فرکانس های کانال های روسی


ماهواره :
Express-AM3 @ 140°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3467 right
  (راست)
  12581 Auto
  • 1181
  • 1182
  • روسی
  • 1180
  •  
  3571 right
  (راست)
  3000 3/4
  3577 right
  (راست)
  4285 3/4
  3584 right
  (راست)
  3000 3/4
  3589 right
  (راست)
  4340 3/4
  3608 right
  (راست)
  4340 3/4
  3627 right
  (راست)
  4240 3/4
  3632 right
  (راست)
  4340 3/4
  3675 right
  (راست)
  33483 7/8
  3875 right
  (راست)
  3200 3/4
  4180 right
  (راست)
  4340 3/4
  10981 vertical
  (عمودی)
  44948 5/6
  10997 horizontal
  (افقی)
  3300 3/4
  11104 vertical
  (عمودی)
  5787 3/4
  11665 vertical
  (عمودی)
  39500 5/6
  • 833
  • 933
  • روسی
  • 733
  •  
  • 839
  • 939
  • روسی
  • 739
  •  
  • 841
  • 941
  • روسی
  • 741
  •  

  ماهواره :
  AsiaSat 3S @ 105.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4040 horizontal
  (افقی)
  26500 1/2
  •  
  • 7120
   7130
   7132
   7220
   7222
   7230
   7330
   7420
   7422
   7430
   7520
   7550
   7620
   7622
   7630
   7632
   7720
   7722
   7730
   7732
   8020
   8022
   8030
   8032
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   فارسی
   روسی
   روسی
   روسی
   روسی
   چینی
   چینی
   چینی
   چینی
  •  
  •  

  ماهواره :
  Express-A2 @ 103°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3675 right
  (راست)
  33483 7/8
  3975 right
  (راست)
  16200 3/4
  • 1181
  • 1182
  • روسی
  • 1180
  •  

  ماهواره :
  AsiaSat 5 @ 100.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3960 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2561
  • 2571
   2572
   2573
   2574
   2575
   2576
   2577
   2578
   2579
   2580
  • انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
  • 10
  •  
  4000 horizontal
  (افقی)
  28125 3/4

  ماهواره :
  Express-AM33 @ 96.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3675 right
  (راست)
  33483 7/8
  •  
  • 1329
  • روسی
  • 104
  •  
  •  
  • 1651
   1661
   1671
  • روسی
   روسی
   روسی
  •  
  •  
  3758 right
  (راست)
  4340 3/4
  3795 right
  (راست)
  1478 7/8
  3808 right
  (راست)
  3215 3/4
  3817 right
  (راست)
  4270 3/4
  3838 right
  (راست)
  3230 3/4
  3843 right
  (راست)
  3220 3/4
  3925 right
  (راست)
  4883 1/2
  4108 right
  (راست)
  4275 3/4
  4114 right
  (راست)
  4285 3/4
  4143 right
  (راست)
  3210 3/4
  4175 right
  (راست)
  3294 3/4
  10979 horizontal
  (افقی)
  3200 3/4
  10998 horizontal
  (افقی)
  5700 3/4
  11006 horizontal
  (افقی)
  4444 3/4
  • 276
  • 277
  • روسی
  • 18
  •  
  11026 vertical
  (عمودی)
  1666 7/8
  11055 vertical
  (عمودی)
  1666 7/8
  11089 horizontal
  (افقی)
  3295 3/4
  •  
  •  
  • روسی
  •  
  •  
  11117 horizontal
  (افقی)
  4444 3/4
  11187 vertical
  (عمودی)
  2356 7/8
  11484 vertical
  (عمودی)
  11159 2/3
  • 902
  • 903
  • روسی
  • 900
  •  
  11500 vertical
  (عمودی)
  4400 3/4

  ماهواره :
  NSS 6 @ 95°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11634 horizontal
  (افقی)
  13330 7/8
  • 6177
  • 6178
  • روسی
  • 7
  •  

