فرکانس های کانال های ترکی


ماهواره :
Yamal 201 @ 90°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3552 right
  (راست)
  5800 3/4
  3553 left
  (چپ)
  20000 3/4
  • 301
  • 311
  • ترکی
  • 3
  •  
  • 401
  • 113
   213
   312
   313
   411
   412
   413
  • فرانسوی
   چینی
   عربی
   فارسی
   ترکی
   انگلیسی
   روسی
  • 4
  •  
  3623 left
  (چپ)
  4285 3/4

  ماهواره :
  Thaicom 5 @ 78.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3562 horizontal
  (افقی)
  4444 1/2

  ماهواره :
  Apstar 2R -Telstar 10 @ 76.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  4073 horizontal
  (افقی)
  13020 Auto

  ماهواره ترکست :
  Turksat 3A @ 42°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10953 horizontal
  (افقی)
  2222 3/4
  10959 horizontal
  (افقی)
  2222 3/4
  • 4194
  • 4195
   4197
   4211
   4213
  • ترکی
  • 1
  • Scopus Network Technologies
  10964 horizontal
  (افقی)
  12800 5/6
  •  
  • 278
  • ترکی
  • 8
  • Scopus
  • 517
  • 533
  • ترکی
  • 11
  • Scopus
  10968 horizontal
  (افقی)
  11200 5/6
  10970 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 103
  • 203
   303
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1603
  • DOGAN TV
  • 102
  • 202
   302
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1602
  • DOGAN TV
  • 150
  •  
  • ترکی
  • 1650
  •  
  • 115
  • 215
   315
  • ترکی
  • 1615
  • DOGAN TV
  • 117
  • 217
   317
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1617
  • DOGAN TV
  10982 horizontal
  (افقی)
  9600 5/6
  •  
  • 264
  • ترکی
  • 4
  • TandbergTV
  11012 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 1103
  • 1203
   1303
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1403
  •  
  •  
  •  
  • ترکی
  • 184
  • DOGAN TV
  • 1146
  • 1246
   1346
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1446
  • DOGAN TV
  • 1147
  • 1247
   1347
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1447
  • DOGAN TV
  • 1148
  • 1248
   1348
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1448
  • DOGAN TV
  • 1149
  • 1249
   1349
   1549
   1649
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1449
  •  
  • 1152
  • 1252
   1352
  • ترکی
  • 1452
  • DOGAN TV
  11041 vertical
  (عمودی)
  6400 3/4
  11041 vertical
  (عمودی)
  8400 3/4
  11043 vertical
  (عمودی)
  6400 3/4
  11049 vertical
  (عمودی)
  2400 5/6
  •  
  • 261
  • ترکی
  • 3
  • XAZAR TV
  •  
  • 300
  • ترکی
  • 8
  • XAZAR TV
  11054 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 512
  • 650
  • ترکی
  • 1
  •  
  • 515
  • 680
   681
  • ترکی
   انگلیسی
  • 4
  •  
  11054 vertical
  (عمودی)
  2200 7/8
  11064 vertical
  (عمودی)
  13000 5/6
  •  
  • 310
  • ترکی
  • 10
  • STV
  •  
  • 410
  • ترکی
  • 12
  • STV
  11096 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 512
  • 513
  • ترکی
  • 1
  •  
  11096 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 320
  • 321
  • ترکی
  • 1
  • TURKSAT
  11138 vertical
  (عمودی)
  13000 7/8
  11160 horizontal
  (افقی)
  2222 5/6
  • 308
