ماهواره بدر :
Badr | Badr 4 | Badr 6 | Badr 5 @ 26°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3940 left
  (چپ)
  30000 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  3953 left
  (چپ)
  3005 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  4000 right
  (راست)
  30000 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  4074 left
  (چپ)
  5585 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  4086 left
  (چپ)
  6341 5/6
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  4145 left
  (چپ)
  3520 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  4150 left
  (چپ)
  3860 2/3
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  4185 left
  (چپ)
  4060 2/3
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  10730 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1011
  • 2011
  • عربی
  • 6011
  •  
  • 1010
  • 1754
  • عربی
  • 6010
  •  
  • 2004
  • 1004
  • عربی
  • 6004
  •  
  • 1014
  • 1015
  • عربی
  • 6013
  • JMC
  10730 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  10770 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 216
  • 258
  • عربی
  • 15
  •  
  • 212
  • 312
  • عربی
  • 12
  •  
  • 211
  • 311
  • عربی
  • 11
  •  
  • 207
  • 307
  • عربی
  • 7
  •  
  • 202
  • 302
  • عربی
  • 2
  • JASCO
  • 204
  • 304
  • عربی
  • 4
  • Unknown
  • 208
  • 308
  • عربی
  • 8
  • JASCO
  • 210
  • 310
  • عربی
  • 10
  • JASCO
  10770 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  10810 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 502
  • عربی
  • 22
  •  
  • 33
  • 32
  • عربی
  • 2010
  •  
  • 207
  • 307
  • عربی
  • 7
  •  
  • 203
  •  
  • عربی
  • 3
  •  
  • 202
  • 302
  • عربی
  • 2
  •  
  •  
  • 509
  • عربی
  • 29
  • Unknown
  •  
  •  
  • عربی
  • 32
  • Unknown
  •  
  • 513
  • عربی
  • 33
  • Unknown
  •  
  •  
  • عربی
  • 35
  • Unknown
  •  
  • 521
  • عربی
  • 41
  • Unknown
  •  
  •  
  • عربی
  • 49
  • Unknown
  10810 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  10850 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 320
  • 330
  • عربی
  • 252
  •  
  • 420
  •  
  • عربی
  • 400
  • ARABSAT
  10890 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  10890 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 515
  • 680
   681
  • عربی
   انگلیسی
  • 4
  • Al Jazeera
  • 519
  • 720
  • عربی
  • 8
  • Al Jazeera
  11334 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11486 vertical
  (عمودی)
  2530 3/4
  11486 vertical
  (عمودی)
  2532 3/4
  11506 horizontal
  (افقی)
  1667 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  11513 horizontal
  (افقی)
  3000 5/6
  11536 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  11542 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  11545 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  11551 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  11555 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11558 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  11560 horizontal
  (افقی)
  2960 3/4
  11562 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  11563 horizontal
  (افقی)
  1500 3/4
  11565 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  11595 vertical
  (عمودی)
  9200 7/8
  11607 vertical
  (عمودی)
  6100 7/8
  11638 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11660 vertical
  (عمودی)
  1780 3/4
  11662 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11727 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2060
  • 2020
  • عربی
  • 30
  •  
  • 2860
  • 2820
  • عربی
  • 28
  •  
  • 2760
  • 2720
  • عربی
  • 27
  •  
  • 2560
  • 2520
  • عربی
  • 25
  •  
  11747 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 4260
  • 4606
  • عربی
  • 402
  • JMC
  11766 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11785 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1210
  • 1220
  • عربی
  • 3
  •  
  • 510
  • 520
  • عربی
  • 4
  •  
  • 1010
  • 1020
   1030
   1040
   1070
  • انگلیسی
   fra
   آلمانی
