فرکانس های کانال های ارمنی


ماهواره یوتلست :
Eutelsat 36B @ 36°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12630 horizontal
  (افقی)
  2238 5/6

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7 West A @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12380 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2015
  • 2024
  • ارمنی
  • 2910
  • NILESAT

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 12 West A @ 12.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12606 horizontal
  (افقی)
  1333 3/4

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 19 @ 97°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11874 horizontal
  (افقی)
  22000 2/3
  • 3585
  • 3601
  • ارمنی
  • 4
  • GlobeCast World TV
  11898 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  • 773
  • 774
  • ارمنی
  • 758
  • GlobeCast World TV
  11966 horizontal
  (افقی)
  22000 3/4
  12152 horizontal
  (افقی)
  20000 3/4