فرکانس های کانال های کردی


ماهواره :
Thaicom 5 @ 78.5°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3640 horizontal
  (افقی)
  28066 3/4

  ماهواره :
  NSS 12 @ 57°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11174 vertical
  (عمودی)
  1250 3/4
  11568 vertical
  (عمودی)
  2500 3/4
  11572 vertical
  (عمودی)
  1250 3/4
  11645 vertical
  (عمودی)
  3333 3/4
  •  
  •  
  • کردی
  •  
  •  

  ماهواره ترکست :
  Turksat 2A @ 42°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11919 vertical
  (عمودی)
  24444 3/4

  ماهواره بدر :
  Badr 5 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11660 vertical
  (عمودی)
  1780 3/4

  ماهواره بدر :
  Badr 4 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11938 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 21A @ 21.6°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11004 horizontal
  (افقی)
  2593 5/6

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 16A @ 16°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11054 horizontal
  (افقی)
  2894 3/4

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13A @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11137 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11585 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11642 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13B @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10723 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 1070
  • 1270
   1370
  • کردی
  • 4670
  •  
  11470 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7 West A @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10796 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3608
  • 3609
   3622
  • کردی
  • 3605
  •  
  • 3616
  • 3617
   3690
  • کردی
  • 3610
  •  
  10873 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1606
  • 2606
  • کردی
  • 8006
  •  
  10892 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 520
  • 1288
  • کردی
  • 8
  •  
  • 534
  • 1302
   1558
   2070
  • kur1558
  • 16
  •  
  10930 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 5000
  • 5001
  • کردی
  • 3505
  •  
  11354 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11392 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11526 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1303
  • 2203
   37
  • کردی
  • 6003
  •  
  12418 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4731
  • 4732
  • کردی
  • 4703
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 8 West A @ 8°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11074 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4
  11100 horizontal
  (افقی)
  2100 3/4

  ماهواره :
  Telecom 2D @ 8°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11469 horizontal
  (افقی)
  27490 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 12 West A @ 12.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12722 vertical
  (عمودی)
  2692 3/4
  12740 vertical
  (عمودی)
  2693 2/3
  12743 vertical
  (عمودی)
  3214 3/4

  ماهواره تل استار :
  Telstar 12 @ 15°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11025 vertical
  (عمودی)
  2170 3/4
  • 33
  • 36
   37
  • کردی
  • 1
  •  
  11031 vertical
  (عمودی)
  2890 3/4
  • 33
  • 36
   37
  • کردی
  • 1
  •  
  11071 horizontal
  (افقی)
  6664 3/4
  11087 horizontal
  (افقی)
  4427 3/4
  •  
  •  
  • کردی
  •  
  •  
  11091 horizontal
  (افقی)
  2222 3/4
  •  
  •  
  • کردی
  •  
  •  
  11100 horizontal
  (افقی)
  3550 Auto
  •  
  •  
  • کردی
  •  
  •  

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 19 @ 97°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11966 horizontal
  (افقی)
  22000 3/4
  • 33
  • 34
  • کردی
  • 2
  • RRsat Global Communications Network
  12177 vertical
  (عمودی)
  23000 3/4
  • 4083
  • 259
  • کردی
  • 6
  • Pittsburgh International Telecommunications