  ماهواره :
  Yamal 201 @ 90°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3553 left
  (چپ)
  20000 3/4
  • 401
  • 113
   213
   312
   313
   411
   412
   413
  • فرانسوی
   چینی
   عربی
   فارسی
   ترکی
   انگلیسی
   روسی
  • 4
  •  
  3577 left
  (چپ)
  2605 3/4
  3582 left
  (چپ)
  4275 3/4
  3588 left
  (چپ)
  4285 3/4
  3594 left
  (چپ)
  4275 3/4
  3600 left
  (چپ)
  4285 3/4
  3603 right
  (راست)
  4285 3/4
  3605 left
  (چپ)
  2626 3/4
  3645 left
  (چپ)
  28000 3/4
  • 801
  • 802
  • روسی
  • 18
  •  
  3674 left
  (چپ)
  17500 3/4
  •  
  • 1313
   1329
   1345
   1361
   1585
   1601
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   روسی
   روسی
  •  
  •  
  3693 left
  (چپ)
  2430 3/4
  3725 left
  (چپ)
  3200 3/4
  3729 left
  (چپ)
  4285 3/4
  3746 left
  (چپ)
  2890 3/4
  • 515
  • 4112
  • روسی
  • 1
  •  
  3791 right
  (راست)
  7900 3/4
  3906 left
  (چپ)
  4444 5/6
  3912 left
  (چپ)
  4295 3/4
  3918 left
  (چپ)
  4275 3/4
  3923 left
  (چپ)
  3570 3/4
  3925 left
  (چپ)
  1480 Auto
  3954 left
  (چپ)
  29500 3/4
  • 2501
  • 2502
  • روسی
  • 2500
  •  
  • 391
  • 392
  • روسی
  • 390
  •  
  3990 left
  (چپ)
  24050 3/4
  • 102
  • 103
  • روسی
  • 2
  •  
  4042 right
  (راست)
  8681 3/4
  4084 right
  (راست)
  2500 3/4
  10990 vertical
  (عمودی)
  2170 3/4
  10995 vertical
  (عمودی)
  4285 3/4
  11039 vertical
  (عمودی)
  2083 3/4
  11057 vertical
  (عمودی)
  26470 3/4
  • 5801
  • 5802
  • روسی
  • 5800
  •  
  •  
  • 1329
  • روسی
  • 104
  •  
  11092 vertical
  (عمودی)
  26470 3/4
  • 4001
  • 4002
  • روسی
  • 4000
  •  
  11123 vertical
  (عمودی)
  2180 3/4
  •  
  •  
  • روسی
  •  
  •  
  11671 vertical
  (عمودی)
  20800 5/6

  ماهواره :
  KazSat 2 @ 86.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11481 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 610
  • 620
  • روسی
  • 102
  •  
  • 1210
  • 1220
  • روسی
  • 106
  •  
  • 810
  • 820
  • روسی
  • 118
  •  
  • 3110
  • 3120
  • روسی
  • 160
  •  

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 15 @ 85.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12515 vertical
  (عمودی)
  3353 3/4
  12523 vertical
  (عمودی)
  9950 5/6
  12531 vertical
  (عمودی)
  4000 3/4
  • 4194
  • 4195
  • روسی
  • 71
  •  
  12536 vertical
  (عمودی)
  2966 3/4
  12600 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  • 1201
  • 2201
  • روسی
  • 201
  •  
  • 1201
  • 2201
  • روسی
  • 201
  •  
  • 1222
  • 2222
  • روسی
  • 222
  •  
  12640 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 1110
  • 2110
  • روسی
  • 110
  •  

  ماهواره اکسپرس :
  Express AM2 @ 80°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3575 right
  (راست)
  33483 3/4
  •  
  • 651
  • روسی
  • 12
  •  
  4118 right
  (راست)
  10051 3/4
  • 1181
  • 1182
  • روسی
  • 1180
  •  
  4135 right
  (راست)
  16200 3/4

  ماهواره اکسپرس :
  Express MD1 @ 80°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3607 right
  (راست)
  2893 3/4
  3611 right
  (راست)
  2893 7/8
  3615 right
  (راست)
  2479 7/8
  3619 right
  (راست)
  2604 5/6
  3622 right
  (راست)
  2893 3/4
  3625 right
  (راست)
  2893 3/4
  3629 right
  (راست)
  2479 7/8
  3633 right
  (راست)
  2893 3/4
  3638 right
  (راست)
  2893 3/4
  3641 right
  (راست)
  2893 3/4
  3644 right
  (راست)
  1921 7/8
  3675 right
  (راست)
  33483 7/8
  3785 right
  (راست)
  2893 3/4
  3791 right
  (راست)
  2893 3/4
  3875 right
  (راست)
  32000 3/4

  ماهواره :
  Apstar 2R -Telstar 10 @ 76.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4073 horizontal
  (افقی)
  13020 Auto

