اطلاعات رادیوی Kurdistan Voice
اسم کانال

Kurdistan Voice Radio

زبان کردی

Kurdistan Voice Radio فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
 
Kurdistan Voice Radio

NSS 12 57 ° E

11572 v 1250 3/4 0 132 2