فرکانس های کانال های اچ دی


ماهواره :
AsiaSat 3S @ 105.5°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3820 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره :
  AsiaSat 5 @ 100.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3794 horizontal
  (افقی)
  4640 3/5
  3980 vertical
  (عمودی)
  29720 5/6
  4000 horizontal
  (افقی)
  28125 3/4
  • 370
  • 371
   372
  • انگلیسی
   فرانسوی
  • 7
  •  
  4132 horizontal
  (افقی)
  10670 3/4
  12522 vertical
  (عمودی)
  40700 3/4

  ماهواره :
  Insat 4B @ 93.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3725 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 520
  • 648
   649
  • aac
   هندی
  • 1000
  •  

  ماهواره / :
  Measat-3 / 3A @ 91.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3752 vertical
  (عمودی)
  13330 2/3
  4125 vertical
  (عمودی)
  7500 3/4
  12643 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6

  ماهواره :
  Yamal 201 @ 90°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3912 left
  (چپ)
  4295 3/4
  3954 left
  (چپ)
  29500 3/4
  11671 vertical
  (عمودی)
  20800 5/6

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 15 @ 85.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12523 vertical
  (عمودی)
  9950 5/6

  ماهواره اکسپرس :
  Express MD1 @ 80°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3675 right
  (راست)
  33483 7/8

  ماهواره :
  Thaicom 5 @ 78.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3551 horizontal
  (افقی)
  13333 3/4
  3567 horizontal
  (افقی)
  1854 3/4
  3644 vertical
  (عمودی)
  2222 3/4
  4012 vertical
  (عمودی)
  6400 3/4

  ماهواره :
  Apstar 2R -Telstar 10 @ 76.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3755 vertical
  (عمودی)
  4640 3/4

  ماهواره :
  ABS-1 @ 75°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3447 vertical
  (عمودی)
  2600 3/4
  3559 vertical
  (عمودی)
  28800 5/6
  3639 vertical
  (عمودی)
  29000 5/6
  3679 vertical
  (عمودی)
  29000 5/6

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 10 @ 68.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3739 horizontal
  (افقی)
  26597 1/2
  3739 horizontal
  (افقی)
  26600 2/3
  4036 vertical
  (عمودی)
  21600 Auto
  • 922
  • 923
  • هندی
  • 921
  •  
  4090 horizontal
  (افقی)
  14368 3/4
  4178 vertical
  (عمودی)
  7200 5/6

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 17 @ 66°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3845 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  4015 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 904 @ 60°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11635 vertical
  (عمودی)
  29700 2/3
  11675 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  11675 vertical
  (عمودی)
  29700 2/3

  ماهواره :
  Bonum 1 @ 56°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12380 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 1137
  • 1138
  • روسی
  • 35060
  •  

  ماهواره :
  Yahsat 1A @ 52.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11785 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11823 horizontal
  (افقی)
  27500 Auto
  11881 vertical
  (عمودی)
  27500 Auto
  11900 horizontal
  (افقی)
  27500 Auto
  • 101
  • 102
  • فارسی
  • 2001
  • du
  11977 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 1000
  • 1002
  • بلغاری
  • 1
  • Unknown
  12034 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12111 vertical
  (عمودی)
  27500 Auto

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 12 @ 45°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11550 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4

  ماهواره ترکست :
  Turksat 3A @ 42°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10970 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 103
  • 203
   303
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1603
  • DOGAN TV
  • 102
  • 202
   302
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1602
  • DOGAN TV
  • 150
  •  
  • ترکی
  • 1650
  •  
  • 115
  • 215
   315
  • ترکی
  • 1615
  • DOGAN TV
  • 117
  • 217
   317
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1617
  • DOGAN TV
  11041 vertical
  (عمودی)
  6400 3/4
  11041 vertical
  (عمودی)
  8400 3/4
  11043 vertical
  (عمودی)
  6400 3/4
  11054 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  11170 vertical
  (عمودی)
  2960 5/6
  11491 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  • 512
  • 4112
  • ترکی
  • 1
  • Scopus
  • 514
  • 4114
  • ترکی
  • 2
  • Scopus
  • 516
  • 4116
  • ترکی
  • 3
  • Scopus
  • 518
  • 4118
  • ترکی
  • 4
  • Scopus
  11572 horizontal
  (افقی)
  3600 3/4
  • 512
  • 4112
  • ترکی
  • 1
  • Scopus
  • 514
  • 4114
  • ترکی
  • 2
  • Scopus
  • 516
  • 4116
  • ترکی
  • 3
  • Scopus
  • 518
  • 4118
  • ترکی
  • 4
  • Scopus
  11593 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12729 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6

  ماهواره ترکست :
  Turksat 2A @ 42°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11746 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11804 vertical
  (عمودی)
  24444 5/6
  11881 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1120
  • 1121
  • گرجی
  • 7681
  • TROPHY
  • 1024
  • 1025
  • گرجی
  • 7682
  • TROPHY
  • 944
  • 945
  • گرجی
  • 7683
  • TROPHY
  • 1280
  • 1281
  • گرجی
  • 7684
  • TROPHY
  • 1088
  • 1089
  • روسی
  • 7685
  • TROPHY
  • 1136
  • 1137
  • گرجی
  • 7686
  • TROPHY
  • 912
  • 913
  • گرجی
  • 7688
  • TROPHY
  • 928
  • 929
  • گرجی
  • 7689
  • TROPHY
  • 992
  • 993
  • گرجی
  • 7696
  • TROPHY
  • 960
  • 961
  • گرجی
  • 7699
  • TROPHY
  • 1312
  • 1313
  • گرجی
  • 7700
  • TROPHY
  • 1056
  • 1057
  • گرجی
  • 7703
  • TROPHY
  • 1408
  • 1409
  • گرجی
  • 7705
  • TROPHY
  • 848
  • 849
   850
  • گرجی
   روسی
  • 7715
  • TROPHY
  • 1376
  • 1377
  • گرجی
  • 7719
  • TROPHY
  • 1424
  • 1425
  • گرجی
  • 7721
  • TROPHY
  11896 horizontal
  (افقی)
  11200 2/3
  • 2010
  • 2020
  • ترکی
  • 21
  •  
  11996 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1320
  • 1345
  • انگلیسی
  • 1300
  •  
  12122 horizontal
  (افقی)
  12500 2/3
  • 104
  • 204
   304
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1704
  • DOGAN TV
  • 102
  • 202
   302
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1702
  • DOGAN TV
  12130 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12138 horizontal
  (افقی)
  14580 2/3

  ماهواره :
  HellasSat 2 @ 39°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11012 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 2176
  •  
  • رومانیایی
  • 276
  •  
  • 2177
  • 3177
  • رومانیایی
  • 277
  •  
  • 2176
  • 3176
  • رومانیایی
  • 311
  • Dolce TV
  • 2177
  • 3177
  • رومانیایی
  • 312
  • Dolce TV
  • 2180
  • 3180
  • انگلیسی
  • 313
  • Dolce TV
  12647 horizontal
  (افقی)
  30000 7/8

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 36A @ 36°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12111 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 706
  • 707
  • روسی
  • 3416
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 36B @ 36°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11919 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 121
  • 124
   125
   126
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1601
  • Multichoice Africa
  • 131
  • 134
   135
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1602
  • Multichoice Africa
  11996 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 142
  • 144
  • پرتغالی
  • 1003
  • Multichoice Africa
  • 152
  • 154
  • انگلیسی
  • 1004
  • Multichoice Africa
  • 132
  • 134
  • انگلیسی
  • 1007
  • MCK

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 33A @ 33°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11005 vertical
  (عمودی)
  6666 7/8

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 24 @ 31°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11242 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6

