فرکانس های کانال های انگلیسی


ماهواره :
AsiaSat 3S @ 105.5°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3706 horizontal
  (افقی)
  6000 3/4
  3733 vertical
  (عمودی)
  6500 3/4
  3760 horizontal
  (افقی)
  26000 7/8
  • 1010
  • 1011
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  3820 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  3880 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  3888 vertical
  (عمودی)
  9218 Auto
  3906 vertical
  (عمودی)
  2814 3/4
  • 308
  • 256
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  4040 horizontal
  (افقی)
  26500 1/2
  •  
  • 7120
   7130
   7132
   7220
   7222
   7230
   7330
   7420
   7422
   7430
   7520
   7550
   7620
   7622
   7630
   7632
   7720
   7722
   7730
   7732
   8020
   8022
   8030
   8032
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   روسی
   روسی
   روسی
   روسی
   چینی
   چینی
   چینی
   چینی
  •  
  •  
  4071 horizontal
  (افقی)
  14240 3/4
  • 2020
  • 2021
  • انگلیسی
  • 202
  •  
  12352 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 109
  • 209
   509
  • فارسی
   انگلیسی
  • 9
  •  

  ماهواره :
  AsiaSat 5 @ 100.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3660 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  3732 horizontal
  (افقی)
  8888 2/3
  3745 vertical
  (عمودی)
  5632 3/4
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  3750 vertical
  (عمودی)
  6111 3/4
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  3760 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  3767 vertical
  (عمودی)
  6525 1/2
  • 4864
  • 4865
  • انگلیسی
  • 3
  •  
  3774 horizontal
  (افقی)
  6111 3/4
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  3778 vertical
  (عمودی)
  3333 3/4
  3785 vertical
  (عمودی)
  6111 3/4
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  3794 horizontal
  (افقی)
  4640 3/5
  3795 vertical
  (عمودی)
  3310 3/4
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  3798 horizontal
  (افقی)
  2000 2/3
  3805 horizontal
  (افقی)
  3255 3/4
  3816 horizontal
  (افقی)
  2890 3/4
  3820 vertical
  (عمودی)
  27500 7/8
  •  
  • 1222
   1412
   1512
   1612
   1712
   1812
   1912
   2002
   2112
   2312
   2412
   2612
   2712
   1151
   2713
   2719
   2720
   2721
  • عربی
   عربی
   عربی
   عربی
   عربی
   عربی
   عربی
   عربی
   عربی
   عربی
   عربی
   عربی
   عربی
   عربی
   عربی
   عربی
   عربی
   انگلیسی
  •  
  •  
  3960 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2561
  • 2571
   2572
   2573
   2574
   2575
   2576
   2577
   2578
   2579
   2580
  • انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
  • 10
  •  
  3980 vertical
  (عمودی)
  29720 5/6
  4000 horizontal
  (افقی)
  28125 3/4
  • 370
  • 371
   372
  • انگلیسی
   فرانسوی
  • 7
  •  
  4132 horizontal
  (افقی)
  10670 3/4

  ماهواره :
  Express-AM33 @ 96.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3675 right
  (راست)
  33483 7/8

  ماهواره :
  Insat 4B @ 93.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11490 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره / :
  Measat-3 / 3A @ 91.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3480 horizontal
  (افقی)
  28000 7/8
  3629 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  • 1160
  • 1120
  • انگلیسی
  • 25
  •  
  3644 horizontal
  (افقی)
  28000 7/8
  3840 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  3920 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  12316 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  12563 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  12597 horizontal
  (افقی)
  19500 5/6
  • 593
  • 594
  • انگلیسی
  • 126
  •  
  12643 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 78
  • 77
  • انگلیسی
  • 90
  •  

  ماهواره :
  Yamal 201 @ 90°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3553 left
  (چپ)
  20000 3/4
  • 401
  • 113
   213
   312
   313
   411
   412
   413
  • فرانسوی
   چینی
   عربی
   فارسی
   ترکی
   انگلیسی
   روسی
  • 4
  •  
  3674 left
  (چپ)
  17500 3/4
  •  
  • 1313
   1329
   1345
   1361
   1585
   1601
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   روسی
   روسی
  •  
  •  
  3954 left
  (چپ)
  29500 3/4

  ماهواره :
  KazSat 2 @ 86.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11481 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 2910
  • 2920
  • انگلیسی
  • 191
  •  

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 15 @ 85.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12600 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3

  ماهواره :
  Insat 4A @ 83°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3756 horizontal
  (افقی)
  13333 3/4

  ماهواره اکسپرس :
  Express MD1 @ 80°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3875 right
  (راست)
  32000 3/4

  ماهواره :
  Thaicom 5 @ 78.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3480 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 203
  • 303
   403
  • تایلندی
   انگلیسی
  • 803
  •  
  • 204
  • 304
   404
  • تایلندی
   انگلیسی
  • 804
  •  
  • 205
  • 305
   405
  • تایلندی
   انگلیسی
  • 805
  •  
  • 206
  • 306
   406
  • تایلندی
   انگلیسی
  • 806
  •  
  • 208
  • 308
   408
  • تایلندی
   انگلیسی
  • 808
  •  
  • 209
  • 309
   409
  • تایلندی
   انگلیسی
  • 809
  •  
  • 210
  • 310
   410
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 810
  •  
  • 212
  • 312
   412
  • تایلندی
   انگلیسی
  • 812
  •  
  3551 horizontal
  (افقی)
  13333 3/4
  3574 horizontal
  (افقی)
  7492 2/3
  3617 vertical
  (عمودی)
  12500 3/4
  • 39
  • 38
  • انگلیسی
  • 3
  •  
  •  
  • 2377
  • انگلیسی
  • 30
  •  
  •  
  • 2393
  • انگلیسی
  • 31
  •  
  3627 vertical
  (عمودی)
  2500 3/4
  3640 horizontal
  (افقی)
  28066 3/4
  • 2591
  • 2592
  • انگلیسی
  • 13
  •  
  •  
  • 3020
  • انگلیسی
  • 20
  •  
  3641 vertical
  (عمودی)
  2222 3/4
  3644 vertical
  (عمودی)
  2222 3/4
  4056 vertical
  (عمودی)
  5000 3/4
  • 404
  • 504
  • انگلیسی
  • 904
  •  
  12355 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  • 303
  • 403
  • انگلیسی
  •  
  •  
  • 302
  • 402
  • انگلیسی
  • 2
  •  

  ماهواره :
  Apstar 2R -Telstar 10 @ 76.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3680 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  3840 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  3960 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2048
  • 2049
  • انگلیسی
  •  
  •  

  ماهواره :
  ABS-1 @ 75°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3559 vertical
  (عمودی)
  28800 5/6
  • 231
  • 232
  • انگلیسی
  • 13
  •  
  • 161
  • 162
  • انگلیسی
  • 6
  •  
  • 151
  • 152
  • انگلیسی
  • 5
  •  
  • 131
  • 132
  • انگلیسی
  • 3
  •  
  3639 vertical
  (عمودی)
  29000 5/6
  3659 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  3679 vertical
  (عمودی)
  29000 5/6
  3887 vertical
  (عمودی)
  7495 3/4
  • 1160
  • 1120
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  •  
  • 1322
  • انگلیسی
  • 4
  •  
  3897 vertical
  (عمودی)
  1795 3/4
  3904 vertical
  (عمودی)
  2593 3/4
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  12518 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  12548 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  • 901
  • 902
   903
  • روسی
   انگلیسی
  • 900
  •  
  12579 horizontal
  (افقی)
  22000 3/4
  • 1702
  • 1701
  • انگلیسی
  • 117
  •  
  12579 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  12597 horizontal
  (افقی)
  2992 3/4
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  12610 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  • 1201
  • 1203
   1204
  • روسی
   انگلیسی
  • 1200
  •  
  • 1301
  • 1302
   1303
  • روسی
   انگلیسی
  • 1300
  •  
  • 1601
  • 1602
   1603
  • انگلیسی
   روسی
  • 1600
  •  
  12670 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  • 501
  • 502
   503
  • روسی
   انگلیسی
  • 500
  •  
  12707 vertical
  (عمودی)
  12400 7/8

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 70A @ 70.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11210 horizontal
  (افقی)
  6509 2/3
  • 4096
  • 4097
  • انگلیسی
  • 1
  •  

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 10 @ 68.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3712 horizontal
  (افقی)
  14454 3/4
  • 50
  •  
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  • 52
  • 64
  • انگلیسی
  • 2
  •  
  3739 horizontal
  (افقی)
  26597 1/2
  3739 horizontal
  (افقی)
  26600 2/3
  3752 vertical
  (عمودی)
  9300 3/4
  • 1025
  • 1026
  • انگلیسی
  • 4
  • H
  3768 horizontal
  (افقی)
  6500 3/4
  • 257
  • 258
   259
  • انگلیسی
   هندی
  • 23000
  • ZEE TV
  3774 vertical
  (عمودی)
  2944 3/4
  3783 horizontal
  (افقی)
  6990 Auto
  3787 vertical
  (عمودی)
  3617 3/4
  •  
  • 2311
  • انگلیسی
  • 4
  • ABC Australia
  •  
  • 2330
  • انگلیسی
  • 6
  • ABC Australia
  •  
  • 2331
  • انگلیسی
  • 7
  • ABC Australia
  •  
  • 2350
  • انگلیسی
  • 9
  • ABC Australia
  •  
  • 2351
  • انگلیسی
  • 10
  • ABC Australia
  3805 vertical
  (عمودی)
  6680 3/4
  • 2012
  • 3012
  • انگلیسی
  • 12
  •  
  • 2013
  • 3013
  • انگلیسی
  • 13
  •  
  3808 vertical
  (عمودی)
  10340 3/4
  • 2012
  • 3012
  • انگلیسی
  • 12
  • RRsat
  3812 horizontal
  (افقی)
  3312 2/3
  • 49
  • 60
   62
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • TandbergTV
  3834 vertical
  (عمودی)
  16300 2/3
  • 2044
  • 2043
  • انگلیسی
  • 760
  •  
  3838 horizontal
  (افقی)
  16295 3/4
  • 523
  • 730
  • انگلیسی
  • 9
  •  
  3857 vertical
  (عمودی)
  3125 3/4
  3868 vertical
  (عمودی)
  5000 3/4
  3872 vertical
  (عمودی)
  2315 3/4
  • 308
  • 256
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  3893 vertical
  (عمودی)
  3003 2/3
  • 4194
  • 4195
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  3900 vertical
  (عمودی)
  10370 3/4
  • 32
  • 33
   34
  • انگلیسی
   هندی
  • 1
  • NIMBUS SPORTS
  3974 vertical
  (عمودی)
  19850 3/4
  3996 vertical
  (عمودی)
  6666 3/4
  4013 vertical
  (عمودی)
  1680 3/4
  • 100
  • 101
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  4034 horizontal
  (افقی)
  20500 2/3
  • 514
  • 611
   43
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 23
  •  
  • 433
  • 434
   42
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 11
  • TV18
  4054 vertical
  (عمودی)
  4400 3/4
  • 1260
  • 1220
   1222
  • انگلیسی
   کره ای
  • 2
  • ArirangTV
  4064 horizontal
  (افقی)
  19850 7/8
  4070 vertical
  (عمودی)
  4340 3/4
  4090 horizontal
  (افقی)
  14368 3/4
  4103 horizontal
  (افقی)
  5720 3/4
  • 512
  • 650
  • انگلیسی
  • 26105
  • TV18
  4103 vertical
  (عمودی)
  7800 3/4
  4116 vertical
  (عمودی)
  8145 2/3
  4117 horizontal
  (افقی)
  3333 2/3
  • 49
  • 52
   54
   60
   62
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • Harmonic
  4127 horizontal
  (افقی)
  3255 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • TandbergTV
  4159 horizontal
  (افقی)
  6511 3/4
  4185 horizontal
  (افقی)
  20000 3/4
  • 1360
  • 1320
   1340
  • انگلیسی
  • 3
  •  
  12522 horizontal
  (افقی)
  26657 1/2
  • 288
  • 544
   800
  • انگلیسی
   fra
  • 20
  •  
  • 296
  • 552
  • انگلیسی
  • 28
  •  
  • 297
  • 553
  • انگلیسی
  • 29
  •  
  12562 horizontal
  (افقی)
  26657 1/2
  • 279
  • 535
  • انگلیسی
  • 17
  •  
  • 288
  • 544
  • انگلیسی
  • 20
  •  
  • 262
  • 518
  • انگلیسی
  • 6
  •  
  12602 vertical
  (عمودی)
  26657 Auto
  12602 vertical
  (عمودی)
  27000 2/3
  • 773
  • 1029
  • انگلیسی
  • 5
  • ViewSat
  12682 horizontal
  (افقی)
  26657 1/2
  • 512
  • 66
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  • 547
  • 548
  • انگلیسی
  • 30
  •  
  •  
  • 671
  • انگلیسی
  • 200
  •  
  • 520
  • 702
  • انگلیسی
  • 12
  •  
  12722 horizontal
  (افقی)
  26657 1/2
  12722 vertical
  (عمودی)
  26657 1/2
  • 4146
  • 4147
  • انگلیسی
  • 102
  •  
  • 264
  • 265
  • انگلیسی
  • 103
  •  
  • 272
  • 273
  • انگلیسی
  • 105
  •  
  •  
  • 790
  • انگلیسی
  • 316
  •  
  •  
  • 802
  • انگلیسی
  • 322
  •  
  •  
  • 807
  • انگلیسی
  • 327
  •  
  •  
  • 32
  • انگلیسی
  • 301
  • Future7
  •  
  • 32
  • انگلیسی
  • 302
  • Future8
  •  
  • 32
  • انگلیسی
  • 303
  • Future9
  •  
  • 32
  • انگلیسی
  • 304
  • Future10
  •  
  • 32
  • انگلیسی
  • 305
  • Future11
  •  
  • 32
  • انگلیسی
  • 306
  • Future12

