فرکانس های کانال های اخبار


ماهواره :
AsiaSat 3S @ 105.5°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3706 horizontal
  (افقی)
  6000 3/4
  3914 vertical
  (عمودی)
  7300 3/4
  4000 horizontal
  (افقی)
  26850 7/8
  4060 vertical
  (عمودی)
  26666 3/4
  4071 horizontal
  (افقی)
  14240 3/4
  4084 horizontal
  (افقی)
  5779 3/4
  4091 vertical
  (عمودی)
  13333 3/4
  4140 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  4161 horizontal
  (افقی)
  3040 3/4
  4165 horizontal
  (افقی)
  5700 3/4
  4180 vertical
  (عمودی)
  26666 3/4
  12424 horizontal
  (افقی)
  3000 5/6

  ماهواره :
  AsiaSat 5 @ 100.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3660 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  3960 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2561
  • 2571
   2572
   2573
   2574
   2575
   2576
   2577
   2578
   2579
   2580
  • انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
  • 10
  •  
  12522 vertical
  (عمودی)
  40700 3/4

  ماهواره :
  Insat 4B @ 93.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3725 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  3762 horizontal
  (افقی)
  4250 3/4
  3885 horizontal
  (افقی)
  28000 3/4
  3926 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  10990 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11150 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11490 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11570 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره / :
  Measat-3 / 3A @ 91.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12316 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  12563 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  12597 horizontal
  (افقی)
  19500 5/6

  ماهواره :
  ST 2 @ 88°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3592 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4

  ماهواره :
  KazSat 2 @ 86.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11481 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 2910
  • 2920
  • انگلیسی
  • 191
  •  

  ماهواره :
  Insat 2E @ 83°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3554 vertical
  (عمودی)
  3703 7/8
  3612 vertical
  (عمودی)
  9629 3/4
  3815 vertical
  (عمودی)
  6000 3/4
  3914 vertical
  (عمودی)
  3000 3/4

  ماهواره :
  Insat 4A @ 83°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3725 horizontal
  (افقی)
  26666 3/4
  3756 horizontal
  (افقی)
  13333 3/4
  3777 horizontal
  (افقی)
  10900 3/4
  3805 horizontal
  (افقی)
  28500 7/8
  • 1025
  • 1026
  • هندی
  • 4
  •  
  3860 horizontal
  (افقی)
  6921 3/4
  3868 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4
  3920 horizontal
  (افقی)
  13000 3/4
  3920 horizontal
  (افقی)
  13000 3/4
  3936 horizontal
  (افقی)
  10100 3/4
  3949 horizontal
  (افقی)
  3673 3/4
  3953 vertical
  (عمودی)
  3460 7/8
  3958 horizontal
  (افقی)
  9500 7/8
  3976 horizontal
  (افقی)
  3200 3/4

  ماهواره :
  Thaicom 5 @ 78.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3444 vertical
  (عمودی)
  1556 3/4
  3545 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  3585 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  3600 horizontal
  (افقی)
  26667 3/4

  ماهواره :
  Apstar 2R -Telstar 10 @ 76.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3706 vertical
  (عمودی)
  6720 3/4
  3840 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  3957 vertical
  (عمودی)
  2340 3/4
  3998 horizontal
  (افقی)
  3200 3/4
  4073 horizontal
  (افقی)
  13020 Auto
  4120 horizontal
  (افقی)
  4442 3/4

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 10 @ 68.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3752 vertical
  (عمودی)
  9300 3/4
  3974 vertical
  (عمودی)
  19850 3/4
  4003 horizontal
  (افقی)
  2963 3/4
  4064 horizontal
  (افقی)
  19850 7/8
  4090 horizontal
  (افقی)
  14368 3/4
  4103 vertical
  (عمودی)
  7800 3/4
  4127 horizontal
  (افقی)
  3255 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • TandbergTV
  4150 horizontal
  (افقی)
  6600 3/4
  4158 horizontal
  (افقی)
  6510 3/4
  4159 horizontal
  (افقی)
  6511 3/4
  12562 horizontal
  (افقی)
  26657 1/2
  12722 horizontal
  (افقی)
  26657 1/2
  12722 vertical
  (عمودی)
  26657 1/2
  • 4146
  • 4147
  • انگلیسی
  • 102
  •  
  • 264
  • 265
  • انگلیسی
  • 103
  •  

