فرکانس های کانال های فارسی


ماهواره :
AsiaSat 3S @ 105.5°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4040 horizontal
  (افقی)
  26500 1/2
  •  
  • 7120
   7130
   7132
   7220
   7222
   7230
   7330
   7420
   7422
   7430
   7520
   7550
   7620
   7622
   7630
   7632
   7720
   7722
   7730
   7732
   8020
   8022
   8030
   8032
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   روسی
   روسی
   روسی
   روسی
   چینی
   چینی
   چینی
   چینی
  •  
  •  
  12352 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 106
  • 206
  • فارسی
  • 6
  •  
  • 109
  • 209
   509
  • فارسی
   انگلیسی
  • 9
  •  
  12378 vertical
  (عمودی)
  3100 3/4
  12382 vertical
  (عمودی)
  8600 3/4
  12469 vertical
  (عمودی)
  2900 3/4
  12640 vertical
  (عمودی)
  11166 2/3
  • 1006
  • 1006
  • فارسی
  • 6
  •  
  12656 vertical
  (عمودی)
  5600 3/4
  12666 vertical
  (عمودی)
  8350 3/4
  12673 vertical
  (عمودی)
  3100 3/4
  12677 vertical
  (عمودی)
  3100 3/4
  12682 vertical
  (عمودی)
  3100 3/4
  12694 vertical
  (عمودی)
  3000 3/4

  ماهواره :
  AsiaSat 5 @ 100.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3660 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  3667 horizontal
  (افقی)
  5632 3/4
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  3677 horizontal
  (افقی)
  5632 3/4
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  3684 horizontal
  (افقی)
  6500 3/4
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  3687 vertical
  (عمودی)
  5632 3/4
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  3694 horizontal
  (افقی)
  6111 3/4
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  3696 vertical
  (عمودی)
  6000 3/4
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  3705 vertical
  (عمودی)
  5632 3/4
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  3706 horizontal
  (افقی)
  4167 5/6
  3714 vertical
  (عمودی)
  6111 3/4

  ماهواره :
  Yamal 201 @ 90°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3553 left
  (چپ)
  20000 3/4
  • 401
  • 113
   213
   312
   313
   411
   412
   413
  • فرانسوی
   چینی
   عربی
   فارسی
   ترکی
   انگلیسی
   روسی
  • 4
  •  

  ماهواره :
  Apstar 2R -Telstar 10 @ 76.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4073 horizontal
  (افقی)
  13020 Auto

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 902 @ 62°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10962 vertical
  (عمودی)
  5300 3/4
  10980 vertical
  (عمودی)
  5300 3/4
  • 1502
  • 1512
   1522
  • فارسی
   فارسی
  • 152
  • IRIB TABARRESTAN
  •  
  • 1521
  • فارسی
  • 154
  • IRIB TABARESTAN
  10996 vertical
  (عمودی)
  9000 3/4
  11015 vertical
  (عمودی)
  3000 7/8
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  11027 vertical
  (عمودی)
  3000 3/4
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  11031 vertical
  (عمودی)
  2500 Auto
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  11088 vertical
  (عمودی)
  3600 2/3
  11093 vertical
  (عمودی)
  3600 2/3
  • 1004
  • 2004
   3004
  • فارسی
   آذری
  • 14
  •  
  11103 vertical
  (عمودی)
  10000 2/3
  • 1033
  • 2032
   3033
  • فارسی
  • 3
  •  
  • 37
  • 40
   1324
  • فارسی
  • 4
  •  
  11555 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 106
  • 206
   306
  • فارسی
  • 6
  •  

  ماهواره :
  NSS 12 @ 57°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4055 right
  (راست)
  26000 3/4

  ماهواره :
  Yahsat 1A @ 52.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11900 horizontal
  (افقی)
  27500 Auto
  • 101
  • 102
  • فارسی
  • 2001
  • du
  11981 vertical
  (عمودی)
  2530 3/4
  12034 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 3533
  • 3653
  • فارسی
  • 7333
  • Arqiva
  • 1002
  • 1202
  • فارسی
  • 4602
  • Arqiva

