اطلاعات Radyo 6
اسم کانال

Radyo 6

زبان ترکی

Radyo 6 فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
 
Radyo 6

Turksat 3A 42 ° E
ترکست

11096 H 30000 5/6 0 917 8
 
Radyo 6

Turksat 2A 42 ° E
ترکست

11919 v 24444 3/4 0 917 8