ماهواره یوتلست :
Eutelsat 7A @ 7°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10720 horizontal
  (افقی)
  22000 1/2
  •  
  • 1601
  • فرانسوی
  • 16
  • RRSat
  • 1702
  • 1701
   1703
  • فارسی
  • 17
  • EUTELSAT
  • 1801
  • 1802
  •  
  • 18
  • EUTELSAT
  • 2001
  • 2002
  • فارسی
  • 20
  • Arqiva
  • 2101
  • 2102
   2103
  • انگلیسی
   اسپانیایی
  • 21
  • Net 1
  •  
  •  
  • فارسی
  • 22
  • Eutelsat
  • 2402
  • 2403
  • فارسی
  • 24
  • RRSat
  10721 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 401
  • 402
   403
  •  
  • 4
  • Eutelsat
  • 123
  • 122
  • اسپانیایی
  • 12
  • Eutelsat
  • 141
  • 142
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 14
  • Eutelsat
  • 161
  • 162
   163
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 16
  •  
  10754 horizontal
  (افقی)
  1250 Auto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  10770 horizontal
  (افقی)
  15731 2/3
  10803 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  • 2460
  • 3461
   3462
  • ترکی
   orj
  • 8220
  • Digital Platform
  • 2452
  • 3452
  • ترکی
  • 8203
  • Digital Platform
  • 2453
  • 3453
   3454
  • ترکی
   انگلیسی
  • 8204
  • Digital Platform
  • 2455
  • 3456
  • ترکی
  • 8206
  • Digital Platform
  • 2458
  • 3459
  • ترکی
  • 8210
  •  
  • 2456
  • 3457
  • orj
  • 8207
  • Digital Platform
  • 2457
  • 3458
  • orj
  • 8208
  • Digital Platform
  • 2120
  • 2192
  •  
  • 8216
  • Unknown
      .
  •  
  •  
  •  
  • 8218
  • Digital Platform
  10804 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 300
  • 310
  • ترکی
  • 2503
  • Digital Platform
  • 300
  • 310
  • ترکی
  • 2583
  • Digital Platform
  • 400
  • 410
   411
  • ترکی
   orj
  • 2504
  • Digital Platform
  • 400
  • 410
   411
  • ترکی
   orj
  • 2584
  • Digital Platform
  10845 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 2318
  • 2418
  • orj
  • 8118
  • Digital Platform
  • 2502
  • 2503
  • ترکی
  • 8119
  • Digital Platform
  • 200
  • 411
  • orj
  • 8198
  • Digital Platform
  • 2502
  • 2503
  • ترکی
  • 8199
  • Digital Platform
  • 2318
  • 2418
  • orj
  • 8188
  • Digital Platform
  • 2318
  • 2418
  • orj
  • 8189
  • Digital Platform
  10845 vertical
  (عمودی)
  30000 Auto
  • 2102
  • 2203
  • ترکی
  • 8004
  • Digital Platform
  • 2187
  • 2288
  •  
  • 8006
  • Digital Platform
  • 2000
  • 2001
   2002
   2003
   2004
   2005
   2006
   2007
   2008
   2009
  • ing
   fra
   isp
   alm
   ایتالیایی
   روسی
   پرتغالی
   عربی
   ترکی
  • 8009
  • Digital Platform
  • 2112
  • 2218
  • orj
  • 8012
  • Unknown
  • 2401
  • 2402
  • orj
  • 8003
  • Unknown
  • 2108
  • 2210
  • ترکی
  • 8007
  • Unknown
  • 2158
  • 2258
  •  
  • 8002
  • Digital Platform
  10886 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 2330
  • 3330
  • ترکی
  • 222
  • Digital Platform
  • 2334
  • 2338
  • orj
  • 290
  • Digital Platform
  • 2332
  • 3334
   3335
  • ترکی
   orj
  • 296
  • Digital Platform
  10887 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 7011
  • 7015
   7016
  • ترکی
   orj
  • 7901
  • Digital Platform
  • 2100
  • 2101
   2102
  • ترکی
   orj
  • 7912
  • Digital Platform
  • 2900
  • 2901
  • ترکی
  • 7917
  • Digital Platform
  • 5300
  • 5301
  • ترکی
  • 7918
  • Digital Platform
  • 7011
  • 7015
   7016
  • ترکی
   orj
  • 7991
  • Digital Platform
  • 2100
  • 2101
   2102
  • ترکی
   orj
  • 7993
  • Digital Platform
  • 2900
  • 2901
  • ترکی
  • 7997
  • Digital Platform
  • 5300
  • 5301
  • ترکی
  • 7998
  • Digital Platform
  10928 horizontal
  (افقی)
  30000 2/3
  • 2150
  • 2250
  • orj
  • 7801
  •  
  • 2101
  • 2201
  • orj
  • 7802
  • Digital Platform
  • 2111
  • 2220
   2221
  • ترکی