  ماهواره عربست :
  Arabsat 5A @ 30.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10722 horizontal
  (افقی)
  4300 2/3
  10727 horizontal
  (افقی)
  4300 2/3
  10796 horizontal
  (افقی)
  8000 5/6
  12618 vertical
  (عمودی)
  2222 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 28A @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11224 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2315
  • 2317
   2316
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 53147
  •  

  ماهواره آسترا :
  Astra 1N @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10832 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 2362
  • 2363
   2369
  • انگلیسی
  • 10000
  • FreesatSky Digital
  10847 vertical
  (عمودی)
  23000 Auto
  • 5500
  • 5501
   5502
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6940
  • BBCFreesatSky Digital
  • 5400
  • 5401
   5402
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6941
  • BBCFreesatSky Digital
  • 2333
  • 2334
  • انگلیسی
  • 6942
  • Sky Digital
  10936 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 512
  • 640
  • انگلیسی
  • 3855
  • Sky Digital
  11053 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  11126 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3

  ماهواره آسترا :
  Astra 2A @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11720 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  11758 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  • 513
  • 661
  • انگلیسی
  • 3932
  •  
  • 514
  • 662
  • انگلیسی
  • 3933
  •  
  • 515
  • 663
  • انگلیسی
  • 3934
  •  
  11798 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  11856 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4
  • 515
  • 643
   663
  • انگلیسی
  • 3876
  •  
  12188 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  • 512
  • 640
   660
  • انگلیسی
  • 3809
  •  
  • 513
  • 641
   661
  • انگلیسی
  • 3810
  •  
  12226 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  12266 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  12285 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  12324 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4
  12382 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12460 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3

  ماهواره آسترا :
  Astra 2B @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12012 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4
  • 514
  • 642
   662
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3807
  • Sky Digital
  12090 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4
  • 515
  • 643
   663
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3868
  •  
  12188 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  • 512
  • 640
   660
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3809
  • Sky Digital
  • 513
  • 641
   661
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3810
  • Sky Digital
  • 514
  • 642
   662
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3831
  • Sky Digital
  12266 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  • 512
  • 640
   660
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3859
  • Sky Digital
  12324 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4
  • 513
  • 661
  • انگلیسی
  • 3841
  • Sky Digital
  • 513
  • 661
  • انگلیسی
  • 3842
  • Sky Digital
  • 512
  • 660
  • انگلیسی
  • 3874
  • Sky Digital
  12344 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  • 514
  • 642
   662
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3827
  • Sky Digital
  12363 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4
  • 513
  • 641
   661
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3824
  • Sky Digital
  12382 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  • 513
  • 641
   661
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3820
  • Sky Digital
  12460 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 2D @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10832 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 2362
  • 2363
   2369
  • انگلیسی
  • 10000
  •  
  10847 vertical
  (عمودی)
  23000 Auto
  • 5500
  • 5502
   5501
  • انگلیسی
  • 6940
  •  
  • 2333
  • 2334
  • انگلیسی
  • 6942
  •  
  10936 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 512
  • 640
  • انگلیسی
  • 3855
  •  

  ماهواره بدر :
  Badr 5 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10730 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  10770 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  10770 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11785 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1010
  • 1020
   1030
   1040
   1070
  • انگلیسی
   fra
   آلمانی
   ایتالیایی
   روسی
   اسپانیایی
  • 10
  •  
  11881 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 1001
  • 2001
  • فارسی
  • 101
  • IRIB
  • 1002
  • 2002
  • فارسی
  • 102
  • IRIB
  • 1003
  • 2003
  • فارسی
  • 103
  • IRIB
  • 1004
  • 2004
  • فارسی
  • 104
  • IRIB
  • 1005
  • 2005
  • فارسی
  • 105
  • IRIB
  • 1006
  • 2006
  • فارسی
  • 106
  • IRIB
  • 1007
  • 2007
  • فارسی
  • 107
  • IRIB
  • 1008
  • 2008
  • عربی
  • 108
  • IRIB
  • 1009
  • 2009
  • انگلیسی
  • 109
  • IRIB
  • 1011
  • 2011
   2111
  • عربی
   فارسی
  • 111
  • IRIB

  ماهواره بدر :
  Badr 6 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11766 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11823 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 111
  • 211
   311
  • عربی
   انگلیسی
  • 6
  •  
  12372 vertical
  (عمودی)
  8000 5/6
  • 101
  • 256
   257
  • عربی
  • 1
  • TANDBERG Television
  12418 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12456 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره بدر :
  Badr 4 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12092 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 210
  • 211
  • انگلیسی
  • 25
  •  
  12130 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12149 horizontal
  (افقی)
  27500 Auto
  12169 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12169 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  12226 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12245 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12522 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6

  ماهواره آسترا :
  Astra 3B @ 23.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11739 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11778 vertical
  (عمودی)
  27500 Auto
  11798 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2010
  • 2020
   2070
  • چک
   چک
  • 5030
  •  
  • 2014
  • 2034
  • انگلیسی
  • 5151
  • Canal DigitaalMobistarTV Vlaanderen
  • 2013
  • 2053
   2063
   2083
  • بلغاری
   ned
   انگلیسی
  • 5153
  • Canal DigitaalMobistarSatellite BGTV Vlaanderen
  • 2013
  • 2053
   2083
  • بلغاری
   انگلیسی
  • 5154
  • Satellite BG
  11817 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1501
  • 1502
  • بلغاری
  • 5415
  • Satellite BG
  11856 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 516
  • 88
  • هلندی
  • 7030
  •  
  • 512
  • 81
   80
  • چک
   ned
  • 7011
  • Canal DigitaalCS LinkSkyLinkTV Vlaanderen
  11973 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 2010
  • 2020
   2021
   2023
  • چک
   چک
   vo
  • 14070
  •  
  12032 horizontal
  (افقی)
  27500 Auto
  12051 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12110 horizontal
  (افقی)
  27500 9/10
  • 4001
  • 4161
   4241
   4321
   4641
  • چک
   مجارستانی
  • 5041
  •  
  • 4003
  • 4163
   4243
   4323
  • چک
   مجارستانی
  • 5043
  •  
  • 3514
  • 3524
   3534
  • اسلوونی
   org
  • 5044
  •  
  • 4002
  • 4242
  • انگلیسی
  • 5040
  • Canal DigitaalMobistarSkyLinkTV Vlaanderen
  • 4001
  • 4641
   4241
  • ned
   انگلیسی
  • 5049
  • Canal DigitaalMobistarSkyLinkTV Vlaanderen
  • 4001
  • 3581
   4241
  • بلغاری
   انگلیسی
  • 5065
  • Satellite BGSkyLink
  12129 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12187 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1101
  • 1102
   1103
  • روسی
   انگلیسی
  • 5611
  • SatelliteBG
  • 1501
  • 1502
   1503
  • انگلیسی
   روسی
  • 5613
  • SatelliteBG

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 21A @ 21.6°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10972 vertical
  (عمودی)
  2170 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 1H @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12090 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 161
  • 86
   87
   85
  •  
  • 9402
  •  
  • 161
  • 86
   87
  • fra
   انگلیسی
  • 9422
  • CanalSat
  12168 vertical
  (عمودی)
  29700 2/3
  • 163
  • 94
   95
  • fra
   آلمانی
  • 9304
  • CanalSatOrangeTNTSAT
  • 170
  • 122
   123
  • fra
   vo
  • 9310
  • CanalSatTNTSAT
  • 163
  • 94
   95
  • fra
   آلمانی
  • 9324
  • CanalSatOrangeTNTSAT
  • 164
  • 98
   99
  • fra
   انگلیسی
  • 9325
  • CanalSat
  • 170
  • 122
   123
  • fra
   انگلیسی
  • 9330
  • CanalSatTNTSAT
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 160
  • 82
   83
  • fra
   انگلیسی
  • 9021
  • CanalSatOrangeTNTSAT
  12422 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12441 vertical
  (عمودی)
  29700 2/3
  • 163
  • 94
  • fra
  • 6504
  • CanalSat
  • 163
  • 94
  • fra
  • 6524
  • CanalSat
  12670 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3
  • 161
  • 86
   87
  • fra
   fra
  • 9922
  • CanalSat
  • 163
  • 94
  • fra
  • 9924
  • CanalSatOrange
  • 165
  • 102
   103
  • fra
   انگلیسی
  • 9926
  • CanalSat