  • 256
  • ترکی
  • 1
  • Net 1
  11161 vertical
  (عمودی)
  3750 3/4
  11170 vertical
  (عمودی)
  2960 5/6
  11194 horizontal
  (افقی)
  7200 3/4
  11465 horizontal
  (افقی)
  15410 3/4
  11466 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  11470 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  11484 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  11488 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  11491 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  • 512
  • 4112
  • ترکی
  • 1
  • Scopus
  • 514
  • 4114
  • ترکی
  • 2
  • Scopus
  • 516
  • 4116
  • ترکی
  • 3
  • Scopus
  • 518
  • 4118
  • ترکی
  • 4
  • Scopus
  11495 horizontal
  (افقی)
  15410 3/4
  11522 horizontal
  (افقی)
  10180 3/4
  11560 vertical
  (عمودی)
  2222 3/4
  11564 vertical
  (عمودی)
  2222 5/6
  • 308
  • 256
  • ترکی
  • 1
  • TandbergTV
  11572 horizontal
  (افقی)
  3600 3/4
  • 512
  • 4112
  • ترکی
  • 1
  • Scopus
  • 514
  • 4114
  • ترکی
  • 2
  • Scopus
  • 516
  • 4116
  • ترکی
  • 3
  • Scopus
  • 518
  • 4118
  • ترکی
  • 4
  • Scopus
  11593 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11628 horizontal
  (افقی)
  6666 5/6
  • 308
  • 256
  • ترکی
  • 1
  • TURKUVAZ TEK. HIZ.
  11643 horizontal
  (افقی)
  2222 3/4
  • 4194
  • 4195
   4197
   4211
   4213
  • ترکی
  • 1
  • SNG
  12515 horizontal
  (افقی)
  8888 3/4
  • 100
  • 110
   120
  • ترکی
   org
  • 1
  • TUR-48
  •  
  • 103
  • ترکی
  • 4
  • TUR-48
  • 200
  • 210
  • ترکی
  • 2
  • TV8
  12525 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 360
  • 361
  • ترکی
  • 12
  •  
  • 230
  • 231
   232
  • ترکی
  • 3
  • TURKSAT
  • 380
  • 381
  • ترکی
  • 22
  •  
  12544 horizontal
  (افقی)
  24000 5/6
  • 185
  • 186
  • ترکی
  • 9
  •  
  12562 vertical
  (عمودی)
  25000 5/6
  • 135
  • 136
  • ترکی
  • 4
  • TURKSAT
  12571 horizontal
  (افقی)
  5555 3/4
  12592 horizontal
  (افقی)
  8888 3/4
  •  
  •  
  • ترکی
  • 11
  • Unknown
  12601 horizontal
  (افقی)
  4400 3/4
  12604 vertical
  (عمودی)
  2222 5/6
  • 769
  • 770
  • ترکی
  • 1
  • Unknown
  12620 vertical
  (عمودی)
  2244 3/4
  12627 horizontal
  (افقی)
  2650 5/6
  12631 horizontal
  (افقی)
  2650 5/6
  12634 vertical
  (عمودی)
  2222 5/6
  12637 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  12643 horizontal
  (افقی)
  4800 5/6
  12648 vertical
  (عمودی)
  2222 5/6
  • 100
  • 110
   111
  • ترکی
  • 100
  • Unknown
  12654 vertical
  (عمودی)
  4444 5/6
  • 308
  • 256
  • ترکی
  • 1
  •  
  12685 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 215
  • 216
  • ترکی
  • 12
  •  
  • 225
  • 226
   227
  • ترکی
  • 13
  •  
  •  
  • 285
  • ترکی
  • 19
  • TURKSAT
  12690 vertical
  (عمودی)
  7200 3/4
  •  
  • 700
  • ترکی
  • 4
  • DOGUS
  12729 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 205
  • 206
  • ترکی
  • 11
  •  
  •  
  • 316
  • ترکی
  • 22
  • TURKSAT
  12729 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 115
  • 116
   117
  • ترکی
   ترکی
  • 2
  •  

