فرکانس های کانال های ورزشی


ماهواره :
Express-AM3 @ 140°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10981 vertical
  (عمودی)
  44948 5/6
  11665 vertical
  (عمودی)
  39500 5/6

  ماهواره :
  AsiaSat 3S @ 105.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3760 horizontal
  (افقی)
  26000 7/8
  4071 horizontal
  (افقی)
  14240 3/4

  ماهواره :
  AsiaSat 5 @ 100.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3660 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  3760 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  4132 horizontal
  (افقی)
  10670 3/4

  ماهواره :
  Insat 4B @ 93.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3725 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  3926 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  10990 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره / :
  Measat-3 / 3A @ 91.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3644 horizontal
  (افقی)
  28000 7/8
  12316 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  12563 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6

  ماهواره :
  Yamal 201 @ 90°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3645 left
  (چپ)
  28000 3/4
  3886 left
  (چپ)
  5859 5/6
  11092 vertical
  (عمودی)
  26470 3/4
  • 4001
  • 4002
  • روسی
  • 4000
  •  

  ماهواره :
  ST 2 @ 88°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3632 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4

  ماهواره :
  KazSat 2 @ 86.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11481 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 15 @ 85.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12600 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3

  ماهواره :
  Thaicom 5 @ 78.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3480 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 208
  • 308
   408
  • تایلندی
   انگلیسی
  • 808
  •  
  3520 horizontal
  (افقی)
  28125 3/4
  3617 vertical
  (عمودی)
  12500 3/4

  ماهواره :
  ABS-1 @ 75°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3559 vertical
  (عمودی)
  28800 5/6
  12518 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  12610 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  • 1461
  • 1462
  • روسی
  • 1460
  •  
  12670 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  12707 vertical
  (عمودی)
  12400 7/8
  • 1731
  • 1732
  • روسی
  • 1730
  •  

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 10 @ 68.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3712 horizontal
  (افقی)
  14454 3/4
  • 50
  •  
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  • 52
  • 64
  • انگلیسی
  • 2
  •  
  3768 horizontal
  (افقی)
  6500 3/4
  • 257
  • 258
   259
  • انگلیسی
   هندی
  • 23000
  • ZEE TV
  12722 horizontal
  (افقی)
  26657 1/2

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 906 @ 64.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4094 left
  (چپ)
  3680 2/3
  4136 right
  (راست)
  6050 2/3

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 904 @ 60°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11555 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  11635 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  11635 vertical
  (عمودی)
  29700 2/3
  11675 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  11675 vertical
  (عمودی)
  29700 2/3

  ماهواره :
  NSS 12 @ 57°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3800 right
  (راست)
  20000 Auto
  11105 horizontal
  (افقی)
  45000 Auto

  ماهواره :
  Bonum 1 @ 56°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12226 left
  (چپ)
  27500 3/4
  12245 right
  (راست)
  27500 3/4
  12322 right
  (راست)
  27500 3/4
  12380 left
  (چپ)
  27500 3/4
  12399 right
  (راست)
  27500 3/4
  12476 right
  (راست)
  27500 3/4

  ماهواره :
  Express-AM22 @ 53°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11044 vertical
  (عمودی)
  44950 3/4

  ماهواره :
  Yahsat 1A @ 52.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11823 horizontal
  (افقی)
  27500 Auto
  11881 vertical
  (عمودی)
  27500 Auto

  ماهواره :
  Yamal 202 @ 49°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3792 left
  (چپ)
  1800 3/4
  3946 left
  (چپ)
  2963 7/8

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 12 @ 45°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11550 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4

  ماهواره ترکست :
  Turksat 3A @ 42°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10970 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 102
  • 202
   302
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1602
  • DOGAN TV
  11012 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 1148
  • 1248
   1348
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1448
  • DOGAN TV
  11054 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6

  ماهواره ترکست :
  Turksat 2A @ 42°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11881 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11938 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 147
  • 247
   347
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1847
  •  
  11957 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12122 horizontal
  (افقی)
  12500 2/3