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 33A @ 33°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11031 vertical
  (عمودی)
  3214 3/4
  11034 vertical
  (عمودی)
  6111 3/4
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  11036 vertical
  (عمودی)
  3214 3/4
  11042 vertical
  (عمودی)
  5632 3/4
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  11049 vertical
  (عمودی)
  2816 3/4
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  11058 vertical
  (عمودی)
  2816 3/4
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  11102 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 1G @ 31.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12012 vertical
  (عمودی)
  27500 Auto
  • 2221
  • 2231
   2232
   2233
   2234
   2235
   2236
   2237
   2238
   2239
   2240
   2241
   2242
   2246
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
   ترکی
   فارسی
   org
  • 7115
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 28A @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11343 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2342
  • 2343
   2344
   2345
   2346
   2347
   2348
   2349
   2350
   2351
   2352
  • انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   ترکی
   روسی
   عربی
   پرتغالی
   فارسی
  • 55280
  •  

  ماهواره بدر :
  Badr @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12437 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6

  ماهواره بدر :
  Badr 5 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11881 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 1001
  • 2001
  • فارسی
  • 101
  • IRIB
  • 1002
  • 2002
  • فارسی
  • 102
  • IRIB
  • 1003
  • 2003
  • فارسی
  • 103
  • IRIB
  • 1004
  • 2004
  • فارسی
  • 104
  • IRIB
  • 1005
  • 2005
  • فارسی
  • 105
  • IRIB
  • 1006
  • 2006
  • فارسی
  • 106
  • IRIB
  • 1007
  • 2007
  • فارسی
  • 107
  • IRIB
  • 1011
  • 2011
   2111
  • عربی
   فارسی
  • 111
  • IRIB
  11900 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3010
  • 3011
   3012
  • فارسی
  • 301
  •  
  • 3020
  • 3021
   3022
  • فارسی
  • 302
  •  
  • 3030
  • 3031
   3032
  • فارسی
  • 303
  •  
  • 3040
  • 3041
   3042
  • فارسی
  • 304
  •  
  • 3050
  • 3051
   3052
  • فارسی
  • 305
  •  
  • 3060
  • 3061
   3062
  • فارسی
  • 306
  •  
  12265 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 7050
  • 7051
   7052
  • فارسی
   فارسی
  • 705
  •  
  • 7070
  • 7071
   7072
  • فارسی
   فارسی
  • 707
  •  
  12284 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 8010
  • 8011
   8012
  • فارسی
  • 801
  •  
  • 8020
  • 8021
   8022
  • فارسی
  • 802
  •  
  • 8030
  • 8031
   8032
  • فارسی
  • 803
  •  
  12303 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2010
  • 2011
  • فارسی
  • 201
  •  
  • 2020
  • 2021
  • فارسی
  • 202
  •  
  • 2030
  • 2031
  • فارسی
  • 203
  •  
  • 2040
  • 2041
  • فارسی
  • 204
  •  
  • 2050
  • 2051
   2052
  • عربی
   فارسی
  • 205
  •  
  • 2070
  • 2071
  • فارسی
  • 207
  •  
  12322 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 6050
  • 6051
   6052
  • فارسی
   فارسی
  • 605
  • IRIB TABARRESTAN
  • 6060
  • 6061
   6062
   6063
  • فارسی
  • 606
  • IRIB TABRIZ
  • 6100
  • 6101
   6102
  • فارسی
  • 610
  • IRIBKERMANSHAH
  •  
  • 6042
  • فارسی
  • 655
  • IRIB TABARESTAN

