فرکانس های کانال های چینی


ماهواره :
AsiaSat 3S @ 105.5°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3729 horizontal
  (افقی)
  13650 3/4
  • 1110
  • 1120
  • چینی
  • 1100
  •  
  3880 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 58
  • 59
  • چینی
  • 3
  •  
  4000 horizontal
  (افقی)
  26850 7/8
  4040 horizontal
  (افقی)
  26500 1/2
  •  
  • 7120
   7130
   7132
   7220
   7222
   7230
   7330
   7420
   7422
   7430
   7520
   7550
   7620
   7622
   7630
   7632
   7720
   7722
   7730
   7732
   8020
   8022
   8030
   8032
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   روسی
   روسی
   روسی
   روسی
   چینی
   چینی
   چینی
   چینی
  •  
  •  
  12424 horizontal
  (افقی)
  3000 5/6
  12511 horizontal
  (افقی)
  4340 3/4

  ماهواره :
  AsiaSat 5 @ 100.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4148 vertical
  (عمودی)
  11852 3/4
  • 850
  • 851
  • چینی
  • 8
  •  
  4156 horizontal
  (افقی)
  6111 3/4
  •  
  •  
  • چینی
  •  
  •  
  4160 horizontal
  (افقی)
  6111 3/4
  4165 horizontal
  (افقی)
  5632 3/4
  •  
  •  
  • چینی
  •  
  •  

  ماهواره :
  Yamal 201 @ 90°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3553 left
  (چپ)
  20000 3/4
  • 401
  • 113
   213
   312
   313
   411
   412
   413
  • فرانسوی
   چینی
   عربی
   فارسی
   ترکی
   انگلیسی
   روسی
  • 4
  •  

  ماهواره :
  ST 2 @ 88°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3657 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4
  3663 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4
  3671 horizontal
  (افقی)
  9256 3/4
  4036 horizontal
  (افقی)
  1200 3/4
  •  
  •  
  • چینی
  •  
  •  

  ماهواره :
  Apstar 2R -Telstar 10 @ 76.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4073 horizontal
  (افقی)
  13020 Auto

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 36A @ 36°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12284 right
  (راست)
  27500 3/4
  • 333
  • 403
  • چینی
  • 10804
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 36B @ 36°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11940 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 321
  • 323
  • چینی
  • 502
  • Multichoice Africa
  12034 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13B @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12149 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 224
  • 225
  • چینی
  • 7224
  •  

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13C @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10892 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 123
   122
   124
   121
   120
   126
   301
  • zet
   pla
   pin
   tok
   چینی
   ant
   rjg
  • 4840
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 10A @ 10°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3914 right
  (راست)
  12096 5/6
  • 111
  • 112
  • چینی
  • 1
  •  
  • 331
  • 332
  • چینی
  • 23
  •  
  3950 right
  (راست)
  16210 5/6

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 9A @ 9°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11823 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4609
  • 4610
   4611
  • چینی
   مانداریایی
  • 1
  •  
  • 4865
  • 4866
  • چینی
   مانداریایی
  • 2
  •  
  • 5121
  • 5122
  • چینی
   مانداریایی
  • 3
  •  
  • 5633
  • 5634
   5635
  • چینی
   مانداریایی
  • 5
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7 West A @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11354 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6

  ماهواره تل استار :
  Telstar 12 @ 15°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12608 horizontal
  (افقی)
  19279 2/3

  ماهواره :
  Nimiq 1 @ 91°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12268 left
  (چپ)
  20000 7/8
  12326 left
  (چپ)
  20000 7/8
  12632 right
  (راست)
  20000 5/6

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 17 @ 91°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4180 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 19 @ 97°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11836 vertical
  (عمودی)
  20765 3/4
  • 43
  • 38
  • چینی
  • 3
  • Pittsburgh International Telecommunications
  11842 horizontal
  (افقی)
  22000 3/4
  • 2013
  • 3013
  • چینی
  • 13
  • RRsat Global Communications Network
  12090 horizontal
  (افقی)
  20000 3/4
  12122 horizontal
  (افقی)
  20000 3/4
  • 879
  • 880
  • چینی
  • 7
  • San Francisco International Gateway