  ماهواره :
  HellasSat 2 @ 39°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11012 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  11052 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  •  
  • 2407
  • یونانی
  • 49
  •  
  12524 horizontal
  (افقی)
  30000 7/8
  12524 vertical
  (عمودی)
  30000 7/8
  12565 vertical
  (عمودی)
  30000 7/8
  • 218
  • 318
  • رومانیایی
  • 118
  •  
  12606 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  12647 horizontal
  (افقی)
  30000 7/8
  12647 vertical
  (عمودی)
  30000 7/8
  12688 horizontal
  (افقی)
  30000 7/8
  12688 vertical
  (عمودی)
  30000 7/8
  • 235
  • 335
   435
   535
  • رومانیایی
  • 135
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 36A @ 36°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11727 left
  (چپ)
  27500 3/4
  12245 right
  (راست)
  27500 3/4
  12322 right
  (راست)
  27500 3/4
  12399 right
  (راست)
  27500 3/4
  12437 right
  (راست)
  27500 3/4
  12456 left
  (چپ)
  27500 3/4
  12476 right
  (راست)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 36B @ 36°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11651 vertical
  (عمودی)
  3110 3/4
  11747 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 361
  • 362
   363
  • انگلیسی
  • 1404
  • Multichoice Africa
  11823 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 354
  • 355
  • fra
  • 807
  • Multichoice Africa
  11843 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11862 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11881 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11900 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 353
  • 354
   355
  • انگلیسی
  • 603
  • Multichoice Africa
  • 865
  • 866
   867
  • انگلیسی
  • 609
  • Multichoice Africa
  • 961
  • 962
   963
  • انگلیسی
  • 612
  • Multichoice Africa
  11919 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 121
  • 124
   125
   126
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1601
  • Multichoice Africa
  12034 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 271
  • 273
  • انگلیسی
  • 1313
  • Multichoice Africa
  12054 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 426
  • 427
   428
  • انگلیسی
  • 205
  • Multichoice Africa
  12245 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 170
  • 172
   171
  • انگلیسی
  • 103
  • Multichoice Africa
  • 234
  • 235
   236
  • انگلیسی
  • 104
  • Multichoice Africa

  ماهواره آسترا :
  Astra 1G @ 31.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11914 horizontal
  (افقی)
  27500 Auto
  11934 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  • 2051
  • 2052
  • رومانیایی
  • 7605
  •  

  ماهواره عربست :
  Arabsat 5A @ 30.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10722 horizontal
  (افقی)
  4300 2/3
  10727 horizontal
  (افقی)
  4300 2/3
  10923 horizontal
  (افقی)
  17000 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 28A @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11222 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11261 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11345 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11469 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11527 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11681 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3

  ماهواره آسترا :
  Astra 1N @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10906 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  •  
  • 3355
  • انگلیسی
  • 10238
  • FreesatSky Digital

  ماهواره آسترا :
  Astra 2A @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11720 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  11798 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  11856 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4
  12148 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  12266 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  12285 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3

  ماهواره آسترا :
  Astra 2B @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12110 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 519
  • 643
   647
   663
  • انگلیسی
   عربی
   انگلیسی
  • 4216
  • Sky Digital
  • 513
  • 641
   661
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 4511
  • Sky Digital
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 517
  • 645
   665
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 5505
  • Sky Digital
  12266 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  12285 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  12344 horizontal
  (افقی)
  29500 3/4
  • 514
  • 642
   662
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3827
  • Sky Digital
  12363 vertical
  (عمودی)
  29500 3/4
  • 513
  • 641
   661
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3824
  • Sky Digital

  ماهواره آسترا :
  Astra 2D @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10906 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  •  
  • 3355
  • انگلیسی
  • 10238
  •  

  ماهواره بدر :
  Badr 5 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10730 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  10810 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  10810 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  10850 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  10890 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 515
  • 680
   681
  • عربی
   انگلیسی
  • 4
  • Al Jazeera
  11334 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره بدر :
  Badr 6 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11766 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11804 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11823 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11862 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12341 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12380 horizontal
  (افقی)
  27500 Auto

  ماهواره بدر :
  Badr 4 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12015 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12034 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12130 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12169 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12226 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12522 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12523 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12593 horizontal
  (افقی)
  2220 3/4
  12598 horizontal
  (افقی)
  4444 5/6