  ماهواره آسترا :
  Astra 1KR @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10729 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3
  10817 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3
  10862 horizontal
  (افقی)
  22000 8/9
  11023 horizontal
  (افقی)
  22000 2/3
  11362 horizontal
  (افقی)
  22000 2/3
  • 6210
  • 6220
   6221
   6222
  •  
  • 11120
  •  
  • 6010
  • 6020
   6022
  • آلمانی
   آلمانی
  • 11100
  •  
  • 6110
  • 6120
   6122
  • آلمانی
  • 11110
  •  
  11436 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 162
  • 92
   93
  • اسپانیایی
  • 29902
  •  
  11671 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  11686 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 175
  •  
  •  
  • 30236
  • DIGITAL+
  • 175
  •  
  •  
  • 30237
  • DIGITAL+
  • 175
  •  
  •  
  • 30246
  • DIGITAL +

  ماهواره آسترا :
  Astra 1L @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11170 horizontal
  (افقی)
  22000 2/3
  11303 horizontal
  (افقی)
  22000 2/3
  • 3583
  • 3584
   3585
   3587
  • آلمانی
   انگلیسی
  • 4913
  •  
  • 1920
  • 1921
   1922
   1923
  • آلمانی
  • 4911
  •  
  • 2920
  • 2921
   2923
   2922
  • آلمانی
  • 4912
  •  
  12574 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  12633 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6

  ماهواره آسترا :
  Astra 1M @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10832 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  11464 horizontal
  (افقی)
  22000 Auto
  • 255
  •  
  • آلمانی
  • 61300
  •  
  • 1023
  • 1027
  • deu
  • 61303
  •  
  11720 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1023
  • 1024
   1025
   1027
  • deu
   انگلیسی
   deu
  • 41
  •  
  • 2815
  • 2816
   2817
   2819
  • deu
   انگلیسی
   deu
  • 281
  • Unknown
  11758 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3071
  • 3072
   3073
   3075
  • deu
   انگلیسی
   deu
  • 311
  • Unknown
  • 3327
  • 3328
   3329
   3331
  • deu
   انگلیسی
   deu
  • 321
  • Unknown
  • 3583
  • 3584
   3585
   3587
  • deu
   انگلیسی
   deu
  • 331
  • Unknown
  11778 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2000
  • 2001
   2002
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 28601
  • MTV Networks Europe
  11817 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 163
  • 92
   93
  • fra
   fra
  • 8022
  • CSAT
  11856 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 160
  • 80
   81
   82
   79
  • fra
   انگلیسی
   fra
   انگلیسی
  • 8201
  •  
  11876 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 511
  • 515
   516
  • deu
   انگلیسی
  • 124
  • SKY
  11914 horizontal
  (افقی)
  27500 9/10
  11992 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 511
  • 515
   516
  • deu
   انگلیسی
  • 112
  •  
  12012 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 160
  • 82
   83
   81
  • fra
   انگلیسی
   qad
  • 8831
  • CSAT
  • 160
  • 82
   83
   81
  • fra
   انگلیسی
   qad
  • 8821
  • CSAT
  12304 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12382 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 2C @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10729 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3
  11127 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 16B @ 16°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10911 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 610
  • 611
   612
   613
  • مجارستانی
  • 1876
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 16A @ 16°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10887 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 2141
  • 2142
  • انگلیسی
  • 1007
  • Digit Alb
  10928 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3
  • 1031
  • 1032
   1033
  • آلبانیایی
   انگلیسی
  • 1003
  •  
  11231 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 202
  • 3021
   3022
   3023
  • صربی
   کروات
   اسلوونی
  • 702
  • Total TV
  • 203
  • 3031
   3032
   3033
  • صربی
   کروات
   اسلوونی
  • 703
  • Total TV
  • 204
  • 3041
   3042
   3043
  • صربی
   کروات
   اسلوونی
  • 704
  • Total TV
  11345 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11366 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  11512 vertical
  (عمودی)
  29950 3/4
  • 1510
  • 1500
  • رومانیایی
  • 15
  • Unknown
  11678 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3
  • 2843
  • 2587
   3611
  • کروات
   انگلیسی
  • 412
  •  
  12605 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13A @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10834 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 561
  • 661
   761
  • انگلیسی
  • 3590
  •  
  • 593
  • 693
   793
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 3593
  • ITI
  • 595
  • 695
   795
  • لهستانی
   org
  • 3595
  • ITI
  11054 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 510
  • 514
   515
  • آلمانی
   آلمانی
  • 8003
  •  
  11075 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1011
  • 1012
   1013
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  •  
  • 1011
  • 1012
   1013
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 21
  • MTV Networks Europe
  11096 horizontal
  (افقی)
  29900 2/3
  • 1218
  • 1318
  • فرانسوی
  • 17518
  • Globecast
  • 1219
  • 1319
  • فرانسوی
  • 17519
  • Globecast
  • 1220
  • 1320
  • فرانسوی
  • 17520
  • Globecast
  • 1221
  • 1321
   1421
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 17521
  • GlobeCast
  • 1230
  • 1330
   1430
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 17530
  • Globecast
  • 1241
  • 1341
  • ایتالیایی
  • 17541
  • Globecast Italia
  11179 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11623 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 223
  • 233
   243
   263
   273
  • fra

   انگلیسی
   qad
  • 10723
  • Unknown
  11662 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11681 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 511
  • 512
   513
   514
  • fra
   انگلیسی
  • 301
  • Eutelsat
  • 591
  • 592
   593
   594
  • fra
  • 309
  • Eutelsat
  • 601
  • 602
   603
  • fra
   انگلیسی
  • 310
  • Eutelsat
  • 611
  • 612
  • fra
  • 311
  • Eutelsat
  • 621
  • 622
   624
  • fra
   انگلیسی
  • 312
  • Eutelsat
  • 631
  • 632
  • fra
  • 313
  • Eutelsat
  • 561
  • 562
   563
   564
  • fra
  • 306
  • Eutelsat
  • 571
  • 572
   573
   574
  • fra
  • 307
  • Eutelsat
  12558 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12577 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 210
  • 310
  •  
  • 8110
  • FT GlobeCast
  • 211
  • 311
   411
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8111
  • FT GlobeCast
  • 202
  • 302
   402
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8102
  • FT GlobeCast
  • 203
  • 303
   403
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8103
  • FT GlobeCast
  • 204
  • 304
  • فرانسوی
  • 8104
  • FT GlobeCast
  • 212
  • 312
  • فرانسوی
  • 8112
  • FT GlobeCast
  • 215
  • 315
  • فرانسوی
  • 8115
  • GlobeCast
  • 216
  • 316
   416
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8116
  • GlobeCast