  ماهواره :
  ABS-1 @ 75°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12518 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  • 701
  •  
  • روسی
  • 504
  •  
  • 1111
  • 1112
  • روسی
  • 1110
  •  
  12548 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  • 201
  • 202
  • روسی
  • 200
  •  
  • 501
  • 502
  • روسی
  • 500
  •  
  • 901
  • 902
   903
  • روسی
   انگلیسی
  • 900
  •  
  • 1101
  • 1102
  • روسی
  • 1100
  •  
  12551 horizontal
  (افقی)
  1111 2/3
  •  
  • 968
  • روسی
  • 11
  •  
  •  
  • 1068
  • روسی
  • 16
  •  
  12579 horizontal
  (افقی)
  22000 3/4
  •  
  •  
  • روسی
  • 13
  • Asia Broadcast Satellite
  •  
  •  
  • روسی
  • 14
  • Asia Broadcast Satellite
  •  
  •  
  • روسی
  • 15
  • Asia Broadcast Satellite
  12579 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  • 1302
  • 1303
  • روسی
  • 1300
  •  
  • 1402
  • 1403
  • روسی
  • 1400
  •  
  • 101
  • 102
  • روسی
  • 1
  •  
  • 201
  • 202
  • روسی
  • 2
  •  
  12610 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  • 1201
  • 1203
   1204
  • روسی
   انگلیسی
  • 1200
  •  
  • 1301
  • 1302
   1303
  • روسی
   انگلیسی
  • 1300
  •  
  • 1601
  • 1602
   1603
  • انگلیسی
   روسی
  • 1600
  •  
  • 1451
  • 1452
  • روسی
  • 1450
  •  
  • 1461
  • 1462
  • روسی
  • 1460
  •  
  12640 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  • 503
  • 504
   505
  • روسی
  • 100
  •  
  • 201
  • 202
  • روسی
  • 200
  •  
  • 401
  • 402
  • روسی
  • 400
  •  
  • 601
  • 602
  • روسی
  • 600
  •  
  • 551
  • 552
  • روسی
  • 550
  •  
  • 561
  • 562
  • روسی
  • 560
  •  
  12670 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  • 601
  • 602
  • روسی
  • 600
  •  
  • 501
  • 502
   503
  • روسی
   انگلیسی
  • 500
  •  
  12693 vertical
  (عمودی)
  9300 3/4
  • 1260
  • 1220
   1222
  • تاجیک
   روسی
  • 20
  •  
  12707 vertical
  (عمودی)
  12400 7/8
  • 1771
  • 1772
  • روسی
  • 1770
  •  
  • 1711
  • 1712
  • روسی
  • 1710
  •  
  • 1731
  • 1732
  • روسی
  • 1730
  •  
  • 1761
  • 1762
  • روسی
  • 1760
  •  
  12732 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  • 811
  • 812
  • تاجیک
   روسی
  • 810
  •  
  • 1841
  • 1842
  • روسی
  • 1840
  •  
  • 881
  • 882
  • روسی
  • 880
  • GTSS

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 17 @ 66°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12595 horizontal
  (افقی)
  6666 3/4
  12605 horizontal
  (افقی)
  1025 3/4
  •  
  •  
  • روسی
  •  
  •  
  12658 horizontal
  (افقی)
  5500 7/8
  12738 horizontal
  (افقی)
  3715 5/6
  •  
  •  
  • روسی
  •  
  •  
  12742 horizontal
  (افقی)
  2000 3/4

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 904 @ 60°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10972 vertical
  (عمودی)
  3330 3/4
  10977 vertical
  (عمودی)
  3225 3/4
  •  
  •  
  • روسی
  •  
  •  
  10982 vertical
  (عمودی)
  4080 3/4
  10988 vertical
  (عمودی)
  1240 7/8
  10998 vertical
  (عمودی)
  1161 7/8
  •  
  •  
  • روسی
  •  
  •  
  11001 vertical
  (عمودی)
  3850 7/8
  •  
  •  
  • روسی
  •  
  •  
  11011 horizontal
  (افقی)
  2975 7/8
  11020 vertical
  (عمودی)
  3700 3/4
  •  
  •  
  • روسی
  •  
  •  
  11050 vertical
  (عمودی)
  3255 3/4
  11074 vertical
  (عمودی)
  2170 3/4
  11077 vertical
  (عمودی)
  3300 3/4
  •  
  • 4141
  • روسی
   فرانسوی
  • 1
  • CONNECTO.TV
  •  
  • 4095
  • روسی
  • 20
  • CONNECTO.TV
  11097 vertical
  (عمودی)
  1765 3/4
  11101 vertical
  (عمودی)
  4105 3/4
  11132 horizontal
  (افقی)
  2963 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • روسی
   قزاقی
  • 1
  •  
  11142 horizontal
  (افقی)
  2963 3/4
  • 4194
  • 4195
  • قزاقی
   روسی
  • 1
  •  
  11149 vertical
  (عمودی)
  26667 3/4
  11466 vertical
  (عمودی)
  1000 7/8
  11473 vertical
  (عمودی)
  1324 5/6
  •  
  •  
  • روسی
  •  
  •  
  11490 vertical
  (عمودی)
  5788 3/4
  11497 vertical
  (عمودی)
  4283 7/8
  •  
  •  
  • روسی
  •  
  •  
  11502 vertical
  (عمودی)
  4280 7/8
  •  
  •  
  • روسی
  •  
  •  
  11555 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 610
  • 620
  • روسی
  • 102
  •  
  • 1210
  • 1220
  • روسی
  • 106
  •  
  • 810
  • 820
  • روسی
  • 118
  •  
  • 3110
  • 3120
  • روسی
  • 160
  •  
  11595 horizontal
  (افقی)
  29270 5/6
  •  
  •  
  • روسی
  • 101
  •  
  •  
  •  
  • روسی
  • 102
  •  
  •  
  •  
  • روسی
  • 104
  •  
  •  
  •  
  • روسی
  • 106
  •  
  11595 vertical
  (عمودی)
  29270 7/8
  11635 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 124
  • 123
  • روسی
  • 111
  •  
  • 128
  • 127
  • روسی
  • 112
  •  
  • 111
  • 110
  • روسی
  • 188
  •  
  11635 vertical
  (عمودی)
  29700 2/3
  • 310
  • 410
  • روسی
  • 1110
  •  
  11675 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 90
  • 89
  • روسی
  • 140
  •  
  • 114
  • 113
  • روسی
  • 161
  •  
  • 84
  • 83
  • روسی
  • 195
  •  
  • 42
  • 41
  • روسی
  • 239
  •  
  11675 vertical
  (عمودی)
  29700 2/3
  • 308
  • 408
  • روسی
  • 1108
  •  
  • 325
  • 426
   726
  • روسی
   انگلیسی
  • 1126
  •  
  • 337
  • 437
  • روسی
  • 1137
  •  
  • 347
  • 447
  • روسی
  • 1147
  •  
  • 349
  • 449
  • روسی
  • 1149
  •  
  • 355
  • 455
  • روسی
  • 1155
  •  