   orj
  • 7811
  • Digital Platform
  • 2121
  • 2222
  • orj
  • 7812
  • Digital Platform
  • 2102
  • 2202
  • orj
  • 7814
  • Digital Platform
  • 2105
  • 2207
  • orj
  • 7817
  • Digital Platform
  10928 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 300
  • 310
   311
  • ترکی
   orj
  • 8310
  • Digital Platform
  10959 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
  • one
   two
  • 1
  • EBUER
  10959 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
  • one
   one
  • 1
  • TANDBERG
  10962 vertical
  (عمودی)
  3255 2/3
  10965 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  10965 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
  • one
   two
  • 1
  • TandbergTV
  10969 vertical
  (عمودی)
  2354 Auto
  10971 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
  • one
   two
  • 1
  • TandbergTV
  10971 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  10976 vertical
  (عمودی)
  3333 5/6
  10977 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  10977 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
   4112
   4128
  • one
   two
  • 1
  • TandbergTV
  10983 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  10989 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  10989 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
  • one
   two
  • 1
  • TandbergTV
  10996 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
  • one
   two
  • 1
  • TandbergTV
  10996 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  11001 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  11001 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • Service Provider
  11007 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
  • one
   two
  • 1
  • TandbergTV
  11007 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  11013 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  11018 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  • 308
  • 256
   257
   258
   259
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • TandbergTV
  11024 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • one
  • 1
  • Unknown
  11041 horizontal
  (افقی)
  4800 2/3
  11042 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
  • one
   two
  • 1
  • TandbergTV
  11048 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • A-MEDIALYNX.DE
  11054 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  11060 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  11066 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  11079 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  11079 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  11083 horizontal
  (افقی)
  2320 2/3
  11084 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  11090 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  11090 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  11096 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  11096 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
  • انگلیسی
   اسپانیایی
  • 1
  • TandbergTV
  11101 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  • 512
  • 4111
   4112
   4113
  • انگلیسی
   اسپانیایی
   آلمانی
  • 10
  • Net 1
  11101 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
  • one
   two
  • 1
  • TandbergTV
  11107 horizontal
  (افقی)
  4936 3/4
  11107 vertical
  (عمودی)
  4936 3/4
  11127 horizontal
  (افقی)
  6666 7/8
  11133 vertical
  (عمودی)
  2678 7/8
  11141 vertical
  (عمودی)
  2678 7/8
  11150 vertical
  (عمودی)
  2678 7/8
  11154 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  • 308
  • 256
  • انگلیسی
  • 1
  • TandbergTV
  11163 horizontal
  (افقی)
  6666 7/8
  11171 horizontal
  (افقی)
  6666 7/8
  • 512
  • 4112
   4128