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13B @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10971 horizontal
  (افقی)
  29700 2/3
  • 542
  • 543
   544
   545
  • fra
   انگلیسی
   mul
  • 17204
  •  
  • 532
  • 533
   534
   535
  • fra
   انگلیسی
   mul
  • 17203
  •  
  • 512
  • 513
   514
   515
  • آلمانی
   انگلیسی
  • 17202
  •  
  • 502
  • 503
   504
   505
  • آلمانی
   انگلیسی
  • 17201
  •  
  • 532
  • 533
   534
   535
  • fra
   انگلیسی
   mul
  • 17205
  • SRG SSR
  11470 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11727 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11785 horizontal
  (افقی)
  29900 2/3
  • 2586
  • 2587
   2588
  • ایتالیایی
   und
  • 14237
  •  
  • 2520
  • 2521
   2522
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 14246
  •  
  • 2517
  • 2518
   2519
  • ایتالیایی
   und
  • 14201
  • SkyItalia
  11843 vertical
  (عمودی)
  29900 2/3
  11996 vertical
  (عمودی)
  29900 2/3
  12092 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 2703
  • 2704
   2705
   2713
  • ایتالیایی
   und
   ایتالیایی
  • 14524
  • SkyItalia
  • 2619
  • 2620
   2621
   2714
  • ایتالیایی
   und
   ایتالیایی
  • 14525
  • SkyItalia
  12130 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 402
  • 403
  •  
  • 15504
  •  
  • 831
  • 830
   832
  • یونانی
   انگلیسی
  • 15508
  • Netmed
  12188 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 7399
  • Unknown
  12207 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 160
  • 400
   401
  • ایتالیایی
   und
  • 4117
  • SkyItalia
  12245 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12265 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 701
  • 712
  • لهستانی
  • 3109
  • Cyfrowy Polsat SA
  • 901
  • 910
   911
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 3111
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 4097
  • 4112
   4113
  • لهستانی
   org
  • 3119
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 1542
  • 1540
   1541
  • لهستانی
   org
  • 3106
  • Cyfrowy Polsat S.A
  12303 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 1205
  • 1305
  • فرانسوی
  • 17505
  •  
  • 1207
  • 1307
  • فرانسوی
  • 17507
  •  
  • 1213
  • 1313
  • فرانسوی
  • 17513
  •  
  • 1216
  • 1316
  • فرانسوی
  • 17516
  • GlobeCast
  • 1215
  • 1315
  • فرانسوی
  • 17515
  • GlobeCast
  12341 vertical
  (عمودی)
  29900 2/3
  • 167
  • 421
   422
  • und
   ایتالیایی
  • 4239
  • SkyItalia
  • 163
  • 408
   409
  • ایتالیایی
   und
  • 4235
  • SkyItalia
  12360 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 165
  • 416
   417
  • ایتالیایی
   und
  • 7230
  • SkyItalia
  • 163
  • 408
   409
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 7208
  •  
  • 163
  • 408
   409
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 7220
  • SkyItalia
  • 165
  • 416
   417
  • ایتالیایی
   und
  • 7232
  • SkyItalia
  12399 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 562
  • 563
   564
   565
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   mul
  • 951
  • Radiotelevisione svizzera
  12418 vertical
  (عمودی)
  29900 2/3
  • 163
  • 408
   409
  • ایتالیایی
   und
  • 3916
  • SkyItalia
  12466 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  • 2395
  • 2396
   2397
   2398
  • ایتالیایی
   und
   ایتالیایی
  • 9450
  • SkyItalia
  12476 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4119
  • 4219
  • لهستانی
  • 10619
  •  
  • 4126
  • 4226
   4326
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 10626
  •  

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13C @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10796 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  10892 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 161
  • 84
   85
   86
  • لهستانی
   org
   ory
  • 4836
  • CYFRA +
  10911 vertical
  (عمودی)
  27500 Auto
  • 518
  • 718
  • لهستانی
  • 15918
  •  
  • 525
  • 725
   825
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15925
  • TP
  • 526
  • 726
   826
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15926
  • TP
  • 511
  • 711
  • لهستانی
  • 15911
  • TP
  • 512
  • 712
  • لهستانی
  • 15912
  • TP
  11258 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 539
  • 639
   739
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15204
  •  
  • 538
  • 638
   738
   5383
   5384
   5385
   5386
   5387
   5388
   5389
   5390
   5391
  • لهستانی
   دانمارکی
   صربی
   انگلیسی
   چک
   روسی
   سوئدی
   مجارستانی
   رومانیایی
  • 15203
  •  
  • 537
  • 737
   637
  • لهستانی
  • 15202
  •  
  • 536
  • 636
   736
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15201
  • ITI
  11278 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3000
  • 3201
   3203
  • انگلیسی
   ترکی
  • 13063
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3210
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13070
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3210
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13081
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3210
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13082
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3206
   3211
   3202
  • انگلیسی
   czk
   مجارستانی
   en2
  • 13075
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3202
   3215
  • انگلیسی
   en2
   اسپانیایی
  • 13076
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3204
   3205
   3206
   3209
   3207
   3208
   3210
   3211
   3202
   3213
   3212
   3214
   3216
   3217
   3215
   3203
  • انگلیسی
   روسی
   هلندی
   czk
   پرتغالی
   deu
   deu
   لهستانی
   مجارستانی
   en2
   ایتالیایی
   بلغاری
   rou
   srp
   یونانی
   اسپانیایی
   ترکی
  • 13077
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3202
   3217
  • انگلیسی
   en2
   یونانی
  • 13079
  • CYFRA +
  11317 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11393 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 518
  • 710
   711
  • لهستانی
   org
  • 4317
  • ITI
  11411 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 168
  • 112
   113
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 14239
  • CYFRA+
  • 167
  • 108
   109
  • لهستانی
  • 14238
  • CYFRA+
  • 174
  • 132
  • لهستانی
  • 14214
  • Unknown
  11449 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 531
  • 631
   731
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15034
  •  
  • 528
  • 728
   628
  • لهستانی
  • 15031
  •  
  • 534
  • 634
   734
  • لهستانی
  • 15037
  •  
  11508 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 532
  • 820
   821
  • لهستانی
   org
  • 15821
  • TVN
  11526 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 552
  • 553
   554
   555
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   mul
  • 14051
  • Radiotelevisione svizzera
  11766 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 512
  • 650
   651
  • ایتالیایی
  • 3401
  •  
  11804 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  12616 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 163
  •  
  •  
  • 11325
  • SkyItalia
  • 163
  •  
  •  
  • 11312
  • SkyItalia
  • 163
  •  
  • انگلیسی
   ایتالیایی
  • 11372
  • SkyItalia
  • 163
  •  
  • انگلیسی
   ایتالیایی
  • 11373
  • SkyItalia
  • 163
  •  
  • انگلیسی
   ایتالیایی
  • 11377
  • SkyItalia
  • 163
  •  
  • انگلیسی
   ایتالیایی
  • 11378
  • SkyItalia
  • 163
  •  
  • انگلیسی
   ایتالیایی
  • 11379
  • SkyItalia
  • 163
  •  
  • انگلیسی
   ایتالیایی
  • 11381
  • SkyItalia
  12654 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12692 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 751
  • 752
  • fra
  • 415
  • Eutelsat
  • 781
  • 782
  • fra
  • 418
  • Eutelsat
  • 101
  • 201
  • آلمانی
  • 451
  • AB SAT
  • 102
  • 202
  • fra
  • 452
  • AB SAT
  • 104
  • 204
   304
  • fra
   ترکی
  • 454
  • Unknown
  • 106
  • 206
  •  
  • 456
  • Unknown
  • 108
  • 208
   308
  • fra
   ترکی
  • 458
  • AB SAT
  • 110
  • 210
  • fra
  • 460
  • AB SAT
  • 111
  • 211
  • fra
  • 461
  • AB SAT
  • 112
  • 212
  • fra
  • 462
  • AB SAT
  • 114
  • 214
  • fra
  • 464
  • AB SAT
  • 118
  • 218
  •  
  • 468
  • AB SAT
  • 118
  • 218
  • fra
  • 469
  • AB SAT
  • 821
  • 822
   823
  • فرانسوی
   ایتالیایی
  • 502
  • Eutelsat
  • 831
  • 832
   833
   834
  • fra
   انگلیسی
   qad
  • 503
  • Eutelsat
  12713 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  • 169
  • 436
   437
   442
  • ایتالیایی
   und
   ایتالیایی
  • 13365
  • SkyItalia
  • 162
  • 408
   409
   438
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   ایتالیایی
  • 13363
  • SkyItalia
  • 167
  • 428
   429
   441
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   ایتالیایی
  • 13362
  • SkyItalia
  • 166
  • 424
   425
   440
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   ایتالیایی
  • 13361
  • SkyItalia

