فرکانس های کانال های یونانی


ماهواره :
Apstar 2R -Telstar 10 @ 76.5°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3680 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  3747 vertical
  (عمودی)
  8000 3/4
  3755 vertical
  (عمودی)
  4640 3/4
  3840 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 3033
  • یونانی
  • 33
  •  

  ماهواره :
  HellasSat 2 @ 39°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11052 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 2376
  • 2377
  • یونانی
  • 4
  •  
  •  
  • 653
  • یونانی
  • 14
  •  
  •  
  • 688
  • یونانی
  • 18
  •  
  •  
  • 689
  • یونانی
  • 19
  •  
  •  
  • 644
  • یونانی
  • 34
  •  
  •  
  • 664
  • یونانی
  • 36
  •  
  •  
  • 674
  • یونانی
  • 37
  •  
  •  
  • 681
  • یونانی
  • 44
  •  
  •  
  • 2375
  • یونانی
  • 45
  •  
  •  
  • 2407
  • یونانی
  • 49
  •  
  •  
  • 2409
  • یونانی
  • 51
  •  
  •  
  • 4105
  • یونانی
  • 63
  •  
  11146 vertical
  (عمودی)
  3333 3/4
  •  
  • 503
  • یونانی
  • 2
  •  
  •  
  • 1706
  • یونانی
  • 5
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 21A @ 21.6°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11344 horizontal
  (افقی)
  27871 5/6

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13A @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11137 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 521
  • 641
   661
   681
   701
   721
   741
   761
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
   epo
   scc
   یونانی
   هلندی
  • 7301
  •  

