فرکانس های کانال های سوئدی


ماهواره :
Thaicom 5 @ 78.5°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3640 horizontal
  (افقی)
  28066 3/4
  •  
  • 2351
  • سوئدی
  • 38
  •  

  ماهواره آسترا :
  Astra 3B @ 23.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11778 vertical
  (عمودی)
  27500 Auto
  • 3001
  • 3002
  • سوئدی
  • 5312
  •  

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13C @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11240 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 5110
  • 5120
   5220
   5520
   5620
   5720
   5820
   5920
   6420
   6520
   6620
  • انگلیسی
   لهستانی
   srp
   چک
   دانمارکی
   روسی
   سوئدی
   مجارستانی
   ron
   نروژی
  • 13886
  • EUROSPORT
  11258 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 538
  • 638
   738
   5383
   5384
   5385
   5386
   5387
   5388
   5389
   5390
   5391
  • لهستانی
   دانمارکی
   صربی
   انگلیسی
   چک
   روسی
   سوئدی
   مجارستانی
   رومانیایی
  • 15203
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 9A @ 9°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11900 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 200
  • 201
   202
   203
   204
   205
   206
   207
   208
   209
   210
   211
   212
   213
   214
   215
   216
   217
   218
   219
   220
  • qaa
   انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   یونانی
   پرتغالی
   هلندی
   دانمارکی
   فنلاندی
   سوئدی
   چک
   استونی
   lav
   لیتوانیایی
   مجارستانی
   mlt
   لهستانی
   اسلوونی
  • 233
  • Unknown
  • 400
  • 401
   402
   403
   404
   405
   406
   407
   408
   409
   410
   411
   412
   413
   414
   415
   416
   417
   418
   419
   420
  • qaa
   انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   یونانی
   پرتغالی
   هلندی
   دانمارکی
   فنلاندی
   سوئدی
   چک
   استونی
   lav
   لیتوانیایی
   مجارستانی
   mlt
   لهستانی
   اسلوونی
  • 433
  • Unknown
  12437 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3073
  • 3074
   3075
   3076
   3077
   3078
   3079
   3080
   3081
  • آلمانی
   انگلیسی
   فرانسوی
   اسپانیایی
   روسی
   لهستانی
   سوئدی
   هلندی
  • 20212
  • BASIS 2

  آسترا ( سایریوس ) ماهواره :
  Astra 4A (Sirius) @ 4.8°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11747 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11785 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2411
  • 2412
  • سوئدی
  • 2410
  •  
  11804 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 6001
  • 6002
  • سوئدی
  • 6000
  •  
  • 6051
  • 6052
   6053
   6054
   6055
   6057
   6059
   6088
   6458
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 6050
  •  
  • 6081
  • 6082
  • سوئدی
  • 6080
  •  
  • 6031
  • 6032
   6033
   6034
   6035
  • سوئدی
   نروژی
   دانمارکی
   فنلاندی
  • 6030
  •  
  11823 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11881 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 5001
  • 5002
   5003
  • سوئدی
  • 5000
  •  
  • 5011
  • 5012
   5013
  • سوئدی
  • 5010
  •  
  11900 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 6881
  • 6882
   6882
   6883
   6884
   6885
  • انگلیسی
   سوئدی
   انگلیسی
   روسی
   den
  • 6880
  •  
  11919 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4411
  • 4412
   4413
   4414
  • سوئدی
  • 4410
  •  
  11938 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  •  
  • 3715
  • سوئدی
  • 3714
  •  
  •  
  • 3719
  • سوئدی
  • 3718
  •  
  •  
  • 3725
  • سوئدی
  • 3724
  •  
  •  
  • 3729
  • سوئدی
  • 3728
  •  
  11977 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2111
  • 2112
   2113
   2114
   2115
   2113
  • سوئدی
   نروژی
   دانمارکی
   فنلاندی
   انگلیسی
  • 2110
  •  
  11996 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4091
  • 4092
  • سوئدی
  • 4090
  •  
  12034 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3111
  • 3112
   3113
   3114
   3115
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 3110
  •  
  • 3121
  • 3122
   3123
   3124
   3125
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 3120
  •  
  • 3131
  • 3132
   3133
   3134
   3135
   3137
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
   انگلیسی
  • 3130
  •  
  • 3191
  • 3192
   3193
   3194
   3195
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 3190
  •  
  12054 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1141
  • 1142
   1143
   1144
   1145
   1146
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 1140
  •  
  • 1151
  • 1152
   1153
   1154
   1155
   1156
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 1150
  •  
  • 1131
  • 1132
   1133
   1134
   1135
   1136
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 1195
  •  
  12092 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12226 horizontal
  (افقی)
  25540 7/8
  12341 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12380 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12437 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 1601
  • 1602
   1603
   1604
   1605
   1608
  • سوئدی
   نروژی
   دانمارکی
   فنلاندی
   انگلیسی
  • 1600
  •  
  • 1611
  • 1612
   1615
  • سوئدی
   dd
  • 1610
  •  
  • 1641
  • 1645
  • سوئدی
   dd
  • 1640
  •  
  12456 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  12476 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  •  
  • 4693
  • سوئدی
  • 4692
  •  
  •  
  • 4699
  • سوئدی
  • 4698
  •  

