ماهواره هاتبرد یوتلست هاتبرد یوتلست هاتبرد یوتلست هاتبرد :
HotBird | Eutelsat HOTBIRD 13A | Eutelsat HOTBIRD 13B | Eutelsat HOTBIRD 13C @ 13°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10719 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 370
  • 320
   321
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4456
  • CYFRA +
  • 368
  • 312
   313
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4455
  • CYFRA +
  • 166
  • 104
  • لهستانی
  • 4452
  • CYFRA +
  • 165
  • 100
  • لهستانی
  • 4451
  • CYFRA +
  •  
  •  
  •  
  • 4450
  • CYFRA +
  •  
  • 91
  • لهستانی
  • 4435
  • CYFRA +
  • 371
  • 324
   325
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4432
  •  
  • 368
  • 312
   313
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4429
  •  
  • 370
  • 320
   321
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4431
  •  
  • 369
  • 316
   317
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4430
  •  
  • 168
  • 112
   113
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4409
  •  
  • 163
  • 92
  • لهستانی
  • 4404
  •  
  • 165
  • 100
  • لهستانی
  • 4406
  •  
  • 169
  • 108
  • لهستانی
  • 4410
  •  
  •  
  •  
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4402
  •  
  10723 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 1022
  • 1222
  • انگلیسی
  • 4622
  •  
  • 1004
  • 1104
   1204
   1304
   1404
   1504
   1604
   1704
  • nar
   اردو
   انگلیسی
   fra
   deu
   عربی
   بنگالی
  • 4604
  •  
  • 1003
  • 1203
  • پرتغالی
  • 4603
  •  
  • 1070
  • 1270
   1370
  • کردی
  • 4670
  •  
  • 1061
  • 1261
   1361
   1461
   1561
  • روسی
   لهستانی
   انگلیسی
   ترکی
  • 4661
  •  
  • 1001
  • 1201
  • انگلیسی
  • 4601
  •  
  • 1002
  • 1202
  • فارسی
  • 4602
  •  
  •  
  • 1208
  •  
  • 4614
  • H
  •  
  • 1230
  • پرتغالی
  • 4630
  • Arqiva
  •  
  • 1235
  • پرتغالی
  • 4635
  • Arqiva
  10758 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  10775 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 2508
  • 2509
   2510
  • ایتالیایی
   und
  • 12263
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 12293
  • SkyItalia
  • 2500
  • 2501
   2502
  • ایتالیایی
   und
  • 12264
  • SkyItalia
  • 2512
  • 2513
   2514
  • ایتالیایی
   und
  • 12265
  • SkyItalia
  • 2516
  • 2517
   2518
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 12268
  • SkyItalia
  • 2519
  • 2520
   2521
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 12272
  • SkyItalia
  • 2522
  • 2523
   2524
  • ایتالیایی
   und
  • 12256
  • SkyItalia
  • 2525
  • 2526
   2527
  • ایتالیایی
   und
  • 12254
  • SkyItalia
  • 2528
  • 2529
   2530
  • ایتالیایی
   und
  • 12240
  • SkyItalia
  • 2531
  • 2532
   2533
  • ایتالیایی
   und
  • 12241
  • SkyItalia
  • 2534
  • 2535
  • ایتالیایی
  • 12242
  • SkyItalia
  • 2537
  • 2538
  • ایتالیایی
  • 12245
  • SkyItalia
  • 2540
  • 2541
  • ایتالیایی
  • 12243
  • SkyItalia
  10796 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 173
  • 132
   133
   134
   135
  • لهستانی
   چک
   مجارستانی
  • 15714
  •  
  • 172
  • 128
  • لهستانی
  • 15713
  •  
  • 160
  • 80
   81
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15701
  •  
  • 162
  • 88
   89
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15703
  •  
  • 169
  • 116
   117
  • لهستانی
   org
   مجارستانی
  • 15710
  •  
  • 164
  • 96
  • لهستانی
  • 15705
  •  
  • 165
  • 100
  • لهستانی
  • 15706
  •  
  • 166
  • 104
  • لهستانی
  • 15707
  •  
  10815 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  •  
  • 3057
  •  
  • 17357
  • RRSat
  •  
  • 3055
  •  
  • 17355
  • RRSat
  •  
  • 3054
  •  
  • 17354
  • RRSat
  •  
  • 3052
  •  
  • 17352
  • RRSat
  •  
  • 3051
  •  
  • 17351
  • RRSat
  •  
  • 3046
  •  
  • 17346
  • RRSat
  •  
  • 3045
  •  
  • 17345
  • RRSat
  • 2024
  • 3024
  • یونانی
  • 17324
  • RRSat
  • 2023
  • 3023
  •  
  • 17323
  • RRSat
  • 2021
  • 3021
  •  
  • 17321
  • RRSat
  • 2014
  • 3014
  • روسی
  • 17314
  • RRSat
  • 2011
  • 3011
  • هلندی
  • 17311
  • RRSat
  • 2012
  • 3012
  •  
  • 17312
  • RRSat
  • 2009
  • 3009
   3109
   3209
   3309
   3409
   3509
   3609
   3709
   3809
   3909
  • deu
   انگلیسی
   fra
   هلندی
   ترکی
   لهستانی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   ایتالیایی
  • 17309
  • RRSat
  •  
  • 3053
  •  
  • 17353
  • RRSat
  10834 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 561
  • 661
   761
  • انگلیسی
  • 3590
  •  
  • 593
  • 693
   793
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 3593
  • ITI
  • 595
  • 695
   795
  • لهستانی
   org
  • 3595
  • ITI
  10853 horizontal
  (افقی)
  29900 5/6
  • 2516
  • 2517
   2518
  • ایتالیایی
   und
  • 4029
  • SkyItalia
  • 3075
  • 3076
   3077
  • ایتالیایی
   und
  • 4053
  • SkyItalia
  • 3084
  • 3085
   3086
  • ایتالیایی
   und
  • 4054
  • SkyItalia
  • 3087
  • 3088
   3089
  • ایتالیایی
   und
  • 4057
  • SkyItalia
  • 3001
  • 3002
  • ایتالیایی
  • 4060
  • SkyItalia
  • 3149
  • 3150
  • ایتالیایی
  • 4066
  • SkyItalia
  • 3004
  • 3005
   3006
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 4062
  • SkyItalia
  • 3116
  • 3117
  • ایتالیایی
  • 4028
  • SkyItalia
  • 2504
  • 2505
   2506
  • ایتالیایی
   und
  • 4034
  • SkyItalia
  10873 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 40
  • 42
   43
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3
  •  
  • 2050
  • 2051
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8
  •  
  • 2562
  • 2563
  • فرانسوی
  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 7
  • PRVDR
  •  
  •  
  •  
  • 257
  • PRVDR
  10892 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 121
