فرکانس های کانال های رومانیایی


ماهواره اینتلست :
Intelsat 12 @ 45°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11468 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  11550 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4

  ماهواره :
  HellasSat 2 @ 39°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11012 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 2176
  •  
  • رومانیایی
  • 276
  •  
  • 2177
  • 3177
  • رومانیایی
  • 277
  •  
  • 2176
  • 3176
  • رومانیایی
  • 311
  • Dolce TV
  • 2177
  • 3177
  • رومانیایی
  • 312
  • Dolce TV
  11103 vertical
  (عمودی)
  14400 3/4
  • 432
  • 532
  • رومانیایی
  • 232
  •  
  • 352
  • 452
  • رومانیایی
  • 252
  •  
  12524 vertical
  (عمودی)
  30000 7/8
  • 224
  • 324
  • رومانیایی
  • 124
  •  
  • 225
  • 325
  • رومانیایی
  • 125
  •  
  • 226
  • 326
  • رومانیایی
  • 126
  •  
  • 223
  • 323
  • رومانیایی
  • 286
  • Dolce TV
  12565 vertical
  (عمودی)
  30000 7/8
  • 201
  • 301
  • رومانیایی
  • 101
  •  
  • 202
  • 302
  • رومانیایی
  • 102
  •  
  • 213
  • 313
  • رومانیایی
  • 113
  •  
  • 215
  • 315
  • رومانیایی
  • 115
  •  
  • 218
  • 318
  • رومانیایی
  • 118
  •  
  • 384
  • 484
  • رومانیایی
  • 306
  • Dolce TV
  12596 vertical
  (عمودی)
  14050 7/8
  • 311
  • 411
  • رومانیایی
  • 211
  • Dolce TV
  • 321
  • 421
   521
   621
  • رومانیایی
   مجارستانی
   انگلیسی
  • 221
  • Dolce TV
  12647 vertical
  (عمودی)
  30000 7/8
  • 261
  • 361
   464
  • رومانیایی
  • 161
  •  
  12688 vertical
  (عمودی)
  30000 7/8
  • 312
  • 412
  • رومانیایی
  • 212
  •  
  • 235
  • 335
   435
   535
  • رومانیایی
  • 135
  •  
  12729 vertical
  (عمودی)
  30000 7/8
  • 802
  • 902
  • رومانیایی
  • 290
  • Dolce TV
  • 828
  • 928
  • رومانیایی
  • 319
  • Dolce TV

  ماهواره آسترا :
  Astra 1G @ 31.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11934 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  • 2011
  • 2012
  • رومانیایی
  • 7601
  •  
  • 2051
  • 2052
  • رومانیایی
  • 7605
  •  
  • 3011
  • 3012
   3112
  • رومانیایی
   انگلیسی
  • 7651
  •  
  •  
  • 2213
  • رومانیایی
  • 7621
  •  
  •  
  • 2223
  • رومانیایی
  • 7622
  •  
  •  
  • 2223
  • رومانیایی
  • 7623
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 16B @ 16°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10911 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 516
  • 517
   518
   519
   520
  • rom518
   hun519
  • 1821
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 16A @ 16°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11045 horizontal
  (افقی)
  10555 3/4
  •  
  • 259
  • رومانیایی
  • 11
  •  
  11132 vertical
  (عمودی)
  14815 5/6
  • 1110
  • 1211
   1213
  • رومانیایی
  • 1
  •  
  • 2110
  • 2211
  • رومانیایی
  • 2
  •  
  • 5110
  • 5211
  • رومانیایی
  • 5
  •  
  •  
  • 1213
  • رومانیایی
  • 55
  •  
  11471 vertical
  (عمودی)
  29950 3/4
  • 110
  • 100
  • رومانیایی
  • 1
  •  
  • 210
  • 200
  • رومانیایی
  • 2
  •  
  • 310
  • 300
  • رومانیایی
  • 3
  •  
  • 510
  • 500
  • رومانیایی
  • 5
  •  
  • 512
  • 4112
   4122
  • رومانیایی
   رومانیایی
  • 200
  •  
  11512 vertical
  (عمودی)
  29950 3/4
  • 710
  • 700
  • رومانیایی
  • 7
  • Unknown
  • 910
  • 900
  • رومانیایی
  • 9
  • Unknown
  • 1510
  • 1500
  • رومانیایی
  • 15
  • Unknown
  11595 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 272
  • 273
  • aac
   رومانیایی
  • 1
  •  
  • 336
  • 337
  • aac
   رومانیایی
  • 5
  •  
  • 368
  • 369
  • رومانیایی
  • 7
  •  
  • 400
  • 401
  • رومانیایی
  • 9
  •  
  12605 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 100
  • 101
   102
   103
   104
   113
  • مجارستانی
   بلغاری
   لهستانی
   رومانیایی
   چک
  • 1801
  •  
  • 200
  • 201
   202
   204
   213
  • مجارستانی
   بلغاری
   لهستانی
   رومانیایی
   چک
  • 1802
  •  
  • 516
  • 517
   518
   519
   520
  • رومانیایی
   مجارستانی
   چک
   انگلیسی
  • 1821
  •  
  • 100
  • 101
   104
   113
  • مجارستانی
   رومانیایی
   چک
  • 1866
  • Eutelsat
  • 200
  • 201
   204
   213
  • مجارستانی
   رومانیایی
   چک
  • 1867
  • Eutelsat
  12620 vertical
  (عمودی)
  3364 3/4