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 17 @ 66°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11505 horizontal
  (افقی)
  13271 3/4
  11515 horizontal
  (افقی)
  1735 Auto
  • 49
  • 52
  • انگلیسی
  •  
  •  

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 906 @ 64.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3884 left
  (چپ)
  3271 3/4
  3893 left
  (چپ)
  4445 1/2
  3900 left
  (چپ)
  3800 1/2
  3906 left
  (چپ)
  2849 2/3
  4094 left
  (چپ)
  3680 2/3
  • 2260
  • 2220
  • انگلیسی
  • 302
  •  
  •  
  • 301
   302
   303
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  •  
  •  

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 902 @ 62°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3814 left
  (چپ)
  4213 Auto
  3994 left
  (چپ)
  26000 5/6
  • 4096
  • 4098
  • انگلیسی
  • 901
  •  
  • 4100
  • 4108
  • انگلیسی
  • 902
  •  
  • 4105
  • 4097
  • انگلیسی
  • 903
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 913
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 914
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 916
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 917
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 919
  •  
  4162 left
  (چپ)
  3662 2/3
  10956 vertical
  (عمودی)
  3500 3/4
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  11555 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 904 @ 60°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11512 vertical
  (عمودی)
  2617 3/4
  • 1298
  • 613
   259
   260
   256
   102
   203
   204
   1300
  • انگلیسی
   yfm
   sfm
   انگلیسی
   اکراینی
   آلمانی
   انگلیسی
   aaa
  • 1
  •  
  11555 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 2910
  • 2920
  • انگلیسی
  • 191
  •  
  11675 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  11675 vertical
  (عمودی)
  29700 2/3
  • 325
  • 426
   726
  • روسی
   انگلیسی
  • 1126
  •  

  ماهواره :
  NSS 12 @ 57°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3800 right
  (راست)
  20000 Auto
  • 151
  • 451
  • انگلیسی
  • 8101
  •  
  • 152
  • 452
  • انگلیسی
  • 8102
  •  
  • 154
  • 454
  • انگلیسی
  • 8104
  •  
  • 157
  • 457
  • انگلیسی
  • 8107
  •  
  3913 right
  (راست)
  2222 3/4
  4055 right
  (راست)
  26000 3/4
  11025 horizontal
  (افقی)
  9690 3/4
  • 4962
  • 4963
  • انگلیسی
  • 8
  •  
  •  
  • 4981
  • انگلیسی
  • 31
  •  
  •  
  • 4979
  • انگلیسی
  • 32
  •  
  •  
  • 4982
  • انگلیسی
  • 33
  •  
  •  
  • 2339
  • انگلیسی
  • 146
  •  
  •  
  • 2354
   2562
   2370
   2578
   2594
   2610
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  •  
  •  
  11056 horizontal
  (افقی)
  2448 3/4
  •  
  • 4112
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  11105 horizontal
  (افقی)
  45000 Auto
  • 1040
  • 1041
  • انگلیسی
  • 111
  •  
  • 1070
  • 1071
  • انگلیسی
  • 114
  •  
  • 1090
  • 1091
  • انگلیسی
  • 117
  •  
  • 1110
  • 1111
  • انگلیسی
  • 120
  •  
  • 1140
  • 1141
  • انگلیسی
  • 201
  •  
  • 1230
  • 1231
  • انگلیسی
  • 513
  •  
  • 1240
  • 1241
  • انگلیسی
  • 610
  •  
  • 1260
  • 1261
  • انگلیسی
  • 612
  •  
  • 1270
  • 1271
  • انگلیسی
  • 613
  •  
  11545 horizontal
  (افقی)
  1085 3/4
  11554 horizontal
  (افقی)
  2386 3/4
  •  
  • 4112
  • انگلیسی
  • 2
  •  
  11604 horizontal
  (افقی)
  45000 Auto
  • 2120
  • 2121
  • انگلیسی
  • 221
  •  
  • 2180
  • 2181
  • انگلیسی
  • 518
  •  
  • 2190
  • 2191
  • انگلیسی
  • 519
  •  
  • 2210
  • 2211
  • انگلیسی
  • 521
  •  
  • 2250
  • 2251
  • انگلیسی
  • 750
  •  
  • 2260
  • 2261
  • انگلیسی
  • 751
  •  
  • 2270
  • 2271
  • انگلیسی
  • 752
  •  
  • 2290
  • 2291
  • انگلیسی
  • 754
  •  
  • 2310
  • 2311
  • انگلیسی
  • 811
  •  
  • 2400
  • 2401
  • انگلیسی
  • 963
  •  

  ماهواره :
  Bonum 1 @ 56°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12245 right
  (راست)
  27500 3/4
  12399 right
  (راست)
  27500 3/4
  12476 right
  (راست)
  27500 3/4
  • 330
  • 412
   413
   414
   415
  • روسی
   آلمانی
   انگلیسی
   فرانسوی
  • 20611
  •  

  ماهواره :
  Express-AM22 @ 53°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10995 horizontal
  (افقی)
  3255 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  •  
  11006 horizontal
  (افقی)
  3111 3/4
  •  
  • 182
  • انگلیسی
   فرانسوی
  • 10
  • RTRS
  11044 vertical
  (عمودی)
  44950 3/4
  •  
  • 183
  • انگلیسی
   فرانسوی
  • 10
  •  
  11495 horizontal
  (افقی)
  5000 3/4
  • 3601
  • 3604
   7696
  • آلمانی
   انگلیسی
  • 1
  •  
  12643 vertical
  (عمودی)
  2170 3/4
  12652 horizontal
  (افقی)
  2532 3/4
  • 33
  • 34
   35
  • انگلیسی
   اسپانیایی
  • 42
  •  
  12669 vertical
  (عمودی)
  22500 5/6
  • 4150
  • 4152
   4154
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6004
  •  
  • 1013
  • 1014
   1019
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6032
  •  

  ماهواره :
  Yahsat 1A @ 52.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11785 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6

  ماهواره :
  Yamal 202 @ 49°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3743 left
  (چپ)
  34075 3/4
  3946 left
  (چپ)
  2963 7/8

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 12 @ 45°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11468 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 1232
  • 1332
  • انگلیسی
  • 132
  •  
  11550 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  11656 vertical
  (عمودی)
  2960 7/8
  • 512
  • 650
   691
  • انگلیسی
   ایتالیایی
  • 1
  •  

  ماهواره ترکست :
  Turksat 3A @ 42°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10968 horizontal
  (افقی)
  11200 5/6
  10970 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 103
  • 203
   303
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1603
  • DOGAN TV
  • 102
  • 202
   302
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1602
  • DOGAN TV
  • 117
  • 217
   317
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1617
  • DOGAN TV
  10982 horizontal
  (افقی)
  9600 5/6
  • 310
  • 262
  • انگلیسی
  • 3
  • TandbergTV
  •  
  • 263
  • انگلیسی
  • 5
  • TandbergTV
  11012 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 1103
  • 1203
   1303
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1403
  •  
  • 1143
  • 1243
  • انگلیسی
  • 1443
  • DOGAN TV
  • 1146
  • 1246
   1346
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1446
  • DOGAN TV
  • 1147
  • 1247
   1347
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1447
  • DOGAN TV
  • 1148
  • 1248
   1348
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1448
  • DOGAN TV
  • 1149
  • 1249
   1349
   1549
   1649
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1449
  •  
  11041 vertical
  (عمودی)
  8400 3/4
  11043 vertical
  (عمودی)
  6400 3/4
  11054 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 513
  • 660
  • انگلیسی
  • 2
  •  
  • 515
  • 680
   681
  • ترکی
   انگلیسی
  • 4
  •  
  •  
  • 750
  • انگلیسی
  • 11
  • DOGUS
  11064 vertical
  (عمودی)
  13000 5/6
  • 900
  • 901
   902
   903
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 9
  • STV
  11096 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 316
  • 271
  • انگلیسی
  • 12
  •  
  • 312
  • 263
  • انگلیسی
  • 8
  •  
  •  
  • 299
  • انگلیسی
  • 7
  • POWER FM
  •  
  • 298
  • انگلیسی
  • 27
  • POWER
  11182 horizontal
  (افقی)
  2222 5/6
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
  • 1
  • TANDBERG
  11194 horizontal
  (افقی)
  7200 3/4
  •  
  • 264
  • انگلیسی
  • 5
  • Service Provider
  •  
  • 266
  • انگلیسی
  • 6
  • Service Provider
  11462 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • TRT
  11478 vertical
  (عمودی)
  6800 3/4
  11593 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11595 vertical
  (عمودی)
  2222 5/6
  • 308
  • 256
  • انگلیسی
  • 1
  • TALU TV PRO
  11603 vertical
  (عمودی)
  2222 3/4
  11608 horizontal
  (افقی)
  2960 5/6
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • TANDBERG Television
  11656 vertical
  (عمودی)
  2222 3/4
  11663 horizontal
  (افقی)
  2960 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • TandbergTV
  12525 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 210
  • 211
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  • 220
  • 221
  • انگلیسی
  • 2
  •  
  12544 horizontal
  (افقی)
  24000 5/6
  • 235
  • 236
  • انگلیسی
  • 13
  •  
  • 155
  • 156
  • انگلیسی
  • 4
  •  
  • 205
  • 206
  • انگلیسی
   int
  • 10
  •  
  • 405
  • 406
  • انگلیسی
  • 20
  • TURKSAT
  12562 vertical
  (عمودی)
  25000 5/6
  • 175
  • 176
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 8
  • TURKSAT
  12577 horizontal
  (افقی)
  2590 3/4
  • 33
  • 36
   37
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 2
  • TELERADIO
  12592 vertical
  (عمودی)
  2220 5/6
  • 4194
  • 4195
   4197
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • Scopus Network Technologies
  12596 vertical
  (عمودی)
  3700 5/6
  12601 horizontal
  (افقی)
  4400 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  •  
  •  
  • 259
  • انگلیسی
  • 2
  • KANAL A
  •  
  • 258
  • انگلیسی
  • 3
  • KANAL A
  •  
  • 261
  • انگلیسی
  • 33029
  • KANAL A
  12615 vertical
  (عمودی)
  4800 5/6
  •  
  • 260
  • انگلیسی
  • 3
  • TURKUVAZ TEK. HIZ
  12624 horizontal
  (افقی)
  2650 5/6
  12624 vertical
  (عمودی)
  2250 3/4
  12640 vertical
  (عمودی)
  2400 5/6
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  •  
  12652 vertical
  (عمودی)
  4444 5/6
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
  • 1
  • TVNET
  12654 vertical
  (عمودی)
  4444 5/6
  12656 horizontal
  (افقی)
  4444 5/6
  • 308
  • 256
   257
   258
   259
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  12679 vertical
  (عمودی)
  8888 3/4
  • 512
  • 650
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  •  
  • 651
  • انگلیسی
  • 4
  • 24
  12685 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 155
  • 156
  • انگلیسی
  • 6
  •  
  • 185
  • 186
  • انگلیسی
  • 9
  •  
  •  
  • 295
  • انگلیسی
  • 20
  • TURKSAT
  12729 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 145
  • 146
  • انگلیسی
  • 5
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 18
  • TURKSAT
  12729 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 175
  • 176
  • انگلیسی
  • 5
  •  
  • 165
  • 166
  • انگلیسی
  • 10
  •  
  •  
  • 256
  • انگلیسی
  • 16
  • TURKSAT
  •  
  • 266
  • انگلیسی
  • 17
  • TURKSAT