  • لهستانی
  • 4862
  • CYFRA +
  •  
  • 116
   117
   118
   115
   119
  • pr1
   pr2
   pr3
   pr4
   zag
  • 4844
  • CYFRA +
  • 161
  • 85
  • انگلیسی
  • 4831
  • CYFRA +
  • 168
  • 112
  • لهستانی
  • 4832
  • CYFRA +
  • 160
  • 81
  • انگلیسی
  • 4830
  • CYFRA +
  • 160
  • 80
   81
  • لهستانی
   org
  • 4835
  • CYFRA +
  •  
  • 120
  • لهستانی
  • 4863
  • CYFRA +
  • 161
  • 84
   85
   86
  • لهستانی
   org
   ory
  • 4836
  • CYFRA +
  • 168
  • 114
  • au1
  • 4823
  • CYFRA +
  • 164
  • 96
   97
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4875
  • CYFRA +
  •  
  • 301
  • لهستانی
  • 4845
  • CYFRA +
  • 163
  • 92
  • لهستانی
  • 4854
  • CYFRA +
  • 164
  • 96
   97
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4855
  • CYFRA +
  • 170
  • 316
  • لهستانی
  • 4857
  • CYFRA +
  • 165
  • 100
  • لهستانی
  • 4856
  • CYFRA +
  • 160
  • 80
   81
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4871
  • CYFRA +
  • 161
  • 84
   85
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4872
  • CYFRA +
  • 164
  • 96
   97
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4877
  • CYFRA +
  • 164
  • 96
   97
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 4878
  • CYFRA +
  • 166
  • 104
  • لهستانی
   لهستانی
  • 4807
  •  
  • 167
  • 108
  • لهستانی
  • 4808
  •  
  •  
  • 123
   122
   124
   121
   120
   126
   301
  • zet
   pla
   pin
   tok
   چینی
   ant
   rjg
  • 4840
  •  
  • 170
  • 316
  • لهستانی
  • 4811
  •  
  • 160
  • 80
   81
  • لهستانی
   org
  • 4801
  •  
  10911 vertical
  (عمودی)
  27500 Auto
  • 518
  • 718
  • لهستانی
  • 15918
  •  
  • 525
  • 725
   825
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15925
  • TP
  • 526
  • 726
   826
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15926
  • TP
  • 511
  • 711
  • لهستانی
  • 15911
  • TP
  • 512
  • 712
  • لهستانی
  • 15912
  • TP
  10930 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 7571
  • NetMed
  •  
  •  
  •  
  • 7543
  • ???
  • 523
  • 760
  • انگلیسی
  • 7510
  • NetMed
  • 514
  • 670
  • انگلیسی
  • 7503
  •  
  • 519
  • 720
  • انگلیسی
  • 7502
  •  
  •  
  • 721
  • یونانی
  • 7556
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 7576
  • NetMed
  10949 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 7501
  • 7511
   7512
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 7457
  •  
  • 5101
  • 5111
  • عربی
  • 7402
  •  
  • 6101
  • 6111
  • عربی
  • 7452
  •  
  • 6801
  • 6811
   6812
   6813
   6814
  •  
  • 7459
  •  
  • 7301
  • 7311
  • عربی
  • 7464
  •  
  • 7501
  • 7511
   7512
  • لهستانی
   مجارستانی
   رومانیایی
   انگلیسی
  • 7467
  •  
  • 7101
  • 111
  • ایتالیایی
  • 7462
  • Globecast UK
  10971 horizontal
  (افقی)
  29700 2/3
  • 542
  • 543
   544
   545
  • fra
   انگلیسی
   mul
  • 17204
  •  
  • 532
  • 533
   534
   535
  • fra
   انگلیسی
   mul
  • 17203
  •  
  • 512
  • 513
   514
   515
  • آلمانی
   انگلیسی
  • 17202
  •  
  • 502
  • 503
   504
   505
  • آلمانی
   انگلیسی
  • 17201
  •  
  • 532
  • 533
   534
   535
  • fra
   انگلیسی
   mul
  • 17205
  • SRG SSR
  10992 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 200
  • 800
  • ایتالیایی
  • 8502
  •  
  • 512
  • 650
   694
  • ایتالیایی
   oth
  • 8511
  •  
  • 513
  • 651
   695
  • ایتالیایی
   oth
  • 8512
  •  
  • 514
  • 652
   697
  • ایتالیایی
   oth
  • 8513
  •  
  • 523
  • 604
  • ایتالیایی
  • 8514
  •  
  • 520
  • 690
  • ایتالیایی
  • 8516
  •  
  11013 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11034 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 520
  • 530
  • فرانسوی
  • 1705
  •  
  • 620
  • 630
  • فرانسوی
  • 1706
  •  
  • 820
  • 830
  • فرانسوی
  • 1708
  •  
  • 1220
  • 1230
  • فرانسوی
  • 1712
  •  
  • 1620
  • 1630
  • فرانسوی
  • 1716
  •  
  •  
  • 5430
  • فرانسوی
  • 1754
  • GlobeCast
  •  
  • 580
  • فرانسوی
  • 1755
  • Globecast
  11054 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 510
  • 514
   515
  • آلمانی
   آلمانی
  • 8003
  •  
  • 570
  • 571
  • آلمانی
   آلمانی
  • 8011
  •  
  • 57
  • 58
  • فارسی
  • 8025
  •  
  • 3510
  • 3520
  • فارسی
  • 8035
  •  
  • 210
  • 200
  •  
  • 8070
  •  
  • 3910
  • 3920
  • انگلیسی
  • 8039
  •  
  • 4410
  • 4420
  • فارسی
   انگلیسی
  • 8044
  • MEDIA BROADCAST
  • 5510
  •  
  •  
  • 8055
  • MEDIA BROADCAST
  • 2010
  • 2020
  • فارسی
  • 8020
  • MEDIA BROADCAST
  11075 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1011
  • 1012
   1013
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  •  
  • 166
  • 104
  • انگلیسی
  • 7
  •  
  • 1000
  • 1001
   1002
   1003
   1004
  • انگلیسی
   مجارستانی
   روسی
   پرتغالی
  • 11
  •  
  • 163
  • 92
  • لهستانی
  • 24
  • MTV Networks Europe
  • 1011
  • 1012
   1013
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 21
  • MTV Networks Europe
  11096 horizontal
  (افقی)
  29900 2/3
  • 1218
  • 1318
  • فرانسوی
  • 17518
  • Globecast
  • 1219
  • 1319
  • فرانسوی
  • 17519
  • Globecast
  • 1220
  • 1320
  • فرانسوی
  • 17520
  • Globecast
  • 1221
  • 1321
   1421
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 17521
  • GlobeCast
  • 1230
  • 1330
   1430
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 17530
  • Globecast
  • 1241
  • 1341
  • ایتالیایی
  • 17541
  • Globecast Italia
  11117 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 6601
  • 6611
  • روسی
  • 14607
  •  
  • 7201
  • 7211
   7212
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 14613
  •  
  • 7301
  • 7311
  •  
  • 14614
  • Globecast UK
  11137 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3533
  • 3653
  • فارسی
  • 7333
  •  
