اطلاعات ESP2 NE UPC
اسم کانال

ESP2 NE UPC

زبان انگلیسی
لهستانی
srp
چک
دانمارکی
روسی
سوئدی
مجارستانی
ron
نروژی

ESP2 NE UPC فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
 
ESP2 NE UPC

Eutelsat Hotbird 13C 13 ° E
هاتبرد یوتلست

11240 V 27500 3/4 5110 5120
5220
5520
5620
5720
5820
5920
6420
6520
6620
13886