فرکانس های کانال های فارسی هاتبرد


ماهواره هاتبرد یوتلست :
Eutelsat HOTBIRD 13A @ 13°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11034 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11054 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 57
  • 58
  • فارسی
  • 8025
  •  
  • 3510
  • 3520
  • فارسی
  • 8035
  •  
  • 4410
  • 4420
  • فارسی
   انگلیسی
  • 8044
  • MEDIA BROADCAST
  • 2010
  • 2020
  • فارسی
  • 8020
  • MEDIA BROADCAST
  11137 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3533
  • 3653
  • فارسی
  • 7333
  •  
  11179 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11200 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 2026
  • 3026
  • فارسی
  • 4726
  •  
  • 373
  • 374
  • فارسی
  • 4747
  •  
  11585 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11642 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 561
  • 562


  • فارسی
  • 10606
  •  
  11662 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 945
  • 946
  • فارسی
  • 16945
  • Telespazio
  12539 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12558 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 260
  • 261
  • عربی
   فارسی
  • 9320
  • Telespazio
  • 620
  • 621
  • فارسی
  • 9314
  • Telespazio
  12597 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2221
  • 2231
   2232
   2233
   2234
   2235
   2236
   2237
   2238
   2239
   2240
   2241
   2246
  • fra
   انگلیسی
   deu
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
   ترکی
   فارسی
  • 8211
  •  

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13B @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10723 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 1002
  • 1202
  • فارسی
  • 4602
  •  
  11470 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11566 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 8017
  • 8117

  • فارسی
  • 817
  •  
  • 8020
  • 8120
  • فارسی
  • 820
  •  
  11604 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  12245 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12437 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 164
  • 88
   89
   94
  • فارسی
   فارسی
   فارسی
  • 7905
  •  
  • 167
  • 100
   101
   102
  • فارسی
   فارسی
  • 7907
  •  

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13C @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11317 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1038
  • 1238
  • فارسی
  • 17638
  •  
  • 1024
  • 1224
  • فارسی
  • 17624
  •