  • 521
  • 641
   661
   681
   701
   721
   741
   761
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
   epo
   scc
   یونانی
   هلندی
  • 7301
  •  
  • 3505
  • 3625
  • ایتالیایی
  • 7305
  • Arqiva
  11158 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 257
  • 258
  • لهستانی
  • 13101
  •  
  • 289
  • 290
  • لهستانی
  • 13103
  •  
  • 385
  • 386
  • لهستانی
  • 13109
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 401
  • 402
  • لهستانی
  • 13110
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 273
  • 274
  • لهستانی
  • 13122
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 337
  • 338
  • لهستانی
  • 13126
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 385
  • 386
  • لهستانی
  • 13129
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  11179 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 710
  • 711
  • ایتالیایی
  • 4921
  •  
  • 630
  • 631
  •  
  • 4925
  •  
  • 560
  • 561
  •  
  • 4933
  • Harmonic
  • 580
  • 581
  •  
  • 4937
  • Harmonic
  • 554
  • 564
  • عربی
  • 4923
  • Harmonic
  • 821
  • 822
  • عربی
  • 4924
  • Telespazio
  11200 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 2026
  • 3026
  • فارسی
  • 4726
  •  
  • 373
  • 374
  • فارسی
  • 4747
  •  
  • 2012
  • 3012
  • ایتالیایی
  • 4745
  •  
  • 2004
  • 3004
  • ایتالیایی
  • 4704
  • T-Systems/MTI
  • 540
  • 541
  •  
  • 4707
  • T-Systems/MTI
  • 2011
  • 3011
  •  
  • 4709
  • Unknown
  • 2051
  • 3051
  •  
  • 4751
  • RRsat
  • 2054
  • 3054
  •  
  • 4754
  • RRSat
  • 2056
  • 3056
  •  
  • 4756
  • RRsat
  11219 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 15389
  • SkyItalia
  • 169
  • 532
  • ایتالیایی
  • 15386
  •  
  • 169
  • 520
  • ایتالیایی
  • 15383
  •  
  • 169
  • 512
  • ایتالیایی
  • 15381
  •  
  • 169
  • 508
  • ایتالیایی
  • 15380
  •  
  • 169
  • 504
  • ایتالیایی
  • 15379
  •  
  • 169
  • 496
  • ایتالیایی
  • 15376
  •  
  • 169
  • 488
  • ایتالیایی
  • 15374
  •  
  • 169
  • 480
  •  
  • 15372
  •  
  • 169
  • 436
  • ایتالیایی
  • 15336
  •  
  • 169
  • 468
  •  
  • 15360
  •  
  • 169
  • 452
  • ایتالیایی
  • 15339
  •  
  • 160
  • 400
   401
  • ایتالیایی
   org
  • 15367
  •  
  • 169
  • 532
  • ایتالیایی
  • 15334
  •  
  • 168
  • 432
  • ایتالیایی
  • 15333
  •  
  • 169
  • 528
  • ایتالیایی
  • 15385
  •  
  • 169
  • 516
  • ایتالیایی
  • 15382
  •  
  • 169
  • 500
  • ایتالیایی
  • 15377
  •  
  • 167
  • 428
   429
  • ایتالیایی
   und
  • 15348
  • SkyItalia
  • 163
  • 412
   413
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 15361
  • SkyItalia
  • 166
  • 424
   425
  • ایتالیایی
   und
  • 15363
  • SkyItalia
  11240 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 5110
  • 5120
   5720
  • انگلیسی
   دانمارکی
  • 13882
  • EUROSPORT
  • 5110
  • 5120
   5220
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13878
  • EUROSPORT
  • 2577
  • 2562
   2565
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13865
  • Eutelsat
  • 5110
  • 5120
   5220
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13864
  • Eutelsat
  •  
  •  
  •  
  • 13860
  • Eutelsat
  • 2577
  • 2562
   2565
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13834
  • Eutelsat
  • 2825
  • 2823
   2833
  • انگلیسی
   یونانی
  • 13805
  • Eutelsat
  • 2825
  • 2823
   2828
  • انگلیسی
   روسی
  • 13813
  • Eutelsat
  •  
  • 2821
   2827
   2840
  • ise
   ctc
   tcp
  • 13803
  • Eutelsat
  • 2825
  • 2823
   2829
  • انگلیسی
   nld
  • 13802
  • Eutelsat
  • 2577
  • 2562
   2563
   2564
   2565
   2566
   2568
   2569
   2582
   2584
   2585
   2838
   2842
  • انگلیسی
   یونانی
   nld
   لهستانی
   روسی
   پرتغالی
   rou
   چک
   مجارستانی
   بلغاری
   ترکی
   srp
  • 13848
  • EUROSPORT
  • 2577
  • 2838
  • ترکی
  • 13845
  • Eutelsat
  • 2825
  • 2823
   2860
  • انگلیسی
   ترکی
  • 13843
  • Eutelsat
  • 2577
  • 2562
   2563
  • انگلیسی
   یونانی
  • 13841
  • Eutelsat
  • 2577
  • 2562
   2563
  • انگلیسی
   یونانی
  • 13840
  • Eutelsat
  • 2577
  • 2562
   2566
  • انگلیسی
   روسی
  • 13835
  • Eutelsat
  • 2577
  • 2562
   2569
   2582
   2584
  • انگلیسی
   rou
   چک
   مجارستانی
  • 13889
  • EUROSPORT
  • 5110
  • 5120
   5220
   5520
   5620
   5720
   5820
   5920
   6420
   6520
   6620
  • انگلیسی
   لهستانی
   srp
   چک
   دانمارکی
   روسی
   سوئدی
   مجارستانی
   ron
   نروژی
  • 13886
  • EUROSPORT
  • 2577
  • 2562
   2569
   2582
   2584
  • انگلیسی
   rou
   چک
   مجارستانی
  • 13885
  • EUROSPORT
  • 3932
  • 3933
  • ایتالیایی
  • 13930
  • Eutelsat
  • 3941
  • 3942
  • عربی
  • 13940
  • Eutelsat
  11258 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 539
  • 639
   739
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15204
  •  
  • 538
  • 638
   738
   5383
   5384
   5385
   5386
   5387
   5388
   5389
   5390
   5391
  • لهستانی
   دانمارکی
   صربی
   انگلیسی
   چک
   روسی
   سوئدی
   مجارستانی
   رومانیایی
  • 15203
  •  
  • 537
  • 737
   637
  • لهستانی
  • 15202
  •  
  • 536
  • 636
   736
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15201
  • ITI
  11278 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3000
  • 3201
   3203
  • انگلیسی
   ترکی
  • 13063
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3210
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13070
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3210
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13081
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3210
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 13082
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3206
   3211
   3202
  • انگلیسی
   czk
   مجارستانی
   en2
  • 13075