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13A @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11642 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13B @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10949 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 7501
  • 7511
   7512
  • لهستانی
   مجارستانی
   رومانیایی
   انگلیسی
  • 7467
  •  

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13C @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11258 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 538
  • 638
   738
   5383
   5384
   5385
   5386
   5387
   5388
   5389
   5390
   5391
  • لهستانی
   دانمارکی
   صربی
   انگلیسی
   چک
   روسی
   سوئدی
   مجارستانی
   رومانیایی
  • 15203
  •  

  آسترا ( سایریوس ) ماهواره :
  Astra 4A (Sirius) @ 4.8°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12303 horizontal
  (افقی)
  25547 7/8
  12360 vertical
  (عمودی)
  27500 7/8
  • 901
  • 902
  • رومانیایی
  • 63
  •  
  • 1001
  • 1002
  • رومانیایی
  • 64
  •  
  12682 vertical
  (عمودی)
  1111 2/3
  12687 vertical
  (عمودی)
  6667 5/6
  •  
  • 501
  • رومانیایی
  • 2566
  • JurnalTV
  12693 vertical
  (عمودی)
  3333 5/6
  12718 vertical
  (عمودی)
  2960 7/8
  12725 vertical
  (عمودی)
  3333 5/6
  • 101
  • 102
  • رومانیایی
  • 1
  • DSKY
  • 201
  • 202
  • رومانیایی
  • 2
  • DSKY

  ماهواره :
  Thor 5 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11938 horizontal
  (افقی)
  28000 7/8
  12188 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 601
  • 610
   611
   613
  • مجارستانی
   چک
   رومانیایی
  • 30811
  •  
  12265 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 101
  • 110
   111
   112
   113
  • مجارستانی
   چک
   انگلیسی
   رومانیایی
  • 30901
  •  
  • 351
  • 360
   361
   363
  • مجارستانی
   چک
   رومانیایی
  • 30906
  •  
  • 551
  • 560
   561
   562
   563
  • مجارستانی
   چک
   انگلیسی
   رومانیایی
  • 30910
  •  
  12418 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 516
  • 664
   665
   666
   667
   668
   669
   670
   671
   672
   674
   675
   676
   677
   678
   679
  • نروژی
   deu
   هلندی
   انگلیسی
   فرانسوی
   اسپانیایی
   فنلاندی
   روسی
   پرتغالی
   رومانیایی
   ترکی
   بلغاری
   لهستانی
   مجارستانی
   ایتالیایی
   چک
  • 4609
  •  