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 10A @ 10°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11387 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 9A @ 9°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11747 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1651
  • 1652
   1653
   1654
   1655
  • nat
   mus
   انگلیسی
   فرانسوی
  • 1650
  •  
  11766 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11823 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1701
  • 1702
  • ایتالیایی
  • 7
  • Unknown
  11843 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11862 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11881 vertical
  (عمودی)
  27500 1/2
  • 2002
  • 3002
  • فرانسوی
  • 3502
  •  
  • 2001
  • 3001
   4001
  •  
  • 3501
  •  
  • 2007
  • 3007
  • فرانسوی
  • 3507
  •  
  • 2011
  • 3011
   4011
   5011
  • deu
   انگلیسی
   deu
  • 3511
  • RRSat / KabelKiosk
  11900 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 200
  • 201
   202
   203
   204
   205
   206
   207
   208
   209
   210
   211
   212
   213
   214
   215
   216
   217
   218
   219
   220
  • qaa
   انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   یونانی
   پرتغالی
   هلندی
   دانمارکی
   فنلاندی
   سوئدی
   چک
   استونی
   lav
   لیتوانیایی
   مجارستانی
   mlt
   لهستانی
   اسلوونی
  • 233
  • Unknown
  • 400
  • 401
   402
   403
   404
   405
   406
   407
   408
   409
   410
   411
   412
   413
   414
   415
   416
   417
   418
   419
   420
  • qaa
   انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   یونانی
   پرتغالی
   هلندی
   دانمارکی
   فنلاندی
   سوئدی
   چک
   استونی
   lav
   لیتوانیایی
   مجارستانی
   mlt
   لهستانی
   اسلوونی
  • 433
  • Unknown
  • 1651
  • 1652
   1653
   1654
   1655
  • nat
   mus
   انگلیسی
   فرانسوی
  • 1650
  • Scopus
  11919 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11958 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1101
  • 1201
   1301
  • مجارستانی
  • 101
  • eVision
  • 1102
  • 1202
   1302
  • مجارستانی
  • 102
  • eVision
  • 1103
  • 1203
   1303
  • مجارستانی
  • 103
  • eVision
  • 4144
  • 4145
  • مجارستانی
  • 6203
  • eVision
  • 4160
  • 4161
  • مجارستانی
  • 6204
  • eVision
  • 4112
  • 4113
  • مجارستانی
  • 6202
  • eVision
  11977 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 3320
  •  
  • 233
  • MEDIA BROADCAST
  11996 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12015 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2017
  • 2018
  • deu
  • 416
  • BASIS 2
  12034 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12054 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 7611
  • 7612
   7613
   7615
   7616
   7617
   7619
  • لهستانی
   انگلیسی
   fra
   روسی
   ترکی
   چک
   هلندی
  • 761
  • Telefonica Spain
  12073 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 4128
  • 4129
  • مجارستانی
  • 6802
  • HD Platform
  • 4144
  • 4145
  • مجارستانی
  • 6803
  • HD Platform
  • 4160
  • 4161
  • مجارستانی
  • 6804
  • HD Platform
  • 4176
  • 4177
  • مجارستانی
  • 6805
  • HD Platform
  • 4192
  • 4193
  • مجارستانی
  • 6806
  • HD Platform
  • 4208
  • 4209
   4210
  • مجارستانی
  • 6807
  • HD Platform
  • 4224
  • 4225
  • مجارستانی
  • 6808
  • HD Platform
  • 4240
  • 4241
   4242
  • مجارستانی
  • 6809
  • HD Platform
  • 4352
  • 4353
  • مجارستانی
  • 6810
  • HD Platform
  • 4368
  • 4369
  • مجارستانی
  • 6811
  • HD Platform
  • 4384
  • 4385
  •  
  • 6812
  • HD Platform
  • 4400
  • 4401
  • مجارستانی
  • 6813
  • HD Platform
  • 4416
  • 4417
  •  
  • 6814
  • HD Platform
  • 4432
  • 4433
  •  
  • 6815
  • HD Platform
  • 4496
  • 4497
   4498
  •  
  • 6819
  • HD Platform
  • 4608
  • 4609
   4610
  • مجارستانی
   انگلیسی
  • 6820
  • HD Platform
  • 4624
  • 4625
   4626
  • مجارستانی
   انگلیسی
  • 6821
  • HD Platform
  • 4640
  • 4641
   4642
  • مجارستانی
   انگلیسی
  • 6822
  • HD Platform
  • 4672
  • 4673
  • مجارستانی
  • 6824
  • HD Platform
  • 6544
  • 6545
   6546
  • انگلیسی
   مجارستانی
  • 6899
  • HD Platform
  12111 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12149 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 411
  • 511
  • ell
  • 1011
  •  
  • 412
  • 512
  • ell
  • 1012
  •  
  12207 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 151
  • 152
  • روسی
  • 7503
  • Platforma DV
  • 351
  • 352
  • روسی
  • 7507
  • Platforma DV
  • 451
  • 452
  • روسی
  • 7509
  • Platforma DV
  • 701
  • 702
  • روسی
  • 7514
  • Platforma DV
  • 1251
  • 1252
  • روسی
  • 7525
  • Platforma DV
  12226 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 452
  • 552
  • ell
  • 1052
  •  
  • 485
  • 585
  • انگلیسی
  • 1085
  • OTE
  12245 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 1201
  • 1202
   1203
   1204
   1205
   1206
   1207
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   روسی
   اسپانیایی
  • 3610
  •  
  12265 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 435
  • 535
  • ell
  • 1035
  • OTE
  • 443
  • 543
  • ell
  • 1043
  • OTE
  • 499
  • 599
  • ell
  • 1099
  • OTE
  12284 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2593
  • 2594
  • آلمانی
  • 302
  •  
  12303 vertical
  (عمودی)
  26400 2/3
  • 1400
  • 1410
  • روسی
  • 90
  •  
  • 1700
  • 1710
  • روسی
  • 110
  •  
  12380 vertical
  (عمودی)
  26400 2/3
  • 1400
  • 1410
   1420
  • روسی
   روسی
  • 40
  •  
  • 1600
  • 1610
   1620
  • روسی
   روسی
  • 60
  •  
  • 1800
  • 1810
  • روسی
  • 120
  • Platforma HD

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7A @ 7°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10804 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 300
  • 310
  • ترکی
  • 2503
  • Digital Platform
  • 300
  • 310
  • ترکی
  • 2583
  • Digital Platform
  • 400
  • 410
   411
  • ترکی
   orj
  • 2504
  • Digital Platform
  • 400
  • 410
   411
  • ترکی
   orj
  • 2584
  • Digital Platform
  10845 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 2318
  • 2418
  • orj
  • 8118
  • Digital Platform
  • 2502
  • 2503
  • ترکی
  • 8119
  • Digital Platform
  • 200
  • 411
  • orj
  • 8198
  • Digital Platform
  • 2502
  • 2503
  • ترکی
  • 8199
  • Digital Platform
  • 2318
  • 2418
  • orj
  • 8188
  • Digital Platform
  • 2318
  • 2418
  • orj
  • 8189
  • Digital Platform
  10886 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 2330
  • 3330
  • ترکی
  • 222
  • Digital Platform
  • 2334
  • 2338
  • orj
  • 290
  • Digital Platform
  • 2332
  • 3334
   3335
  • ترکی
   orj
  • 296
  • Digital Platform
  10887 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 7011
  • 7015
   7016
  • ترکی
   orj
  • 7901
  • Digital Platform
  • 2100
  • 2101
   2102
  • ترکی
   orj
  • 7912
  • Digital Platform
  • 2900
  • 2901
  • ترکی
  • 7917
  • Digital Platform
  • 5300
  • 5301
  • ترکی
  • 7918
  • Digital Platform
  • 7011
  • 7015
   7016
  • ترکی
   orj
  • 7991
  • Digital Platform
  • 2100
  • 2101
   2102
  • ترکی
   orj
  • 7993
  • Digital Platform
  • 2900
  • 2901
  • ترکی
  • 7997
  • Digital Platform
  • 5300
  • 5301
  • ترکی
  • 7998
  • Digital Platform
  10928 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3
  10928 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 300
  • 310
   311
  • ترکی
   orj
  • 8310
  • Digital Platform
  11575 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  12520 horizontal
  (افقی)
  5715 7/8
  • 1201
  • 256
   257
  • اسپانیایی
  • 12
  • ERICSSON Television