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3202
   3215
  • انگلیسی
   en2
   اسپانیایی
  • 13076
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3204
   3205
   3206
   3209
   3207
   3208
   3210
   3211
   3202
   3213
   3212
   3214
   3216
   3217
   3215
   3203
  • انگلیسی
   روسی
   هلندی
   czk
   پرتغالی
   deu
   deu
   لهستانی
   مجارستانی
   en2
   ایتالیایی
   بلغاری
   rou
   srp
   یونانی
   اسپانیایی
   ترکی
  • 13077
  • CYFRA +
  • 3000
  • 3201
   3202
   3217
  • انگلیسی
   en2
   یونانی
  • 13079
  • CYFRA +
  11296 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11317 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1060
  • 1260
  • فارسی
  • 17660
  •  
  • 1038
  • 1238
  • فارسی
  • 17638
  •  
  • 1021
  • 1221
   1321
  • ایتالیایی
  • 17621
  •  
  • 1022
  • 1222
  • ایتالیایی
  • 17622
  •  
  • 1024
  • 1224
  • فارسی
  • 17624
  •  
  • 1027
  • 1227
  • csb
  • 17627
  •  
  • 1040
  • 1240
  •  
  • 17640
  • Arqiva
  11355 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  • 171
  • 438
  • ایتالیایی
  • 1429
  • SkyItalia
  • 168
  • 432
  • ایتالیایی
  • 1428
  • SkyItalia
  • 162
  • 408
   409
  • ایتالیایی
   org
  • 1443
  •  
  • 167
  • 428
   429
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 1424
  •  
  11393 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 522
  • 750
  • لهستانی
  • 4321
  •  
  • 523
  • 760
  • لهستانی
  • 4322
  •  
  • 513
  • 660
   661
  • لهستانی
  • 4312
  •  
  • 512
  • 650
   651
  • لهستانی
  • 4311
  •  
  • 517
  • 700
  • لهستانی
  • 4316
  •  
  • 518
  • 710
   711
  • لهستانی
   org
  • 4317
  • ITI
  •  
  •  
  •  
  • 15050
  • TVN
  • 515
  • 680
  • لهستانی
  • 4314
  • TVN
  11411 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 168
  • 112
   113
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 14239
  • CYFRA+
  • 167
  • 108
   109
  • لهستانی
  • 14238
  • CYFRA+
  • 174
  • 132
  • لهستانی
  • 14214
  • Unknown
  11449 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 2049
  • 2050
   2051
  • لهستانی
   org
  • 15160
  •  
  • 531
  • 631
   731
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 15034
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 15050
  • ITI
  • 528
  • 728
   628
  • لهستانی
  • 15031
  •  
  • 534
  • 634
   734
  • لهستانی
  • 15037
  •  
  11470 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 785
  • 788
   789
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 30
  •  
  • 1643
  • 1644
  •  
  • 1641
  • Harmonic
  • 1801
  • 71
  • ایتالیایی
  • 1743
  • Harmonic
  • 1745
  • 1746
  • ایتالیایی
  • 1744
  • Harmonic
  • 1831
  • 1832
  •  
  • 1830
  • Harmonic
  • 916
  • 917
  •  
  • 4704
  • Harmonic
  11488 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 5199
  • CYFRA +
  • 169
  • 116
  • لهستانی
  • 5110
  •  
  • 170
  • 120
   121
  • لهستانی
   org
  • 5111
  •  
  • 161
  • 84
  • لهستانی
  • 5102
  •  
  • 168
  • 112
  • لهستانی
  • 5109
  •  
  • 171
  • 124
  • لهستانی
  • 5112
  •  
  • 167
  • 108
   109
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 5108
  •  
  • 365
  • 400
   401
  • لهستانی
   org
  • 5126
  •  
  • 170
  • 120
   121
  • لهستانی
   لهستانی
  • 5146
  • Unknown
  11508 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 522
  • 726
  • لهستانی
  • 15811
  • ITI
  • 532
  • 820
   821
  • لهستانی
   org
  • 15821
  • TVN
  11526 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 228
  • انگلیسی
  • 14038
  • Radio Suisse Romande
  •  
  • 222
  • ایتالیایی
  • 14032
  • Radiotelevisione svizzera
  •  
  • 223
  • ایتالیایی
  • 14033
  • Radiotelevisione svizzera
  •  
  • 219
  • فرانسوی
  • 14029
  • Radio Suisse Romande
  •  
  • 218
  • فرانسوی
  • 14028
  • Radio Suisse Romande
  • 162
  • 88
   89
   90
  • ایتالیایی
   org
  • 14003
  •  
  • 164
  • 96
   97
   98
  • fra
   انگلیسی
   mul
  • 14008
  •  
  • 166
  • 100
   101
   102
  • ایتالیایی
   org
  • 14009
  •  
  •  
  • 217
  • فرانسوی
  • 14027
  • Radio Suisse Romande
  • 161
  • 84
   85
   86
  • fra
   انگلیسی
   mul
  • 14002
  •  
  •  
  • 221
  • ایتالیایی
  • 14031
  • Radiotelevisione svizzera
  • 552
  • 553
   554
   555
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   mul
  • 14051
  • Radiotelevisione svizzera
  11541 vertical
  (عمودی)
  22000 5/6
  • 162
  • 163
  • ایتالیایی
  • 3614
  •  
  • 183
  • 182
  •  
  • 3621
  • M-Three satcom
  •  
  • 3542
  •  
  • 3651
  • M-Three satcom
  •  
  • 3544
  •  
  • 3652
  • M-Three satcom
  •  
  • 3546
  •  
  • 3653
  • M-Three satcom
  •  
  • 3530
  •  
  • 3646
  • M-Three satcom
  •  
  • 3502
  •  
  • 3632
  • M-Three satcom
  •  
  • 3526
  •  
  • 3644
  • M-Three satcom
  •  
  • 3552
  •  
  • 3655
  • M-Three satcom
  •  
  • 6410
  •  
  • 3641
  • M-Three satcom
  • 6250
  • 6251
  •  
  • 3625
  • M-Three satcom
  • 6260
  • 6261
  • انگلیسی
  • 3626
  • M-Three satcom
  11566 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 8005
  • 8105
  • انگلیسی
  • 805
  •  
  • 8015
  • 8115
  • انگلیسی
  • 815
  •  
  • 8017
  • 8117

  • فارسی
  • 817
  •  
  • 8020
  • 8120
  • فارسی
  • 820
  •  
  11585 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1523
  • 1524
  • پرتغالی
  • 13526
  •  
  • 1411
  • 1511
  • ایتالیایی
  • 13511
  •  
  • 1527
  • 1528
  •  
  • 13527
  • GlobeCast
  • 1410
  •  
  •  
  • 13510
  • GlobeCast
  11604 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 3710
  • 3720
  • انگلیسی
  • 637
  •  
  • 1000
  • 1001
   1002
  • آلمانی
  • 610
  • MEDIA BROADCAST
  •  
  • 2050
  • انگلیسی
  • 3550
  • MEDIA BROADCAST
  •  
  • 2080
  • انگلیسی
  • 3580
  • MEDIA BROADCAST
  •  
  • 2090
  • انگلیسی