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 17 @ 66°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3876 horizontal
  (افقی)
  13845 7/8
  3885 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  4024 horizontal
  (افقی)
  14400 3/4

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 906 @ 64.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4094 left
  (چپ)
  3680 2/3
  • 2260
  • 2220
  • انگلیسی
  • 302
  •  
  4136 right
  (راست)
  6050 2/3

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 902 @ 62°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4162 left
  (چپ)
  3662 2/3
  11555 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 106
  • 206
   306
  • فارسی
  • 6
  •  

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 904 @ 60°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11555 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 2910
  • 2920
  • انگلیسی
  • 191
  •  
  11635 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 128
  • 127
  • روسی
  • 112
  •  
  11675 vertical
  (عمودی)
  29700 2/3
  • 325
  • 426
   726
  • روسی
   انگلیسی
  • 1126
  •  

  ماهواره :
  NSS 12 @ 57°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3800 right
  (راست)
  20000 Auto
  11105 horizontal
  (افقی)
  45000 Auto
  11604 horizontal
  (افقی)
  45000 Auto
  • 2190
  • 2191
  • انگلیسی
  • 519
  •  

  ماهواره :
  Bonum 1 @ 56°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12476 right
  (راست)
  27500 3/4
  • 330
  • 412
   413
   414
   415
  • روسی
   آلمانی
   انگلیسی
   فرانسوی
  • 20611
  •  

  ماهواره :
  Express-AM22 @ 53°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11501 horizontal
  (افقی)
  2143 3/4

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 12 @ 45°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11468 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 1232
  • 1332
  • انگلیسی
  • 132
  •  

  ماهواره ترکست :
  Turksat 3A @ 42°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11054 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 512
  • 650
  • ترکی
  • 1
  •  
  11064 vertical
  (عمودی)
  13000 5/6
  11096 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  11194 horizontal
  (افقی)
  7200 3/4
  12643 horizontal
  (افقی)
  4800 5/6
  12679 vertical
  (عمودی)
  8888 3/4
  • 512
  • 650
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  12685 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 215
  • 216
  • ترکی
  • 12
  •  

  ماهواره ترکست :
  Turksat 2A @ 42°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11881 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1408
  • 1409
  • گرجی
  • 7705
  • TROPHY

  ماهواره :
  Paksat 1 @ 38°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11455 vertical
  (عمودی)
  2850 3/4

  ماهواره :
  Paksat 1R @ 38°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3959 vertical
  (عمودی)
  7234 3/4
  3973 vertical
  (عمودی)
  6509 3/4
  3979 vertical
  (عمودی)
  3255 3/4
  3992 horizontal
  (افقی)
  2170 5/6
  4020 horizontal
  (افقی)
  27700 5/6
  4033 vertical
  (عمودی)
  4340 3/4
  4047 vertical
  (عمودی)
  3255 3/4
  4136 vertical
  (عمودی)
  3255 3/4
  4141 vertical
  (عمودی)
  2800 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 36A @ 36°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12245 right
  (راست)
  27500 3/4
  12284 right
  (راست)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 36B @ 36°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11862 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11900 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11940 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 289
  • 291
  • انگلیسی
  • 501
  • Multichoice Africa
  12015 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 965
  • 969
   970
   971
   972
   973
  • انگلیسی
   فرانسوی
   پرتغالی
   اسپانیایی
   آلمانی
  • 313
  •  
  • 202
  • 204
  • پرتغالی
  • 302
  • Multichoice Africa
  12054 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 33A @ 33°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11458 vertical
  (عمودی)
  10000 Auto
  11470 vertical
  (عمودی)
  10000 Auto
  11482 vertical
  (عمودی)
  10000 Auto

  ماهواره آسترا :
  Astra 1G @ 31.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12012 vertical
  (عمودی)
  27500 Auto
  • 2221
  • 2231
   2232
   2233
   2234
   2235
   2236
   2237
   2238
   2239
   2240
   2241
   2242
   2246
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
   ترکی
   فارسی
   org
  • 7115
  •  