  ماهواره :
  NSS 12 @ 57°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4055 right
  (راست)
  26000 3/4

  ماهواره :
  Bonum 1 @ 56°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12226 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 551
  • 552
  • روسی
  • 27055
  •  
  • 651
  • 652
  • روسی
  • 27065
  •  
  • 751
  • 752
  • روسی
  • 27075
  •  
  • 1101
  • 1102
  • روسی
  • 27110
  •  
  12245 right
  (راست)
  27500 3/4
  12303 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 411
  • 412
  • روسی
  • 410
  •  
  • 1301
  • 1302
  • روسی
  • 31030
  •  
  • 1701
  • 1702
  • روسی
  • 31070
  •  
  • 601
  • 608
  • روسی
  • 31060
  •  
  12322 right
  (راست)
  27500 3/4
  • 3051
  • 3052
  • روسی
  • 3205
  •  
  • 3071
  • 3072
  • روسی
  • 3207
  •  
  12380 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 342
  • 343
  • روسی
  • 35015
  •  
  • 1126
  • 1127
  • روسی
  • 35055
  •  
  • 1137
  • 1138
  • روسی
  • 35060
  •  
  12399 right
  (راست)
  27500 3/4
  12456 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 351
  • 352
  • روسی
  • 39035
  •  
  • 501
  • 502
  • روسی
  • 39050
  •  
  • 901
  • 902
  • روسی
  • 39090
  •  
  • 551
  • 552
  • روسی
  • 39055
  •  
  12476 right
  (راست)
  27500 3/4
  • 330
  • 412
   413
   414
   415
  • روسی
   آلمانی
   انگلیسی
   فرانسوی
  • 20611
  •  

  ماهواره :
  Express-AM22 @ 53°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10957 vertical
  (عمودی)
  4800 5/6
  •  
  • 259
  • روسی
  • 2
  • Unknown
  11044 vertical
  (عمودی)
  44950 3/4
  •  
  • 1329
  • روسی
  • 104
  • RSCC
  •  
  • 1345
  • روسی
  • 105
  • RSCC
  11160 vertical
  (عمودی)
  5786 3/4
  11161 vertical
  (عمودی)
  5785 3/4

  ماهواره :
  Yamal 202 @ 49°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3590 left
  (چپ)
  3235 3/4
  3596 left
  (چپ)
  1850 3/4
  3635 left
  (چپ)
  3230 3/4
  3640 left
  (چپ)
  3215 3/4
  3644 left
  (چپ)
  3230 3/4
  3661 left
  (چپ)
  3333 3/4
  3735 right
  (راست)
  3219 3/4
  3743 left
  (چپ)
  34075 3/4
  •  
  • 633
   691
   705
  • روسی
   روسی
   روسی
  •  
  •  
  3750 right
  (راست)
  3230 3/4
  3792 left
  (چپ)
  1800 3/4
  3909 left
  (چپ)
  1356 3/4
  3937 left
  (چپ)
  3230 3/4
  3940 left
  (چپ)
  4000 3/4
  3962 left
  (چپ)
  8570 3/4
  3970 left
  (چپ)
  4275 3/4
  3976 left
  (چپ)
  4285 3/4
  3982 left
  (چپ)
  4285 3/4
  3987 left
  (چپ)
  2150 3/4

  ماهواره ترکست :
  Turksat 2A @ 42°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11881 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1088
  • 1089
  • روسی
  • 7685
  • TROPHY
  • 848
  • 849
   850
  • گرجی
   روسی
  • 7715
  • TROPHY

  ماهواره :
  Express-AM1 @ 40°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3675 right
  (راست)
  33483 7/8
  •  
  • 651
  • روسی
  • 12
  •  
  4037 right
  (راست)
  12580 Auto
  4135 right
  (راست)
  16200 3/4

  ماهواره :
  HellasSat 2 @ 39°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12565 horizontal
  (افقی)
  30000 7/8