  • 3590
  • MEDIA BROADCAST
  •  
  • 2110
  • انگلیسی
  • 3610
  • MEDIA BROADCAST
  •  
  • 2140
  • انگلیسی
  • 3640
  • MEDIA BROADCAST
  •  
  • 2158
  • انگلیسی
  • 3658
  • MEDIA BROADCAST
  •  
  • 2162
  • انگلیسی
  • 3662
  • MEDIA BROADCAST
  • 6110
  • 6120
  • فارسی
  • 661
  •  
  • 2510
  • 2520
  • لهستانی
  • 625
  • MEDIA BROADCAST
  11623 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 223
  • 233
   243
   263
   273
  • fra

   انگلیسی
   qad
  • 10723
  • Unknown
  •  
  • 254
  • ایتالیایی
  • 10750
  • GlobeCast_Italia
  •  
  • 255
  • ایتالیایی
  • 10754
  • GlobeCast_Italia
  •  
  • 256
  • ایتالیایی
  • 10755
  • GlobeCast_Italia
  •  
  • 257
  • ایتالیایی
  • 10756
  • GlobeCast_Italia
  •  
  • 258
  • ایتالیایی
  • 10757
  • GlobeCast_Italia
  • 235
  • 2135
   2137
   2138
  • انگلیسی
   روسی
   ترکی
  • 10735
  • RTG TV
  11642 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 561
  • 562


  • فارسی
  • 10606
  •  
  • 1321
  • 1322
  •  
  • 10632
  • BSS
  • 1451
  • 1452
  •  
  • 10645
  • BSS
  • 1041
  • 1042
  • انگلیسی
  • 10604
  • BSS
  • 1701
  • 1702
  •  
  • 10670
  • BSS
  • 1631
  • 1632
  • ایتالیایی
  • 10663
  • BSS
  • 1351
  • 1352
  •  
  • 10635
  • BSS
  11662 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 851
  • 852
  •  
  • 8426
  •  
  • 501
  • 502
  • ایتالیایی
  • 8430
  •  
  • 501
  • 502
  • ایتالیایی
  • 8431
  • Harmonic
  • 501
  • 502
  • ایتالیایی
  • 8432
  • Telespazio
  • 851
  • 852
  •  
  • 16930
  • Harmonic
  •  
  •  
  •  
  • 16947
  • telespazio
  • 945
  • 946
  • فارسی
  • 16945
  • Telespazio
  • 271
  • 272
  •  
  • 16949
  • Harmonic
  • 2006
  • 3006
  •  
  • 16950
  • Telespazio
  11681 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 511
  • 512
   513
   514
  • fra
   انگلیسی
  • 301
  • Eutelsat
  • 591
  • 592
   593
   594
  • fra
  • 309
  • Eutelsat
  • 601
  • 602
   603
  • fra
   انگلیسی
  • 310
  • Eutelsat
  • 611
  • 612
  • fra
  • 311
  • Eutelsat
  • 621
  • 622
   624
  • fra
   انگلیسی
  • 312
  • Eutelsat
  • 631
  • 632
  • fra
  • 313
  • Eutelsat
  • 561
  • 562
   563
   564
  • fra
  • 306
  • Eutelsat
  • 571
  • 572
   573
   574
  • fra
  • 307
  • Eutelsat
  11727 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 4368
  • 4369
  •  
  • 13762
  •  
  • 4368
  • 4369
  •  
  • 13769
  • Telefonica Spain
  • 4683
  • 4684
  •  
  • 13766
  •  
  • 4700
  • 4701
  •  
  • 13767
  •  
  • 4693
  • 4694
  •  
  • 13763
  • Telefonica
  • 4384
  • 4385
  •  
  • 13764
  • Telefonica
  • 4710
  • 4711
  •  
  • 13768
  • Telefonica
  •  
  • 2941
  • اسپانیایی
  • 13713
  • Telefonica
  •  
  • 2950
  • اسپانیایی
  • 13714
  • Telefonica
  •  
  • 2965
  • اسپانیایی
  • 13715
  • Telefonica
  •  
  • 2955
  • اسپانیایی
  • 13716
  • Telefonica
  •  
  • 6752
  • عربی
  • 13916
  • BBC World Service
  •  
  • 7022
  • افغان
  • 13943
  • BBC World Service
  •  
  • 7072
  • روسی
  • 13948
  • BBC World Service
  • 4384
  • 4385
  •  
  • 13770
  • Telefonica Spain
  11747 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 67
  • 46
  • فارسی
  • 9508
  •  
  • 4411
  • 4412
  • عربی
  • 9519
  • du
  11766 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 512
  • 650
   651
  • ایتالیایی
  • 3401
  •  
  • 515
  • 653
  • ایتالیایی
  • 3404
  •  
  • 8190
  • 92
   660
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 3408
  •  
  • 720
  • 750
  • ایتالیایی
  • 3430
  •  
  • 700
  • 730
   731
  • ایتالیایی
  • 3410
  •  
  11785 horizontal
  (افقی)
  29900 2/3
  •  
  •  
  •  
  • 14295
  • SkyItalia
  • 2586
  • 2587
   2588
  • ایتالیایی
   und
  • 14237
  •  
  • 2520
  • 2521
   2522
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 14246
  •  
  • 2517
  • 2518
   2519
  • ایتالیایی
   und
  • 14201
  • SkyItalia
  11804 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 518
  • 656
  • ایتالیایی
  • 3309
  •  
  • 522
  • 663
  • ایتالیایی
  • 3310
  •  
  •  
  • 670
  • ایتالیایی
  • 3311
  • RAI
  •  
  • 671
  • ایتالیایی
  • 3312
  • RAI
  •  
  • 677
  • ایتالیایی
  • 3316
  • RAI
  •  
  • 672
  • ایتالیایی
  • 3313
  • RAI
  •  
  • 664
  • ایتالیایی
  • 3317
  • RAI
  11823 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 521
  • 740
   741
  • یونانی
   انگلیسی
  • 316
  •  
  • 513
  • 660
   730
   731
  • یونانی
   انگلیسی
  • 318
  •  
  • 514
  • 670
  • یونانی
  • 319
  •  
  • 515
  • 680
  • یونانی
  • 320
  •  
  • 517
  • 700
  • یونانی
  • 321
  •  
  • 512
  • 650
  • انگلیسی
  • 301
  • NetMed
  • 514
  • 670
  • یونانی
  • 303
  • NetMed
  • 515
  • 680
  • یونانی
  • 304
  • NetMed
  • 517
  • 700
  • یونانی
  • 306
  • NetMed
  • 518
  • 710
  • یونانی
  • 307
  • NetMed
  • 516
  • 690
  • یونانی
  • 324
  • NetMed
  • 513
  • 660
   730
   731
  • یونانی
   انگلیسی
  • 326
  • NetMed
  • 521
  • 740
   741
  • یونانی
   انگلیسی
  • 327
  • NetMed
  •  
  • 691
  • انگلیسی
  • 313
  • NetMed
  •  
  • 681
  • یونانی
  • 314
  • NetMed
  • 519
  • 720
   721
  • یونانی
   انگلیسی
  • 323
  • NetMed
  •  
  •  
  •  
  • 302
  • NetMed
  11843 vertical
  (عمودی)
  29900 2/3
  11862 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 2579
  • 2580
   2577
  • ایتالیایی
   und
  • 4387
  • SkyItalia
  • 2579
  • 2580
   2577
  • ایتالیایی
  • 4362
  •  
  • 2589
  • 2590
  • ایتالیایی
  • 4323
  •  
  • 2579
  • 2580
  • ایتالیایی
  • 4348
  • Unknown
  • 2606
  • 2607
   2608
  • ایتالیایی
   und
  • 4371
  • SkyItalia
  • 2609
  • 2610
   2611
  • ایتالیایی
   und
  • 4369
  • SkyItalia
  11881 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2560
  • 2561
  • ایتالیایی
  • 3630
  •  
  • 2563
  • 2564
  • ایتالیایی