  ماهواره ترکست :
  Turksat 2A @ 42°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11729 vertical
  (عمودی)
  15555 5/6
  • 2114
  • 2161
   2162
  • ترکی
   انگلیسی
  • 638
  •  
  11746 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11792 horizontal
  (افقی)
  16000 5/6
  • 310
  • 320
   330
  • ترکی
   انگلیسی
  • 3
  •  
  11804 vertical
  (عمودی)
  24444 5/6
  • 525
  • 780
   781
  • ترکی
   انگلیسی
  • 35
  •  
  11839 vertical
  (عمودی)
  4444 3/4
  • 308
  • 256
   257
   258
   259
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  •  
  11862 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11906 horizontal
  (افقی)
  4800 5/6
  •  
  • 260
  • انگلیسی
  • 32
  •  
  11913 horizontal
  (افقی)
  5280 5/6
  • 150
  • 2511
  • انگلیسی
  • 1802
  • DP1
  • 288
  • 272
  • انگلیسی
  • 1803
  • DP1
  11919 vertical
  (عمودی)
  24444 3/4
  11938 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 129
  • 229
   329
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1829
  •  
  • 130
  • 230
   330
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1830
  •  
  • 144
  • 244
   344
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1844
  •  
  • 147
  • 247
   347
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1847
  •  
  • 149
  • 249
   349
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1849
  •  
  11957 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11981 horizontal
  (افقی)
  5200 5/6
  •  
  • 265
  • انگلیسی
  • 5
  • Unknown
  11988 horizontal
  (افقی)
  2222 5/6
  11996 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 420
  • 445
   446
  • ترکی
   انگلیسی
  • 400
  •  
  • 1320
  • 1345
  • انگلیسی
  • 1300
  •  
  12122 horizontal
  (افقی)
  12500 2/3
  • 104
  • 204
   304
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1704
  • DOGAN TV
  • 102
  • 202
   302
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1702
  • DOGAN TV
  12130 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12130 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 165
  • 166
   167
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 7
  •  
  •  
  • 33
  • انگلیسی
  • 24
  •  
  •  
  • 34
  • انگلیسی
  • 25
  •  
  12658 vertical
  (عمودی)
  2222 3/4
  • 308
  • 256
  • انگلیسی
  • 1
  • Service Provider

  ماهواره :
  HellasSat 2 @ 39°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11012 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 2180
  • 3180
  • انگلیسی
  • 313
  • Dolce TV
  12524 vertical
  (عمودی)
  30000 7/8
  • 262
  • 362
   462
   463
  • انگلیسی
   مجارستانی
  • 162
  •  
  12565 horizontal
  (افقی)
  30000 7/8
  12565 vertical
  (عمودی)
  30000 7/8
  12596 vertical
  (عمودی)
  14050 7/8
  • 319
  • 419
  • انگلیسی
  • 219
  • BulsatcomDolce TV
  • 321
  • 421
   521
   621
  • رومانیایی
   مجارستانی
   انگلیسی
  • 221
  • Dolce TV
  • 353
  • 453
  • انگلیسی
  • 253
  • Dolce TV
  12606 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 2396
  • 2397
   2399
  • بلغاری
   انگلیسی
  • 489
  •  
  • 2452
  • 2453
   2455
  • بلغاری
   انگلیسی
  • 497
  •  
  12647 horizontal
  (افقی)
  30000 7/8
  12647 vertical
  (عمودی)
  30000 7/8
  • 248
  • 348
   448
   548
  • انگلیسی
   مجارستانی
  • 148
  •  
  • 320
  • 420
  • انگلیسی
  • 220
  •  
  • 834
  • 934
  • انگلیسی
  • 305
  •  
  12688 horizontal
  (افقی)
  30000 7/8
  12688 vertical
  (عمودی)
  30000 7/8
  12729 vertical
  (عمودی)
  30000 7/8
  • 826
  • 926
  • انگلیسی
  • 291
  •  
  • 835
  • 935
  • انگلیسی
  • 292
  •  

  ماهواره :
  Paksat 1 @ 38°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11455 vertical
  (عمودی)
  2850 3/4
  11460 vertical
  (عمودی)
  1500 3/4
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  11464 vertical
  (عمودی)
  2893 3/4
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  11467 vertical
  (عمودی)
  1450 3/4
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  11473 vertical
  (عمودی)
  1520 3/4
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  11476 vertical
  (عمودی)
  1591 3/4
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  11485 vertical
  (عمودی)
  1490 3/4
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  

  ماهواره :
  Paksat 1R @ 38°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4020 horizontal
  (افقی)
  27700 5/6

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 36A @ 36°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12245 right
  (راست)
  27500 3/4
  12284 right
  (راست)
  27500 3/4
  12341 left
  (چپ)
  27500 3/4
  12437 horizontal
  (افقی)
  23438 3/4
  • 2001
  • 2002
  • انگلیسی
  • 2000
  •  
  • 901
  • 902
  • انگلیسی
  • 9000
  •  
  12456 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 324
  • 408
   409
  • روسی
   انگلیسی
  • 20505
  •  
  12476 right
  (راست)
  27500 3/4
  • 342
  • 436
   437
  • روسی
   انگلیسی
  • 20623
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 36B @ 36°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11439 horizontal
  (افقی)
  8250 5/6
  • 2048
  • 2049
  • انگلیسی
  • 8
  •  
  11747 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 321
  • 322
  • انگلیسی
  • 1402
  • Multichoice Africa
  • 361
  • 362
   363
  • انگلیسی
  • 1404
  • Multichoice Africa
  • 441
  • 442
   443
  • انگلیسی
  • 1407
  • Multichoice Africa
  • 521
  • 522
  • انگلیسی
  • 1409
  • Multichoice Africa
  • 541
  • 542
  • انگلیسی
  • 1410
  • Multichoice Africa
  11766 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 151
  • 153
  • انگلیسی
  • 1904
  • Multichoice Africa
  11785 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 289
  • 291
  • انگلیسی
  • 4001
  • Multichoice Africa
  • 321
  • 323
   324
  • پرتغالی
   انگلیسی
  • 4002
  • Multichoice Africa
  • 353
  • 355
  • انگلیسی
  • 4003
  • Multichoice Africa
  • 385
  • 387
  • انگلیسی
  • 4004
  • Multichoice Africa
  • 545
  • 547
  • انگلیسی
  • 4006
  • Multichoice Africa
  • 577
  • 579
  • انگلیسی
  • 4007
  • Multichoice Africa
  • 897
  • 899
  • انگلیسی
  • 4009
  • Multichoice Africa
  • 833
  • 835
  • انگلیسی
  • 4010
  • Multichoice Africa
  • 1057
  • 1059
   1060
  • انگلیسی
  • 4012
  • Multichoice Africa
  • 321
  • 324
  • انگلیسی
  • 4014
  • Multichoice Africa
  11823 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 386
  • 387
   388
  • انگلیسی
   fra
  • 809
  • Multichoice Africa
  11843 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 161
  • 163
   164
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1801
  • Multichoice Africa
  • 171
  • 173
  • انگلیسی
  • 1802
  • Multichoice Africa
  • 191
  • 193
   194
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1804
  • Multichoice Africa
  • 211
  • 213
  • انگلیسی
  • 1806
  • Multichoice Africa
  • 241
  • 243
   244
  • انگلیسی
  • 1809
  • Multichoice Africa
  11862 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1569
  • 1570
  • انگلیسی
  • 702
  • Multichoice Africa
  • 513
  • 514
  • انگلیسی
  • 704
  • Multichoice Africa
  • 1537
  • 1538
  • انگلیسی
  • 705
  • Multichoice Africa
  • 1649
  • 1650
  • انگلیسی
  • 709
  • Multichoice Africa
  11881 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 191
  • 193
  • انگلیسی
  • 15009
  •  
  • 201
  • 203
  • انگلیسی
  • 15010
  • Multichoice Africa
  •  
  • 356
  • انگلیسی
  • 15101
  • Multichoice Africa
  •  
  • 361
  • انگلیسی
  • 15102
  • Multichoice Africa
  •  
  • 366
  • انگلیسی
  • 15103
  • Multichoice Africa
  •  
  • 351
  • انگلیسی
  • 15108
  • Multichoice Africa
  •  
  • 296
  • انگلیسی
  • 15109
  • Multichoice Africa
  11900 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 353
  • 354
   355
  • انگلیسی
  • 603
  • Multichoice Africa
  • 865
  • 866
   867
  • انگلیسی
  • 609
  • Multichoice Africa
  • 929
  • 931
  • انگلیسی
  • 611
  • Multichoice Africa
  • 961
  • 962
   963
  • انگلیسی
  • 612
  • Multichoice Africa
  11919 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 121
  • 124
   125
   126
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1601
  • Multichoice Africa
  • 131
  • 134
   135
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1602
  • Multichoice Africa
  • 7968
  • 7969
   7970
  • انگلیسی
  • 1659
  • Multichoice Africa
  11940 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 289
  • 291
  • انگلیسی
  • 501
  • Multichoice Africa
  • 513
  • 515
  • انگلیسی
  • 506
  • Multichoice Africa
  • 769
  • 771
  • انگلیسی
   ژاپنی
  • 510
  • Multichoice Africa
  • 353
  • 355
  • انگلیسی
  • 513
  • Multichoice Africa
  11977 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 211
  • 213
  • انگلیسی
  • 407
  • Multichoice Africa
  • 231
  • 233
  • انگلیسی
  • 409
  • Multichoice Africa
  11996 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 132
  • 134
  • انگلیسی
  • 1002
  • Multichoice Africa
  • 152
  • 154
  • انگلیسی
  • 1004
  • Multichoice Africa
  • 132
  • 134
  • انگلیسی
  • 1007
  • MCK
  12015 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 965
  • 969
   970
   971
   972
   973
  • انگلیسی
   فرانسوی
   پرتغالی
   اسپانیایی
   آلمانی
  • 313
  •  
  • 232
  • 234
  • انگلیسی
  • 304
  •  
  • 412
  • 414
  • انگلیسی
  • 310
  • Multichoice Africa
  12034 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 151
  • 153
  • انگلیسی
  • 1301
  • Multichoice Africa
  • 161
  • 163
  • انگلیسی
  • 1302
  • Multichoice Africa
  • 171
  • 173
  • انگلیسی
  • 1303
  • Multichoice Africa
  • 181
  • 183
  • انگلیسی
  • 1304
  • Multichoice Africa
  • 221
  • 223
  • انگلیسی
  • 1308
  • Multichoice Africa
  • 231
  • 233
  • انگلیسی
  • 1309
  • Multichoice Africa
  • 271
  • 273
  • انگلیسی
  • 1313
  • Multichoice Africa
  12054 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 170
  • 171
   172
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 201
  • Multichoice Africa
  • 298
  • 299
  • انگلیسی
  • 203
  • Multichoice Africa
  • 426
  • 427
   428
  • انگلیسی
  • 205
  • Multichoice Africa
  • 746
  • 747
  • انگلیسی
  • 210
  • Multichoice Africa
  • 1002
  • 1003
  • انگلیسی
  • 214
  • Multichoice Africa
  12073 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 353
  • 354
  • انگلیسی
  • 2003
  • Multichoice Africa
  • 449
  • 450
  • انگلیسی
  • 2006
  • Multichoice Africa
  • 545
  • 546
  • انگلیسی
  • 2009
  • Multichoice Africa
  12245 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 42
  • 43
   44
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 101
  • Multichoice Africa
  • 106
  • 107
   108
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 102
  • Multichoice Africa
  • 170
  • 172
   171
  • انگلیسی
  • 103
  • Multichoice Africa
  • 234
  • 235
   236
  • انگلیسی
  • 104
  • Multichoice Africa
  • 490
  • 491
  • انگلیسی
  • 108
  • Multichoice Africa
  • 1002
  • 1003
  • انگلیسی
  • 110
  • Multichoice Africa
  • 1022
  • 1023
   1024
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 111
  • Multichoice Africa
  • 1062
  • 1063
  • انگلیسی
  • 112
  • Multichoice Africa
  12542 vertical
  (عمودی)
  2220 3/4
  12626 vertical
  (عمودی)
  2890 3/4
  • 49
  • 51
  • انگلیسی
  • 1
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 33A @ 33°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11146 horizontal
  (افقی)
  5632 5/6
  11149 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 1G @ 31.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11934 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  • 3011
  • 3012
   3112
  • رومانیایی
   انگلیسی
  • 7651
  •  
  • 3021
  • 3022
   3122
  • بلغاری
   انگلیسی
  • 7652
  •  
  • 3031
  • 3032
   3132
  • بلغاری
   انگلیسی
  • 7653
  •  
  •  
  • 3132
  • انگلیسی
  • 7663
  •  
  12012 vertical
  (عمودی)
  27500 Auto
  • 2221
  • 2231
   2232
   2233
   2234
   2235
   2236
   2237
   2238
   2239
   2240
   2241
   2242
   2246
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
   ترکی
   فارسی
   org
  • 7115
  •  