  ماهواره آسترا :
  Astra 3B @ 23.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11739 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11798 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2013
  • 2053
   2063
   2083
  • بلغاری
   ned
   انگلیسی
  • 5153
  • Canal DigitaalMobistarSatellite BGTV Vlaanderen
  • 2013
  • 2053
   2083
  • بلغاری
   انگلیسی
  • 5154
  • Satellite BG
  11876 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11973 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 7110
  • 7120
   7121
  • چک
   انگلیسی
  • 14071
  • CS LinkSkyLink
  11992 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12032 horizontal
  (افقی)
  27500 Auto
  12051 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12070 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12110 horizontal
  (افقی)
  27500 9/10
  • 4001
  • 4161
   4241
   4321
   4641
  • چک
   مجارستانی
  • 5041
  •  
  • 4001
  • 4641
   4241
  • ned
   انگلیسی
  • 5049
  • Canal DigitaalMobistarSkyLinkTV Vlaanderen
  • 4001
  • 3581
   4241
  • بلغاری
   انگلیسی
  • 5065
  • Satellite BGSkyLink
  12129 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 3A @ 23.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12525 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره عربست :
  Arabsat 5C @ 20°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3884 right
  (راست)
  27500 3/4
  4054 left
  (چپ)
  27500 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 1H @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11798 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12032 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12070 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12090 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12148 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12344 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 517
  • 112
   113
   114
   115
  • هلندی
   انگلیسی
   چک
   مجارستانی
  • 2025
  •  
  • 517
  • 112
   113
   114
   115
  • ned
   انگلیسی
   چک
   مجارستانی
  • 2026
  • Canal DigitaalCS LinkSkyLink
  12480 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12581 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3
  12670 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3

  ماهواره آسترا :
  Astra 1KR @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10817 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3
  10862 horizontal
  (افقی)
  22000 8/9
  • 515
  • 680
  • لهستانی
   لهستانی
  • 7103
  •  
  10921 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  11244 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  11686 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6

  ماهواره آسترا :
  Astra 1L @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11170 horizontal
  (افقی)
  22000 2/3
  11568 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  12226 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12610 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6

  ماهواره آسترا :
  Astra 1M @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10832 horizontal
  (افقی)
  22000 5/6
  11523 horizontal
  (افقی)
  0
  11720 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11758 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11817 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11856 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11914 horizontal
  (افقی)
  27500 9/10
  11934 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11992 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12012 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12304 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 2C @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11038 vertical
  (عمودی)
  22000 7/8
  11156 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 16A @ 16°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10845 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  10887 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  10928 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3
  11011 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11221 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  11231 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 202
  • 3021
   3022
   3023
  • صربی
   کروات
   اسلوونی
  • 702
  • Total TV
  11283 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 2712
  • 2713
  • آلبانیایی
  • 27
  •  
  • 2812
  • 2813
  • آلبانیایی
  • 28
  •  
  • 2913
  • 2914
  • آلبانیایی
  • 29
  •  
  11345 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 3223
  • 3224
  • آلبانیایی
  • 3221
  • Tring Digital
  11512 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3
  11554 horizontal
  (افقی)
  30000 7/8
  • 211
  • 3111
   3112
  • صربی
   انگلیسی
  • 1711
  •  
  • 212
  • 3121
   3122
  • صربی
   انگلیسی
  • 1712
  •  
  11595 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3
  11595 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 400
  • 401
  • رومانیایی
  • 9
  •  
  11678 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3
  12650 horizontal
  (افقی)
  15000 2/3