  ماهواره ترکست :
  Turksat 2A @ 42°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11137 horizontal
  (افقی)
  2960 3/4
  11187 horizontal
  (افقی)
  2080 5/6
  11458 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  11715 vertical
  (عمودی)
  6000 5/6
  • 2116
  • 2218
  • ترکی
  • 3501
  • Digital Platform
  • 2119
  • 2223
   2224
  • ترکی
   orj
  • 3502
  • Digital Platform
  11717 vertical
  (عمودی)
  2222 5/6
  11729 vertical
  (عمودی)
  15555 5/6
  • 2114
  • 2161
   2162
  • ترکی
   انگلیسی
  • 638
  •  
  • 2107
  • 2167
  • ترکی
  • 1510
  •  
  • 2199
  • 2299
  • ترکی
  • 5390
  •  
  •  
  •  
  • ترکی
  • 1570
  •  
  •  
  • 2208
  • ترکی
  • 1520
  • Digital Platform
  •  
  • 2209
  • ترکی
  • 1521
  • Digital Platform
  •  
  • 2408
  • ترکی
  • 1522
  • Digital Platform
  •  
  • 2409
  • ترکی
  • 1523
  • Digital Platform
  •  
  •  
  • ترکی
  • 2391
  • DP 1
  •  
  •  
  • ترکی
  • 2392
  • Digital Platform
  •  
  •  
  • ترکی
  • 4341
  • Digital Platform
  •  
  •  
  • ترکی
  • 7480
  • Digital Platform
  •  
  •  
  • ترکی
  • 7481
  • Digital Platform
  •  
  •  
  • ترکی
  • 5361
  • Digital Platform
  •  
  •  
  • ترکی
  • 1
  • Unknown
      .
  •  
  •  
  • ترکی
  • 1590
  • Digital Platform
  11741 vertical
  (عمودی)
  3600 5/6
  11746 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 185
  • 186
  • ترکی
  • 9
  •  
  •  
  •  
  • ترکی
  • 16
  •  
  11771 horizontal
  (افقی)
  2963 7/8
  • 100
  • 110
   111
  • ترکی
  • 1
  • TERT 2 TV
  11777 horizontal
  (افقی)
  4800 5/6
  11792 horizontal
  (افقی)
  16000 5/6
  • 110
  • 120
  • ترکی
  • 1
  •  
  • 310
  • 320
   330
  • ترکی
   انگلیسی
  • 3
  •  
  •  
  • 1120
  • ترکی
  • 11
  • TURKUVAZ
  •  
  • 1320
  • ترکی
  • 13
  • TURKUVAZ
  11804 vertical
  (عمودی)
  24444 5/6
  • 521
  • 730
  • ترکی
  • 10
  •  
  • 523
  • 760
  • ترکی
  • 33
  •  
  • 525
  • 780
   781
  • ترکی
   انگلیسی
  • 35
  •  
  11830 vertical
  (عمودی)
  7200 5/6
  • 63
  • 64
  • ترکی
  • 7
  •  
  11844 vertical
  (عمودی)
  2222 3/4
  11847 vertical
  (عمودی)
  2400 5/6
  11857 vertical
  (عمودی)
  3150 5/6
  11862 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 111
  • 211
  • ترکی
  • 1511
  •  
  • 126
  • 226
  • ترکی
  • 1526
  •  
  • 129
  • 229
  • ترکی
  • 1529
  •  
  • 132
  • 232
  • ترکی
  • 1532
  •  
  •  
  • 252
  • ترکی
  • 1552
  •  
  • 136
  • 236
  • ترکی
  • 1536
  • DOGAN TV
  • 120
  • 220
  • ترکی
  • 1520
  • DOGAN TV
  11870 vertical
  (عمودی)
  8888 3/4
  • 308
  • 256
  • ترکی
  • 1
  •  
  11887 vertical
  (عمودی)
  9200 5/6
  •  
  •  
  • ترکی
  • 5364
  • DP 1
  11896 horizontal
  (افقی)
  11200 2/3
  • 2010
  • 2020
  • ترکی
  • 21
  •  
  11906 horizontal
  (افقی)
  4800 5/6
  11913 horizontal
  (افقی)
  5280 5/6
  • 2118
  • 2222
  • ترکی
  • 1804
  • Digital Platform
  11919 vertical
  (عمودی)
  24444 3/4
  • 512
  • 513
  • ترکی
  • 1
  •  
  • 812
  • 813
  • ترکی
  • 12
  •  
  11938 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 129
  • 229
   329
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1829
  •  
  • 130
  • 230
   330
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1830
  •  
  • 144
  • 244
   344
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1844
  •  
  • 147
  • 247
   347
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1847
  •  
  • 149
  • 249
   349
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1849
  •  
  11957 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1011
  • 1012
  • ترکی
  • 1
  •  
  • 1041
  • 1042
   1043
  • ترکی
  • 4
  •  
  11964 horizontal
  (افقی)
  5925 3/4
  • 308
  • 256
   257
   258
  • ترکی
   alm
   und
  • 1
  •  
  11973 horizontal
  (افقی)
  7200 3/4
  • 308
  • 256
  • ترکی
  • 1
  •  
  11981 horizontal
  (افقی)
  5200 5/6
  11991 horizontal
  (افقی)
  2960 3/4
  11996 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 420
  • 445
   446
  • ترکی
   انگلیسی
  • 400
  •  
  12015 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  12122 horizontal
  (افقی)
  12500 2/3
  • 104
  • 204
   304
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1704
  • DOGAN TV
  • 102
  • 202
   302
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1702
  • DOGAN TV
  12130 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12130 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
      .
  •  
  •  
  • ترکی
  • 30
  • TURKSAT
  •  
  • 366
  • ترکی
  • 26
  • TURKSAT
  12138 horizontal
  (افقی)
  14580 2/3
  12569 horizontal
  (افقی)
  2800 3/4