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • Unknown
  11187 vertical
  (عمودی)
  2894 5/6
  • 260
  • 257
  • انگلیسی
  • 480
  • IRIB
  11189 vertical
  (عمودی)
  2018 5/6
  • 512
  • 4112
  • گرجی
  • 1
  • TANDBERG
  11190 vertical
  (عمودی)
  6666 3/4
  • 515
  • 680
  • لهستانی
  • 17103
  • TVP
  11192 vertical
  (عمودی)
  3210 1/2
  •  
  • 4195
  • بلاروسی
  •  
  •  
  11193 vertical
  (عمودی)
  1320 5/6
  • 308
  • 256
  • انگلیسی
  • 1
  • YERKIR MEDIA TV
  11221 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 240
   241
   242
   243
   244
   245
   246
   247
   248
   249
   250
   251
   252
   253
   254
   255
   256
   257
   258
   259
  •  
  • 5701
  • Unknown
  •  
  • 240
   241
   242
   243
   253
   301
   302
   303
   304
   305
   306
   307
   308
   309
   310
   311
   312
   313
   314
   315
  •  
  • 5702
  • MOOD MEDIA
  • 2504
  • 2505
  •  
  • 5708
  • EUTELSAT
  •  
  •  
  •  
  • 5712
  • Unknown
  • 5752
  • 5753
  •  
  • 5750
  • Scopus Network Technologies
  •  
  •  
  •  
  • 5751
  • EUTELSAT
  •  
  •  
  •  
  • 6700
  • OpenMux IP Gateway
  • 6801
  • 6802
  • فارسی
  • 6800
  • Eutelsat
  • 6901
  • 6902
  • فارسی
  • 6900
  • Eutelsat
  11241 vertical
  (عمودی)
  30000 Auto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11451 vertical
  (عمودی)
  25066 2/3
  • 2315
  • 3321
  • ترکی
  • 1109
  •  
  11471 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 2290
  • 3290
   3291
  • ترکی
   orj
  • 7501
  •  
  • 2295
  • 3299
  • ترکی
  • 7515
  •  
  • 2296
  • 3300
  • ترکی
  • 7516
  •  
  • 2299
  • 3305
  • ترکی
  • 7521
  • Digital Platform
  • 2302
  • 3308
   3309
  • ترکی
   orj
  • 7575
  • Digital Platform
  • 2301
  • 3307
  • ترکی
  • 7523
  • Digital Platform
  11492 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 2102
  • 3102
   3103
  • ترکی
  • 1503
  •  
  • 2104
  • 3105
  • ترکی
  • 1506
  •  
  • 2103
  • 3104
  • ترکی
  • 1504
  •  
  • 2109
  • 2211
  • ترکی
  • 1510
  •  
  •  
  • 2331
  •  
  • 1520
  • Digital Platform
  •  
  • 2333
  •  
  • 1521
  • Digital Platform
  •  
  •  
  •  
  • 1570
  • DP 1
  • 2108
  • 3110
  • ترکی
  • 1575
  • Digital Platform
  11513 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2103
  • 2203
  • ترکی
  • 5302
  •  
  • 2103
  • 2203
  • ترکی
  • 5303
  •  
  • 2117
  • 2227
  • ترکی
  • 5317
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 5333
  • Digital Platform
  •  
  •  
  •  
  • 5312
  • Digital Platform
  • 2110
  • 2210
  • ترکی
  • 5310
  • Digital Platform
  • 2115
  • 2216
  • ترکی
  • 5313
  • Digital Platform
  11534 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 2122
  • 3122
  • ترکی
  • 1703
  •  
  • 2120
  • 3120
  • ترکی
  • 1701
  •  
  • 2128
  • 3131
  • ترکی
  • 1711
  •  
  11554 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 2104
  • 2604
   2704
  • ترکی
   orj
  • 7604
  • Digital Platform
  • 2105
  • 2205
  • ترکی
  • 7605
  • Digital Platform
  • 2106
  • 2206
   2210
  • ترکی
   orj
  • 7606
  • Digital Platform
  • 2108
  • 2208
   2219
  • ترکی
   orj
  • 7608
  • Digital Platform
  • 2112
  • 2212
   2213
  • ترکی
   orj
  • 7612
  • Digital Platform
  11575 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 2140
  • 3140
  • ترکی
  • 2301
  •  
  • 2141
  • 3141
  • ترکی
  • 2302
  •  
  • 2143
  • 3143
   3144
  • ترکی
   orj
  • 2309
  •  
  • 2144
  • 3145
   3146
  • ترکی
   orj
  • 2310
  •  
  • 2142
  • 3142
  • ترکی
  • 2354
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 2328
  • Digital Platform
  •  
  •  
  •  
  • 2385
  • Digital Platform
  •  
  •  
  •  
  • 2391
  • Digital Platform
  •  
  •  
  •  
  • 2395
  • Digital Platform
      .
