فرکانس های کانال های کره ای


ماهواره :
NSS 6 @ 95°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11090 horizontal
  (افقی)
  29500 7/8
  • 512
  • 640
  • کره ای
  • 1
  •  

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 10 @ 68.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3783 vertical
  (عمودی)
  2963 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • کره ای
  • 1
  • TandbergTV
  3913 vertical
  (عمودی)
  6510 3/4
  • 49
  • 52
  • کره ای
  • 2
  • SCOPUS
  4054 vertical
  (عمودی)
  4400 3/4
  • 1260
  • 1220
   1222
  • انگلیسی
   کره ای
  • 2
  • ArirangTV

  ماهواره بدر :
  Badr 6 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11862 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 1M @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11509 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6