  آسترا ( سایریوس ) ماهواره :
  Astra 4A (Sirius) @ 4.8°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11900 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12015 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12111 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 2101
  • 2102
  • انگلیسی
  • 290
  • Arqiva NMS
  12130 vertical
  (عمودی)
  27500 7/8
  • 6651
  • 6652
   6653
  • اکراینی
  • 6650
  • SES ASTRA AB
  12169 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2661
  • 2662
  • روسی
  • 2660
  •  
  • 3011
  • 3012
  • انگلیسی
  • 3010
  • VisionTV
  • 2701
  • 2702
   2703
  • روسی
   انگلیسی
  • 2700
  • VisionTV
  • 2711
  • 2712
   2713
  • روسی
   انگلیسی
  • 2710
  • VisionTV
  • 2731
  • 2732
   2733
  • روسی
   انگلیسی
  • 2730
  • VisionTV
  • 2741
  • 2742
   2743
  • روسی
   انگلیسی
  • 2740
  • VisionTV
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2821
  • 2822
  • روسی
  • 2820
  •  
  • 2841
  • 2842
  • روسی
  • 2840
  •  
  • 2861
  • 2863
  • انگلیسی
  • 2860
  •  
  • 2881
  • 2882
   2883
  • روسی
   انگلیسی
  • 2880
  •  
  • 2901
  • 2902
   2903
  • روسی
   انگلیسی
  • 2900
  • VisionTV
  12284 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12303 horizontal
  (افقی)
  25546 7/8
  12341 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12399 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 1741
  • 1742
  •  
  • 1740
  •  
  12437 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 1601
  • 1602
   1603
   1604
   1605
   1608
  • سوئدی
   نروژی
   دانمارکی
   فنلاندی
   انگلیسی
  • 1600
  •  
  • 1611
  • 1612
   1615
  • سوئدی
   dd
  • 1610
  •  
  • 1641
  • 1645
  • سوئدی
   dd
  • 1640
  •  
  12456 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  12608 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1971
  • 1972
   1973
   1974
   1975
   1976
  • انگلیسی
   روسی
   لهستانی
   مجارستانی
   چک
  • 1970
  • Unknown
  12687 vertical
  (عمودی)
  6660 5/6
  • 101
  • 102
  •  
  • 2562
  • JurnalTV
  • 201
  • 202
  • انگلیسی
  • 2563
  • JurnalTV
  •  
  • 601
  • انگلیسی
  • 2567
  • JurnalTV

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 4A @ 4°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11056 horizontal
  (افقی)
  27745 7/8
  11096 horizontal
  (افقی)
  27745 7/8

  ماهواره :
  Thor 5 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11372 vertical
  (عمودی)
  24500 7/8
  11785 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  12015 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 513
  • 601
   602
   603
   644
  • سوئدی
   نروژی
   دانمارکی
   مجارستانی
   چک
  • 4102
  •  
  • 514
  • 648
   649
   650
   651
  • انگلیسی
   لهستانی
   مجارستانی
   چک
  • 4202
  •  

  ماهواره :
  Thor 6 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10747 horizontal
  (افقی)
  25000 3/4
  • 512
  • 641
  • نروژی
  • 1036
  • Canal Digital Nordic
  • 513
  • 645
  • نروژی
  • 1037
  • Canal Digital Nordic
  • 516
  • 657
  • نروژی
  • 6405
  • Canal Digital Nordic
  10747 vertical
  (عمودی)
  25000 3/4
  • 512
  • 640
  • نروژی
  • 1042
  • Canal Digital Nordic
  • 513
  • 644
  • نروژی
  • 1043
  • Canal Digital Nordic
  • 512
  • 640
  • نروژی
  • 1045
  • Canal Digital Nordic
  • 513
  • 644
  • نروژی
  • 1046
  • Canal Digital Nordic
  • 514
  • 648
  • نروژی
  • 1047
  • Canal Digital Nordic
  10778 vertical
  (عمودی)
  25000 3/4
  • 518
  • 655
   654
   652
   653
  • نروژی
   سوئدی
   دانمارکی
   فنلاندی
  • 4101
  •  
  • 518
  • 655
   654
   652
   653
  • فنلاندی
   den
   نروژی
   سوئدی
  • 4105
  • Canal Digital Nordic
  • 512
  • 641
  • انگلیسی
  • 4205
  • Canal Digital Nordic
  • 514
  • 648
  • نروژی
  • 4207
  • Canal Digital Nordic
  • 518
  • 655
   654
   652
   653
  • فنلاندی
   den
   نروژی
   سوئدی
  • 6701
  • Canal Digital Nordic
  10903 horizontal
  (افقی)
  25000 3/4
  • 514
  • 648
  • دانمارکی
  • 4801
  •  
  • 514
  • 648
  • den
  • 4802
  • Canal Digital Nordic
  • 512
  • 640
  • den
  • 4808
  • Canal Digital Nordic
  • 514
  • 648
  • den
  • 4809
  • Canal Digital Nordic
  • 515
  • 652
   653
  • den
   vo
  • 4811
  • Canal Digital Nordic
  10903 vertical
  (عمودی)
  25000 3/4
  • 515
  • 652
  • انگلیسی
  • 6401
  •  
  • 512
  • 641
  • سوئدی
  • 4204
  • Canal Digital Nordic
  • 515
  • 652
  • نروژی
  • 6402
  • Canal Digital Nordic
  • 514
  • 648
   649
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 6904
  • Canal Digital Nordic
  • 512
  • 641
  • سوئدی
  • 6907
  • Canal Digital Nordic
  • 516
  • 656
  • den
  • 6909
  • Canal Digital Nordic
  10934 horizontal
  (افقی)
  25000 3/4
  • 512
  • 640
   641
  • سوئدی
  • 3801
  •  
  • 512
  • 640
   641
  • سوئدی
   سوئدی
  • 1406
  • Canal Digital Nordic
  • 513
  • 644
   645
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1407
  • Canal Digital Nordic
  • 514
  • 648
   649
   650
   651
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 1408
  • Canal Digital Nordic
  • 515
  • 652
   653
  • سوئدی
   سوئدی
  • 1410
  • Canal Digital Nordic
  • 512
  • 640
   641
  • سوئدی
   سوئدی
  • 1411
  • Canal Digital Nordic
  • 515
  • 652
   653
  • سوئدی
   سوئدی
  • 1412
  • Canal Digital Nordic
  11843 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 101
  • 110
  •  
  • 31001
  •  
  • 151
  • 161
  • چک
  • 31002
  •  
  12303 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 10-02 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4175 right
  (راست)
  28000 3/4

  ماهواره آموس :
  Amos 2 @ 4°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10880 horizontal
  (افقی)
  13910 3/4
  • 3110
  • 3100
   3102
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 301
  •  
  • 3210
  • 3200
   3202
  • مجارستانی
   انگلیسی
  • 302
  •  
  • 3310
  • 3300
   3301
   3302
   3303
  • صربی
   اسلوونی
   صربی
   بلغاری
  • 309
  •  
  11585 horizontal
  (افقی)
  13910 3/4
  • 3110
  • 3100
   3102
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 301
  •  
  • 3210
  • 3200
   3202
  • مجارستانی
   انگلیسی
  • 302
  •  
  • 3310
  • 3300
   3301
   3302
   3303
  • صربی
   اسلوونی
   صربی
   بلغاری
  • 309
  •  

