/4 2110 2212
2213
2311
 
Disney XD

Eutelsat Hotbird 13B 13 ° E
هاتبرد یوتلست

12188 V 27500 3/4 337 338 7349
 
Disney XD

Eutelsat Hotbird 13C 13 ° E
هاتبرد یوتلست

11219 h 29900 3/4 164 416
417
15307
 
Disney XD

Eutelsat Hotbird 13B 13 ° E
هاتبرد یوتلست

11823 H 27500 3/4 521 740
741
316