  ماهواره عربست :
  Arabsat 5A @ 30.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3908 right
  (راست)
  7200 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 28A @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11222 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  •  
  • 2313
  • انگلیسی
  • 52031
  •  
  11343 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2342
  • 2343
   2344
   2345
   2346
   2347
   2348
   2349
   2350
   2351
   2352
  • انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   ترکی
   روسی
   عربی
   پرتغالی
   فارسی
  • 55280
  •  
  11546 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11623 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11662 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11681 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  •  
  • 2331
  • انگلیسی
  • 51114
  •  
  12643 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3

  ماهواره آسترا :
  Astra 1N @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10803 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 5200
  • 5201
  • انگلیسی
  • 6405
  • BBCFreesatSky Digital

  ماهواره آسترا :
  Astra 2A @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12148 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 514
  • 642
   643
   662
   663
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 4707
  •  
  12266 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  12460 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3

  ماهواره آسترا :
  Astra 2B @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 512
  • 640
  • انگلیسی
  • 4704
  • Sky Digital
  • 513
  • 641
  • انگلیسی
  • 4706
  • Sky Digital
  12266 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  • 512
  • 640
   660
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3859
  • Sky Digital
  12304 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 514
  • 642
  • انگلیسی
  • 4643
  • Sky Digital
  12460 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 2D @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10803 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 5200
  • 5201
  • انگلیسی
  • 6405
  •  

  ماهواره بدر :
  Badr 6 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11823 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11862 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره بدر :
  Badr 4 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11958 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11996 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12073 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3001
  • 3101
   3201
   3301
   3401
   3501
   3601
   3701
   3801
   3901
   4001
  • عربی
   انگلیسی
   فرانسوی
   روسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   ترکی
   فارسی
  • 301
  •  
  12092 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12226 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 3B @ 23.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11798 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 3A @ 23.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12525 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 165
  • 100
  • چک
  • 8006
  •  

  ماهواره آسترا :
  Astra 1H @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12552 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 2171
  • 2172
  • فرانسوی
  • 12170
  •  
  12604 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6

  ماهواره آسترا :
  Astra 1KR @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10876 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 168
  • 112
  • انگلیسی
  • 30611
  •  
  11627 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3
  • 161
  • 84
  • انگلیسی
  • 30701
  •  

  ماهواره آسترا :
  Astra 1L @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11597 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  12188 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 169
  • 73
  • آلمانی
  • 12090
  •  
  12226 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2432
  • 2433
   2434
   2435
   2436
   2437
   2438
   2439
   2440
   2441
   2442
  • آلمانی
   انگلیسی
   فرانسوی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
  • 31220
  •  
  12545 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  • 1023
  • 1024
  • آلمانی
  • 17503
  •  

  ماهواره آسترا :
  Astra 1M @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11509 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  11538 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  11720 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11778 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 165
  • 100
  • انگلیسی
  • 28522
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 16A @ 16°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10762 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1711
  • 1712
   1713
  • آلبانیایی
  • 902
  •  
  10845 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2341
  • 2342
  • آلبانیایی
  • 2340
  •  
  11283 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11678 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13A @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10992 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 520
  • 690
  • ایتالیایی
  • 8516
  •  
  11034 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11158 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 385
  • 386
  • لهستانی
  • 13109
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 385
  • 386
  • لهستانی
  • 13129
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  11585 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1527
  • 1528
  •  
  • 13527
  • GlobeCast
  12597 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2221
  • 2231
   2232
   2233
   2234
   2235
   2236
   2237
   2238
   2239
   2240
   2241
   2246
  • fra
   انگلیسی
   deu
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
   ترکی
   فارسی
  • 8211
  •  

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13B @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11604 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11727 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11977 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 2485
  • 2486
  • ایتالیایی
  • 8103
  • SkyItalia
  • 2487
  • 2488
  • ایتالیایی
  • 8108
  • SkyItalia
  12015 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12245 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12284 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12399 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12437 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 164
  • 88
   89
   94
  • فارسی
   فارسی
   فارسی
  • 7905
  •  
  • 165
  • 90
   91
  • عربی
   عربی
  • 7915
  •  
  • 311
  • 103
  • انگلیسی
  • 7944
  •  
  12466 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  • 2366
  • 2367
  • انگلیسی
  • 9446
  •  
  • 2362
  • 2364
  • انگلیسی
  • 9445
  •  