  ماهواره آموس :
  Amos 3 @ 4°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10758 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  • 42
  • 37
   41
  • aac
   slk
   aac
   انگلیسی
  • 4211
  • T-Home
  • 34
  • 33
   101
   102
  • انگلیسی
   aac
   مجارستانی
   aac
   slk
  • 4213
  • T-Home

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 5 West A @ 5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11059 horizontal
  (افقی)
  23700 3/4
  11096 vertical
  (عمودی)
  29950 7/8
  • 841
  • 842
  • فرانسوی
  • 404
  •  
  • 831
  • 832
   833
  • فرانسوی
  • 403
  •  
  • 811
  • 812
  • فرانسوی
  • 401
  •  
  11139 vertical
  (عمودی)
  27540 2/3
  11471 vertical
  (عمودی)
  29950 2/3

  ماهواره نایلست :
  Nilesat @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10719 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 101 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11804 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1107
  • 1207
  • عربی
  • 1007
  •  
  • 1109
  • 1209
  • عربی
  • 1009
  •  
  • 1114
  • 1214
  • عربی
  • 1014
  •  
  • 1115
  • 1215
  • عربی
  • 1015
  •  
  • 1117
  • 1217
  • عربی
  • 1017
  • Unknown
  11881 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2120
  • 2220
   3220
  • انگلیسی
   عربی
  • 1720
  • ART
  • 2116
  • 2216
  • عربی
  • 1716
  • Unknown
  • 2121
  • 2221
  • عربی
  • 1721
  • Unknown
  • 2122
  • 2222
  • عربی
  • 1722
  • Unknown
  • 2123
  • 2223
  • عربی
  • 1723
  • Unknown
  • 2125
  • 2225
  • عربی
  • 1725
  • Unknown
  12034 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 102 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11919 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 201 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11977 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12092 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12111 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 111
  • 211
   311
  • عربی
   انگلیسی
  • 6
  • ADTV
  12188 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7 West A @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10777 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  10796 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3604
  • 3605
  • عربی
  • 3602
  •  
  • 3606
  • 3607
  • عربی
  • 3604
  •  
  10834 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11219 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11277 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11278 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11373 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 206
  • 306
  • عربی
  • 4506
  •  
  • 213
  • 313
  • انگلیسی
  • 4513
  •  
  11412 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11641 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11862 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11996 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 201
  • 301
   401
   501
  • انگلیسی
   انگلیسی
   عربی
  • 301
  •  
  • 202
  • 302
   402
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 302
  •  
  • 203
  • 303
   403
   503
  • انگلیسی
   انگلیسی
   عربی
  • 303
  •  
  • 204
  • 304
   404
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 304
  •  
  12073 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 3062
  • 3063
  • عربی
  • 427
  •  
  12265 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12265 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12437 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12476 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 8 West A @ 8°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11555 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 12 West A @ 12.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11181 vertical
  (عمودی)
  22400 2/3
  12718 horizontal
  (افقی)
  36512 5/6
  • 766
  • 767
   768
  • ایتالیایی
   ایتالیایی
  • 611
  • TIMB4
  • 757
  • 758
   759
  • ایتالیایی
   ایتالیایی
  • 700
  • TIMB4

  ماهواره تل استار :
  Telstar 12 @ 15°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11123 vertical
  (عمودی)
  21540 3/4
  11123 vertical
  (عمودی)
  21543 3/4

  ماهواره :
  NSS 7 @ 22°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11593 horizontal
  (افقی)
  12343 7/8

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 905 @ 24.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11675 vertical
  (عمودی)
  27500 7/8

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 907 @ 27.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11495 vertical
  (عمودی)
  44100 Auto
  • 6201
  • 6202
  • انگلیسی
  • 17608
  •  

  ماهواره :
  Hispasat 1C @ 30°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11731 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 5641
  • 5642
  • پرتغالی
  • 402
  •  
  11731 vertical
  (عمودی)
  29000 3/4
  • 6512
  • 6513
  • پرتغالی
  • 944
  •  
  • 6544
  • 6545
  • پرتغالی
  • 946
  •  
  • 6608
  • 6609
  • انگلیسی
  • 950
  •  
  • 7920
  • 7921
  • پرتغالی
  • 960
  •  
  11891 horizontal
  (افقی)
  29000 3/4
  • 7418
  • 7419
  • انگلیسی
  • 402
  •  
  12012 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  12052 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  12092 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4

  ماهواره :
  Hispasat 1D @ 30°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12303 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره :
  Hispasat 1E @ 30°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10730 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11771 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 175
  •  
  •  
  • 1116
  • Digital+ (Astra)
  • 175
  •  
  •  
  • 1518
  • DIGITAL +

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 903 @ 34.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4045 left
  (چپ)
  13500 2/3

  ماهواره :
  NSS 806 @ 40.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3803 left
  (چپ)
  27500 3/4
  4029 right
  (راست)
  6400 7/8

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 11 @ 43.1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3718 vertical
  (عمودی)
  21600 5/6
  3743 vertical
  (عمودی)
  21610 3/4
  3789 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 2260
  • 2220
   2222
   2228
   2230
  • انگلیسی
   esp
   انگلیسی
   esp
  • 322
  •  
  • 2660
  • 2620
   2622
   2624
   2626
  • انگلیسی
  • 326
  •  
  3871 horizontal
  (افقی)
  13600 3/4
  • 110
  • 100
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  3956 vertical
  (عمودی)
  3672 Auto
  • 2110
  • 2100
   2102
  • انگلیسی
  • 21
  •  
  3988 vertical
  (عمودی)
  14800 5/6
  • 210
  • 200
   202
  • انگلیسی
   esp
  • 4
  •  
  4079 vertical
  (عمودی)
  7200 3/4
  • 110
  • 100
   102
   104
  •  
  • 600
  •  
  • 110
  • 100
   102
   104
  •  
  • 700
  •  

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 805 @ 55.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3771 vertical
  (عمودی)
  13333 5/6
  3843 vertical
  (عمودی)
  26000 3/4
  4046 horizontal
  (افقی)
  14400 3/4
  4056 horizontal
  (افقی)
  27743 3/4
  4064 horizontal
  (افقی)
  14400 3/4
  4099 horizontal
  (افقی)
  2272 3/4

  ماهواره :
  Amazonas 1 @ 61°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3996 horizontal
  (افقی)
  7501 2/3
  11055 horizontal
  (افقی)
  28880 3/4

  ماهواره :
  EchoStar 12 @ 61.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12224 right
  (راست)
  21500 2/3
  12224 right
  (راست)
  20000 3/4
  12253 right
  (راست)
  20000 5/6
  12253 right
  (راست)
  21500 2/3
  12282 right
  (راست)
  21500 2/3
  12311 right
  (راست)
  21500 2/3
  12341 right
  (راست)
  21500 2/3
  12370 right
  (راست)
  21500 2/3
  12399 right
  (راست)
  21500 2/3
  12428 right
  (راست)
  21500 2/3