  ماهواره :
  HellasSat 2 @ 39°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11146 vertical
  (عمودی)
  3333 3/4
  •  
  • 904
  • ترکی
  • 3
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 33A @ 33°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11087 horizontal
  (افقی)
  1100 7/8
  11092 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4

  ماهواره آسترا :
  Astra 1G @ 31.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11817 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12012 vertical
  (عمودی)
  27500 Auto
  • 2221
  • 2231
   2232
   2233
   2234
   2235
   2236
   2237
   2238
   2239
   2240
   2241
   2242
   2246
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
   ترکی
   فارسی
   org
  • 7115
  •  

  ماهواره اینتلست :
  Intelsat 24 @ 31°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11242 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 165
  • 166
  • ترکی
  • 10
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 28A @ 28.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11343 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 2342
  • 2343
   2344
   2345
   2346
   2347
   2348
   2349
   2350
   2351
   2352
  • انگلیسی
   فرانسوی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   ترکی
   روسی
   عربی
   پرتغالی
   فارسی
  • 55280
  •  

  ماهواره بدر :
  Badr 4 @ 26°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12073 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3001
  • 3101
   3201
   3301
   3401
   3501
   3601
   3701
   3801
   3901
   4001
  • عربی
   انگلیسی
   فرانسوی
   روسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   ترکی
   فارسی
  • 301
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 25A @ 25.5°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11039 vertical
  (عمودی)
  1536 3/4
  •  
  • 256
  • ترکی
  • 3
  • Scopus

  ماهواره آسترا :
  Astra 2C @ 19.2°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10729 vertical
  (عمودی)
  22000 2/3

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 16A @ 16°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11366 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13A @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11623 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 235
  • 2135
   2137
   2138
  • انگلیسی
   روسی
   ترکی
  • 10735
  • RTG TV
  12597 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2221
  • 2231
   2232
   2233
   2234
   2235
   2236
   2237
   2238
   2239
   2240
   2241
   2246
  • fra
   انگلیسی
   deu
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
   ترکی
   فارسی
  • 8211
  •  

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13B @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10723 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 1061
  • 1261
   1361
   1461
   1561
  • روسی
   لهستانی
   انگلیسی
   ترکی
  • 4661
  •  
  12015 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 2314
  • ترکی
  • 495
  • JMC