  ماهواره :
  Thor 5 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11216 vertical
  (عمودی)
  24500 7/8
  • 512
  • 640
  • سوئدی
  • 1602
  •  
  • 515
  • 648
  • سوئدی
  • 2107
  •  
  • 514
  • 646
  • سوئدی
  • 2108
  •  
  • 517
  • 660
  • سوئدی
  • 3012
  •  
  11229 horizontal
  (افقی)
  24500 7/8
  • 517
  • 664
  • سوئدی
  • 418
  •  
  11261 horizontal
  (افقی)
  24500 7/8
  • 523
  • 688
   689
   690
   691
  • سوئدی
   den
   نروژی
   فنلاندی
  • 3323
  •  
  11278 vertical
  (عمودی)
  24500 7/8
  • 512
  • 650
   651
   652
   653
   654
  • سوئدی
   den
   نروژی
   فنلاندی
  • 301
  •  
  • 515
  • 680
   681
   682
   683
   679
  • سوئدی
   den
   نروژی
   نروژی
  • 308
  •  
  • 518
  • 645
   684
   685
   686
   687
  • انگلیسی
   سوئدی
   den
   نروژی
   فنلاندی
  • 309
  •  
  • 519
  • 688
   689
   691
   692
  • سوئدی
   den
   نروژی
   فنلاندی
  • 317
  •  
  11309 vertical
  (عمودی)
  24500 7/8
  11341 vertical
  (عمودی)
  24500 7/8
  11357 horizontal
  (افقی)
  24500 7/8
  • 521
  • 676
   677
   678
   679
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 3207
  •  
  11389 horizontal
  (افقی)
  24500 7/8
  • 514
  • 648
  • سوئدی
  • 3402
  •  
  • 515
  • 652
  • سوئدی
  • 3403
  •  
  11421 horizontal
  (افقی)
  24500 7/8
  • 524
  • 688
  • سوئدی
  • 2702
  •  
  • 512
  • 640
  • سوئدی
  • 3001
  •  
  • 523
  • 684
  • سوئدی
  • 3012
  •  
  11785 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  12015 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 513
  • 601
   602
   603
   644
  • سوئدی
   نروژی
   دانمارکی
   مجارستانی
   چک
  • 4102
  •  

  ماهواره :
  Thor 6 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10747 horizontal
  (افقی)
  25000 3/4
  • 515
  • 652
  • سوئدی
  • 6803
  • Canal Digital Nordic
  10778 vertical
  (عمودی)
  25000 3/4
  • 518
  • 655
   654
   652
   653
  • نروژی
   سوئدی
   دانمارکی
   فنلاندی
  • 4101
  •  
  • 518
  • 655
   654
   652
   653
  • فنلاندی
   den
   نروژی
   سوئدی
  • 4105
  • Canal Digital Nordic
  • 518
  • 655
   654
   652
   653
  • فنلاندی
   den
   نروژی
   سوئدی
  • 6701
  • Canal Digital Nordic
  10809 vertical
  (عمودی)
  24500 7/8
  10872 horizontal
  (افقی)
  24500 7/8
  10872 vertical
  (عمودی)
  24500 7/8
  • 512
  • 640
   641
  • انگلیسی
   سوئدی
  • 1024
  • Canal Digital Nordic
  10903 vertical
  (عمودی)
  25000 3/4
  • 512
  • 641
  • سوئدی
  • 4204
  • Canal Digital Nordic
  • 512
  • 641
  • سوئدی
  • 6907
  • Canal Digital Nordic
  10934 horizontal
  (افقی)
  25000 3/4
  • 512
  • 640
   641
  • سوئدی
  • 3801
  •  
  • 512
  • 640
   641
  • سوئدی
   سوئدی
  • 1406
  • Canal Digital Nordic
  • 514
  • 648
   649
   650
   651
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 1408
  • Canal Digital Nordic
  • 515
  • 652
   653
  • سوئدی
   سوئدی
  • 1410
  • Canal Digital Nordic
  • 512
  • 640
   641
  • سوئدی
   سوئدی
  • 1411
  • Canal Digital Nordic
  • 515
  • 652
   653
  • سوئدی
   سوئدی
  • 1412
  • Canal Digital Nordic