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13A @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10834 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11096 horizontal
  (افقی)
  29900 2/3
  • 1218
  • 1318
  • فرانسوی
  • 17518
  • Globecast
  11117 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11158 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11179 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11623 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12577 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13B @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11541 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  11823 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 513
  • 660
   730
   731
  • یونانی
   انگلیسی
  • 318
  •  
  • 519
  • 720
   721
  • یونانی
   انگلیسی
  • 323
  • NetMed
  11843 vertical
  (عمودی)
  29900 2/3
  11900 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 177
  • 467
   468
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11609
  • SkyItalia
  11938 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11958 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 160
  • 400
   401
   459
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 10920
  •  
  • 161
  • 404
   405
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 10921
  •  
  • 163
  • 412
   413
   416
   417
   420
   421
   424
   425
   426
   427
   428
   429
  • ap1
   ap2
   ap3
   ap4
   ap5
   ap6
   ap7
   ap8
  • 10923
  •  
  • 172
  • 450
  • ایتالیایی
  • 10936
  • SkyItalia
  • 172
  • 450
  • ایتالیایی
  • 10938
  • SkyItalia
  • 160
  • 400
   401
   459
  • ایتالیایی
   und
   عربی
  • 10933
  • SkyItalia
  11996 vertical
  (عمودی)
  29900 2/3
  12015 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12054 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 161
  • 404
   405
  • ایتالیایی
   und
  • 11738
  • SkyItalia
  12073 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  • 175
  • 459
  • ایتالیایی
  • 11207
  • SkyItalia
  12130 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 831
  • 830
   832
  • یونانی
   انگلیسی
  • 15508
  • Netmed
  12169 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 519
  • 720
  • انگلیسی
  • 358
  •  
  •  
  • 751
  • یونانی
  • 366
  • NetMed
  12188 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12245 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12265 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12284 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12303 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  12322 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1401
  • 1402
  • لهستانی
  • 14900
  • Eutelsat
  12476 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13C @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10796 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  10815 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  10892 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  10930 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11240 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2577
  • 2562
   2565
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13865
  • Eutelsat
  • 5110
  • 5120
   5220
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13864
  • Eutelsat
  11258 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 538
  • 638
   738
   5383
   5384
   5385
   5386
   5387
   5388
   5389
   5390
   5391
  • لهستانی
   دانمارکی
   صربی
   انگلیسی
   چک
   روسی
   سوئدی
   مجارستانی
   رومانیایی
  • 15203
  •  
  11278 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3000
  • 3201
   3210
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13081
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3210
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13082
  • CYFRA +
  11296 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11393 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 515
  • 680
  • لهستانی
  • 4314
  • TVN
  11449 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11508 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11747 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11804 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  12616 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 160
  • 400
  • ایتالیایی
  • 11303
  • SkyItalia
  12692 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12731 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 160
  • 400
   401
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11566
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 10A @ 10°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3930 right
  (راست)
  12560 5/6
  3950 right
  (راست)
  16210 5/6
  11221 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11305 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 801
  • 802
   803
  • انگلیسی
   fra
  • 8
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 9A @ 9°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11727 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 1715
  •  
  11766 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11785 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2337
  • 2338
  • آلمانی
  • 220
  • BASIS 1
  11843 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11862 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11900 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11919 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11958 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 4144
  • 4145
  • مجارستانی
  • 6203
  • eVision
  12015 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12073 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 4224
  • 4225
  • مجارستانی
  • 6808
  • HD Platform
  • 4400
  • 4401
  • مجارستانی
  • 6813
  • HD Platform
  12111 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12149 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12226 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12341 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12360 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12380 vertical
  (عمودی)
  26400 2/3
  • 1800
  • 1810
  • روسی
  • 120
  • Platforma HD
  12437 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7A @ 7°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10803 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  • 2453
  • 3453
   3454
  • ترکی
   انگلیسی
  • 8204
  • Digital Platform
  10845 vertical
  (عمودی)
  30000 Auto
  10886 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 2332
  • 3334
   3335
  • ترکی
   orj
  • 296
  • Digital Platform
  10928 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  11471 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  11596 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  11678 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4

  آسترا ( سایریوس ) ماهواره :
  Astra 4A (Sirius) @ 4.8°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11727 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11747 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11804 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11823 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11862 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11900 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11977 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12092 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12149 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12169 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12245 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2941
  • 2942
  • لیتوانیایی
  • 2940
  •  
  12399 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  12418 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12456 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  12608 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 3C @ 3.1°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12650 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره :
  Thor 5 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11216 vertical
  (عمودی)
  24500 7/8
  11247 vertical
  (عمودی)
  24500 7/8
  11261 horizontal
  (افقی)
  24500 7/8
  11278 vertical
  (عمودی)
  24500 7/8
  11341 vertical
  (عمودی)
  24500 7/8
  11862 horizontal
  (افقی)
  28000 7/8
  11938 horizontal
  (افقی)
  28000 7/8
  12188 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 851
  • 860
  • مجارستانی
  • 30816
  •  
  12265 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 101
  • 110
   111
   112
   113
  • مجارستانی
   چک
   انگلیسی
   رومانیایی
  • 30901
  •  

  ماهواره :
  Thor 6 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10778 vertical
  (عمودی)
  25000 3/4
  • 518
  • 655
   654
   652
   653
  • نروژی
   سوئدی
   دانمارکی
   فنلاندی
  • 4101
  •  
  • 518
  • 655
   654
   652
   653
  • فنلاندی
   den
   نروژی
   سوئدی
  • 4105
  • Canal Digital Nordic
  • 518
  • 655
   654
   652
   653
  • فنلاندی
   den
   نروژی
   سوئدی
  • 6701
  • Canal Digital Nordic
  10809 vertical
  (عمودی)
  24500 7/8
  10872 horizontal
  (افقی)
  24500 7/8
  10872 vertical
  (عمودی)
  24500 7/8
  10903 vertical
  (عمودی)
  25000 3/4
  10934 horizontal
  (افقی)
  25000 3/4
  • 514
  • 648
   649
   650
   651
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 1408
  • Canal Digital Nordic
  11727 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  11747 horizontal
  (افقی)
  28000 5/6
  11766 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 251
  • 261
   262
  • چک
   انگلیسی
  • 30204
  •  
  11804 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  11843 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  11900 horizontal
  (افقی)
  28000 5/6
  11919 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  12034 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 251
  • 263
  • رومانیایی
  • 30504
  •  
  12073 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  12265 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 101
  • 110
   111
   112
   113
  • مجارستانی
   چک
   انگلیسی
   رومانیایی
  • 30901
  • Focus SatUPC Direct
  • 601
  • 611
  • چک
  • 30911
  • UPC Direct