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13C @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11766 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 515
  • 653
  • ایتالیایی
  • 3404
  •  
  11804 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  12111 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 10A @ 10°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3914 right
  (راست)
  12096 5/6
  3930 right
  (راست)
  12560 5/6
  3950 right
  (راست)
  16210 5/6
  11627 vertical
  (عمودی)
  3125 7/8
  12596 horizontal
  (افقی)
  2930 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 9A @ 9°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11727 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2551
  • 2552
  • انگلیسی
   فرانسوی
  • 1720
  •  
  11823 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 5121
  • 5122
  • چینی
   مانداریایی
  • 3
  •  
  12015 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12130 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12149 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12226 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12418 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 510
  • 509
   502
   504
   506
  •  
  • 5
  • Unknown

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7A @ 7°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10845 vertical
  (عمودی)
  30000 Auto
  • 2000
  • 2001
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
  • ing
   fra
   isp
   alm
   ایتالیایی
   روسی
   پرتغالی
   عربی
   ترکی
  • 8009
  • Digital Platform
  11492 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  11534 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  11678 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4

  آسترا ( سایریوس ) ماهواره :
  Astra 4A (Sirius) @ 4.8°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11727 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11766 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11977 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11996 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4021
  • 4022
   4023
  • انگلیسی
   روسی
  • 4020
  •  
  12073 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 6511
  • 6512
  • اکراینی
  • 6510
  •  

  ماهواره :
  Thor 5 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11293 horizontal
  (افقی)
  24500 7/8
  • 515
  • 648
  • دانمارکی
  • 2412
  •  
  11862 horizontal
  (افقی)
  28000 7/8
  12418 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8

  ماهواره :
  Thor 6 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10747 horizontal
  (افقی)
  25000 3/4
  • 515
  • 652
  • سوئدی
  • 6803
  • Canal Digital Nordic
  12380 vertical
  (عمودی)
  28000 5/6

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 10-02 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3985 right
  (راست)
  4000 2/3
  4025 right
  (راست)
  7325 2/3
  4175 right
  (راست)
  28000 3/4
  • 1560
  • 1520
   1522
   1530
   1532
  • انگلیسی
  • 5
  •  
  4180 left
  (چپ)
  21050 3/4

  ماهواره آموس :
  Amos 2 @ 4°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10759 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  10912 horizontal
  (افقی)
  22330 3/4

  ماهواره آموس :
  Amos 3 @ 4°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10806 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  10842 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  10889 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  11258 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 5 West A @ 5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3727 right
  (راست)
  29950 7/8

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 101 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11766 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1022
  • 1222
  • انگلیسی
  • 522
  •  
  11804 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1114
  • 1214
  • عربی
  • 1014
  •  
  • 1115
  • 1215
  • عربی
  • 1015
  •  
  • 1117
  • 1217
  • عربی
  • 1017
  • Unknown
  11823 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1018
  • 1019
  • عربی
  • 1102
  •  
  11842 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11881 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2110
  • 2210
  • عربی
  • 1710
  •  
  12015 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1390
  • 1391
   1392
   1393
   1394
   1395
   1396
   1397
   1398
   1399
   1400
  • عربی
   انگلیسی
   فرانسوی
   روسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   ترکی
  • 1315
  •  
  12034 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 102 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11919 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11938 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 4011
  • 4012
  • عربی
  • 2801
  •  
  12054 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1250
  • 1251
  • عربی
  • 2231
  •  
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12303 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 201 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11785 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11977 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 202
  • 302
  • انگلیسی
  • 2002
  •  
  12111 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7 West A @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10892 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11277 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11278 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11354 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11373 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 213
  • 313
  • انگلیسی
  • 4513
  •  
  • 214
  • 314
  • انگلیسی
  • 4514
  •  
  • 215
  • 315
  • انگلیسی
  • 4515
  •  
  12245 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12265 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12265 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 8 West A @ 8°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11555 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11595 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 12 West A @ 12.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12655 horizontal
  (افقی)
  4285 3/4

  ماهواره تل استار :
  Telstar 12 @ 15°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11477 horizontal
  (افقی)
  4500 3/4
  11665 vertical
  (عمودی)
  3333 5/6
  12605 vertical
  (عمودی)
  2000 Auto
  12608 horizontal
  (افقی)
  19279 2/3
  • 4194
  • 4195
  •  
  • 1
  •  