  •  
  •  
  •  
  • 2306
  • Digital Platform
  • 2146
  • 3149
  • orj
  • 2350
  • Digital Platform
  • 2140
  • 3140
  • ترکی
  • 2381
  • Digital Platform
  11596 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 2251
  • 3251
  • ترکی
  • 6405
  •  
  • 2255
  • 3258
  • ترکی
  • 6410
  •  
  • 2112
  • 2222
   2275
  • ترکی
   orj
  • 6412
  • Digital Platform
  •  
  • 3266
  •  
  • 6477
  • Digital Platform
  • 2257
  • 3260
   3261
  • ترکی
   orj
  • 6413
  • Digital Platform
  11617 vertical
  (عمودی)
  30000 3/4
  • 2180
  • 3180
  • ترکی
  • 7301
  •  
  • 2181
  • 3181
   3182
  • ترکی
   orj
  • 7302
  •  
  • 2183
  • 3184
   3185
  • ترکی
   orj
  • 7307
  •  
  • 2188
  • 3191
   3192
  • ترکی
   orj
  • 7360
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 7359
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3221
  •  
  • 7425
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3222
  •  
  • 7426
  • Digital Platform
  • 2176
  • 2354
  •  
  • 7434
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3225
  •  
  • 7430
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3200
  •  
  • 7404
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3201
  •  
  • 7405
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3202
  •  
  • 7406
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3204
  •  
  • 7408
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3207
  •  
  • 7411
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3209
  •  
  • 7413
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3211
  •  
  • 7415
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3212
  •  
  • 7416
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3213
  •  
  • 7417
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3215
  •  
  • 7419
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3219
  •  
  • 7423
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3226
  •  
  • 7432
  • Digital Platform
  •  
  •  
  •  
  • 7391
  • Digital Platform
  •  
  •  
  •  
  • 7390
  • Digital Platform
  •  
  •  
  •  
  • 7389
  • Digital Platform
  •  
  •  
  •  
  • 7387
  • Digital Platform
  •  
  •  
  •  
  • 7395
  • dp
  • 2181
  • 3181
   3182
  • ترکی
   orj
  • 7320
  • Digital Platform
  • 2176
  • 3229
  •  
  • 7484
  • Digital Platform
  11637 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 2251
  • 3253
   3254
  •  
  • 638
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 637
  • Digital Platform
  •  
  •  
  • ترکی
  • 651
  • Digital Platform
  11669 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11678 horizontal
  (افقی)
  30000 3/4
  • 2160
  • 3160
  • ترکی
  • 4301
  •  
  • 2161
  • 3161
  • ترکی
  • 4302
  •  
  • 2162
  • 3162
  • ترکی
  • 4303
  •  
  • 2127
  • 2209
   2210
  • ترکی
   orj
  • 4308
  •  
  • 2165
  • 3166
  • ترکی
  • 4307
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 4341
  • Digital Platform
  •  
  •  
  • ترکی
  • 4333
  • Digital Platform
  •  
  •  
  •  
  • 4393
  • Digital Platform
  12509 horizontal
  (افقی)
  5632 3/4
  • 200
  • 201
   202
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • TANDBERG Television
  12519 vertical
  (عمودی)
  6905 Auto
  12520 horizontal
  (افقی)
  5715 7/8
  • 1201
  • 256
   257
  • اسپانیایی
  • 12
  • ERICSSON Television
  12526 vertical
  (عمودی)
  2894 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  12531 vertical
  (عمودی)
  1852 3/4
  12536 horizontal
  (افقی)
  3326 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • Scopus
  12571 vertical
  (عمودی)
  6000 Auto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  12592 horizontal
  (افقی)
  3254 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • TandbergTV
  12593 horizontal
  (افقی)
  837 Auto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  12624 vertical
  (عمودی)
  1024 Auto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  12632 vertical
  (عمودی)
  1085 Auto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  12674 horizontal
  (افقی)
  3255 3/4
  12695 horizontal
  (افقی)
  5425 0
  •  
  •  
  •  
  • 1325
  • OpenMux IP Gateway
  12708 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  12728 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 5503
  • 5502
  • فرانسوی
  • 5500
  •  
  • 901
  • 902
  • فرانسوی
  • 5520
  •  
  •  
  • 6572
   913
   3002
   6104
  • فرانسوی
   فرانسوی
   فرانسوی
   فرانسوی
  •  
  •