فرکانس های کانال های فیلم سینمایی


ماهواره :
AsiaSat 3S @ 105.5°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3729 horizontal
  (افقی)
  13650 3/4
  3880 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره :
  AsiaSat 5 @ 100.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3980 vertical
  (عمودی)
  29720 5/6

  ماهواره :
  Insat 4B @ 93.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3885 horizontal
  (افقی)
  28000 3/4
  10990 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره / :
  Measat-3 / 3A @ 91.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3840 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  12316 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  12563 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6

  ماهواره :
  Insat 4A @ 83°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3805 horizontal
  (افقی)
  28500 7/8
  3953 vertical
  (عمودی)
  3460 7/8
  3958 horizontal
  (افقی)
  9500 7/8

  ماهواره :
  Thaicom 5 @ 78.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3617 vertical
  (عمودی)
  12500 3/4

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 10 @ 68.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4130 vertical
  (عمودی)
  10369 3/4
  4178 vertical
  (عمودی)
  7200 5/6
  4189 vertical
  (عمودی)
  12210 2/3
  12602 vertical
  (عمودی)
  26657 Auto
  12722 horizontal
  (افقی)
  26657 1/2

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 17 @ 66°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3845 vertical
  (عمودی)
  27692 7/8
  3885 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4

  ماهواره :
  NSS 12 @ 57°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11604 horizontal
  (افقی)
  45000 Auto

  ماهواره ترکست :
  Turksat 2A @ 42°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11938 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6

  ماهواره :
  HellasSat 2 @ 39°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12565 horizontal
  (افقی)
  30000 7/8
  12688 horizontal
  (افقی)
  30000 7/8

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 36B @ 36°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11881 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11977 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 191
  • 193
  • هندی
  • 405
  • Multichoice Africa
  12015 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12245 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 106
  • 107
   108
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 102
  • Multichoice Africa
  • 1022
  • 1023
   1024
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 111
  • Multichoice Africa

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 28A @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11224 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11260 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11307 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11508 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11662 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12523 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12560 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3

  ماهواره آسترا :
  Astra 2A @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11720 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  11836 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12168 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4
  12285 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  12382 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3

  ماهواره آسترا :
  Astra 2B @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12012 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4

  ماهواره بدر :
  Badr 6 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11823 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11843 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 3B @ 23.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11992 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12070 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12129 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6

  ماهواره آسترا :
  Astra 1KR @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10817 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 16A @ 16°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11178 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13B @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10949 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12284 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13C @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10719 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  •  
  •  
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4402
  •  
  10911 vertical
  (عمودی)
  27500 Auto

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 9A @ 9°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11996 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7A @ 7°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11637 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4

  آسترا ( سایریوس ) ماهواره :
  Astra 4A (Sirius) @ 4.8°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12303 horizontal
  (افقی)
  25547 7/8

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 10-02 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12527 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره آموس :
  Amos 2 @ 4°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10806 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 101 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11747 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 102 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12303 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 201 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12111 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7 West A @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10834 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  10873 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11296 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11296 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11392 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11412 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11430 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11862 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11996 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 201
  • 301
   401
   501
  • انگلیسی
   انگلیسی
   عربی
  • 301
  •  
  12360 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 12 West A @ 12.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11407 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره :
  Hispasat 1C @ 30°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12092 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4

  ماهواره :
  Hispasat 1D @ 30°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11617 vertical
  (عمودی)
  28875 5/6

  ماهواره :
  Hispasat 1E @ 30°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11811 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره :
  EchoStar 15 @ 61.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12574 right
  (راست)
  21500 2/3

  ماهواره :
  Nimiq 1 @ 91°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12268 left
  (چپ)
  20000 7/8
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 333
  •  
  12414 left
  (چپ)
  20000 5/6
  12661 right
  (راست)
  20000 5/6