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 10-02 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4175 right
  (راست)
  28000 3/4
  12527 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 555
  • 556
  • رومانیایی
  • 1015
  •  
  12563 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12607 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 615
  • 8185
   848
  • رومانیایی
   مجارستانی
  • 2850
  •  
  12643 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12643 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12687 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 516
  • 3001
   4001
   6001
   666
   706
  • رومانیایی
   مجارستانی
   چک
   صربی
   انگلیسی
  • 1016
  •  
  12687 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره آموس :
  Amos 3 @ 4°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10723 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  • 120
  • 119
  • aac
   انگلیسی
  • 24
  •  
  • 179
  • 177
   178
  • مجارستانی
  • 1101
  •  
  10758 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  • 34
  • 33
   101
   102
  • انگلیسی
   aac
   مجارستانی
   aac
   slk
  • 4213
  • T-Home
  10806 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  10842 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  11222 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  11258 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 5 West A @ 5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11139 vertical
  (عمودی)
  27540 2/3
  11471 vertical
  (عمودی)
  29950 2/3
  11509 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11512 vertical
  (عمودی)
  29950 7/8

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 101 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11804 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11823 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  11842 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 102 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11900 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12054 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 2010
  • 2011
   2005
  • انگلیسی
  • 2220
  •  
  12226 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12303 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 516
  • 690
  • انگلیسی
  • 2305
  •  

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 201 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11785 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11977 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12092 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12111 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7 West A @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10758 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  10834 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  10853 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2010
  • 2011
   2012
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 5704
  • Nilesat
  11277 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11373 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  11450 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11564 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2010
  • 2011
   2012
  • انگلیسی
   عربی
  • 6204
  • Nilesat
  11603 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11641 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11680 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11862 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11958 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11996 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12245 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12265 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12265 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12284 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12360 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12380 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12437 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12476 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12476 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 12 West A @ 12.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11067 vertical
  (عمودی)
  8800 2/3
  12515 horizontal
  (افقی)
  17455 3/4
  12718 horizontal
  (افقی)
  36512 5/6

  ماهواره تل استار :
  Telstar 12 @ 15°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11005 horizontal
  (افقی)
  8880 3/4
  11084 horizontal
  (افقی)
  13333 7/8
  11124 horizontal
  (افقی)
  18386 3/4
  • 2601
  • 2610
   2617
   2626
   2621
   2620
   2613
  • آلمانی
   فرانسوی
   ترکی
   روسی
  • 3
  •  
  11150 horizontal
  (افقی)
  18386 3/4

  ماهواره :
  NSS 7 @ 22°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4115 left
  (چپ)
  3680 2/3
  11682 horizontal
  (افقی)
  7500 7/8

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 907 @ 27.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11495 vertical
  (عمودی)
  44100 Auto

  ماهواره :
  Hispasat 1C @ 30°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11731 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  11731 vertical
  (عمودی)
  29000 3/4
  11851 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4496
  • 4497
  • پرتغالی
  • 870
  •  
  11891 horizontal
  (افقی)
  29000 3/4
  12012 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  12012 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12052 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  12092 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 5129
  • 5130
  • پرتغالی
  • 302
  •  

  ماهواره :
  Hispasat 1D @ 30°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11617 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12149 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره :
  Hispasat 1E @ 30°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10730 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11771 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11851 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 903 @ 34.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4140 right
  (راست)
  6050 2/3

  ماهواره :
  NSS 806 @ 40.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3734 right
  (راست)
  13333 3/4
  3803 left
  (چپ)
  27500 3/4
  3855 right
  (راست)
  7440 7/8
  3921 right
  (راست)
  27500 2/3

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 11 @ 43.1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4030 vertical
  (عمودی)
  24570 7/8

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 1R @ 50°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11090 vertical
  (عمودی)
  27902 3/4
  11170 vertical
  (عمودی)
  27902 3/4