  ماهواره عربست :
  Arabsat 5A @ 30.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3804 right
  (راست)
  1795 3/4
  • 257
  • 513
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  3811 right
  (راست)
  4000 5/6
  • 308
  • 256
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  • 309
  • 257
  • انگلیسی
  • 2
  •  
  3819 right
  (راست)
  2848 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  3822 right
  (راست)
  2848 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  3908 right
  (راست)
  7200 3/4
  3915 right
  (راست)
  2169 3/4
  10761 horizontal
  (افقی)
  2050 2/3
  10923 horizontal
  (افقی)
  17000 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 28A @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11222 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2327
  • 2328
   2329
  • انگلیسی
   ned
  • 52060
  •  
  • 2334
  •  
  • انگلیسی
  • 52001
  •  
  • 2319
  • 2320
  • انگلیسی
  • 52013
  •  
  •  
  • 2311
  • انگلیسی
  • 52027
  •  
  •  
  • 2312
  • انگلیسی
  • 52029
  •  
  •  
  • 2310
  • انگلیسی
  • 52030
  •  
  •  
  • 2313
  • انگلیسی
  • 52031
  •  
  11224 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  •  
  • 2309
  • انگلیسی
  • 53121
  •  
  •  
  • 2332
  • انگلیسی
  • 53125
  •  
  •  
  • 2341
  • انگلیسی
  • 53129
  •  
  •  
  • 2333
  • انگلیسی
  • 53133
  •  
  •  
  • 2345
  • انگلیسی
  • 53142
  •  
  • 2315
  • 2317
   2316
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 53147
  •  
  11260 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2328
  • 2329
  • انگلیسی
  • 52159
  •  
  • 2335
  • 2336
  • انگلیسی
  • 52125
  •  
  11261 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2318
  • 2319
  • انگلیسی
  • 52104
  •  
  • 2331
  • 2332
  • انگلیسی
  • 52103
  •  
  • 2334
  • 2335
  • انگلیسی
  • 52169
  •  
  11307 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  •  
  • 2307
  • انگلیسی
  • 52299
  • Sky Digital
  11307 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2327
  • 2328
  • انگلیسی
  • 53305
  •  
  • 2337
  • 2338
  • انگلیسی
  • 53350
  •  
  • 2323
  • 2324
  • انگلیسی
  • 53300
  • FreesatSky Digital
  • 2315
  • 2316
  • انگلیسی
  • 53340
  • FreesatSky Digital
  • 2325
  • 2326
  • انگلیسی
  • 53355
  • FreesatSky Digital
  • 2333
  • 2334
  • انگلیسی
  • 53361
  • Sky Digital
  11343 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2342
  • 2343
   2344
   2345
   2346
   2347
   2348
   2349
   2350
   2351
   2352
  • انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   ترکی
   روسی
   عربی
   پرتغالی
   فارسی
  • 55280
  •  
  11345 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2320
  • 2321
   2322
  • انگلیسی
  • 53230
  •  
  11389 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2326
  • 2327
  • انگلیسی
  • 52415
  •  
  • 2328
  • 2329
  • انگلیسی
  • 52430
  •  
  11390 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11426 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11426 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2320
  • 2321
  • انگلیسی
   اردو
  • 52500
  •  
  • 2326
  • 2327
  • انگلیسی
  • 52505
  •  
  • 2318
  • 2319
  • انگلیسی
  • 52530
  •  
  • 2324
  • 2325
  • انگلیسی
  • 52535
  •  
  11469 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 512
  • 640
   660
  • انگلیسی
  • 5103
  •  
  • 514
  • 642
   662
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 5104
  •  
  • 514
  • 642
  • انگلیسی
  • 5105
  • Sky Digital
  • 515
  • 643
  • انگلیسی
  • 5106
  • Sky Digital
  11488 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2311
  • 2312
  • انگلیسی
  • 55505
  • Sky Digital
  • 2313
  • 2314
  • انگلیسی
  • 55515
  • Sky Digital
  11508 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 517
  • 645
  • انگلیسی
  • 4619
  • Sky Digital
  • 521
  • 669
  • انگلیسی
  • 9318
  • Sky Digital
  • 521
  • 669
  • انگلیسی
  • 9328
  • Sky Digital
  • 521
  • 669
  • انگلیسی
  • 9335
  • Sky Digital
  • 521
  • 669
   649
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 9336
  • Sky Digital
  • 519
  • 647
  • انگلیسی
  • 9353
  • Sky Digital
  • 514
  • 662
   642
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6024
  • Sky Digital
  11527 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2330
  • 2329
  • انگلیسی
  • 50330
  •  
  • 3331
  • 3329
   3330
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 50325
  •  
  11546 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11565 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 512
  • 660
   640
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 5029
  • Sky Digital
  • 522
  • 670
   650
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6031
  • Sky Digital
  11585 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2307
  • 2306
  • انگلیسی
  • 50640
  •  
  • 2310
  • 2309
  • انگلیسی
  • 50645
  •  
  11604 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 515
  • 643
   663
  • انگلیسی
  • 4653
  •  
  • 517
  • 645
  • انگلیسی
  • 4655
  •  
  • 524
  • 672
   652
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6030
  •  
  11623 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2323
  • 2329
  • انگلیسی
  • 51145
  •  
  •  
  • 2331
  • انگلیسی
  • 50856
  •  
  •  
  • 2334
  • انگلیسی
  • 50860
  •  
  • 2321
  • 2322
  • انگلیسی
  • 50884
  •  
  11662 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2309
  • 2310
   2311
   2312
   2313
   2314
   2315
   2316
  • org
   اردو
   انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   عربی
   بنگالی
  • 51001
  •  
  11681 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  •  
  • 2331
  • انگلیسی
  • 51114
  •  
  12523 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  •  
  • 2336
  • انگلیسی
  • 55008
  •  
  •  
  • 2312
  • انگلیسی
  • 55015
  •  
  12523 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2321
  • 2322
  • انگلیسی
  • 55110
  •  
  • 2348
  • 2349
  • انگلیسی
  • 55112
  •  
  •  
  • 2320
  • انگلیسی
  • 9549
  •  
  •  
  • 2306
  • انگلیسی
  • 9552
  •  
  •  
  • 2307
  • انگلیسی
  • 9553
  •  
  •  
  • 2316
  • انگلیسی
  • 9559
  •  
  •  
  • 2310
  • انگلیسی
  • 9561
  •  
  •  
  • 2337
  • انگلیسی
  • 9566
  •  
  •  
  • 2319
  • انگلیسی
  • 9568
  •  
  12560 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2327
  • 2328
  • انگلیسی
  • 54054
  •  
  • 2315
  • 2316
  • انگلیسی
  • 54060
  •  
  12560 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2308
  • 2309
  • انگلیسی
  • 54106
  •  
  • 2318
  • 2319
  • انگلیسی
  • 54170
  •  
  12607 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2307
  • 2308
  • انگلیسی
  • 55020
  • Sky Digital
  12643 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2312
  • 2313
  • انگلیسی
  • 54203
  •  
  • 2308
  • 2309
  • انگلیسی
  • 54208
  •  
  • 2310
  • 2311
  • انگلیسی
  • 54212
  •  
  12643 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2341
  • 2342
  • انگلیسی
  • 54330
  •  
  12688 horizontal
  (افقی)
  22000 Auto
  •  
  • 1793
  • aac
   انگلیسی
  • 5807
  • RealDigital TV

  ماهواره آسترا :
  Astra 1N @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10714 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 2353
  • 2354
   2355
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 9220
  • FreesatSky Digital
  • 2359
  • 2360
   2361
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 9225
  • FreesatSky Digital
  • 2367
  • 2368
   2369
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 9230
  • FreesatSky Digital
  • 2315
  • 2316
  • انگلیسی
  • 9281
  • FreesatSky Digital
  10729 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 2347
  • 2348
   2349
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 8300
  • FreesatSky Digital
  • 2305
  • 2306
   2307
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 8305
  • FreesatSky Digital
  • 2359
  • 2360
   2361
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 8340
  • FreesatSky Digital
  • 2305
  • 2306
  • انگلیسی
  • 9208
  • Sky Digital
  10744 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 2312
  • 2313
  • انگلیسی
  • 9603
  • Sky Digital
  •  
  • 2318
  • انگلیسی
  • 9611
  • FreesatSky Digital
  •  
  • 2319
  • انگلیسی
  • 9612
  • FreesatSky Digital
  •  
  • 2320
  • انگلیسی
  • 9613
  • FreesatSky Digital
  •  
  • 2321
  • انگلیسی
  • 9614
  • FreesatSky Digital
  10758 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 3328
  • 3329
   3330
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10060
  • FreesatSky Digital
  • 3332
  • 3333
   3334
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10070
  • FreesatSky Digital
  • 3340
  • 3341
   3342
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10072
  • FreesatSky Digital
  10773 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 5000
  • 5001
   5002
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6301
  • BBCFreesatSky Digital
  • 5100
  • 5101
   5102
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6302
  • BBCFreesatSky Digital
  • 5200
  • 5201
   5202
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6317
  • BBCFreesatSky Digital
  • 5200
  • 5201
   5202
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6319
  • BBCFreesatSky Digital
  • 5900
  • 5901
  • انگلیسی
  • 6341
  • BBCFreesatSky Digital
  10788 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 5500
  • 5501
  • انگلیسی
  • 10306
  • BBCFreesatSky Digital
  • 5600
  • 5601
  • انگلیسی
  • 10311
  • BBCFreesatSky Digital
  • 5700
  • 5701
  • انگلیسی
  • 10312
  • BBCFreesatSky Digital
  • 5000
  • 5001
  • انگلیسی
  • 10321
  • Sky Digital
  10803 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 5200
  • 5201
  • انگلیسی
  • 6405
  • BBCFreesatSky Digital
  • 5200
  • 5201
  • انگلیسی
  • 6406
  • Sky Digital
  • 5000
  • 5001
  • انگلیسی
  • 6407
  • Sky Digital
  • 5600
  • 5601
   5602
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6416
  • BBCFreesatSky Digital
  • 5600
  • 5601
   5602
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6418
  • BBCFreesatSky Digital
  •  
  • 6001
  • انگلیسی
  • 6401
  • BBCFreesatSky Digital
  •  
  • 6101
  • انگلیسی
  • 6464
  • BBCFreesatSky Digital
  10818 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 5200
  • 5201
  • انگلیسی
  • 10353
  • BBCFreesatSky Digital
  • 5200
  • 5201
  • انگلیسی
  • 10371
  • Sky Digital
  10832 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 2362
  • 2363
   2369
  • انگلیسی
  • 10000
  • FreesatSky Digital
  • 2364
  • 2365
   2366
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10015
  • FreesatSky Digital
  • 3336
  • 3337
  • انگلیسی
  • 10020
  • FreesatSky Digital
  • 3340
  • 3341
  • انگلیسی
  • 10030
  • FreesatSky Digital
  • 2327
  • 2328
  • انگلیسی
  • 10055
  • FreesatSky Digital
  • 3336
  • 3337
  • انگلیسی
  • 10099
  • Sky Digital
  10847 vertical
  (عمودی)
  23000 Auto
  • 5500
  • 5501
   5502
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6940
  • BBCFreesatSky Digital
  • 5400
  • 5401
   5402
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6941
  • BBCFreesatSky Digital
  • 2333
  • 2334
  • انگلیسی
  • 6942
  • Sky Digital
  • 5500
  • 5501
   5502
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6945
  • Sky Digital
  10862 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 2316
  • 2317
   2318
   2320
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 9001
  • Sky Digital
  • 2330
  • 2331
   2332
   2334
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 9002
  • Sky Digital
  • 2335
  • 2336
   2337
   2339
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 9003
  • Sky Digital
  • 2321
  • 2322
   2323
   2325
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 9007
  • Sky Digital
  • 2311
  • 2312
   2314
   2313
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 9008
  • Sky Digital
  • 2306
  • 2307
   2309
   2308
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 9011
  • Sky Digital
  10876 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 3073
  • 3078
   3079
   3080
   3081
   3082
   3083
   3084
   3085
   3086
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5411
  • Sky Digital
  • 3073
  • 3078
   3079
   3080
   3081
   3082
   3083
   3084
   3085
   3086
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5412
  • Sky Digital
  • 3074
  • 3078
   3079
   3080
   3081
   3082
   3083
   3084
   3085
   3086
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5413
  • Sky Digital
  • 3075
  • 3078
   3079
   3080
   3081
   3082
   3083
   3084
   3085
   3086
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5414
  • Sky Digital
  • 3076
  • 3078
   3079
   3080
   3081
   3082
   3083
   3084
   3085
   3086
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5415
  • Sky Digital
  • 3077
  • 3078
   3079
   3080
   3081
   3082
   3083
   3084
   3085
   3086
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5416
  • Sky Digital
  • 3073
  • 3078
  • انگلیسی
  • 5481
  • Sky Digital
  • 3074
  • 3079
  • انگلیسی
  • 5482
  • Sky Digital
  • 3075
  • 3080
  • انگلیسی
  • 5483
  • Sky Digital
  • 3076
  • 3081
  • انگلیسی
  • 5484
  • Sky Digital
  • 3077
  • 3082
  • انگلیسی
  • 5485
  • Sky Digital
  • 2331
  • 2332
   2333
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 5562
  • Sky Digital
  • 2335
  • 2336
   2337
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 5563
  • Sky Digital
  10891 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 3368
  • 3369
  • انگلیسی
  • 10120
  • FreesatSky Digital
  • 2342
  • 2343
  • انگلیسی
  • 10125
  • FreesatSky Digital
  • 2362
  • 2363
   2364
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10155
  • Sky Digital
  • 3352
  • 3353
   3354
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10165
  • FreesatSky Digital
  • 3368
  • 3369
  • انگلیسی
  • 10169
  • FreesatSky Digital
  10906 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 3332
  • 3333
  • انگلیسی
  • 10210
  • FreesatSky Digital
  • 3336
  • 3337
   3338
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10220
  • FreesatSky Digital
  • 2374
  • 2318
   2378
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10225
  • Sky Digital
  • 3344
  • 3345
  • انگلیسی
  • 10230
  • FreesatSky Digital
  • 3348
  • 3349
   3350
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10260
  • FreesatSky Digital
  • 3352
  • 3353
   3354
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10261
  • FreesatSky Digital
  • 3348
  • 3349
  • انگلیسی
  • 10269
  • Sky Digital
  •  
  • 3355
  • انگلیسی
  • 10238
  • FreesatSky Digital
  10921 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 2306
  • 2304
   2305
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • Sky Digital
  • 514
  • 642
   662
  • انگلیسی
  • 5025
  • Sky Digital
  10936 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 512
  • 640
  • انگلیسی
  • 3855
  • Sky Digital
  10964 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 2325
  • 2326
  • انگلیسی
  • 7710
  •  
  • 2333
  • 2334
  • انگلیسی
  • 7711
  •  
  • 2329
  • 2330
   2331
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 7715
  •  
  • 2337
  • 2338
   2340
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 7716
  •  
  11053 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 2311
  • 2312
  • انگلیسی
  • 20715
  •  
  • 2317
  • 2318
  • انگلیسی
  • 20745
  •  
  • 2314
  • 2315
  • انگلیسی
  • 20735
  • Sky Digital
  11126 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3

