فرکانس های کانال های سریال


ماهواره :
Thaicom 5 @ 78.5°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3617 vertical
  (عمودی)
  12500 3/4

  ماهواره :
  ABS-1 @ 75°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3559 vertical
  (عمودی)
  28800 5/6

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 36B @ 36°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12245 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 3A @ 23.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12565 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 405
  • 565
   645
  • اسلوونی
  • 8005
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 4A @ 4°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11653 vertical
  (عمودی)
  15000 3/4
  • 51
  • 50
  • عربی
  • 2706
  • MG

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 3C @ 3.1°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12640 vertical
  (عمودی)
  15000 3/4

  ماهواره :
  Thor 5 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11278 vertical
  (عمودی)
  24500 7/8
  • 515
  • 680
   681
   682
   683
   679
  • سوئدی
   den
   نروژی
   نروژی
  • 308
  •  

  ماهواره :
  Thor 6 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11977 horizontal
  (افقی)
  28000 7/8
  • 7154
  • 7254
  • مجارستانی
  • 1054
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7 West A @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10892 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11373 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3