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 707 @ 53°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3820 right
  (راست)
  3255 3/4

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 805 @ 55.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3735 vertical
  (عمودی)
  8680 3/4
  3790 vertical
  (عمودی)
  3255 3/4
  3843 vertical
  (عمودی)
  26000 3/4
  3931 vertical
  (عمودی)
  15555 3/4

  ماهواره :
  Amazonas 1 @ 61°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11015 horizontal
  (افقی)
  28880 3/4
  11135 horizontal
  (افقی)
  28880 3/4
  11175 horizontal
  (افقی)
  28880 3/4
  11972 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  12092 horizontal
  (افقی)
  28880 3/4
  12172 horizontal
  (افقی)
  28880 3/4

  ماهواره :
  EchoStar 15 @ 61.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12297 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12414 left
  (چپ)
  20000 7/8
  12632 right
  (راست)
  20000 7/8
  12661 right
  (راست)
  21500 2/3
  12676 left
  (چپ)
  21500 2/3

  ماهواره :
  Star One C1 @ 65°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3697 horizontal
  (افقی)
  4400 2/3
  3920 horizontal
  (افقی)
  27500 7/8
  11930 horizontal
  (افقی)
  14400 3/4

  ماهواره :
  Star One C2 @ 70°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11014 horizontal
  (افقی)
  29890 3/4
  11130 vertical
  (عمودی)
  29890 3/4
  11170 vertical
  (عمودی)
  29890 3/4
  11820 horizontal
  (افقی)
  29890 3/4
  12120 vertical
  (عمودی)
  29890 3/4

  ماهواره :
  Nimiq 5 @ 72.7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12224 right
  (راست)
  21500 2/3
  12282 right
  (راست)
  21500 2/3
  12311 right
  (راست)
  21500 2/3
  12326 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12341 right
  (راست)
  21500 2/3
  12457 right
  (راست)
  21500 2/3
  12486 right
  (راست)
  21500 2/3
  12530 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12545 right
  (راست)
  21500 2/3
  12574 right
  (راست)
  21500 2/3
  12618 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12632 right
  (راست)
  21500 2/3
  12661 right
  (راست)
  21500 2/3

  ماهواره :
  EchoStar 1 @ 77°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12311 right
  (راست)
  22500 5/6
  12428 right
  (راست)
  22500 5/6
  12486 right
  (راست)
  22500 5/6
  12603 right
  (راست)
  22500 5/6

  ماهواره :
  Simón Bolívar @ 78°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11380 horizontal
  (افقی)
  42355 3/4

  ماهواره :
  Nimiq 4 @ 82°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12253 right
  (راست)
  21500 2/3
  12268 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12326 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12355 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12414 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12457 right
  (راست)
  21500 2/3
  12472 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12603 right
  (راست)
  21500 2/3
  12618 left
  (چپ)
  21500 2/3
  12632 right
  (راست)
  21500 2/3
  12647 left
  (چپ)
  21500 2/3

  ماهواره :
  Brasilsat B4 @ 84°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4087 horizontal
  (افقی)
  17200 5/6

  ماهواره :
  SES 2 @ 87°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3800 horizontal
  (افقی)
  29125 5/6
  3810 vertical
  (عمودی)
  14000 3/4
  3830 vertical
  (عمودی)
  14000 3/4
  4154 horizontal
  (افقی)
  19532 2/3

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 28 @ 89°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3860 horizontal
  (افقی)
  26000 2/3
  11800 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3
  11920 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3
  11960 horizontal
  (افقی)
  28800 3/4

  ماهواره :
  Nimiq 1 @ 91°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12224 right
  (راست)
  20000 5/6
  12268 left
  (چپ)
  20000 7/8
  12326 left
  (چپ)
  20000 7/8
  12355 left
  (چپ)
  20000 7/8
  12414 left
  (چپ)
  20000 5/6
  12516 right
  (راست)
  20000 7/8
  12545 right
  (راست)
  20000 7/8
  12559 left
  (چپ)
  20000 7/8
  12574 right
  (راست)
  20000 7/8
  12603 right
  (راست)
  20000 5/6
  12632 right
  (راست)
  20000 5/6

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 17 @ 91°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3820 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  3840 horizontal
  (افقی)
  29270 7/8
  4040 horizontal
  (افقی)
  31247 5/6
  4100 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 19 @ 97°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11936 horizontal
  (افقی)
  20000 3/4
  12084 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  12146 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4