  ماهواره آسترا :
  Astra 2A @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11720 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  11758 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  • 513
  • 661
  • انگلیسی
  • 3932
  •  
  • 514
  • 662
  • انگلیسی
  • 3933
  •  
  • 515
  • 663
  • انگلیسی
  • 3934
  •  
  11778 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11798 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  11817 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2305
  • 2307
   2311
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6501
  •  
  • 2317
  • 2319
   2321
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6502
  •  
  • 2327
  • 2329
   2331
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6504
  •  
  • 2332
  • 2334
   2336
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6505
  •  
  • 2308
  • 2312
   2337
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6506
  •  
  • 2363
  • 2365
   2367
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6520
  •  
  • 2339
  • 2340
   2341
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6522
  •  
  11836 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11856 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4
  • 515
  • 643
   663
  • انگلیسی
  • 3876
  •  
  11895 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2323
  • 2306
  • انگلیسی
  • 7001
  •  
  • 2328
  • 2325
  • انگلیسی
  • 7002
  •  
  • 2349
  • 2307
  • انگلیسی
  • 7009
  •  
  • 2368
  • 2366
  • انگلیسی
  • 7021
  •  
  11914 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11934 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11992 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2323
  • 2324
  • انگلیسی
  • 7605
  •  
  • 2336
  • 2338
  • انگلیسی
  • 7610
  •  
  • 2332
  • 2333
  • انگلیسی
  • 7611
  •  
  • 2342
  • 2344
  • انگلیسی
  • 7615
  •  
  • 2327
  • 2329
  • انگلیسی
  • 7620
  •  
  12051 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2338
  • 2339
   2341
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 7103
  •  
  12129 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  12148 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 517
  • 645
   665
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 5402
  •  
  12168 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4
  12188 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  • 512
  • 640
   660
  • انگلیسی
  • 3809
  •  
  • 513
  • 641
   661
  • انگلیسی
  • 3810
  •  
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 514
  • 642
   643
   662
   663
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 4707
  •  
  12226 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  12285 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 513
  • 641
  • انگلیسی
  • 4703
  •  
  • 519
  • 647
   667
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6028
  •  
  12382 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12460 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3

  ماهواره آسترا :
  Astra 2B @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11992 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2323
  • 2324
  • انگلیسی
  • 6103
  • Sky Digital
  • 2312
  • 2313
   2316
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 7600
  • Sky Digital
  • 2312
  • 2313
  • انگلیسی
  • 7601
  • Sky Digital
  • 2323
  • 2324
   2352
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 7605
  • Sky Digital
  • 2327
  • 2329
   2330
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 7610
  • Sky Digital
  • 2341
  • 2343
   2344
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 7615
  • Sky Digital
  • 2317
  • 2319
   2320
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 7620
  • Sky Digital
  • 2305
  • 2306
   2307
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 7624
  • Sky Digital
  • 2336
  • 2332
   2335
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 7626
  • Sky Digital
  • 2350
  • 2346
   2349
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 7630
  • Sky Digital
  • 2337
  • 2339
   2340
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 7650
  • Sky Digital
  • 2312
  • 2313
  • انگلیسی
  • 7690
  • Sky Digital
  12012 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4
  • 514
  • 642
   662
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3807
  • Sky Digital
  12032 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2311
  • 2312
   2316
   2322
   2335
   2336
   2338
   2339
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 7231
  •  
  • 2326
  • 2327
   2328
   2338
   2339
  • انگلیسی
  • 7236
  •  
  • 2313
  • 2314
  • انگلیسی
  • 7250
  •  
  • 2311
  • 2312
  • انگلیسی
  • 7230
  • FreesatSky Digital
  • 2311
  • 2312
   2327
   2328
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 7234
  • Sky Digital
  • 2326
  • 2327
   2328
   2338
   2339
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 7235
  • Sky Digital
  12070 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2322
  • 2314
   2315
   2316
   2317
   2318
   2319
   2320
   2321
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5421
  • Sky Digital
  • 2306
  • 2314
   2315
   2316
   2317
   2318
   2319
   2320
   2321
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5422
  • Sky Digital
  • 2307
  • 2314
   2315
   2316
   2317
   2318
   2319
   2320
   2321
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5423
  • Sky Digital
  • 2308
  • 2314
   2315
   2316
   2317
   2318
   2319
   2320
   2321
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5424
  • Sky Digital
  • 2309
  • 2314
   2315
   2316
   2317
   2318
   2319
   2320
   2321
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5425
  • Sky Digital
  • 2310
  • 2314
   2315
   2316
   2317
   2318
   2319
   2320
   2321
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5426
  • Sky Digital
  • 2311
  • 2314
   2315
   2316
   2317
   2318
   2319
   2320
   2321
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5427
  • Sky Digital
  • 2312
  • 2314
   2315
   2316
   2317
   2318
   2319
   2320
   2321
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5428
  • Sky Digital
  • 2313
  • 2314
   2315
   2316
   2317
   2318
   2319
   2320
   2321
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5429
  • Sky Digital
  • 2306
  • 2314
  • انگلیسی
  • 5471
  • Sky Digital
  • 2307
  • 2315
  • انگلیسی
  • 5472
  • Sky Digital
  • 2308
  • 2316
  • انگلیسی
  • 5473
  • Sky Digital
  • 2309
  • 2317
  • انگلیسی
  • 5474
  • Sky Digital
  • 2310
  • 2318
  • انگلیسی
  • 5475
  • Sky Digital
  • 2311
  • 2319
  • انگلیسی
  • 5476
  • Sky Digital
  • 2312
  • 2320
  • انگلیسی
  • 5477
  • Sky Digital
  • 2313
  • 2321
  • انگلیسی
  • 5478
  • Sky Digital
  • 2322
  • 2323
  • انگلیسی
  • 5479
  • Sky DigitalSky Digital
  12090 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4
  • 515
  • 643
   663
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3868
  •  
  12110 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 512
  • 640
  • انگلیسی
  • 5515
  •  
  • 519
  • 643
   647
   663
  • انگلیسی
   عربی
   انگلیسی
  • 4216
  • Sky Digital
  • 513
  • 641
   661
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 4511
  • Sky Digital
  • 517
  • 645
  • انگلیسی
  • 5500
  • Sky Digital
  • 514
  • 642
  • انگلیسی
  • 6036
  • Sky Digital
  • 520
  • 668
   648
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1306
  • Sky Digital
  • 520
  • 668
   648
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1307
  • Sky Digital
  12188 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  • 512
  • 640
   660
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3809
  • Sky Digital
  • 513
  • 641
   661
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3810
  • Sky Digital
  • 514
  • 642
   662
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3831
  • Sky Digital
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 516
  • 644
  • انگلیسی
  • 4624
  • Sky Digital
  • 512
  • 640
  • انگلیسی
  • 4704
  • Sky Digital
  • 513
  • 641
  • انگلیسی
  • 4706
  • Sky Digital
  • 516
  • 644
   664
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 5107
  • Sky Digital
  • 517
  • 645
   665
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 5505
  • Sky Digital
  • 517
  • 645
   665
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 5606
  • Sky Digital
  • 512
  • 640
  • انگلیسی
  • 8400
  • Sky Digital
  •  
  • 701
  • انگلیسی
  • 4740
  • Sky Digital
  • 520
  • 648
  • انگلیسی
  • 4750
  • Sky Digital
  • 518
  • 666
   646
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 4751
  • Sky Digital
  • 519
  • 667
   647
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 4752
  • Sky Digital
  • 521
  • 649
  • انگلیسی
  • 4753
  • Sky Digital
  •  
  • 3695
  • انگلیسی
  • 4741
  • Sky Digital
  12266 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  • 512
  • 640
   660
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3859
  • Sky Digital
  12285 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 518
  • 646
   666
   686
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 4602
  • Sky Digital
  • 514
  • 642
  • انگلیسی
  • 4604
  • Sky Digital
  • 513
  • 641
   661
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 4701
  • Sky Digital
  • 513
  • 641
   661
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 4703
  • Sky Digital
  • 517
  • 645
   665
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 4712
  • Sky Digital
  • 519
  • 647
   667
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6028
  • Sky Digital
  • 512
  • 660
   640
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6035
  • Sky Digital
  • 520
  • 648
  • انگلیسی
  • 6037
  • Sky Digital
  • 521
  • 649
  • انگلیسی
  • 6042
  • Sky Digital
  12304 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 517
  • 645
   2306
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 9340
  •  
  • 513
  • 641
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 9341
  •  
  • 514
  • 642
  • انگلیسی
  • 4643
  • Sky Digital
  • 517
  • 645
   2306
   2307
  • انگلیسی
  • 9345
  • Sky Digital
  • 515
  • 643
  • انگلیسی
  • 50005
  • Sky Digital
  12324 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4
  • 513
  • 661
  • انگلیسی
  • 3841
  • Sky Digital
  • 513
  • 661
  • انگلیسی
  • 3842
  • Sky Digital
  • 512
  • 660
  • انگلیسی
  • 3874
  • Sky Digital
  • 515
  • 643
   663
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3879
  • Sky Digital
  12344 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  • 512
  • 640
   660
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3861
  •  
  • 514
  • 642
   662
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3827
  • Sky Digital
  12363 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4
  • 513
  • 641
   661
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3824
  • Sky Digital
  • 512
  • 640
   660
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3835
  • Sky Digital
  • 512
  • 640
   660
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3836
  • Sky Digital
  12382 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  • 513
  • 641
   661
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3820
  • Sky Digital
  • 514
  • 642
   662
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3898
  • Sky Digital
  12402 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 3352
  • 3353
   3354
   3355
   3356
  • انگلیسی
  • 12150
  •  
  • 2330
  • 2372
  • انگلیسی
  • 12165
  • Sky Digital
  • 3348
  • 3349
  • انگلیسی
  • 12199
  • Sky Digital
  12460 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  • 514
  • 642
   662
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1302
  • Sky Digital
  • 514
  • 642
   662
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3854
  • Sky Digital
  • 514
  • 642
   662
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3897
  • Sky Digital