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 36A @ 36°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11727 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 651
  • 652
  • روسی
  • 2613
  •  
  • 751
  • 752
  • روسی
  • 2609
  •  
  12111 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 356
  • 357
  • روسی
  • 3407
  •  
  • 556
  • 557
  • روسی
  • 3413
  •  
  • 606
  • 607
  • روسی
  • 3414
  •  
  • 706
  • 707
  • روسی
  • 3416
  •  
  12190 left
  (چپ)
  20000 3/4
  • 251
  • 252
  • روسی
  • 25000
  •  
  12226 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 1101
  • 1102
  • روسی
  • 27110
  •  
  12245 right
  (راست)
  27500 3/4
  • 320
  • 400
   401
  • روسی
  • 20701
  •  
  12265 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 328
  • 408
  • روسی
  • 31008
  •  
  • 334
  • 414
  • روسی
  • 31014
  •  
  12284 right
  (راست)
  27500 3/4
  • 340
  • 410
  • روسی
  • 10811
  •  
  12303 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 303
  • 405
  • روسی
  • 3
  •  
  • 411
  • 412
  • روسی
  • 410
  •  
  • 1301
  • 1302
  • روسی
  • 31030
  •  
  • 601
  • 608
  • روسی
  • 31060
  •  
  • 1701
  • 1702
  • روسی
  • 31070
  •  
  • 411
  • 412
  • روسی
  • 410
  •  
  • 1301
  • 1302
  • روسی
  • 31030
  •  
  • 1701
  • 1702
  • روسی
  • 31070
  •  
  • 601
  • 608
  • روسی
  • 31060
  •  
  12322 right
  (راست)
  27500 3/4
  • 329
  • 416
  • روسی
  • 10108
  •  
  12341 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 329
  • 409
  • روسی
  • 11109
  •  
  • 331
  • 411
  • روسی
  • 11111
  •  
  • 332
  • 412
  • روسی
  • 11112
  •  
  12380 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 331
  • 420
  • روسی
  • 10211
  •  
  12399 right
  (راست)
  27500 3/4
  • 320
  • 400
  • روسی
  • 10301
  •  
  • 321
  • 402
  • روسی
  • 10302
  •  
  12418 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 322
  • 402
  • روسی
  • 10502
  •  
  • 348
  • 428
  • روسی
  •  
  •  
  12437 right
  (راست)
  27500 3/4
  • 320
  • 407
  • روسی
  • 10407
  •  
  12456 left
  (چپ)
  27500 3/4
  • 324
  • 408
   409
  • روسی
   انگلیسی
  • 20505
  •  
  12476 right
  (راست)
  27500 3/4
  • 342
  • 436
   437
  • روسی
   انگلیسی
  • 20623
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 36B @ 36°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11439 horizontal
  (افقی)
  8250 5/6

  ماهواره آسترا :
  Astra 1G @ 31.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12012 vertical
  (عمودی)
  27500 Auto
  • 2221
  • 2231
   2232
   2233
   2234
   2235
   2236
   2237
   2238
   2239
   2240
   2241
   2242
   2246
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
   ترکی
   فارسی
   org
  • 7115
  •  
  12090 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 28A @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11343 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2342
  • 2343
   2344
   2345
   2346
   2347
   2348
   2349
   2350
   2351
   2352
  • انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   ترکی
   روسی
   عربی
   پرتغالی
   فارسی
  • 55280
  •  

  ماهواره بدر :
  Badr 5 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11785 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1010
  • 1020
   1030
   1040
   1070
  • انگلیسی
   fra
   آلمانی
   ایتالیایی
   روسی
   اسپانیایی
  • 10
  •  

  ماهواره بدر :
  Badr 4 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12073 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3001
  • 3101
   3201
   3301
   3401
   3501
   3601
   3701
   3801
   3901
   4001
  • عربی
   انگلیسی
   فرانسوی
   روسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   ترکی
   فارسی
  • 301
  •  
  12591 vertical
  (عمودی)
  3000 3/4
  • 33
  • 34
  • روسی
   انگلیسی
  • 42
  • DEFAULT

  ماهواره آسترا :
  Astra 3B @ 23.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12051 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1001
  • 1002
   1003
   1004
   1005
   1006
   1007
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   روسی
   اسپانیایی
  • 5500
  •  
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1101
  • 1102
   1103
  • روسی
   انگلیسی
  • 5611
  • SatelliteBG
  • 1501
  • 1502
   1503
  • انگلیسی
   روسی
  • 5613
  • SatelliteBG

  ماهواره آسترا :
  Astra 1L @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12226 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2432
  • 2433
   2434
   2435
   2436
   2437
   2438
   2439
   2440
   2441
   2442
  • آلمانی
   انگلیسی
   فرانسوی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
  • 31220
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 16A @ 16°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12703 horizontal
  (افقی)
  6666 Auto