  • 3631
  •  
  • 2569
  • 2570
  • ایتالیایی
  • 3633
  •  
  11900 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 166
  • 424
   425
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11613
  •  
  • 167
  • 428
   429
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11615
  •  
  • 168
  • 432
   433
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11617
  •  
  • 169
  • 436
   437
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11618
  •  
  • 170
  • 440
   441
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11619
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 11694
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 11699
  • SkyItalia
  • 177
  • 467
   468
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11609
  • SkyItalia
  11919 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 512
  • 650
   651
  • ایتالیایی
  • 1
  •  
  • 513
  • 660
   661
  • ایتالیایی
  • 2
  •  
  • 514
  • 670
   671
  • ایتالیایی
  • 3
  •  
  • 515
  • 680
  • ایتالیایی
  • 4
  •  
  • 517
  • 700
  • ایتالیایی
  • 6
  •  
  • 516
  • 690
  • ایتالیایی
  • 5
  • Mediaset
  • 518
  • 710
  • ایتالیایی
  • 7
  • Mediaset
  • 1810
  • 1811
  • ایتالیایی
  • 8
  • Mediaset
  11938 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 671
  • انگلیسی
  • 7105
  •  
  • 523
  • 760
  • انگلیسی
   یونانی
  • 7120
  •  
  • 525
  • 5644
  • انگلیسی
   یونانی
  • 7121
  •  
  • 527
  • 5664
   5665
  • یونانی
   انگلیسی
  • 7122
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 7101
  • NetMed
  •  
  • 721
  • یونانی
  • 7117
  • NetMed
  11958 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 160
  • 400
   401
   459
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 10920
  •  
  • 161
  • 404
   405
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 10921
  •  
  • 163
  • 412
   413
   416
   417
   420
   421
   424
   425
   426
   427
   428
   429
  • ap1
   ap2
   ap3
   ap4
   ap5
   ap6
   ap7
   ap8
  • 10923
  •  
  • 172
  • 450
  • ایتالیایی
  • 10936
  • SkyItalia
  • 172
  • 450
  • ایتالیایی
  • 10938
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 10997
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 10999
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 10992
  • SkyItalia
  • 160
  • 400
   401
   459
  • ایتالیایی
   und
   عربی
  • 10933
  • SkyItalia
  • 174
  • 460
   461
  • ایتالیایی
   und
  • 10901
  • SkyItalia
  11977 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 2472
  • 2446
   2474
  • ایتالیایی
   org
  • 8122
  •  
  • 2476
  • 2477
   2478
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 8126
  •  
  • 2452
  • 2453
   2454
  • ایتالیایی
   org
  • 8133
  •  
  • 2435
  • 2436
   2437
  • ایتالیایی
   org
  • 8136
  •  
  • 2457
  • 2458
   2459
  • ایتالیایی
   org
  • 8137
  •  
  • 2461
  • 2462
   2463
  • ایتالیایی
   org
  • 8139
  •  
  • 2439
  • 2440
   2441
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 8143
  •  
  •  
  •  
  • ایتالیایی
  • 8134
  • SkyItalia
  • 2442
  • 2443
   2444
  • ایتالیایی
   und
  • 8104
  • SkyItalia
  • 2485
  • 2486
  • ایتالیایی
  • 8103
  • SkyItalia
  • 2487
  • 2488
  • ایتالیایی
  • 8108
  • SkyItalia
  11996 vertical
  (عمودی)
  29900 2/3
  •  
  •  
  •  
  • 11095
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 11093
  • SkyItalia
  12015 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 515
  • 680
  • عربی
  • 440
  •  
  • 522
  • 750
   751
  • عربی
  • 478
  •  
  • 527
  • 5664
  • انگلیسی
  • 487
  •  
  •  
  • 5635
  • عربی
  • 493
  • Unknown
  •  
  • 2314
  • ترکی
  • 495
  • JMC
  • 777
  • 1018
  • عربی
  • 499
  • JMC
  12034 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 11197
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 11199
  • SkyItalia
  • 170
  • 440
   441
  • ایتالیایی
  • 11120
  •  
  • 167
  • 428
   429
   430
  • ایتالیایی
   org
   dd
  • 11115
  •  
  • 173
  • 452
   453
   454
  • ایتالیایی
   org
  • 11107
  •  
  • 166
  • 414
   415
  • ایتالیایی
  • 11110
  •  
  • 174
  • 455
   456
  • ایتالیایی
   und
  • 11121
  • SkyItalia
  12054 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 166
  • 424
   425
   426
  • ایتالیایی
   org
   dd
  • 11722
  •  
  • 165
  • 420
   421
  • ایتالیایی
   org
  • 11718
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 11797
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 11799
  • SkyItalia
  • 170
  • 438
   439
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11727
  •  
  • 162
  • 408
   409
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11720
  •  
  • 163
  • 412
   413
   451
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   عربی
  • 11719
  •  
  • 161
  • 404
   405
  • ایتالیایی
   und
  • 11738
  • SkyItalia
  • 164
  • 416
   417
  • ایتالیایی
   und
  • 11702
  • SkyItalia
  • 167
  • 452
   453
   454
   455
   456
  • ap1
   ap2
   ap3
   ap4
   ap5
  • 11704
  • SkyItalia
  •  
  • 440
  • ایتالیایی
  • 11739
  • SkyItalia
  12073 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 11299
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 11297
  • SkyItalia
  • 172
  • 448
   449
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11225
  •  
  • 171
  • 444
   445
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11223
  •  
  • 169
  • 436
   437
   452
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   عربی
  • 11219
  •  
  • 168
  • 432
   433
   451
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   عربی
  • 11217
  •  
  • 167
  • 428
   429
   450
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   عربی
  • 11215
  •  
  • 165
  • 420
   421
   422
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11214