  ماهواره آسترا :
  Astra 2D @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10714 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 2353
  • 2354
   2355
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 9220
  •  
  • 2359
  • 2360
   2361
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 9225
  •  
  • 2367
  • 2368
   2369
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 9230
  •  
  • 2315
  • 2316
  • انگلیسی
  • 9281
  • FreesatSky Digital
  10729 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 2347
  • 2348
   2349
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 8300
  •  
  • 2305
  • 2306
   2307
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 8305
  •  
  • 2359
  • 2360
   2361
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 8340
  •  
  • 2305
  • 2306
  • انگلیسی
  • 9208
  • Sky Digital
  10744 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 3756
  • 3757
   3758
   3759
   3760
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 8015
  •  
  •  
  • 2319
  • انگلیسی
  • 9612
  •  
  10758 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 3328
  • 3329
   3330
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10060
  •  
  • 3332
  • 3333
   3334
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10070
  •  
  • 3340
  • 3341
   3342
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10072
  •  
  10773 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 5200
  • 5201
   5202
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6317
  •  
  10788 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 5000
  • 5001
  • انگلیسی
  • 10321
  • Sky Digital
  10803 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 5200
  • 5201
  • انگلیسی
  • 6405
  •  
  • 5600
  • 5601
   5602
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6418
  •  
  •  
  • 6001
  • انگلیسی
  • 6401
  •  
  •  
  • 6101
  • انگلیسی
  • 6464
  •  
  • 5200
  • 5201
  • انگلیسی
  • 6406
  • Sky Digital
  • 5000
  • 5001
  • انگلیسی
  • 6407
  • Sky Digital
  • 5600
  • 5601
   5602
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6416
  • BBCFreesatSky Digital
  10818 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 5200
  • 5201
  • انگلیسی
  • 10371
  • Sky Digital
  10832 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 2362
  • 2363
   2369
  • انگلیسی
  • 10000
  •  
  • 2364
  • 2365
   2366
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10015
  •  
  • 2327
  • 2328
  • انگلیسی
  • 10055
  • FreesatSky Digital
  • 3336
  • 3337
  • انگلیسی
  • 10099
  • Sky Digital
  10847 vertical
  (عمودی)
  23000 Auto
  • 5500
  • 5502
   5501
  • انگلیسی
  • 6940
  •  
  • 2333
  • 2334
  • انگلیسی
  • 6942
  •  
  • 5500
  • 5501
   5502
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6945
  • Sky Digital
  10862 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  10876 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 3073
  • 3078
   3079
   3080
   3081
   3082
   3083
   3084
   3085
   3086
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5411
  • Sky Digital
  • 3073
  • 3078
   3079
   3080
   3081
   3082
   3083
   3084
   3085
   3086
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5412
  • Sky Digital
  • 3074
  • 3078
   3079
   3080
   3081
   3082
   3083
   3084
   3085
   3086
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5413
  • Sky Digital
  • 3075
  • 3078
   3079
   3080
   3081
   3082
   3083
   3084
   3085
   3086
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5414
  • Sky Digital
  • 3076
  • 3078
   3079
   3080
   3081
   3082
   3083
   3084
   3085
   3086
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5415
  • Sky Digital
  • 3077
  • 3078
   3079
   3080
   3081
   3082
   3083
   3084
   3085
   3086
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 5416
  • Sky Digital
  • 3073
  • 3078
  • انگلیسی
  • 5481
  • Sky Digital
  • 3074
  • 3079
  • انگلیسی
  • 5482
  • Sky Digital
  • 3075
  • 3080
  • انگلیسی
  • 5483
  • Sky Digital
  • 3076
  • 3081
  • انگلیسی
  • 5484
  • Sky Digital
  • 3077
  • 3082
  • انگلیسی
  • 5485
  • Sky Digital
  10891 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 3352
  • 3353
   3354
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10165
  •  
  • 3368
  • 3369
  • انگلیسی
  • 10169
  • FreesatSky Digital
  10906 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 2375
  • 2374
   2378
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10225
  •  
  • 3348
  • 3349
   3350
  • انگلیسی
  • 10260
  •  
  • 3352
  • 3353
   3354
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 10261
  •  
  •  
  • 3355
  • انگلیسی
  • 10238
  •  
  • 3348
  • 3349
  • انگلیسی
  • 10269
  • Sky Digital
  10921 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  10936 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 512
  • 640
  • انگلیسی
  • 3855
  •  

  ماهواره بدر :
  Badr @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12437 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 403
  • 603
  • انگلیسی
  • 3
  • MBC
  • 404
  • 604
   804
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 4
  • MBC
  • 405
  • 605
  • انگلیسی
  • 5
  • MBC
  • 407
  • 607
  • انگلیسی
  • 7
  • MBC
  • 408
  • 608
  • انگلیسی
  • 8
  • MBC
  • 427
  • 627
   827
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 27
  • MBC
  •  
  • 702
  • انگلیسی
  • 52
  • MBC

  ماهواره بدر :
  Badr 5 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10730 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  10890 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  10890 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 515
  • 680
   681
  • عربی
   انگلیسی
  • 4
  • Al Jazeera
  11334 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11785 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1010
  • 1020
   1030
   1040
   1070
  • انگلیسی
   fra
   آلمانی
   ایتالیایی
   روسی
   اسپانیایی
  • 10
  •  
  • 1510
  • 1520
  • انگلیسی
  • 14
  •  
  11881 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 1009
  • 2009
  • انگلیسی
  • 109
  • IRIB
  12303 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2080
  • 2081
  • انگلیسی
  • 208
  •  

  ماهواره بدر :
  Badr 6 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11766 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11804 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11823 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 111
  • 211
   311
  • عربی
   انگلیسی
  • 6
  •  
  11843 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 523
  • 760
   780
  • عربی
   انگلیسی
  • 12
  •  
  12341 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12380 horizontal
  (افقی)
  27500 Auto
  12456 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره بدر :
  Badr 4 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11919 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 401
  • 601
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  • 404
  • 604
   804
  • عربی
   انگلیسی
  • 4
  •  
  • 427
  • 627
   827
  • عربی
   انگلیسی
  • 27
  •  
  •  
  • 705
  • انگلیسی
  • 55
  •  
  11996 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 4420
  • انگلیسی
  • 44
  •  
  12034 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12054 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2109
  • 2209
  • انگلیسی
  • 1809
  •  
  12073 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3001
  • 3101
   3201
   3301
   3401
   3501
   3601
   3701
   3801
   3901
   4001
  • عربی
   انگلیسی
   فرانسوی
   روسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   ترکی
   فارسی
  • 301
  •  
  • 3009
  • 4097
  • انگلیسی
  • 309
  •  
  12092 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 210
  • 211
  • انگلیسی
  • 25
  •  
  12149 horizontal
  (افقی)
  27500 Auto
  • 2134
  • 2135
  • انگلیسی
  • 20111
  •  
  • 2113
  • 2114
  • انگلیسی
  • 20105
  • Arabsat
  • 2116
  • 2117
  • انگلیسی
  • 20106
  • Arabsat
  • 2119
  • 2120
  • انگلیسی
  • 20107
  • Arabsat
  • 2128
  • 2129
  • انگلیسی
  • 20110
  • Arabsat
  • 2136
  • 2137
  • انگلیسی
  • 20113
  • Arabsat
  • 2101
  • 2102
  • انگلیسی
  • 20101
  • Arabsat
  • 2107
  • 2108
  • انگلیسی
  • 20103
  • Arabsat
  • 2110
  • 2111
  • انگلیسی
  • 20104
  • Arabsat
  12169 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12226 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12591 vertical
  (عمودی)
  3000 3/4
  • 33
  • 34
  • روسی
   انگلیسی
  • 42
  • DEFAULT
  12599 vertical
  (عمودی)
  2220 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • عربی
   انگلیسی
  • 1
  • DELTA Media 1
  12602 vertical
  (عمودی)
  2960 3/4
  • 308
  • 156
   357
  • عربی
   انگلیسی
   فارسی
  • 1
  •  
  12605 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
   انگلیسی
   فارسی
  •  
  •  
  12607 vertical
  (عمودی)
  2230 3/4
  •  
  •  
  • عربی
   انگلیسی
   فارسی
  •  
  •  
  12734 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4
  • 33
  • 34
   35
  • عربی
   انگلیسی
  • 42
  • DEFAULT

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 25A @ 25.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11061 vertical
  (عمودی)
  2500 3/4
  • 3585
  • 3000
  • انگلیسی
  • 1
  • sng-zeyad
  11145 vertical
  (عمودی)
  2500 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • TandbergTV
  11151 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  11585 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 521
  • 522
  • انگلیسی
  • 172
  •  

  ماهواره آسترا :
  Astra 3B @ 23.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11778 vertical
  (عمودی)
  27500 Auto
  11798 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2014
  • 2034
  • انگلیسی
  • 5151
  • Canal DigitaalMobistarTV Vlaanderen
  • 2013
  • 2053
   2063
   2083
  • بلغاری
   ned
   انگلیسی
  • 5153
  • Canal DigitaalMobistarSatellite BGTV Vlaanderen
  • 2013
  • 2053
   2083
  • بلغاری
   انگلیسی
  • 5154
  • Satellite BG
  11817 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11856 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11876 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11896 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 4512
  • 4522
   4532
   4542
  • چک
   انگلیسی
   مجارستانی
  • 5082
  • Satellite BGSkyLink
  • 4513
  • 4523
   4533
   4543
  • چک
   انگلیسی
   مجارستانی
  • 5083
  • Satellite BGSkyLink
  • 4012
  • 4032
  • انگلیسی
  • 5145
  • Canal DigitaalMobistarTV Vlaanderen
  11973 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 7110
  • 7120
   7121
  • چک
   انگلیسی
  • 14071
  • CS LinkSkyLink
  11992 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 411
  • 571
   651
   1611
  • چک
   انگلیسی
   مجارستانی
  • 9007
  •  
  • 412
  • 572
   652
   1612
  • چک
   انگلیسی
   مجارستانی
  • 9008
  •  
  • 413
  • 573
   653
   1613
  • چک
   انگلیسی
   مجارستانی
  • 9009
  •  
  12051 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1001
  • 1002
   1003
   1004
   1005
   1006
   1007
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   روسی
   اسپانیایی
  • 5500
  •  
  • 219
  • 319
  • انگلیسی
  • 5516
  •  
  12070 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3105
  • 3106
   3107
   3108
  • چک
   انگلیسی
   مجارستانی
  • 13132
  •  
  12110 horizontal
  (افقی)
  27500 9/10
  • 4002
  • 4242
  • انگلیسی
  • 5040
  • Canal DigitaalMobistarSkyLinkTV Vlaanderen
  • 4001
  • 4641
   4241
  • ned
   انگلیسی
  • 5049
  • Canal DigitaalMobistarSkyLinkTV Vlaanderen
  • 4001
  • 3581
   4241
  • بلغاری
   انگلیسی
  • 5065
  • Satellite BGSkyLink
  12129 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12168 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1111
  • 1112
  • انگلیسی
  • 5284
  • SES ASTRA
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1101
  • 1102
   1103
  • روسی
   انگلیسی
  • 5611
  • SatelliteBG
  • 1501
  • 1502
   1503
  • انگلیسی
   روسی
  • 5613
  • SatelliteBG

  ماهواره آسترا :
  Astra 3A @ 23.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12525 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  •  
  • 183
  • cze/eng
  • 8024
  •  

  ماهواره عربست :
  Arabsat 5C @ 20°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3707 right
  (راست)
  2220 3/4
  •  
  • 4118
   4115
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 2
  • Scopus
  •  
  • 4115
  • انگلیسی
  • 3
  • Scopus
  3884 right
  (راست)
  27500 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 1H @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12032 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12090 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 161
  • 86
   87
  • fra
   انگلیسی
  • 9422
  • CanalSat
  12129 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 163
  • 92
   93
  • fra
   انگلیسی
  • 8404
  •  
  12168 vertical
  (عمودی)
  29700 2/3
  • 164
  • 98
   99
  • fra
   انگلیسی
  • 9325
  • CanalSat
  • 170
  • 122
   123
  • fra
   انگلیسی
  • 9330
  • CanalSatTNTSAT
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 160
  • 82
   83
  • fra
   انگلیسی
  • 9021
  • CanalSatOrangeTNTSAT
  12246 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2815
  • 2816
   2817
  • آلمانی
   انگلیسی
  • 10110
  •  
  12324 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12344 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 517
  • 112
   113
   114
   115
  • هلندی
   انگلیسی
   چک
   مجارستانی
  • 2025
  •  
  • 517
  • 112
   113
   114
   115
  • ned
   انگلیسی
   چک
   مجارستانی
  • 2026
  • Canal DigitaalCS LinkSkyLink
  12441 vertical
  (عمودی)
  29700 2/3
  12460 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1279
  • 1280
  • انگلیسی
  • 74
  •  
  • 1023
  • 1024
   1025
  • آلمانی
   انگلیسی
  • 62
  •  
  12522 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3
  • 162
  • 88
   89
  • fra
   انگلیسی
  • 9203
  •  
  • 164
  • 96
   97
  • fra
   انگلیسی
  • 9205
  •  
  • 167
  • 108
   109
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 9208
  •  
  • 162
  • 88
   89
  • fra
   انگلیسی
  • 9223
  • CanalSatOrangeTNTSAT
  12581 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3
  • 168
  • 112
   113
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 9509
  •  
  12604 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  12640 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  12663 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  12670 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3
  • 165
  • 102
   103
  • fra
   انگلیسی
  • 9926
  • CanalSat