  ماهواره بدر :
  Badr 4 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11938 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12073 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3001
  • 3101
   3201
   3301
   3401
   3501
   3601
   3701
   3801
   3901
   4001
  • عربی
   انگلیسی
   فرانسوی
   روسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   ترکی
   فارسی
  • 301
  •  
  12092 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 244
  • 245
   246
  • عربی
   فارسی
  • 23
  •  
  12111 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12169 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 72
  • 73
   75
  • فارسی
   فارسی
  • 12
  •  
  12602 vertical
  (عمودی)
  2960 3/4
  • 308
  • 156
   357
  • عربی
   انگلیسی
   فارسی
  • 1
  •  
  12605 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
   انگلیسی
   فارسی
  •  
  •  
  12607 vertical
  (عمودی)
  2230 3/4
  •  
  •  
  • عربی
   انگلیسی
   فارسی
  •  
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 25A @ 25.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11096 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 551
  • 552
  • فارسی
  • 175
  • Noorsat
  11585 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11681 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 551
  • 552
  • فارسی
  • 175
  • NOORSAT

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 21A @ 21.6°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11567 vertical
  (عمودی)
  2800 3/4

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13A @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11034 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11054 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 57
  • 58
  • فارسی
  • 8025
  •  
  • 3510
  • 3520
  • فارسی
  • 8035
  •  
  • 4410
  • 4420
  • فارسی
   انگلیسی
  • 8044
  • MEDIA BROADCAST
  • 2010
  • 2020
  • فارسی
  • 8020
  • MEDIA BROADCAST
  11137 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3533
  • 3653
  • فارسی
  • 7333
  •  
  11179 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11200 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 2026
  • 3026
  • فارسی
  • 4726
  •  
  • 373
  • 374
  • فارسی
  • 4747
  •  
  11585 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11642 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 561
  • 562


  • فارسی
  • 10606
  •  
  11662 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 945
  • 946
  • فارسی
  • 16945
  • Telespazio
  12539 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12558 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 260
  • 261
  • عربی
   فارسی
  • 9320
  • Telespazio
  • 620
  • 621
  • فارسی
  • 9314
  • Telespazio
  12597 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2221
  • 2231
   2232
   2233
   2234
   2235
   2236
   2237
   2238
   2239
   2240
   2241
   2246
  • fra
   انگلیسی
   deu
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
   ترکی
   فارسی
  • 8211
  •  

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13B @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10723 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 1002
  • 1202
  • فارسی
  • 4602
  •  
  10949 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11470 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11566 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 8017
  • 8117

  • فارسی
  • 817
  •  
  • 8020
  • 8120
  • فارسی
  • 820
  •  
  11604 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 6110
  • 6120
  • فارسی
  • 661
  •  
  12245 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12437 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 164
  • 88
   89
   94
  • فارسی
   فارسی
   فارسی
  • 7905
  •  
  • 167
  • 100
   101
   102
  • فارسی
   فارسی
  • 7907
  •  

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13C @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11317 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1060
  • 1260
  • فارسی
  • 17660
  •  
  • 1038
  • 1238
  • فارسی
  • 17638
  •  
  • 1024
  • 1224
  • فارسی
  • 17624
  •  
  11747 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 67
  • 46
  • فارسی
  • 9508
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7A @ 7°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10720 horizontal
  (افقی)
  22000 1/2
  • 1702
  • 1701
   1703
  • فارسی
  • 17
  • EUTELSAT
  • 2001
  • 2002
  • فارسی
  • 20
  • Arqiva
  •  
  •  
  • فارسی
  • 22
  • Eutelsat
  • 2402
  • 2403
  • فارسی
  • 24
  • RRSat
  10721 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11221 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 6801
  • 6802
  • فارسی
  • 6800
  • Eutelsat
  • 6901
  • 6902
  • فارسی
  • 6900
  • Eutelsat

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 3C @ 3.1°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11549 horizontal
  (افقی)
  1100 5/6