  •  
  • 170
  • 440
   441
   453
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   عربی
  • 11221
  •  
  • 174
  • 457
   458
  • ایتالیایی
   und
  • 11213
  • SkyItalia
  • 166
  • 424
   425
   426
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11216
  •  
  • 175
  • 459
  • ایتالیایی
  • 11207
  • SkyItalia
  12092 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 14542
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 14541
  • SkyItalia
  • 2708
  • 2709
   2710
  • ایتالیایی
   und
  • 14526
  • SkyItalia
  • 2200
  • 2544
  • ایتالیایی
  • 14555
  •  
  • 2200
  • 2543
  • ایتالیایی
  • 14554
  •  
  • 2200
  • 2541
  • ایتالیایی
  • 14552
  •  
  • 2200
  • 2540
  • ایتالیایی
  • 14551
  •  
  • 2200
  • 2536
  • ایتالیایی
  • 14547
  •  
  • 2200
  • 2535
  • ایتالیایی
  • 14546
  •  
  • 2200
  • 2201
  • ایتالیایی
  • 14540
  •  
  • 2619
  • 2620
   2621
   2714
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 14586
  •  
  • 2565
  • 2564
  • ایتالیایی
  • 14579
  •  
  • 2575
  • 2576
   2577
   2578
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 14561
  •  
  • 2570
  • 2571
   2572
   2573
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 14560
  •  
  • 2703
  • 2704
   2705
   2713
  • ایتالیایی
   und
   ایتالیایی
  • 14524
  • SkyItalia
  • 2703
  • 2704
   2705
   2713
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 14536
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 14591
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 14590
  • SkyItalia
  • 2619
  • 2620
   2621
   2714
  • ایتالیایی
   und
   ایتالیایی
  • 14525
  • SkyItalia
  • 2708
  • 2709
   2710
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 14537
  •  
  12111 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 108
  • 102
  • یونانی
  • 782
  •  
  •  
  • 46
  •  
  • 736
  • Telespazio
  •  
  • 48
  •  
  • 738
  • Telespazio
  •  
  • 43
  •  
  • 733
  • Telespazio
  •  
  •  
  •  
  • 714
  • Telespazio
  12130 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 350
  •  
  • آلمانی
  • 15506
  •  
  • 402
  • 403
  •  
  • 15504
  •  
  • 831
  • 830
   832
  • یونانی
   انگلیسی
  • 15508
  • Netmed
  12149 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 224
  • 225
  • چینی
  • 7224
  •  
  •  
  • 260
  • ایتالیایی
  • 7216
  • AH-EDP
  • 3304
  • 3303
  • انگلیسی
  • 7257
  • Service Provider
  • 350
  • 351
  • ایتالیایی
  • 7261
  • LINK
  • 360
  • 361
  • ایتالیایی
  • 7262
  • LINK
  • 360
  • 361
  •  
  • 7265
  • LINK
  • 370
  • 371
  • ایتالیایی
  • 7266
  • LINK
  • 370
  • 371
  • ایتالیایی
  • 7267
  • LINK
  • 370
  • 371
  • ایتالیایی
  • 7268
  • LINK
  12169 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 513
  • 660
  • یونانی
  • 362
  •  
  • 522
  • 750
  • یونانی
  • 363
  •  
  • 519
  • 720
  • انگلیسی
  • 358
  •  
  • 520
  • 730
  • یونانی
  • 376
  •  
  • 518
  • 710
  • انگلیسی
  • 377
  •  
  • 519
  • 720
  • انگلیسی
  • 378
  •  
  • 520
  • 730
  • یونانی
  • 352
  • NetMed
  • 513
  • 660
  • یونانی
  • 356
  • NetMed
  • 518
  • 710
  • انگلیسی
  • 357
  • NetMed
  • 522
  • 750
  • یونانی
  • 367
  • NetMed
  • 518
  • 710
  • انگلیسی
  • 380
  • NetMed
  • 521
  • 740
  • یونانی
  • 381
  • NetMed
  •  
  • 701
  • یونانی
  • 364
  • NetMed
  •  
  • 721
  • یونانی
  • 365
  • NetMed
  •  
  • 751
  • یونانی
  • 366
  • NetMed
  •  
  • 741
  • انگلیسی
  • 379
  • NetMed
  12188 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 353
  • 356
  • لهستانی
  • 7318
  •  
  • 545
  • 546
   547
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 7340
  •  
  • 548
  • 549
   550
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 7370
  •  
  • 272
  • 273
   274
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 7375
  •  
  • 817
  • 818
  • لهستانی
  • 7373
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  •  
  •  
  •  
  • 7380
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  •  
  •  
  •  
  • 7399
  • Unknown
  12207 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 160
  • 400
   401
  • ایتالیایی
   und
  • 4117
  • SkyItalia
  12226 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12245 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 137
  • 157
  •  
  • 117
  • GlobeCast
  12265 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 701
  • 712
  • لهستانی
  • 3109
  • Cyfrowy Polsat SA
  • 901
  • 910
   911
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 3111
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 4097
  • 4112
   4113
  • لهستانی
   org
  • 3119
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 1542
  • 1540
   1541
  • لهستانی
   org
  • 3106
  • Cyfrowy Polsat S.A
  12284 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 513
  • 514
   515
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 10502
  •  
  • 353
  • 354
   355
  • لهستانی
   مجارستانی
  • 10507
  •  
  •  
  • 794
  •  
  • 10503
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  •  
  • 794
  • لهستانی
  • 10504
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 566
  • 567
   569
   570
  • لهستانی
   انگلیسی
   روسی
  • 10520
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  •  
  • 774
  •  
  • 10523
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  •  
  • 770
  • لهستانی
  • 10530
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  •  
  • 770
  • لهستانی
  • 10531
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  •  
  • 774
  •  
  • 10538
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  •  
  •  
  •  
  • 10539
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  •  
  • 777
  • لهستانی
  • 10543
