اطلاعات Radyo Duhok
اسم کانال

Radyo Duhok

زبان کردی

Radyo Duhok فرکانس ها
اسم کانال ماهواره

Frequency (فرکانس)

Pol Symbolrate (سیمبل ریت) FEC

VideoPID

AudioPID

SID
Radyo Duhok

NSS 12 57 ° E

11568 v 2500 3/4 611 131 1