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 10-02 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4025 right
  (راست)
  7325 2/3
  •  
  • 6882
  • فارسی
  • 13929
  • BBC World Service

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 101 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11842 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7 West A @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10727 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  10873 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1618
  • 2618
  • فارسی
  • 8018
  •  
  11315 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12322 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 410
  • 610
  • فارسی
   انگلیسی
  • 4110
  • MBC
  12399 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره تل استار :
  Telstar 12 @ 15°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12588 vertical
  (عمودی)
  4503 1/2
  12608 horizontal
  (افقی)
  19279 2/3
  12621 vertical
  (عمودی)
  3010 2/3
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 907 @ 27.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3764 right
  (راست)
  24450 3/4
  3784 left
  (چپ)
  6510 2/3
  •  
  •  
  • eng/far
  •  
  •  
  3791 left
  (چپ)
  6510 2/3
  •  
  •  
  • eng/far
  •  
  •  

  ماهواره :
  NSS 806 @ 40.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3980 right
  (راست)
  17800 3/4
  • 5360
  • 5320
  • eng/far
  • 305
  •  

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 19 @ 97°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11836 vertical
  (عمودی)
  20765 3/4
  • 308
  • 256

   257
  • فارسی
   انگلیسی
  • 1
  • Pittsburgh International Telecommunications
  • 131
  • 132
  • فارسی
  • 5
  • Pittsburgh International Telecommunications
  • 39
  • 40
  • فارسی
  • 6
  • Pittsburgh International Telecommunications
  • 60
  • 61
  • فارسی
  • 8
  • Pittsburgh International Telecommunications
  • 1090
  • 1091
  • فارسی
  • 15
  • Pittsburgh International Telecommunications
  •  
  • 10
   5
  • فارسی
  • 14
  • Pittsburgh International Telecommunications
  •  
  • 1087
  • فارسی
  • 15
  • Pittsburgh International Telecommunications
  •  
  • 129
  • فارسی
  • 28
  • Pittsburgh International Telecommunications
  •  
  • 560
  • فارسی
  • 10
  • Pittsburgh International Telecommunications
  11929 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  • 2012
  • 3012
  • فارسی
  • 12
  • Go Sat
  11966 horizontal
  (افقی)
  22000 3/4
  • 2081
  • 2082
  • فارسی
  • 5
  • RRsat Global Communications Network
  •  
  • 5159
  • فارسی
  • 18
  • RRsat Global Communications Network
  11991 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  12022 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  • 4303
  • 4304
  • فارسی
  • 12
  • San Francisco International Gateway
  12028 horizontal
  (افقی)
  21991 3/4
  12060 horizontal
  (افقی)
  22000 3/4
  • 2004
  • 3004
  • فارسی
  • 4
  • RRsat Global Communications Network
  • 2006
  • 3006
  • فارسی
  • 6
  • RRsat Global Communications Network
  • 2018
  • 3018
  • فارسی
  • 18
  • RRsat Global Communications Network
  12090 horizontal
  (افقی)
  20000 3/4
  • 6399
  • 6400
  • فارسی
  • 10
  • San Francisco International Gateway
  • 7167
  • 7168
  • فارسی
  • 14
  • San Francisco International Gateway
  • 7423
  • 7424
  • فارسی
  • 15
  • San Francisco International Gateway
  12115 vertical
  (عمودی)
  22425 3/4
  • 512
  • 513
  • فارسی
  • 1020
  • Pittsburgh International Telecommunications
  • 2562
  • 2563
  • فارسی
  • 2010
  • Pittsburgh International Telecommunications
  12122 horizontal
  (افقی)
  20000 3/4
  • 895
  • 896
  • فارسی
  • 8
  • San Francisco International Gateway
  • 911
  • 912
  • فارسی
  • 9
  • San Francisco International Gateway
  • 975
  • 976
  • فارسی
  • 13
  • San Francisco International Gateway
  12152 horizontal
  (افقی)
  20000 3/4