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13A @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11034 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11075 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1000
  • 1001
   1002
   1003
   1004
  • انگلیسی
   مجارستانی
   روسی
   پرتغالی
  • 11
  •  
  11117 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 6601
  • 6611
  • روسی
  • 14607
  •  
  11623 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 235
  • 2135
   2137
   2138
  • انگلیسی
   روسی
   ترکی
  • 10735
  • RTG TV
  12558 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2009
  • 3009
  • روسی
  • 9349
  • Telespazio
  12597 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2221
  • 2231
   2232
   2233
   2234
   2235
   2236
   2237
   2238
   2239
   2240
   2241
   2246
  • fra
   انگلیسی
   deu
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
   ترکی
   فارسی
  • 8211
  •  

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13B @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10723 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 1061
  • 1261
   1361
   1461
   1561
  • روسی
   لهستانی
   انگلیسی
   ترکی
  • 4661
  •  
  11470 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11727 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  •  
  • 7072
  • روسی
  • 13948
  • BBC World Service
  12284 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 566
  • 567
   569
   570
  • لهستانی
   انگلیسی
   روسی
  • 10520
  • Cyfrowy Polsat S.A.

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13C @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10815 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 2014
  • 3014
  • روسی
  • 17314
  • RRSat
  11240 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2825
  • 2823
   2828
  • انگلیسی
   روسی
  • 13813
  • Eutelsat
  • 2577
  • 2562
   2563
   2564
   2565
   2566
   2568
   2569
   2582
   2584
   2585
   2838
   2842
  • انگلیسی
   یونانی
   nld
   لهستانی
   روسی
   پرتغالی
   rou
   چک
   مجارستانی
   بلغاری
   ترکی
   srp
  • 13848
  • EUROSPORT
  • 2577
  • 2562
   2566
  • انگلیسی
   روسی
  • 13835
  • Eutelsat
  • 5110
  • 5120
   5220
   5520
   5620
   5720
   5820
   5920
   6420
   6520
   6620
  • انگلیسی
   لهستانی
   srp
   چک
   دانمارکی
   روسی
   سوئدی
   مجارستانی
   ron
   نروژی
  • 13886
  • EUROSPORT
  11258 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 538
  • 638
   738
   5383
   5384
   5385
   5386
   5387
   5388
   5389
   5390
   5391
  • لهستانی
   دانمارکی
   صربی
   انگلیسی
   چک
   روسی
   سوئدی
   مجارستانی
   رومانیایی
  • 15203
  •  
  11278 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3000
  • 3201
   3204
   3205
   3206
   3209
   3207
   3208
   3210
   3211
   3202
   3213
   3212
   3214
   3216
   3217
   3215
   3203
  • انگلیسی
   روسی
   هلندی
   czk
   پرتغالی
   deu
   deu
   لهستانی
   مجارستانی
   en2
   ایتالیایی
   بلغاری
   rou
   srp
   یونانی
   اسپانیایی
   ترکی
  • 13077
  • CYFRA +

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 10A @ 10°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11166 horizontal
  (افقی)
  3616 2/3
  12611 horizontal
  (افقی)
  9260 5/6

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 9A @ 9°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11996 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 4101
  • 4111
  • روسی
  • 621
  •  
  12054 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 7611
  • 7612
   7613
   7615
   7616
   7617
   7619
  • لهستانی
   انگلیسی
   fra
   روسی
   ترکی
   چک
   هلندی
  • 761
  • Telefonica Spain
  12130 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12207 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 151
  • 152
  • روسی
  • 7503
  • Platforma DV
  • 351
  • 352
  • روسی
  • 7507
  • Platforma DV
  • 451
  • 452
  • روسی
  • 7509
  • Platforma DV
  • 701
  • 702
  • روسی
  • 7514
  • Platforma DV
  • 1251
  • 1252
  • روسی
  • 7525
  • Platforma DV
  12245 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 1201
  • 1202
   1203
   1204
   1205
   1206
   1207
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   روسی
   اسپانیایی
  • 3610
  •  
  12303 vertical
  (عمودی)
  26400 2/3
  • 1400
  • 1410
  • روسی
  • 90
  •  
  • 1700
  • 1710
  • روسی
  • 110
  •  
  12380 vertical
  (عمودی)
  26400 2/3
  • 1400
  • 1410
   1420
  • روسی
   روسی
  • 40
  •  
  • 1600
  • 1610
   1620
  • روسی
   روسی
  • 60
  •  
  • 1800
  • 1810
  • روسی
  • 120
  • Platforma HD
  12437 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3073
  • 3074
   3075
   3076
   3077
   3078
   3079
   3080
   3081
  • آلمانی
   انگلیسی
   فرانسوی
   اسپانیایی
   روسی
   لهستانی
   سوئدی
   هلندی
  • 20212
  • BASIS 2

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7A @ 7°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10845 vertical
  (عمودی)
  30000 Auto
  • 2000
  • 2001
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
  • ing
   fra
   isp
   alm
   ایتالیایی
   روسی
   پرتغالی
   عربی
   ترکی
  • 8009
  • Digital Platform