  ماهواره :
  EchoStar 15 @ 61.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12239 left
  (چپ)
  21500 2/3
  • 4898
  • 4899
  • انگلیسی
  • 112
  •  
  • 5154
  • 5155
  • انگلیسی
  • 144
  •  
  • 5922
  • 5923
  • انگلیسی
  • 162
  •  
  12355 left
  (چپ)
  21500 2/3
  • 4642
  • 4643
  • انگلیسی
  • 208
  •  
  • 6690
  • 6691
  • انگلیسی
  • 296
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9494
  •  
  12443 left
  (چپ)
  21500 2/3
  • 5922
  • 5923
  • انگلیسی
  • 124
  •  
  • 4898
  • 4899
  • انگلیسی
  • 183
  •  
  12457 right
  (راست)
  21500 2/3
  12486 right
  (راست)
  21500 2/3
  12501 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12530 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12545 right
  (راست)
  20000 7/8
  12574 right
  (راست)
  21500 2/3
  • 5922
  • 5923
  • انگلیسی
  • 136
  •  
  • 4130
  • 4131
  • انگلیسی
  • 200
  •  
  • 5922
  • 5923
  • انگلیسی
  • 373
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9421
  •  
  12588 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12603 right
  (راست)
  21500 2/3
  12618 left
  (چپ)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 361
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9464
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9525
  •  
  12661 right
  (راست)
  21500 2/3
  • 5922
  • 5923
  • انگلیسی
  • 371
  •  
  • 4898
  • 4899
  • انگلیسی
  • 9443
  •  
  12676 left
  (چپ)
  21500 2/3

  ماهواره :
  Star One C1 @ 65°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3800 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6

  ماهواره :
  Star One C2 @ 70°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3685 vertical
  (عمودی)
  5000 3/4
  3702 vertical
  (عمودی)
  15000 3/4
  3808 vertical
  (عمودی)
  7500 Auto
  3990 vertical
  (عمودی)
  7400 3/4
  11820 horizontal
  (افقی)
  29890 3/4
  12080 vertical
  (عمودی)
  29890 5/6
  • 4133
  • 4131
  • p
  • 558
  •  
  12160 vertical
  (عمودی)
  28890 5/6
  • 4343
  • 4341
  • p
  • 573
  •  

  ماهواره :
  Nimiq 5 @ 72.7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12224 right
  (راست)
  21500 2/3
  12253 right
  (راست)
  21500 2/3
  • 5922
  • 5923
  • انگلیسی
  • 9422
  •  
  • 4386
  • 4387
  • انگلیسی
  • 9474
  •  
  12268 left
  (چپ)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9461
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9491
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9499
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9508
  •  
  12297 left
  (چپ)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9448
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9523
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9524
  •  
  12326 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12355 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12370 right
  (راست)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9488
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9507
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9510
  •  
  12384 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12399 right
  (راست)
  21500 2/3
  • 4898
  • 4899
  • انگلیسی
  • 9420
  •  
  • 5154
  • 5155
  • انگلیسی
  • 9424
  •  
  • 4386
  • 4387
  • انگلیسی
  • 9456
  •  
  • 4642
  • 4643
  • انگلیسی
  • 9460
  •  
  12414 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12443 left
  (چپ)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9449
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9511
  •  
  12457 right
  (راست)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 5410
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9419
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9439
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9468
  •  
  12472 left
  (چپ)
  21500 2/3
  • 4386
  • 4387
  • انگلیسی
  • 9441
  •  
  12486 right
  (راست)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9484
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9493
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9506
  •  
  12501 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12530 left
  (چپ)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 388
  •  
  12588 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12603 right
  (راست)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9475
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 9478
  •  
  12618 left
  (چپ)
  21500 2/3
  • 4386
  • 4387
  • انگلیسی
  • 9408
  •  
  • 6178
  • 6179
  • انگلیسی
  • 9432
  •  
  • 5666
  • 5667
  • انگلیسی
  • 9465
  •  
  12632 right
  (راست)
  21500 2/3
  12676 left
  (چپ)
  21500 2/3
  • 6178
  • 6179
  • انگلیسی
  • 9529
  •  

  ماهواره :
  EchoStar 8 @ 77°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12224 right
  (راست)
  22500 5/6
  12239 left
  (چپ)
  22500 5/6
  12268 left
  (چپ)
  22500 5/6
  12282 right
  (راست)
  22500 5/6
  12297 left
  (چپ)
  22500 5/6
  12326 left
  (چپ)
  22500 5/6
  12355 left
  (چپ)
  22500 5/6
  12384 left
  (چپ)
  22500 5/6
  12399 right
  (راست)
  22500 5/6
  12414 left
  (چپ)
  22500 5/6
  12443 left
  (چپ)
  22500 5/6
  12457 right
  (راست)
  22500 5/6
  12472 left
  (چپ)
  22500 5/6
  12501 left
  (چپ)
  22500 5/6
  12516 right
  (راست)
  22500 5/6
  12574 right
  (راست)
  22500 5/6
  12632 right
  (راست)
  22500 5/6
  12647 left
  (چپ)
  22500 5/6

  ماهواره :
  EchoStar 1 @ 77°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12311 right
  (راست)
  22500 5/6
  • 4386
  • 4387
  • اسپانیایی
  • 908
  •  
  12545 right
  (راست)
  22500 5/6
  12603 right
  (راست)
  22500 5/6
  •  
  •  
  • اسپانیایی
  • 910
  •  

  ماهواره :
  Nimiq 4 @ 82°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12224 right
  (راست)
  21500 2/3
  12239 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12253 right
  (راست)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 809
  •  
  •  
  •  
  • فرانسوی
  • 1882
  •  
  12268 left
  (چپ)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 1281
  •  
  12282 right
  (راست)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 1579
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 1646
  •  
  12297 left
  (چپ)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 1057
  •  
  12311 right
  (راست)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 850
  •  
  12326 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12341 right
  (راست)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • فرانسوی
  • 859
  •  
  12355 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12370 right
  (راست)
  21500 2/3
  12384 left
  (چپ)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • فرانسوی
  • 798
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 808
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 1402
  •  
  12399 right
  (راست)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 1423
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 1578
  •  
  12414 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12457 right
  (راست)
  21500 2/3
  12472 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12486 right
  (راست)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • فرانسوی
  • 863
  •  
  12501 left
  (چپ)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 812
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 813
  •  
  •  
  •  
  • فرانسوی
  • 1881
  •  
  12516 right
  (راست)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 839
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 1253
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 1254
  •  
  12530 left
  (چپ)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • فرانسوی
  • 856
  •  
  •  
  •  
  • فرانسوی
  • 862
  •  
  12545 right
  (راست)
  21500 2/3
  12559 left
  (چپ)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 851
  •  
  12574 right
  (راست)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • فرانسوی
  • 1844
  •  
  12588 left
  (چپ)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 840
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 1730
  •  
  12603 right
  (راست)
  21500 2/3
  12618 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12632 right
  (راست)
  21500 2/3
  12647 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12661 right
  (راست)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 811
  •  
  12676 left
  (چپ)
  21500 2/3
  •  
  •  
  • فرانسوی
  • 874
  •  
  •  
  •  
  • فرانسوی
  • 1865
  •  

  ماهواره :
  SES 2 @ 87°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3736 vertical
  (عمودی)
  14400 5/6
  4000 horizontal
  (افقی)
  28111 3/4
  • 82
  • 83

   238
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 105
  • NASA TV
  11808 horizontal
  (افقی)
  12475 5/6
  • 97
  • 100
  • انگلیسی
  • 4
  • LPB

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 28 @ 89°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3740 horizontal
  (افقی)
  29270 3/4
  3780 horizontal
  (افقی)
  29270 7/8
  • 300
  •  
  • انگلیسی
  • 21
  • Neb*Sat
  3860 horizontal
  (افقی)
  26000 2/3
  11920 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3

  ماهواره :
  Nimiq 1 @ 91°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12311 right
  (راست)
  20000 7/8

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 17 @ 91°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3780 vertical
  (عمودی)
  29270 3/4
  3860 vertical
  (عمودی)
  31247 3/4
  • 401
  • 402
  • انگلیسی
  • 4
  •  
  3890 horizontal
  (افقی)
  13204 5/6
  3965 vertical
  (عمودی)
  4249 2/3
  • 81
  •  
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  3984 vertical
  (عمودی)
  22500 5/6

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 19 @ 97°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3760 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  12022 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  • 4223
  • 4224
  • اردو
  • 7
  • San Francisco International Gateway