  ماهواره آسترا :
  Astra 1KR @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10788 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 4010
  • 4011
   4012
  • esp
   انگلیسی
  • 30367
  •  
  10876 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 168
  • 112
  • انگلیسی
  • 30611
  •  
  10921 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  11156 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 167
  • 108
   109
   111
  • esp
   انگلیسی
   fra
  • 30510
  •  
  11318 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 169
  • 116
   117
  • esp
   انگلیسی
  • 29807
  •  
  11627 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3
  • 162
  • 88
  • اسپانیایی
   انگلیسی
  • 30702
  •  
  • 170
  • 120
   121
  • esp
   انگلیسی
  • 30710
  •  
  • 161
  • 84
  • انگلیسی
  • 30701
  •  

  ماهواره آسترا :
  Astra 1L @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11170 horizontal
  (افقی)
  22000 2/3
  • 209
  • 309
   359
   409
   459
  • fra
   انگلیسی
   esp
   آلمانی
  • 11009
  • Canal DigitaalMobistarOrangeTeleSatTV Vlaanderen
  • 209
  • 309
   359
   409
   459
  • fra
   انگلیسی
   esp
   آلمانی
  • 11059
  • Canal DigitaalMobistarOrangeTeleSatTV Vlaanderen
  11303 horizontal
  (افقی)
  22000 2/3
  • 3583
  • 3584
   3585
   3587
  • آلمانی
   انگلیسی
  • 4913
  •  
  11376 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  11597 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  12226 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2432
  • 2433
   2434
   2435
   2436
   2437
   2438
   2439
   2440
   2441
   2442
  • آلمانی
   انگلیسی
   فرانسوی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
  • 31220
  •  

  ماهواره آسترا :
  Astra 1M @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11509 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  11538 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  11720 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1023
  • 1024
   1025
   1027
  • deu
   انگلیسی
   deu
  • 41
  •  
  • 2815
  • 2816
   2817
   2819
  • deu
   انگلیسی
   deu
  • 281
  • Unknown
  11739 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3061
  • 3062
  • انگلیسی
  • 28656
  •  
  • 3101
  • 3102
   3103
   3104
  • اسپانیایی
   انگلیسی
   پرتغالی
  • 28660
  •  
  11758 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3071
  • 3072
   3073
   3075
  • deu
   انگلیسی
   deu
  • 311
  • Unknown
  • 3327
  • 3328
   3329
   3331
  • deu
   انگلیسی
   deu
  • 321
  • Unknown
  • 3583
  • 3584
   3585
   3587
  • deu
   انگلیسی
   deu
  • 331
  • Unknown
  11778 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 165
  • 100
  • انگلیسی
  • 28522
  •  
  • 2000
  • 2001
   2002
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 28601
  • MTV Networks Europe
  • 162
  • 74
   75
  • fra
   انگلیسی
  • 28528
  •  
  11817 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11856 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 160
  • 80
   81
   82
   79
  • fra
   انگلیسی
   fra
   انگلیسی
  • 8201
  •  
  • 160
  • 80
   81
   82
   79
  • fra
   انگلیسی
   fra
   qad
  • 8204
  •  
  • 170
  • 120
   121
  • fra
   انگلیسی
  • 8211
  •  
  • 160
  • 80
   81
   82
   79
  • fra
   انگلیسی
   fra
   qad
  • 8221
  • CSAT
  11876 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 511
  • 515
   516
  • deu
   انگلیسی
  • 124
  • SKY
  11895 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 171
  • 124
   125
   126
  • fra
   انگلیسی
   deu
  • 8366
  •  
  • 165
  • 100
   101
  • fra
   انگلیسی
  • 8373
  • CSAT
  • 163
  • 92
   93
  • fra
   انگلیسی
  • 8372
  • CSAT
  • 171
  • 124
   125
   126
  • fra
   انگلیسی
   deu
  • 8371
  • CSAT
  11934 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 167
  • 108
   109
  • fra
   انگلیسی
  • 8157
  •  
  • 163
  • 92
   93
  • fra
   انگلیسی
  • 8158
  •  
  • 168
  • 112
   113
   114
   115
  • fra
   deu
   انگلیسی
   qad
  • 8172
  • CSAT
  • 161
  • 84
   85
  • fra
   انگلیسی
  • 8171
  • CSAT
  11973 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11992 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 511
  • 515
   516
  • deu
   انگلیسی
  • 112
  •  
  12012 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 160
  • 82
   83
   81
  • fra
   انگلیسی
   qad
  • 8831
  • CSAT
  • 160
  • 82
   83
   81
  • fra
   انگلیسی
   qad
  • 8821
  • CSAT

  ماهواره آسترا :
  Astra 2C @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10729 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3
  10979 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  11127 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3
  • 164
  • 104
   105
  • انگلیسی
  • 30854
  •  
  11156 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 16B @ 16°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10911 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 590
  • 591
  • انگلیسی
  • 1850
  •  
  • 580
  • 581
  • انگلیسی
  • 1861
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 16A @ 16°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10762 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1751
  • 1752
   1753
  • آلبانیایی
   انگلیسی
  • 905
  •  
  10804 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1841
  • 1842
  • انگلیسی
   آلبانیایی
  • 1001
  •  
  • 1861
  • 1862
   1863
  • انگلیسی
   آلبانیایی
  • 1002
  •  
  • 1881
  • 1882
   1883
  • انگلیسی
   آلبانیایی
  • 1003
  •  
  • 1901
  • 1902
   1903
  • انگلیسی
   آلبانیایی
  • 1004
  •  
  • 1941
  • 1942
   1943
  • انگلیسی
   آلبانیایی
  • 1005
  •  
  • 1961
  • 1962
   1963
  • انگلیسی
   آلبانیایی
  • 1006
  •  
  • 1981
  • 1982
   1983
  • انگلیسی
   آلبانیایی
  • 1007
  •  
  10887 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 2141
  • 2142
  • انگلیسی
  • 1007
  • Digit Alb
  • 280
  • 281
  • انگلیسی
  • 1041
  • Digit Alb
  • 290
  • 291
  • انگلیسی
  • 1042
  • Digit Alb
  10928 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3
  • 1031
  • 1032
   1033
  • آلبانیایی
   انگلیسی
  • 1003
  •  
  11178 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 512
  • 640
   661
  • صربی
   انگلیسی
  • 1
  •  
  11231 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  11283 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11324 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  11366 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  •  
  • 4053
  • انگلیسی
  • 4050
  •  
  •  
  • 4073
  • انگلیسی
  • 4070
  •  
  11387 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 207
  • 3071
  • انگلیسی
  • 1107
  •  
  11471 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  11512 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3
  • 2834
  • 2578
  • انگلیسی
  • 52
  •  
  11554 horizontal
  (افقی)
  30000 7/8
  • 211
  • 3111
   3112
  • صربی
   انگلیسی
  • 1711
  •  
  • 212
  • 3121
   3122
  • صربی
   انگلیسی
  • 1712
  •  
  11595 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3
  11678 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3
  • 2830
  • 2574
  • انگلیسی
  • 123
  •  
  • 2843
  • 2587
   3611
  • کروات
   انگلیسی
  • 412
  •  
  12576 vertical
  (عمودی)
  5925 5/6
  12605 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 509
  • 511
   512
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 1818
  •  
  • 516
  • 517
   518
   519
   520
  • رومانیایی
   مجارستانی
   چک
   انگلیسی
  • 1821
  •  
  • 550
  • 551
   552
  • بلغاری
   انگلیسی
  • 1852
  •  
  • 580
  • 581
  • انگلیسی
  • 1861
  •  
  • 600
  • 601
   602
  • چک
   انگلیسی
  • 1863
  •  
  12678 horizontal
  (افقی)
  330 Auto

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13A @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10834 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 561
  • 661
   761
  • انگلیسی
  • 3590
  •  
  • 593
  • 693
   793
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 3593
  • ITI
  10853 horizontal
  (افقی)
  29900 5/6
  • 3004
  • 3005
   3006
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 4062
  • SkyItalia
  10873 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 40
  • 42
   43
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3
  •  
  • 2050
  • 2051
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8
  •  
  11034 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11054 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 3910
  • 3920
  • انگلیسی
  • 8039
  •  
  • 4410
  • 4420
  • فارسی
   انگلیسی
  • 8044
  • MEDIA BROADCAST
  11075 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1011
  • 1012
   1013
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  •  
  • 166
  • 104
  • انگلیسی
  • 7
  •  
  • 1000
  • 1001
   1002
   1003
   1004
  • انگلیسی
   مجارستانی
   روسی
   پرتغالی
  • 11
  •  
  • 1011
  • 1012
   1013
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 21
  • MTV Networks Europe
  11096 horizontal
  (افقی)
  29900 2/3
  • 1221
  • 1321
   1421
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 17521
  • GlobeCast
  • 1230
  • 1330
   1430
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 17530
  • Globecast
  11117 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 7201
  • 7211
   7212
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 14613
  •  
  11137 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 521
  • 641
   661
   681
   701
   721
   741
   761
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
   epo
   scc
   یونانی
   هلندی
  • 7301
  •  
  11200 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11585 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11623 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 223
  • 233
   243
   263
   273
  • fra

   انگلیسی
   qad
  • 10723
  • Unknown
  • 235
  • 2135
   2137
   2138
  • انگلیسی
   روسی
   ترکی
  • 10735
  • RTG TV
  11642 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1041
  • 1042
  • انگلیسی
  • 10604
  • BSS
  11681 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 511
  • 512
   513
   514
  • fra
   انگلیسی
  • 301
  • Eutelsat
  • 601
  • 602
   603
  • fra
   انگلیسی
  • 310
  • Eutelsat
  • 621
  • 622
   624
  • fra
   انگلیسی
  • 312
  • Eutelsat
  12539 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1171
  • 1172
  • انگلیسی
  • 9105
  • LINK
  • 1171
  • 1172
  • انگلیسی
  • 9106
  • LINK
  12558 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12577 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 211
  • 311
   411
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8111
  • FT GlobeCast
  • 202
  • 302
   402
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8102
  • FT GlobeCast
  • 203
  • 303
   403
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8103
  • FT GlobeCast
  • 216
  • 316
   416
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8116
  • GlobeCast
  12597 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2221
  • 2231
   2232
   2233
   2234
   2235
   2236
   2237
   2238
   2239
   2240
   2241
   2246
  • fra
   انگلیسی
   deu
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
   ترکی
   فارسی
  • 8211
  •  
  • 2000
  • 2001
   2002
   2003
   2004
  • jpn
   انگلیسی
   nat
   هلندی
  • 8213
  •  
  • 2011
  • 2012
   2013
  • jpn
   انگلیسی
  • 8214
  •  