   ایتالیایی
   روسی
   اسپانیایی
  • 10
  •  
  • 1110
  • 1120
  • عربی
  • 11
  •  
  • 1510
  • 1520
  • انگلیسی
  • 14
  •  
  11804 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11823 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 111
  • 211
   311
  • عربی
   انگلیسی
  • 6
  •  
  11843 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 523
  • 760
   780
  • عربی
   انگلیسی
  • 12
  •  
  11862 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 900
  • 901
  • عربی
  • 23
  •  
  11881 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 1001
  • 2001
  • فارسی
  • 101
  • IRIB
  • 1002
  • 2002
  • فارسی
  • 102
  • IRIB
  • 1003
  • 2003
  • فارسی
  • 103
  • IRIB
  • 1004
  • 2004
  • فارسی
  • 104
  • IRIB
  • 1005
  • 2005
  • فارسی
  • 105
  • IRIB
  • 1006
  • 2006
  • فارسی
  • 106
  • IRIB
  • 1007
  • 2007
  • فارسی
  • 107
  • IRIB
  • 1008
  • 2008
  • عربی
  • 108
  • IRIB
  • 1009
  • 2009
  • انگلیسی
  • 109
  • IRIB
  • 1011
  • 2011
   2111
  • عربی
   فارسی
  • 111
  • IRIB
  11900 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3010
  • 3011
   3012
  • فارسی
  • 301
  •  
  • 3020
  • 3021
   3022
  • فارسی
  • 302
  •  
  • 3030
  • 3031
   3032
  • فارسی
  • 303
  •  
  • 3040
  • 3041
   3042
  • فارسی
  • 304
  •  
  • 3050
  • 3051
   3052
  • فارسی
  • 305
  •  
  • 3060
  • 3061
   3062
  • فارسی
  • 306
  •  
  11919 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 401
  • 601
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  • 402
  • 602
  • عربی
  • 2
  •  
  • 403
  • 603
  • عربی
  • 3
  •  
  • 404
  • 604
   804
  • عربی
   انگلیسی
  • 4
  •  
  • 405
  • 605
  • عربی
  • 5
  •  
  • 427
  • 627
   827
  • عربی
   انگلیسی
  • 27
  •  
  •  
  • 702
  • عربی
  • 52
  •  
  •  
  • 705
  • انگلیسی
  • 55
  •  
  11938 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 711
  • 712
  • عربی
  • 502
  •  
  • 104
  • 304
  • عربی
  • 544
  •  
  •  
  •  
  • عربی
  • 4110
  •  
  •  
  •  
  • عربی
  • 503
  • JMC
  •  
  •  
  • عربی
  • 506
  • JMC
  •  
  •  
  • عربی
  • 510
  • JMC
  •  
  •  
  • عربی
  • 536
  • JMC
  •  
  •  
  • عربی
  • 561
  • JMC
  11958 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 910
  • 920
  • عربی
  • 9
  •  
  11977 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 6512
  • 6513
  • عربی
  • 1
  • Harmonic
  11996 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3720
  • 3760
  • عربی
  • 37
  •  
  •  
  • 4420
  • انگلیسی
  • 44
  •  
  12015 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 516
  • 914
   915
  • عربی
   عربی
  • 2605
  •  
  •  
  • 915
  • عربی
  • 2624
  • Arabsat
  12034 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 519
  • 720
   721
  • عربی
  • 8
  •  
  12054 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2101
  • 2201
  • عربی
  • 1801
  •  
  • 2105
  • 2205
  • عربی
  • 1805
  •  
  • 2107
  • 2207
  • عربی
  • 1807
  •  
  • 2109
  • 2209
  • انگلیسی
  • 1809
  •  
  • 2118
  • 2218
  • عربی
  • 1818
  •  
  •  
  • 2212
  • عربی
  • 1812
  •  
  12073 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3001
  • 3101
   3201
   3301
   3401
   3501
   3601
   3701
   3801
   3901
   4001
  • عربی
   انگلیسی
   فرانسوی
   روسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   ترکی
   فارسی
  • 301
  •  
  • 3009
  • 4097
  • انگلیسی
  • 309
  •  
  12092 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 244
  • 245
   246
  • عربی
   فارسی
  • 23
  •  
  • 210
  • 211
  • انگلیسی
  • 25
  •  
  12111 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4111
  • 4112
  • عربی
  • 14
  •  
  •  
  • 702
  • عربی
  • 26
  • MBC
  12130 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12149 horizontal
  (افقی)
  27500 Auto
  • 2134
  • 2135
  • انگلیسی
  • 20111
  •  
  • 2113
  • 2114
  • انگلیسی
  • 20105
  • Arabsat
  • 2116
  • 2117
  • انگلیسی
  • 20106
  • Arabsat
  • 2119
  • 2120
  • انگلیسی
  • 20107
  • Arabsat
  • 2128
  • 2129
  • انگلیسی
  • 20110