  ماهواره :
  Thor 6 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11747 horizontal
  (افقی)
  28000 5/6
  • 7108
  • 7208
   7308
   7408
   7508
  • رومانیایی
   مجارستانی
   چک
   slk
  • 1008
  •  
  • 7110
  • 7210
  • رومانیایی
   مجارستانی
   چک
   slk
  • 1010
  •  
  11900 horizontal
  (افقی)
  28000 5/6
  •  
  • 4034
  • رومانیایی
  • 3430
  •  
  • 4004
  • 7000
   787
   2008
   999
  • رومانیایی
   org
   بلغاری
   مجارستانی
  • 3400
  •  
  11977 horizontal
  (افقی)
  28000 7/8
  • 7151
  • 7251
  • رومانیایی
  • 1051
  •  
  • 7163
  • 7263
  • رومانیایی
  • 1063
  •  
  •  
  • 7271
  • رومانیایی
  • 1071
  •  
  •  
  • 7272
  • رومانیایی
  • 1072
  •  
  11996 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 851
  • 860
   861
   862
  • مجارستانی
   چک
   رومانیایی
  • 30416
  •  
  • 151
  • 163
  • رومانیایی
  • 30402
  •  
  • 201
  • 213
  • رومانیایی
  • 30403
  •  
  • 301
  • 313
  • رومانیایی
  • 30405
  •  
  • 351
  • 363
  • رومانیایی
  • 30406
  •  
  12034 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 101
  • 113
  • رومانیایی
  • 30501
  •  
  • 251
  • 263
  • رومانیایی
  • 30504
  •  
  • 701
  • 712
   713
  • انگلیسی
   رومانیایی
  • 30513
  •  
  • 801
  • 813
  • رومانیایی
  • 30515
  •  
  12073 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 201
  • 213
  • رومانیایی
  • 30603
  •  
  • 351
  • 363
  • رومانیایی
  • 30606
  •  
  • 601
  • 613
  • رومانیایی
  • 30611
  •  
  • 801
  • 812
   813
  • انگلیسی
   رومانیایی
  • 30615
  •  
  12226 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 5051
  • 5052
   5053
   5054
   5055
   5056
   5057
  • انگلیسی
   رومانیایی
   چک
   روسی
   مجارستانی
   صربی
  • 505
  • Focus SatMTV NetworksUPC Direct
  12265 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 101
  • 110
   111
   112
   113
  • مجارستانی
   چک
   انگلیسی
   رومانیایی
  • 30901
  • Focus SatUPC Direct
  • 251
  • 259
   261
   262
  • مجارستانی
   چک
   رومانیایی
  • 30904
  • Focus SatUPC Direct
  • 351
  • 360
   361
   363
  • مجارستانی
   چک
   رومانیایی
  • 30906
  • Focus SatUPC Direct
  • 751
  • 760
   761
   762
   763
  • مجارستانی
   چک
   انگلیسی
   رومانیایی
  • 30914
  • Focus SatUPC Direct
  12303 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1800
  • 1801
   1802
  • رومانیایی
   مجارستانی
  • 1800
  •  
  12380 vertical
  (عمودی)
  28000 5/6
  • 4160
  • 4120
   4122
  • رومانیایی
   مجارستانی
  • 41
  •  
  • 1260
  • 1220
   1222
  • انگلیسی
   رومانیایی
  • 2
  •  
  12456 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 7134
  • 7234
  • رومانیایی
  • 1034
  •  
  • 7135
  • 7235
  • رومانیایی
  • 1035
  •  
  • 7136
  • 7236
  • رومانیایی
  • 1036
  •  
  • 7141
  • 7241
  • رومانیایی
  • 1041
  •  
  • 7144
  • 7244
  • رومانیایی
  • 1044
  •  
  • 7147
  • 7247
  • رومانیایی
  • 1047
  •  
  •  
  • 7248
  • رومانیایی
  • 1048
  •  
  •  
  • 7249
  • رومانیایی
  • 1049
  •  