  ماهواره هاتبرد یوتلست :
  Eutelsat HOTBIRD 13C @ 13°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10815 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 2009
  • 3009
   3109
   3209
   3309
   3409
   3509
   3609
   3709
   3809
   3909
  • deu
   انگلیسی
   fra
   هلندی
   ترکی
   لهستانی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   ایتالیایی
  • 17309
  • RRSat
  11240 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2577
  • 2562
   2563
   2564
   2565
   2566
   2568
   2569
   2582
   2584
   2585
   2838
   2842
  • انگلیسی
   یونانی
   nld
   لهستانی
   روسی
   پرتغالی
   rou
   چک
   مجارستانی
   بلغاری
   ترکی
   srp
  • 13848
  • EUROSPORT
  • 2577
  • 2838
  • ترکی
  • 13845
  • Eutelsat
  • 2825
  • 2823
   2860
  • انگلیسی
   ترکی
  • 13843
  • Eutelsat
  11278 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3000
  • 3201
   3203
  • انگلیسی
   ترکی
  • 13063
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3204
   3205
   3206
   3209
   3207
   3208
   3210
   3211
   3202
   3213
   3212
   3214
   3216
   3217
   3215
   3203
  • انگلیسی
   روسی
   هلندی
   czk
   پرتغالی
   deu
   deu
   لهستانی
   مجارستانی
   en2
   ایتالیایی
   بلغاری
   rou
   srp
   یونانی
   اسپانیایی
   ترکی
  • 13077
  • CYFRA +
  12692 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 104
  • 204
   304
  • fra
   ترکی
  • 454
  • Unknown
  • 108
  • 208
   308
  • fra
   ترکی
  • 458
  • AB SAT