  آسترا ( سایریوس ) ماهواره :
  Astra 4A (Sirius) @ 4.8°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11766 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 6131
  • 6132
   6133
  • اکراینی
   روسی
  • 6130
  •  
  • 6161
  • 6162
   6163
   6164
   6165
  • اکراینی
   روسی
   انگلیسی
   qaa
  • 6160
  •  
  11823 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11843 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11862 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3461
  • 3462
  • روسی
  • 3460
  •  
  11900 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 6881
  • 6882
   6882
   6883
   6884
   6885
  • انگلیسی
   سوئدی
   انگلیسی
   روسی
   den
  • 6880
  •  
  11919 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4461
  • 4462
   4463
   4464
   4465
  • لیتوانیایی
   لتونی
   استونی
   روسی
  • 4460
  •  
  11938 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  •  
  • 3723
  • روسی
  • 3722
  •  
  11977 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11996 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4021
  • 4022
   4023
  • انگلیسی
   روسی
  • 4020
  •  
  12073 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12111 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 311
  • 312
   313
   314
   315
  • اسپانیایی
   ترکی
   چک
   روسی
  • 8
  •  
  • 2001
  • 2002
   2003
   2004
   2005
   2016
   2013
  • انگلیسی
   لهستانی
   چک
   روسی
   بلغاری
   مجارستانی
  • 287
  •  
  12169 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2521
  • 2522
   2523
  • روسی
   انگلیسی
  • 2520
  •  
  • 2541
  • 2542
  • روسی
  • 2540
  •  
  • 2631
  • 2632
  • روسی
  • 2630
  •  
  • 2661
  • 2662
  • روسی
  • 2660
  •  
  • 2701
  • 2702
   2703
  • روسی
   انگلیسی
  • 2700
  • VisionTV
  • 2711
  • 2712
   2713
  • روسی
   انگلیسی
  • 2710
  • VisionTV
  • 2731
  • 2732
   2733
  • روسی
   انگلیسی
  • 2730
  • VisionTV
  • 2741
  • 2742
   2743
  • روسی
   انگلیسی
  • 2740
  • VisionTV
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2761
  • 2762
   2763
  • روسی
   انگلیسی
  • 2760
  •  
  • 2771
  • 2772
   2773
  • روسی
   انگلیسی
  • 2770
  •  
  • 2791
  • 2792
   2793
  • روسی
   انگلیسی
  • 2790
  •  
  • 2801
  •  
  • روسی
   انگلیسی
  • 2800
  •  
  • 2821
  • 2822
  • روسی
  • 2820
  •  
  • 2831
  • 2832
   2833
  • روسی
   انگلیسی
  • 2830
  •  
  • 2841
  • 2842
  • روسی
  • 2840
  •  
  • 2881
  • 2882
   2883
  • روسی
   انگلیسی
  • 2880
  •  
  • 2901
  • 2902
   2903
  • روسی
   انگلیسی
  • 2900
  • VisionTV
  12226 horizontal
  (افقی)
  25540 7/8
  • 1360
  • 1320
   1321
   1322
   1323
  • انگلیسی
   لهستانی
   مجارستانی
   روسی
  • 30
  •  
  • 1360
  • 1323
   1320
  • روسی
   انگلیسی
  • 33
  • Unknown
  12303 horizontal
  (افقی)
  25546 7/8
  • 2001
  • 2003
   2004
   2005
   2006
  • روسی
   بلغاری
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 356
  • Unknown
  12322 vertical
  (عمودی)
  27500 7/8
  • 3300
  • 3301
   3302
   3303
   3304
  • انگلیسی
   مجارستانی
   روسی
   چک
  • 3300
  •  
  12608 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1961
  • 1962
   1963
   1964
   1965
   1966
  • روسی
   لهستانی
   چک
   انگلیسی
   مجارستانی
  • 1960
  • Unknown
  • 1971
  • 1972
   1973
   1974
   1975
   1976
  • انگلیسی
   روسی
   لهستانی
   مجارستانی
   چک
  • 1970
  • Unknown
  12637 horizontal
  (افقی)
  14465 3/4
  • 6051
  • 6052
   6053
   6054
   6055
   6056
  • روسی
   لهستانی
   انگلیسی
   چک
   مجارستانی
  • 6410
  •  
  • 6491
  • 6492
   6493
   6494
   6495
   6496
  • روسی
   لهستانی
   انگلیسی
   مجارستانی
   چک
  • 6490
  •  
  12637 horizontal
  (افقی)
  14468 3/4
  • 6051
  • 6052
   6053
   6054
   6055
   6056
  • روسی
   لهستانی
   انگلیسی
   چک
   مجارستانی
  • 6410
  • Unknown
  • 6491
  • 6496
   6492
   6493
   6494
   6495
  • چک
   روسی
   لهستانی
   انگلیسی
   مجارستانی
  • 6490
  • viasat