  • Arabsat
  • 2136
  • 2137
  • انگلیسی
  • 20113
  • Arabsat
  • 2101
  • 2102
  • انگلیسی
  • 20101
  • Arabsat
  • 2107
  • 2108
  • انگلیسی
  • 20103
  • Arabsat
  • 2110
  • 2111
  • انگلیسی
  • 20104
  • Arabsat
  • 1012
  • 2012
  • عربی
  • 20112
  • Arabsat
  12169 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 42
  • 43
  • عربی
  • 5
  •  
  • 72
  • 73
   75
  • فارسی
   فارسی
  • 12
  •  
  12169 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  12182 horizontal
  (افقی)
  16200 3/4
  • 120
  • 145
  • عربی
  • 100
  •  
  • 320
  • 345
  • عربی
  • 300
  •  
  •  
  • 1445
  • عربی
  • 1400
  • YEMEN TV NETWORK
  12195 horizontal
  (افقی)
  3400 3/4
  12200 horizontal
  (افقی)
  2740 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3103
  • 3203
  • عربی
  • 2603
  •  
  • 3107
  • 3207
  • عربی
  • 2607
  •  
  • 3110
  • 3216
  • عربی
  • 2610
  •  
  • 308
  • 256
  • عربی
  • 1
  • Harmonic
  12226 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12245 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12265 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 7050
  • 7051
   7052
  • فارسی
   فارسی
  • 705
  •  
  • 7070
  • 7071
   7072
  • فارسی
   فارسی
  • 707
  •  
  12284 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 8010
  • 8011
   8012
  • فارسی
  • 801
  •  
  • 8020
  • 8021
   8022
  • فارسی
  • 802
  •  
  • 8030
  • 8031
   8032
  • فارسی
  • 803
  •  
  12303 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2010
  • 2011
  • فارسی
  • 201
  •  
  • 2020
  • 2021
  • فارسی
  • 202
  •  
  • 2030
  • 2031
  • فارسی
  • 203
  •  
  • 2040
  • 2041
  • فارسی
  • 204
  •  
  • 2050
  • 2051
   2052
  • عربی
   فارسی
  • 205
  •  
  • 2070
  • 2071
  • فارسی
  • 207
  •  
  • 2080
  • 2081
  • انگلیسی
  • 208
  •  
  12322 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 6050
  • 6051
   6052
  • فارسی
   فارسی
  • 605
  • IRIB TABARRESTAN
  • 6060
  • 6061
   6062
   6063
  • فارسی
  • 606
  • IRIB TABRIZ
  • 6100
  • 6101
   6102
  • فارسی
  • 610
  • IRIBKERMANSHAH
  •  
  • 6042
  • فارسی
  • 655
  • IRIB TABARESTAN
  •  
  • 6102
  • عربی
  • 662
  • IRIBKERMANSHAH
  12341 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12372 vertical
  (عمودی)
  8000 5/6
  • 101
  • 256
   257
  • عربی
  • 1
  • TANDBERG Television
  12380 horizontal
  (افقی)
  27500 Auto
  12399 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12418 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2101
  • 2102
  • عربی
  • 20101
  • Arabsat
  • 2104
  • 2105
   2106
  • عربی
  • 20102
  • Arabsat
  • 2107
  • 2108
  • عربی
  • 20103
  • Arabsat
  • 2110
  • 2111
  • عربی
  • 20104
  • Arabsat
  • 2113
  • 2114
  • عربی
  • 20105
  • Arabsat
  • 2116
  • 2117
  • عربی
  • 20106
  • Arabsat
  • 2119
  • 2120
  • عربی
  • 20107
  • Arabsat
  • 2128
  • 2129
  • عربی
  • 20110
  • Arabsat
  • 2134
  • 2135
  • عربی
  • 20111
  • Arabsat
  • 1012
  • 2012
  • عربی
  • 20112
  • Arabsat
  • 2136
  • 2137
  • عربی
  • 20113
  • Arabsat
  12437 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 402
  • 602
  • عربی
  • 2
  • MBC
  • 403
  • 603
  • انگلیسی
  • 3
  • MBC
  • 404
  • 604
   804
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 4
  • MBC
  • 405
  • 605
  • انگلیسی
  • 5
  • MBC
  • 407
  • 607
  • انگلیسی
  • 7
  • MBC
  • 408
  • 608
  • انگلیسی
  • 8
  • MBC
  • 427
  • 627
   827
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 27
  • MBC
  •  
  • 702
  • انگلیسی
  • 52
  • MBC
  •  
  • 705
  • عربی
  • 55
  • MBC
  12456 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 5472
  • 5488
   5504
   5520
   5525
   46
   47
   1168
  • عربی
  • 40
  •  
  12475 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  • 128
  • AL MAJD
  •  
  •  
  • عربی
  • 129
  • AL MAJD
  •  
  •  
  • عربی
  • 130
  • AL MAJD
  •  
  •  
  • عربی
  • 131
  • AL MAJD
  •  
  •  
  • عربی
  • 132
  • OLA
  •  
  •  
  • عربی
  • 133
  • AL MAJD
  •  
  •  
  • عربی
  • 134
  • AL MAJD