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 9A @ 9°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11938 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12054 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 7611
  • 7612
   7613
   7615
   7616
   7617
   7619
  • لهستانی
   انگلیسی
   fra
   روسی
   ترکی
   چک
   هلندی
  • 761
  • Telefonica Spain
  12130 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2901
  • 2902
  • ترکی
  • 2900
  •  
  12245 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 1501
  • 1502
   1503
   1504
   1505
   1506
   1507
  • انگلیسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   فرانسوی
   لهستانی
   ترکی
  • 3625
  •  
  12322 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1201
  • 1202
  • ترکی
  • 1200
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7A @ 7°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10803 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  • 2460
  • 3461
   3462
  • ترکی
   orj
  • 8220
  • Digital Platform
  • 2452
  • 3452
  • ترکی
  • 8203
  • Digital Platform
  • 2453
  • 3453
   3454
  • ترکی
   انگلیسی
  • 8204
  • Digital Platform
  • 2455
  • 3456
  • ترکی
  • 8206
  • Digital Platform
  • 2458
  • 3459
  • ترکی
  • 8210
  •  
  10804 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 300
  • 310
  • ترکی
  • 2503
  • Digital Platform
  • 300
  • 310
  • ترکی
  • 2583
  • Digital Platform
  • 400
  • 410
   411
  • ترکی
   orj
  • 2504
  • Digital Platform
  • 400
  • 410
   411
  • ترکی
   orj
  • 2584
  • Digital Platform
  10845 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 2502
  • 2503
  • ترکی
  • 8119
  • Digital Platform
  • 2502
  • 2503
  • ترکی
  • 8199
  • Digital Platform
  10845 vertical
  (عمودی)
  30000 Auto
  • 2102
  • 2203
  • ترکی
  • 8004
  • Digital Platform
  • 2000
  • 2001
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
  • ing
   fra
   isp
   alm
   ایتالیایی
   روسی
   پرتغالی
   عربی
   ترکی
  • 8009
  • Digital Platform
  • 2108
  • 2210
  • ترکی
  • 8007
  • Unknown
  10886 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 2330
  • 3330
  • ترکی
  • 222
  • Digital Platform
  • 2332
  • 3334
   3335
  • ترکی
   orj
  • 296
  • Digital Platform
  10887 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 7011
  • 7015
   7016
  • ترکی
   orj
  • 7901
  • Digital Platform
  • 2100
  • 2101
   2102
  • ترکی
   orj
  • 7912
  • Digital Platform
  • 2900
  • 2901
  • ترکی
  • 7917
  • Digital Platform
  • 5300
  • 5301
  • ترکی
  • 7918
  • Digital Platform
  • 7011
  • 7015
   7016
  • ترکی
   orj
  • 7991
  • Digital Platform
  • 2100
  • 2101
   2102
  • ترکی
   orj
  • 7993
  • Digital Platform
  • 2900
  • 2901
  • ترکی
  • 7997
  • Digital Platform
  • 5300
  • 5301
  • ترکی
  • 7998
  • Digital Platform
  10928 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3
  • 2111
  • 2220
   2221
  • ترکی
   orj
  • 7811
  • Digital Platform
  10928 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 300
  • 310
   311
  • ترکی
   orj
  • 8310
  • Digital Platform
  11451 vertical
  (عمودی)
  25066 2/3
  • 2315
  • 3321
  • ترکی
  • 1109
  •  
  11471 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 2290
  • 3290
   3291
  • ترکی
   orj
  • 7501
  •  
  • 2295
  • 3299
  • ترکی
  • 7515
  •  
  • 2296
  • 3300
  • ترکی
  • 7516
  •  
  • 2299
  • 3305
  • ترکی
  • 7521
  • Digital Platform
  • 2302
  • 3308
   3309
  • ترکی
   orj
  • 7575
  • Digital Platform
  • 2301
  • 3307
  • ترکی
  • 7523
  • Digital Platform
  11492 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 2102
  • 3102
   3103
  • ترکی
  • 1503
  •  
  • 2104
  • 3105
  • ترکی
  • 1506
  •  
  • 2103
  • 3104
  • ترکی
  • 1504
  •  
  • 2109
  • 2211
  • ترکی
  • 1510
  •  
  • 2108
  • 3110
  • ترکی
  • 1575
  • Digital Platform
  11513 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2103
  • 2203
  • ترکی
  • 5302
  •  
  • 2103
  • 2203
  • ترکی
  • 5303
  •  
  • 2117
  • 2227
  • ترکی
  • 5317
  •  
  • 2110
  • 2210
  • ترکی
  • 5310
  • Digital Platform
  • 2115
  • 2216
  • ترکی
  • 5313
  • Digital Platform
  11534 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 2122
  • 3122
  • ترکی
  • 1703
  •  
  • 2120
  • 3120
  • ترکی
  • 1701
  •  
  • 2128
  • 3131
  • ترکی
  • 1711
  •  
  11554 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 2104
  • 2604
   2704
  • ترکی
   orj
  • 7604
  • Digital Platform
  • 2105
  • 2205
  • ترکی
  • 7605
  • Digital Platform
  • 2106
  • 2206
   2210
  • ترکی
   orj
  • 7606
  • Digital Platform
  • 2108
  • 2208
   2219
  • ترکی
   orj
  • 7608
  • Digital Platform
  • 2112
  • 2212
   2213
  • ترکی
   orj
  • 7612
  • Digital Platform
  11575 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 2140
  • 3140
  • ترکی
  • 2301
  •  
  • 2141
  • 3141
  • ترکی
  • 2302
  •  
  • 2143
  • 3143
   3144
  • ترکی
   orj
  • 2309
  •  
  • 2144
  • 3145
   3146
  • ترکی
   orj
  • 2310
  •  
  • 2142
  • 3142
  • ترکی
  • 2354
  •  
  • 2140
  • 3140
  • ترکی
  • 2381
  • Digital Platform
  11596 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 2251
  • 3251
  • ترکی
  • 6405
  •  
  • 2255
  • 3258
  • ترکی
  • 6410
  •  
  • 2112
  • 2222
   2275
  • ترکی
   orj
  • 6412
  • Digital Platform
  • 2257
  • 3260
   3261
  • ترکی
   orj
  • 6413
  • Digital Platform
  11617 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 2180
  • 3180
  • ترکی
  • 7301
  •  
  • 2181
  • 3181
   3182
  • ترکی
   orj
  • 7302
  •  
  • 2183
  • 3184
   3185
  • ترکی
   orj
  • 7307
  •  
  • 2188
  • 3191
   3192
  • ترکی
   orj
  • 7360
  •  
  • 2181
  • 3181
   3182
  • ترکی
   orj
  • 7320
  • Digital Platform
  11637 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  •  
  •  
  • ترکی
  • 651
  • Digital Platform
  11678 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 2160
  • 3160
  • ترکی
  • 4301
  •  
  • 2161
  • 3161
  • ترکی
  • 4302
  •  
  • 2162
  • 3162
  • ترکی
  • 4303
  •  
  • 2127
  • 2209
   2210
  • ترکی
   orj
  • 4308
  •  
  • 2165
  • 3166
  • ترکی
  • 4307
  •  
  •  
  •  
  • ترکی
  • 4333
  • Digital Platform