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 10-02 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12527 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 782
  • رومانیایی
  • 2515
  •  
  •  
  • 4074
  • رومانیایی
  • 3611
  •  
  • 505
  • 655
  • رومانیایی
  • 1005
  •  
  • 555
  • 556
  • رومانیایی
  • 1015
  •  
  12536 vertical
  (عمودی)
  15800 3/4
  12563 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 649
  • 883
  • رومانیایی
  • 3160
  •  
  12607 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 515
  • 665
  • رومانیایی
  • 1014
  •  
  • 615
  • 8185
   848
  • رومانیایی
   مجارستانی
  • 2850
  •  
  • 627
  • 860
  • رومانیایی
  • 2960
  •  
  12607 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 642
  • 875
  • رومانیایی
  • 3110
  •  
  12643 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 545
  • 695
  • رومانیایی
  • 1186
  •  
  •  
  • 761
  • رومانیایی
  • 2520
  •  
  • 534
  • 684
  • رومانیایی
  • 1050
  •  
  12687 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 501
  • 651
  • رومانیایی
  • 1001
  •  
  • 506
  • 656
  • رومانیایی
  • 1006
  •  
  • 516
  • 3001
   4001
   6001
   666
   706
  • رومانیایی
   مجارستانی
   چک
   صربی
   انگلیسی
  • 1016
  •  
  • 519
  • 669
  • رومانیایی
  • 1019
  •  
  • 522
  • 672
  • رومانیایی
  • 1022
  •  
  12718 vertical
  (عمودی)
  18400 3/4
  • 4020
  • 4021
  • رومانیایی
  • 3360
  •  
  • 4026
  • 4027
  • رومانیایی
  • 3390
  •  
  • 4032
  • 4033
  • رومانیایی
  • 3420
  •  
  12723 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 503
  • 653
  • رومانیایی
  • 1003
  •  
  • 523
  • 3004
   673
   789
  • چک
   انگلیسی
   رومانیایی
   مجارستانی
  • 1023
  •  
  • 524
  • 674
   8002
  • رومانیایی
   انگلیسی
  • 1024
  •  
  •  
  • 4063
  • رومانیایی
  • 3580
  •  

  ماهواره آموس :
  Amos 2 @ 4°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10806 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 1010
  • 1000
   1002
   1004
   506
  • بلغاری
   رومانیایی
   مجارستانی
   چک
   لهستانی
   org
   اسلوونی
   کروات
   صربی
  • 236
  •  
  • 1110
  • 1100
   1106
  • بلغاری
   چک
   مجارستانی
   رومانیایی
   لهستانی
   org
  • 241
  •  
  • 1010
  • 1000
   1002
   1004
   504
   506
   1006
  • مجارستانی
   چک
   لهستانی
   بلغاری
   رومانیایی
   انگلیسی
  • 231
  •  
  • 710
  • 700
   704
  • رومانیایی
   رومانیایی
  • 8
  •  
  10842 horizontal
  (افقی)
  27500 7/8
  • 710
  • 700
   704
  • رومانیایی
   رومانیایی
  • 8
  •  
  • 1010
  • 1000
   1002
   1004
   504
   506
   1006
  • مجارستانی
   چک
   لهستانی
   بلغاری
   رومانیایی
   انگلیسی
  • 231
  •  
  11543 horizontal
  (افقی)
  3700 3/4
  • 33
  • 34
  • رومانیایی
  • 1
  • TvRM
  •  
  • 35
  • رومانیایی
  • 3
  • TvRM
  11600 horizontal
  (افقی)
  10000 3/4
  • 1701
  • 1702
  • رومانیایی
  • 1700
  •  
  11635 horizontal
  (افقی)
  6333 3/4
  • 410
  • 411
  • رومانیایی
  • 2
  • Soti Cable System
  •  
  • 1001
  • رومانیایی
  • 7
  • Patriarhia Romana

  ماهواره تل استار :
  Telstar 12 @ 15°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11150 horizontal
  (افقی)
  18386 3/4
  • 2301
  • 2310
   2327
   2320
  • انگلیسی
   لهستانی
   مجارستانی
   رومانیایی
  • 6
  •  
  11150 vertical
  (عمودی)
  19275 3/4
  • 401
  • 410
   Por415
   Cze416
   Pol417
   Hun
  • انگلیسی
   هلندی
   آلمانی
   رومانیایی
   پرتغالی
   چک
   لهستانی
   مجارستانی
  • 1004
  •  

  ماهواره :
  Hispasat 1C @ 30°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12052 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 19 @ 97°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12053 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  • 320
  • 32
  • رومانیایی
  • 508
  •  
  • 1536
  • 1537
  • رومانیایی
  • 509
  •  
  12152 horizontal
  (افقی)
  20000 3/4