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13B @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11823 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 521
  • 740
   741
  • یونانی
   انگلیسی
  • 316
  •  
  • 513
  • 660
   730
   731
  • یونانی
   انگلیسی
  • 318
  •  
  • 514
  • 670
  • یونانی
  • 319
  •  
  • 515
  • 680
  • یونانی
  • 320
  •  
  • 517
  • 700
  • یونانی
  • 321
  •  
  • 514
  • 670
  • یونانی
  • 303
  • NetMed
  • 515
  • 680
  • یونانی
  • 304
  • NetMed
  • 517
  • 700
  • یونانی
  • 306
  • NetMed
  • 518
  • 710
  • یونانی
  • 307
  • NetMed
  • 516
  • 690
  • یونانی
  • 324
  • NetMed
  • 513
  • 660
   730
   731
  • یونانی
   انگلیسی
  • 326
  • NetMed
  • 521
  • 740
   741
  • یونانی
   انگلیسی
  • 327
  • NetMed
  •  
  • 681
  • یونانی
  • 314
  • NetMed
  • 519
  • 720
   721
  • یونانی
   انگلیسی
  • 323
  • NetMed
  11938 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 523
  • 760
  • انگلیسی
   یونانی
  • 7120
  •  
  • 525
  • 5644
  • انگلیسی
   یونانی
  • 7121
  •  
  • 527
  • 5664
   5665
  • یونانی
   انگلیسی
  • 7122
  •  
  •  
  • 721
  • یونانی
  • 7117
  • NetMed
  12130 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 831
  • 830
   832
  • یونانی
   انگلیسی
  • 15508
  • Netmed
  12169 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 513
  • 660
  • یونانی
  • 362
  •  
  • 522
  • 750
  • یونانی
  • 363
  •  
  • 520
  • 730
  • یونانی
  • 376
  •  
  • 520
  • 730
  • یونانی
  • 352
  • NetMed
  • 513
  • 660
  • یونانی
  • 356
  • NetMed
  • 522
  • 750
  • یونانی
  • 367
  • NetMed
  • 521
  • 740
  • یونانی
  • 381
  • NetMed
  •  
  • 701
  • یونانی
  • 364
  • NetMed
  •  
  • 721
  • یونانی
  • 365
  • NetMed
  •  
  • 751
  • یونانی
  • 366
  • NetMed
  12322 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13C @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10815 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 2024
  • 3024
  • یونانی
  • 17324
  • RRSat
  10930 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 721
  • یونانی
  • 7556
  •  
  11240 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2825
  • 2823
   2833
  • انگلیسی
   یونانی
  • 13805
  • Eutelsat
  • 2577
  • 2562
   2563
   2564
   2565
   2566
   2568
   2569
   2582
   2584
   2585
   2838
   2842
  • انگلیسی
   یونانی
   nld
   لهستانی
   روسی
   پرتغالی
   rou
   چک
   مجارستانی
   بلغاری
   ترکی
   srp
  • 13848
  • EUROSPORT
  • 2577
  • 2562
   2563
  • انگلیسی
   یونانی
  • 13841
  • Eutelsat
  • 2577
  • 2562
   2563
  • انگلیسی
   یونانی
  • 13840
  • Eutelsat
  11278 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3000
  • 3201
   3204
   3205
   3206
   3209
   3207
   3208
   3210
   3211
   3202
   3213
   3212
   3214
   3216
   3217
   3215
   3203
  • انگلیسی
   روسی
   هلندی
   czk
   پرتغالی
   deu
   deu
   لهستانی
   مجارستانی
   en2
   ایتالیایی
   بلغاری
   rou
   srp
   یونانی
   اسپانیایی
   ترکی
  • 13077
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3202
   3217
  • انگلیسی
   en2
   یونانی
  • 13079
  • CYFRA +
  11317 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12111 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 108
  • 102
  • یونانی
  • 782
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 9A @ 9°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11900 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 200
  • 201
   202
   203
   204
   205
   206
   207
   208
   209
   210
   211
   212
   213
   214
   215
   216
   217
   218
   219
   220
  • qaa
   انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   یونانی
   پرتغالی
   هلندی
   دانمارکی
   فنلاندی
   سوئدی
   چک
   استونی
   lav
   لیتوانیایی
   مجارستانی
   mlt
   لهستانی
   اسلوونی
  • 233
  • Unknown
  • 400
  • 401
   402
   403
   404
   405
   406
   407
   408
   409
   410
   411
   412
   413
   414
   415
   416
   417
   418
   419
   420
  • qaa
   انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   یونانی
   پرتغالی
   هلندی
   دانمارکی
   فنلاندی
   سوئدی
   چک
   استونی
   lav
   لیتوانیایی
   مجارستانی
   mlt
   لهستانی
   اسلوونی
  • 433
  • Unknown
  11938 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12111 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 401
  • 501
  • یونانی
  • 1001
  •  
  • 402
  • 502
  • یونانی
  • 1002
  •  
  • 403
  • 503
  • یونانی
  • 1003
  •  
  • 419
  • 519
  • یونانی
  • 1019
  •  
  • 420
  • 520
  • یونانی
  • 1020
  •  
  12149 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 471
  • 571
   671
  • یونانی
  • 1071
  •  
  12226 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6

  ماهواره :
  Thor 5 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11938 horizontal
  (افقی)
  28000 7/8
  • 551
  • 560
   562
   564
   565
   566
  • مجارستانی
   انگلیسی
   یونانی
   لهستانی
   عربی
  • 30710
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 12 West A @ 12.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11181 vertical
  (عمودی)
  22400 2/3
  • 7121
  • 7122
   7123
  • یونانی
   انگلیسی
  • 712
  • Overon

  ماهواره تل استار :
  Telstar 12 @ 15°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11124 horizontal
  (افقی)
  18386 3/4
  • 3201
  • 3210
   3237
   3226
   3221
   3232
   3222
  • انگلیسی
   عربی
   روسی
   ترکی
   عبری
   یونانی
  • 20
  •  

  ماهواره :
  NSS 806 @ 40.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3630 left
  (چپ)
  3333 2/3

  ماهواره :
  EchoStar 15 @ 61.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12268 left
  (چپ)
  20000 7/8
  12414 left
  (چپ)
  20000 7/8
  12516 right
  (راست)
  20000 7/8
  12632 right
  (راست)
  20000 7/8
  •  
  • 4097
  • یونانی
  • 914
  •  

  ماهواره :
  Nimiq 1 @ 91°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12428 right
  (راست)
  20000 5/6
  12574 right
  (راست)
  20000 7/8
  12661 right
  (راست)
  20000 5/6