  آسترا ( سایریوس ) ماهواره :
  Astra 4A (Sirius) @ 4.8°E


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12111 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 311
  • 312
   313
   314
   315
  • اسپانیایی
   ترکی
   چک
   روسی
  • 8
  •  
  12226 horizontal
  (افقی)
  25540 7/8
  • 1060
  • 1020
   1021
   1023
  • انگلیسی
   لهستانی
   ترکی
   چک
  • 100
  •  

  ماهواره :
  Thor 5 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12418 vertical
  (عمودی)
  28000 7/8
  • 516
  • 664
   665
   666
   667
   668
   669
   670
   671
   672
   674
   675
   676
   677
   678
   679
  • نروژی
   deu
   هلندی
   انگلیسی
   فرانسوی
   اسپانیایی
   فنلاندی
   روسی
   پرتغالی
   رومانیایی
   ترکی
   بلغاری
   لهستانی
   مجارستانی
   ایتالیایی
   چک
  • 4609
  •  

  ماهواره :
  Thor 6 @ 1°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12303 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6

  ماهواره نایلست :
  Nilesat 101 @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12015 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1390
  • 1391
   1392
   1393
   1394
   1395
   1396
   1397
   1398
   1399
   1400
  • عربی
   انگلیسی
   فرانسوی
   روسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   ترکی
  • 1315
  •  

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 7 West A @ 7°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  12380 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4

  ماهواره یوتلست :
  Eutelsat 12 West A @ 12.5°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11181 vertical
  (عمودی)
  22400 2/3
  11332 horizontal
  (افقی)
  6428 3/4

  ماهواره تل استار :
  Telstar 12 @ 15°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11124 horizontal
  (افقی)
  18386 3/4
  • 2301
  • 2310
   2326
   2318
   2320
   2321
  • انگلیسی
   چک
   مجارستانی
   ترکی
   روسی
  • 2
  •  
  • 3201
  • 3210
   3237
   3226
   3221
   3232
   3222
  • انگلیسی
   عربی
   روسی
   ترکی
   عبری
   یونانی
  • 20
  •  
  • 2601
  • 2610
   2617
   2626
   2621
   2620
   2613
  • آلمانی
   فرانسوی
   ترکی
   روسی
  • 3
  •  
  11150 vertical
  (عمودی)
  19275 3/4
  11150 vertical
  (عمودی)
  19279 3/4
  • 3201
  • 3210
   3212
   3218
   3219
   3220
   3221
   3226
   3239
  • انگلیسی
   هلندی
   چک
   لهستانی
   مجارستانی
   ترکی
   روسی
   بلغاری
  • 1002
  • DMC

  ماهواره :
  NSS 7 @ 22°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3948 right
  (راست)
  2200 3/4

  ماهواره گالکسی :
  Galaxy 19 @ 97°W


  فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
   اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11936 horizontal
  (افقی)
  20000 3/4
  • 167
  • 107
  • ترکی
  • 101
  • DFH Network
  • 164
  • 96
  • ترکی
  • 102
  • DFH Network
  • 165
  • 100
  • ترکی
  • 103
  • DFH Network
  • 512
  • 513
  • ترکی
  • 104
  • DFH Network
  • 112
  • 113
  • ترکی
  • 105
  • DFH Network
  • 256
  • 257
  • ترکی
  • 110
  • DFH Network
  • 259
  • 260
  • ترکی
  • 111
  • DFH Network
  •  
  • 43
  • ترکی
  • 12
  • DFH Network
  •  
  • 108
  • ترکی
  • 13
  • DFH Network
  •  
  • 40
  • ترکی
  • 16
  • DFH Network
  12084 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  12177 vertical
  (عمودی)
  23000 3/4
  • 35
  • 36
  • ترکی
  • 1
  • Pittsburgh International Telecommunications