  ماهواره :
  NSS 7 @ 22°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3931 left
  (چپ)
  25000 3/4
  4115 left
  (چپ)
  3680 2/3
  • 2260
  • 2220
  • انگلیسی
  • 302
  •  
  11563 horizontal
  (افقی)
  6111 3/4

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 905 @ 24.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11173 horizontal
  (افقی)
  28670 2/3

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 907 @ 27.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11495 vertical
  (عمودی)
  44100 Auto
  11547 vertical
  (عمودی)
  3110 7/8

  ماهواره :
  Hispasat 1C @ 30°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11811 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12012 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  12012 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 4113
  • 4114
   4115
   4116
  • pr
   انگلیسی
   اسپانیایی
  • 702
  •  
  • 4113
  • 4114
   4115
   4116
  • پرتغالی
   انگلیسی
   esp
  • 2006
  • Digital+ (Hispasat)
  12092 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 5273
  • 5274
  • انگلیسی
  • 320
  •  
  12092 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره :
  Hispasat 1D @ 30°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12226 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 903 @ 34.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4140 right
  (راست)
  6050 2/3

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 11 @ 43.1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3895 vertical
  (عمودی)
  17405 3/4
  4040 horizontal
  (افقی)
  30800 7/8

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 14 @ 45°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11675 vertical
  (عمودی)
  1240 2/3

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 1R @ 50°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11050 vertical
  (عمودی)
  27902 3/4

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 805 @ 55.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3936 horizontal
  (افقی)
  3255 2/3

  ماهواره :
  Amazonas 1 @ 61°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11135 horizontal
  (افقی)
  28880 3/4
  11175 horizontal
  (افقی)
  28880 3/4
  11930 horizontal
  (افقی)
  28880 3/4
  11972 horizontal
  (افقی)
  26667 3/4

  ماهواره :
  EchoStar 15 @ 61.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12297 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12414 left
  (چپ)
  20000 7/8

  ماهواره :
  Star One C1 @ 65°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3920 horizontal
  (افقی)
  27500 7/8

  ماهواره :
  Star One C2 @ 70°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11820 horizontal
  (افقی)
  29890 3/4
  12020 vertical
  (عمودی)
  41500 Auto
  12120 vertical
  (عمودی)
  29890 3/4

  ماهواره :
  Nimiq 5 @ 72.7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12486 right
  (راست)
  21500 2/3
  12530 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12545 right
  (راست)
  21500 2/3
  • 4642
  • 4643
  • انگلیسی
  • 142
  •  
  12574 right
  (راست)
  21500 2/3

  ماهواره :
  Simón Bolívar @ 78°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11380 horizontal
  (افقی)
  42355 3/4

  ماهواره :
  Nimiq 4 @ 82°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12545 right
  (راست)
  21500 2/3

  ماهواره :
  Brasilsat B4 @ 84°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4069 horizontal
  (افقی)
  2600 5/6
  4087 horizontal
  (افقی)
  17200 5/6

  ماهواره :
  SES 2 @ 87°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11960 horizontal
  (افقی)
  29270 3/4

  ماهواره :
  Nimiq 1 @ 91°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12224 right
  (راست)
  20000 5/6
  12268 left
  (چپ)
  20000 7/8
  12297 left
  (چپ)
  20000 5/6
  12341 right
  (راست)
  20000 7/8
  12443 left
  (چپ)
  20000 5/6
  12516 right
  (راست)
  20000 7/8
  12588 left
  (چپ)
  20000 7/8
  •  
  • 1280
  • انگلیسی
  • 958
  •  

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 17 @ 91°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3820 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  4180 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 1110
  • 1100
  • انگلیسی
  • 11
  • International Media Distribution

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 19 @ 97°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11836 vertical
  (عمودی)
  20765 3/4
  11898 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  12090 horizontal
  (افقی)
  20000 3/4
  • 4000
  • 4001
  • تایلندی
  • 18
  • San Francisco International Gateway
  12115 vertical
  (عمودی)
  22425 3/4
  • 2565
  • 2566
  • تایلندی
  • 2020
  • Pittsburgh International Telecommunications
  12177 vertical
  (عمودی)
  23000 3/4