  ماهواره :
  Thor 5 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12418 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 516
  • 664
   665
   666
   667
   668
   669
   670
   671
   672
   674
   675
   676
   677
   678
   679
  • نروژی
   deu
   هلندی
   انگلیسی
   فرانسوی
   اسپانیایی
   فنلاندی
   روسی
   پرتغالی
   رومانیایی
   ترکی
   بلغاری
   لهستانی
   مجارستانی
   ایتالیایی
   چک
  • 4609
  •  

  ماهواره :
  Thor 6 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10841 vertical
  (عمودی)
  24500 7/8
  • 514
  • 648
   649
  • فنلاندی
   روسی
  • 2909
  • Canal Digital Nordic
  12226 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 5051
  • 5052
   5053
   5054
   5055
   5056
   5057
  • انگلیسی
   رومانیایی
   چک
   روسی
   مجارستانی
   صربی
  • 505
  • Focus SatMTV NetworksUPC Direct
  12303 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12456 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 7138
  • 7238
  • روسی
  • 1038
  •  

  ماهواره آموس :
  Amos 2 @ 4°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10912 horizontal
  (افقی)
  22330 3/4
  11572 horizontal
  (افقی)
  8887 3/4

  ماهواره آموس :
  Amos 3 @ 4°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10889 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  11222 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  11258 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1102
  • 1103
   1104
  • روسی
   انگلیسی
  • 2011
  •  
  11303 horizontal
  (افقی)
  13333 3/4
  • 900
  • 901
   902
   903
   904
   905
  • لهستانی
   mul
   مجارستانی
   اکراینی
   روسی
  • 9
  • SmartCast / Antenna Hungaria
  11336 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 202
  • 203
  • روسی
  • 1002
  • Xtra TV
  • 1202
  • 1203
   1204
  • روسی
   انگلیسی
  • 1012
  • Xtra TV

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 101 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12015 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1390
  • 1391
   1392
   1393
   1394
   1395
   1396
   1397
   1398
   1399
   1400
  • عربی
   انگلیسی
   فرانسوی
   روسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   ترکی
  • 1315
  •  

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 102 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11938 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 4031
  • 4032
  • انگلیسی
   روسی
  • 2803
  •  

  ماهواره :
  Express-AM44 @ 11°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3662 right
  (راست)
  10808 2/3

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 12 West A @ 12.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11181 vertical
  (عمودی)
  22400 2/3

  ماهواره تل استار :
  Telstar 12 @ 15°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11123 vertical
  (عمودی)
  21540 3/4
  11124 horizontal
  (افقی)
  18386 3/4
  • 2301
  • 2310
   2326
   2318
   2320
   2321
  • انگلیسی
   چک
   مجارستانی
   ترکی
   روسی
  • 2
  •  
  • 3201
  • 3210
   3237
   3226
   3221
   3232
   3222
  • انگلیسی
   عربی
   روسی
   ترکی
   عبری
   یونانی
  • 20
  •  
  • 2601
  • 2610
   2617
   2626
   2621
   2620
   2613
  • آلمانی
   فرانسوی
   ترکی
   روسی
  • 3
  •  
  • 2901
  • 2910
   2926
   2918
  • انگلیسی
   چک
   مجارستانی
   روسی
  • 4
  •  
  11150 horizontal
  (افقی)
  18386 3/4
  • 2601
  • 2610
   2612
   2627
   2626
  • انگلیسی
   بلغاری
   ron
   روسی
  • 7
  •  
  11150 vertical
  (عمودی)
  19275 3/4
  11150 vertical
  (عمودی)
  19279 3/4
  • 3201
  • 3210
   3212
   3218
   3219
   3220
   3221
   3226
   3239
  • انگلیسی
   هلندی
   چک
   لهستانی
   مجارستانی
   ترکی
   روسی
   بلغاری
  • 1002
  • DMC

  ماهواره :
  Hispasat 1E @ 30°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10730 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 805 @ 55.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3771 vertical
  (عمودی)
  13333 5/6

  ماهواره :
  EchoStar 15 @ 61.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12414 left
  (چپ)
  20000 7/8

  ماهواره :
  Nimiq 1 @ 91°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12443 left
  (چپ)
  20000 5/6
  12632 right
  (راست)
  20000 5/6

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 17 @ 91°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4180 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 1610
  • 1600
  • روسی
  • 16
  • International Media Distribution

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 25 @ 93.1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11874 horizontal
  (افقی)
  19510 3/4
  • 10
  •  
  • روسی
  • 4
  • Russian Media Group

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 19 @ 97°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11898 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  • 4051
  • 4052
  • روسی
  • 5
  • GlobeCast World TV
  11929 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  • 2018
  • 3018
  • روسی
  • 18
  • Go Sat
  11966 horizontal
  (افقی)
  22000 3/4
  • 4130
  • 4131
  • روسی
  • 3
  • RRsat Global Communications Network
  • 3329
  • 3330
  • روسی
  • 11
  • RRsat Global Communications Network
  12060 horizontal
  (افقی)
  22000 3/4
  •  
  • 3027
  • روسی
  • 21
  • RRsat Global Communications Network
  12115 vertical
  (عمودی)
  22425 3/4