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13B @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10723 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 1022
  • 1222
  • انگلیسی
  • 4622
  •  
  • 1004
  • 1104
   1204
   1304
   1404
   1504
   1604
   1704
  • nar
   اردو
   انگلیسی
   fra
   deu
   عربی
   بنگالی
  • 4604
  •  
  • 1061
  • 1261
   1361
   1461
   1561
  • روسی
   لهستانی
   انگلیسی
   ترکی
  • 4661
  •  
  • 1001
  • 1201
  • انگلیسی
  • 4601
  •  
  10949 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 7501
  • 7511
   7512
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 7457
  •  
  • 7501
  • 7511
   7512
  • لهستانی
   مجارستانی
   رومانیایی
   انگلیسی
  • 7467
  •  
  10971 horizontal
  (افقی)
  29700 2/3
  • 542
  • 543
   544
   545
  • fra
   انگلیسی
   mul
  • 17204
  •  
  • 532
  • 533
   534
   535
  • fra
   انگلیسی
   mul
  • 17203
  •  
  • 512
  • 513
   514
   515
  • آلمانی
   انگلیسی
  • 17202
  •  
  • 502
  • 503
   504
   505
  • آلمانی
   انگلیسی
  • 17201
  •  
  • 532
  • 533
   534
   535
  • fra
   انگلیسی
   mul
  • 17205
  • SRG SSR
  11470 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 785
  • 788
   789
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 30
  •  
  11541 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 6260
  • 6261
  • انگلیسی
  • 3626
  • M-Three satcom
  11566 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 8005
  • 8105
  • انگلیسی
  • 805
  •  
  • 8015
  • 8115
  • انگلیسی
  • 815
  •  
  11604 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 3710
  • 3720
  • انگلیسی
  • 637
  •  
  •  
  • 2050
  • انگلیسی
  • 3550
  • MEDIA BROADCAST
  •  
  • 2080
  • انگلیسی
  • 3580
  • MEDIA BROADCAST
  •  
  • 2090
  • انگلیسی
  • 3590
  • MEDIA BROADCAST
  •  
  • 2110
  • انگلیسی
  • 3610
  • MEDIA BROADCAST
  •  
  • 2140
  • انگلیسی
  • 3640
  • MEDIA BROADCAST
  •  
  • 2158
  • انگلیسی
  • 3658
  • MEDIA BROADCAST
  •  
  • 2162
  • انگلیسی
  • 3662
  • MEDIA BROADCAST
  11727 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11785 horizontal
  (افقی)
  29900 2/3
  • 2520
  • 2521
   2522
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 14246
  •  
  11823 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 521
  • 740
   741
  • یونانی
   انگلیسی
  • 316
  •  
  • 513
  • 660
   730
   731
  • یونانی
   انگلیسی
  • 318
  •  
  • 512
  • 650
  • انگلیسی
  • 301
  • NetMed
  • 513
  • 660
   730
   731
  • یونانی
   انگلیسی
  • 326
  • NetMed
  • 521
  • 740
   741
  • یونانی
   انگلیسی
  • 327
  • NetMed
  •  
  • 691
  • انگلیسی
  • 313
  • NetMed
  • 519
  • 720
   721
  • یونانی
   انگلیسی
  • 323
  • NetMed
  11900 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 166
  • 424
   425
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11613
  •  
  • 167
  • 428
   429
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11615
  •  
  • 168
  • 432
   433
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11617
  •  
  • 169
  • 436
   437
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11618
  •  
  • 170
  • 440
   441
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11619
  •  
  • 177
  • 467
   468
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11609
  • SkyItalia
  11938 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 671
  • انگلیسی
  • 7105
  •  
  • 523
  • 760
  • انگلیسی
   یونانی
  • 7120
  •  
  • 525
  • 5644
  • انگلیسی
   یونانی
  • 7121
  •  
  • 527
  • 5664
   5665
  • یونانی
   انگلیسی
  • 7122
  •  
  11958 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 160
  • 400
   401
   459
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 10920
  •  
  • 161
  • 404
   405
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 10921
  •  
  11977 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 2476
  • 2477
   2478
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 8126
  •  
  • 2439
  • 2440
   2441
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 8143
  •  
  12015 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 527
  • 5664
  • انگلیسی
  • 487
  •  
  12034 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  12054 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 170
  • 438
   439
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11727
  •  
  • 162
  • 408
   409
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11720
  •  
  • 163
  • 412
   413
   451
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   عربی
  • 11719
  •  
  12073 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  • 172
  • 448
   449
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11225
  •  
  • 171
  • 444
   445
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11223
  •  
  • 169
  • 436
   437
   452
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   عربی
  • 11219
  •  
  • 168
  • 432
   433
   451
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   عربی
  • 11217
  •  
  • 167
  • 428
   429
   450
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   عربی
  • 11215
  •  
  • 165
  • 420
   421
   422
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11214
  •  
  • 170
  • 440
   441
   453
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   عربی
  • 11221
  •  
  • 166
  • 424
   425
   426
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11216
  •  
  12092 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 2619
  • 2620
   2621
   2714
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 14586
  •  
  • 2575
  • 2576
   2577
   2578
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 14561
  •  
  • 2570
  • 2571
   2572
   2573
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 14560
  •  
  • 2703
  • 2704
   2705
   2713
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 14536
  •  
  • 2708
  • 2709
   2710
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 14537
  •  
  12130 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 831
  • 830
   832
  • یونانی
   انگلیسی
  • 15508
  • Netmed
  12149 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3304
  • 3303
  • انگلیسی
  • 7257
  • Service Provider
  12169 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 519
  • 720
  • انگلیسی
  • 358
  •  
  • 518
  • 710
  • انگلیسی
  • 377
  •  
  • 519
  • 720
  • انگلیسی
  • 378
  •  
  • 518
  • 710
  • انگلیسی
  • 357
  • NetMed
  • 518
  • 710
  • انگلیسی
  • 380
  • NetMed
  •  
  • 741
  • انگلیسی
  • 379
  • NetMed
  12188 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 545
  • 546
   547
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 7340
  •  
  • 548
  • 549
   550
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 7370
  •  
  • 272
  • 273
   274
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 7375
  •  
  12226 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12245 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12265 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 901
  • 910
   911
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 3111
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  12284 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 513
  • 514
   515
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 10502
  •  
  • 566
  • 567
   569
   570
  • لهستانی
   انگلیسی
   روسی
  • 10520
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 4161
  • 4153
   4160
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 10552
  • Cyfrowy Polsat S.A
  12303 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 1203
  • 1303
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 17503
  •  
  12322 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 33
  • 34
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  • 3902
  • 3903
   3904
   3905
  • fra
   deu
   انگلیسی
  • 13900
  • EUTELSAT
  • 3902
  • 3903
   3904
   3905
  • fra
   deu
   انگلیسی
  • 13910
  • EUTELSAT
  12360 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 163
  • 408
   409
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 7208
  •  
  • 163
  • 408
   409
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 7220
  • SkyItalia
  12380 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3321
  • 3331
   3341
   3351
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
  • 3051
  •  
  12399 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 167
  • 102
   103
   104
  • deu
   انگلیسی
   mul
  • 911
  •  
  • 163
  • 92
   93
   94
  • deu
   انگلیسی
   mul
  • 907
  •  
  • 562
  • 563
   564
   565
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   mul
  • 951
  • Radiotelevisione svizzera
  12437 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 311
  • 103
  • انگلیسی
  • 7944
  •  
  12466 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  • 2387
  • 2388
   2389
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 9476
  • SkyItalia
  • 2382
  • 2383
   2384
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 9470
  • SkyItalia
  • 2315
  • 2316
   2317
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 9477
  •  
  • 2366
  • 2367
  • انگلیسی
  • 9446
  •  
  • 2362
  • 2364
  • انگلیسی
  • 9445
  •  
  • 2376
  • 2377
   2378
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 9423
  •  
  12476 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4126
  • 4226
   4326
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 10626
  •  
  12673 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  • 3004
  • 3005
   3006
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 4062
  •  

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13C @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10719 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 370
  • 320
   321
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4456
  • CYFRA +
  • 368
  • 312
   313
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4455
  • CYFRA +
  • 371
  • 324
   325
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4432
  •  
  • 368
  • 312
   313
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4429
  •  
  • 370
  • 320
   321
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4431
  •  
  • 369
  • 316
   317
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4430
  •  
  • 168
  • 112
   113
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4409
  •  
  •  
  •  
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4402
  •  
  10775 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 2516
  • 2517
   2518
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 12268
  • SkyItalia
  • 2519
  • 2520
   2521
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 12272
  • SkyItalia
  10796 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 160
  • 80
   81
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15701
  •  
  • 162
  • 88
   89
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15703
  •  
  10815 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 2009
  • 3009
   3109
   3209
   3309
   3409
   3509
   3609
   3709
   3809
   3909
  • deu
   انگلیسی
   fra
   هلندی
   ترکی
   لهستانی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   ایتالیایی
  • 17309
  • RRSat
  10892 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 161
  • 85
  • انگلیسی
  • 4831
  • CYFRA +
  • 160
  • 81
  • انگلیسی
  • 4830
  • CYFRA +
  • 164
  • 96
   97
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4875
  • CYFRA +
  • 164
  • 96
   97
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4855
  • CYFRA +
  • 160
  • 80
   81
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4871
  • CYFRA +
  • 161
  • 84
   85
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4872
  • CYFRA +
  • 164
  • 96
   97
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4877
  • CYFRA +
  • 164
  • 96
   97
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4878
  • CYFRA +
  10911 vertical
  (عمودی)
  27500 Auto
  • 525
  • 725
   825
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15925
  • TP
  • 526
  • 726
   826
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15926
  • TP
  10930 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 523
  • 760
  • انگلیسی
  • 7510
  • NetMed
  • 514
  • 670
  • انگلیسی
  • 7503
  •  
  • 519
  • 720
  • انگلیسی
  • 7502
  •  
  11219 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 163
  • 412
   413
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 15361
  • SkyItalia
  11240 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 5110
  • 5120
   5720
  • انگلیسی
   دانمارکی
  • 13882
  • EUROSPORT
  • 5110
  • 5120
   5220
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13878
  • EUROSPORT
  • 2577
  • 2562
   2565
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13865
  • Eutelsat
  • 5110
  • 5120
   5220
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13864
  • Eutelsat
  • 2577
  • 2562
   2565
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13834
  • Eutelsat
  • 2825
  • 2823
   2833
  • انگلیسی
   یونانی
  • 13805
  • Eutelsat
  • 2825
  • 2823
   2828
  • انگلیسی
   روسی
  • 13813
  • Eutelsat
  • 2825
  • 2823
   2829
  • انگلیسی
   nld
  • 13802
  • Eutelsat
  • 2577
  • 2562
   2563
   2564
   2565
   2566
   2568
   2569
   2582
   2584
   2585
   2838
   2842
  • انگلیسی
   یونانی
   nld
   لهستانی
   روسی
   پرتغالی
   rou
   چک
   مجارستانی
   بلغاری
   ترکی
   srp
  • 13848
  • EUROSPORT
  • 2825
  • 2823
   2860
  • انگلیسی
   ترکی
  • 13843
  • Eutelsat
  • 2577
  • 2562
   2563
  • انگلیسی
   یونانی
  • 13841
  • Eutelsat
  • 2577
  • 2562
   2563
  • انگلیسی
   یونانی
  • 13840
  • Eutelsat
  • 2577
  • 2562
   2566
  • انگلیسی
   روسی
  • 13835
  • Eutelsat
  • 2577
  • 2562
   2569
   2582
   2584
  • انگلیسی
   rou
   چک
   مجارستانی
  • 13889
  • EUROSPORT
  • 5110
  • 5120
   5220
   5520
   5620
   5720
   5820
   5920
   6420
   6520
   6620
  • انگلیسی
   لهستانی
   srp
   چک
   دانمارکی
   روسی
   سوئدی
   مجارستانی
   ron
   نروژی
  • 13886
  • EUROSPORT
  • 2577
  • 2562
   2569
   2582
   2584
  • انگلیسی
   rou
   چک
   مجارستانی
  • 13885
  • EUROSPORT
  11258 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 539
  • 639
   739
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15204
  •  
  • 538
  • 638
   738
   5383
   5384
   5385
   5386
   5387
   5388
   5389
   5390
   5391
  • لهستانی
   دانمارکی
   صربی
   انگلیسی
   چک
   روسی
   سوئدی
   مجارستانی
   رومانیایی
  • 15203
  •  
  • 536
  • 636
   736
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15201
  • ITI
  11278 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3000
  • 3201
   3203
  • انگلیسی
   ترکی
  • 13063
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3210
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13070
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3210
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13081
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3210
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13082
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3206
   3211
   3202
  • انگلیسی
   czk
   مجارستانی
   en2
  • 13075
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3202
   3215
  • انگلیسی
   en2
   اسپانیایی
  • 13076
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3204
   3205
   3206
   3209
   3207
   3208
   3210
   3211
   3202
   3213
   3212
   3214
   3216
   3217
   3215
   3203
  • انگلیسی
   روسی
   هلندی
   czk
   پرتغالی
   deu
   deu
   لهستانی
   مجارستانی
   en2
   ایتالیایی
   بلغاری
   rou
   srp
   یونانی
   اسپانیایی
   ترکی
  • 13077
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3202
   3217
  • انگلیسی
   en2
   یونانی
  • 13079
  • CYFRA +
  11296 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11317 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11355 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  • 167
  • 428
   429
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 1424
  •  
  11393 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11411 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 168
  • 112
   113
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 14239
  • CYFRA+
  11449 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 531
  • 631
   731
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15034
  •  
  11488 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 167
  • 108
   109
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 5108
  •  
  11526 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 228
  • انگلیسی
  • 14038
  • Radio Suisse Romande
  • 164
  • 96
   97
   98
  • fra
   انگلیسی
   mul
  • 14008
  •  
  • 161
  • 84
   85
   86
  • fra
   انگلیسی
   mul
  • 14002
  •  
  • 552
  • 553
   554
   555
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   mul
  • 14051
  • Radiotelevisione svizzera
  11747 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11766 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 8190
  • 92
   660
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 3408
  •  
  11804 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3