  12522 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12523 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 67
  • عربی
  • 15
  • KUWAIT BOUQUET
  12540 vertical
  (عمودی)
  3000 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12555 vertical
  (عمودی)
  3000 3/4
  12561 vertical
  (عمودی)
  6660 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12563 horizontal
  (افقی)
  3450 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12565 vertical
  (عمودی)
  2425 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12569 vertical
  (عمودی)
  2425 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12586 vertical
  (عمودی)
  2220 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • und
   und
  • 1
  • ALDAFRA
  12588 horizontal
  (افقی)
  2000 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12588 vertical
  (عمودی)
  3000 3/4
  12590 horizontal
  (افقی)
  2220 2/3
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12591 horizontal
  (افقی)
  2200 3/4
  12591 vertical
  (عمودی)
  3000 3/4
  • 33
  • 34
  • روسی
   انگلیسی
  • 42
  • DEFAULT
  12593 horizontal
  (افقی)
  2220 3/4
  12595 horizontal
  (افقی)
  2200 3/4
  • 308
  • 256
  • عربی
  • 1
  • TandbergTV
  12596 vertical
  (عمودی)
  2220 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12598 horizontal
  (افقی)
  4444 5/6
  12599 vertical
  (عمودی)
  2220 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • عربی
   انگلیسی
  • 1
  • DELTA Media 1
  12602 vertical
  (عمودی)
  2960 3/4
  • 308
  • 156
   357
  • عربی
   انگلیسی
   فارسی
  • 1
  •  
  12605 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
   انگلیسی
   فارسی
  •  
  •  
  12607 vertical
  (عمودی)
  2230 3/4
  •  
  •  
  • عربی
   انگلیسی
   فارسی
  •  
  •  
  12608 vertical
  (عمودی)
  2220 3/4
  12609 horizontal
  (افقی)
  5750 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12610 vertical
  (عمودی)
  2220 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12613 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12616 horizontal
  (افقی)
  2222 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12619 horizontal
  (افقی)
  3629 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12625 vertical
  (عمودی)
  1497 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12634 horizontal
  (افقی)
  16000 5/6
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12653 horizontal
  (افقی)
  2893 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12655 vertical
  (عمودی)
  5300 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12667 horizontal
  (افقی)
  2531 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12671 vertical
  (عمودی)
  1065 2/3
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12683 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3002
  • 3003
  • فرانسوی
  • 30
  •  
  12684 horizontal
  (افقی)
  4960 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12688 horizontal
  (افقی)
  6111 3/4
  12696 horizontal
  (افقی)
  3311 7/8
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12705 horizontal
  (افقی)
  5480 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12706 vertical
  (عمودی)
  4640 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12710 horizontal
  (افقی)
  5250 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12714 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12717 horizontal
  (افقی)
  3000 5/6
  12720 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4
  12723 horizontal
  (افقی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12725 horizontal
  (افقی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12725 vertical
  (عمودی)
  5000 7/8
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12728 vertical
  (عمودی)
  5632 3/4
  12730 horizontal
  (افقی)
  4166 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12731 vertical
  (عمودی)
  2920 3/4
  12734 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4
  • 33
  • 34
   35
  • عربی
   انگلیسی
  • 42
  • DEFAULT
  12738 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4