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  •  
  • 777
  • لهستانی
  • 10549
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  •  
  •  
  •  
  • 10551
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  •  
  •  
  •  
  • 10591
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  •  
  •  
  •  
  • 36863
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 4161
  • 4153
   4160
  • انگلیسی
   لهستانی
  • 10552
  • Cyfrowy Polsat S.A
  • 4162
  • 4163
  •  
  • 10510
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  •  
  •  
  •  
  • 10534
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  •  
  •  
  •  
  • 10570
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  12303 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 1203
  • 1303
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 17503
  •  
  • 1204
  • 1304
  • فرانسوی
  • 17504
  •  
  • 1205
  • 1305
  • فرانسوی
  • 17505
  •  
  • 1207
  • 1307
  • فرانسوی
  • 17507
  •  
  • 1208
  • 1308
  • فرانسوی
  • 17508
  •  
  • 1211
  • 1311
  • فرانسوی
  • 17511
  •  
  • 1212
  • 1312
   1412
  • فرانسوی
  • 17512
  •  
  • 1213
  • 1313
  • فرانسوی
  • 17513
  •  
  • 1217
  • 1317
  • فرانسوی
  • 17517
  •  
  • 1201
  • 1301
   1401
  • فرانسوی
   org
  • 17501
  •  
  • 1216
  • 1316
  • فرانسوی
  • 17516
  • GlobeCast
  • 1215
  • 1315
  • فرانسوی
  • 17515
  • GlobeCast
  12322 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 33
  • 34
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  • 322
  • 323
   324
  • لهستانی
   ron
  • 14902
  •  
  • 1401
  • 1402
  • لهستانی
  • 14900
  • Eutelsat
  • 508
  • 509
  •  
  • 14830
  • Eutelsat
  • 5010
  • 5020
  •  
  • 15000
  • Eutelsat
  • 3902
  • 3903
   3904
   3905
  • fra
   deu
   انگلیسی
  • 13900
  • EUTELSAT
  • 3902
  • 3903
   3904
   3905
  • fra
   deu
   انگلیسی
  • 13910
  • EUTELSAT
  12341 vertical
  (عمودی)
  29900 2/3
  • 167
  • 421
   422
  • und
   ایتالیایی
  • 4239
  • SkyItalia
  • 163
  • 408
   409
  • ایتالیایی
   und
  • 4235
  • SkyItalia
  12360 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 165
  • 416
   417
  • ایتالیایی
   und
  • 7230
  • SkyItalia
  • 163
  • 408
   409
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 7208
  •  
  • 163
  • 408
   409
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 7220
  • SkyItalia
  • 165
  • 416
   417
  • ایتالیایی
   und
  • 7232
  • SkyItalia
  12380 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3027
  • 3037
   3097
  • ایتالیایی
   ina
  • 3007
  •  
  • 3120
  • 3130
  • عربی
  • 3010
  •  
  • 3021
  • 3031
  • فرانسوی
  • 3011
  •  
  • 3321
  • 3331
   3341
   3351
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
  • 3051
  •  
  • 3585
  • 3588
   3621
  • عربی
   عربی
  • 3021
  • GlobeCast
  • 3333
  • 3343
  • اسپانیایی
  • 3023
  • GlobeCast
  • 3200
  • 3300
  • فرانسوی
  • 3000
  • GlobeCast
  12399 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 167
  • 102
   103
   104
  • deu
   انگلیسی
   mul
  • 911
  •  
  • 160
  • 80
   81
   82
  • آلمانی
   org
  • 901
  •  
  • 163
  • 92
   93
   94
  • deu
   انگلیسی
   mul
  • 907
  •  
  •  
  • 211
  • آلمانی
  • 921
  • Schweizer Radio DRS
  •  
  • 212
  • آلمانی
  • 922
  • Schweizer Radio DRS
  •  
  • 213
  • آلمانی
  • 923
  • Schweizer Radio DRS
  • 562
  • 563
   564
   565
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   mul
  • 951
  • Radiotelevisione svizzera
  12418 vertical
  (عمودی)
  29900 2/3
  • 163
  • 408
   409
  • ایتالیایی
   und
  • 3916
  • SkyItalia
  12437 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 164
  • 88
   89
   94
  • فارسی
   فارسی
   فارسی
  • 7905
  •  
  • 167
  • 100
   101
   102
  • فارسی
   فارسی
  • 7907
  •  
  • 163
  • 86
   87
   98
  • عربی
   اسپانیایی
  • 7911
  •  
  • 165
  • 90
   91
  • عربی
   عربی
  • 7915
  •  
  • 311
  • 103
  • انگلیسی
  • 7944
  •  
  12466 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 9497
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 9496
  • SkyItalia
  • 2390
  • 2391
   2392
  • ایتالیایی
   und
  • 9479
  • SkyItalia
  • 2387
  • 2388
   2389
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 9476
  • SkyItalia
  • 2382
  • 2383
   2384
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 9470
  • SkyItalia
  • 2393
  • 2394
  • ایتالیایی
  • 9461
  • SkyItalia
  • 2393
  • 2394
  • ایتالیایی
  • 9462
  • SkyItalia
  • 2315
  • 2316
   2317
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 9477
  •  
  • 2395
  • 2396
   2397
   2398
  • ایتالیایی
   und
   ایتالیایی
  • 9450
  • SkyItalia
  • 2366
  • 2367
  • انگلیسی
  • 9446
  •  
  • 2362
  • 2364
  • انگلیسی
  • 9445
  •  
  • 2355
  • 2356
   2357
  • ایتالیایی
   org
  • 9410
  •  
  • 2376
  • 2377
   2378
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 9423
  •  
  • 2393
  • 2394
  • ایتالیایی
  • 9452
  • SkyItalia
  • 2393
  • 2394
  • ایتالیایی
  • 9451
  • SkyItalia
  • 2393
  • 2394
  • ایتالیایی
  • 9457
  • SkyItalia
  12476 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4101
  • 4201
  • لهستانی
  • 10601
  •  
  • 4105
  • 4205
  • لهستانی
  • 10605
  •  
  • 4115
  • 4215
  • لهستانی
  • 10615
  •  
  • 4119
  • 4219
  • لهستانی
  • 10619
  •  
  • 4126
  • 4226
   4326
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 10626
  •  
  12520 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 200
  • 201
  • slv
  • 3201
  • OIV Zagreb
  • 203
  • 204
  • slv
  • 3202
  • OIV Zagreb
  • 206
  • 207
  • slv
  • 3203
  • OIV Zagreb
  • 218
  • 219
  • slv
  • 3207
  • OIV Zagreb
  •  
  • 251
  •  
  • 3205
  • OIV Zagreb
  •  
  • 252
  •  
  • 3206
  • OIV Zagreb
  •  
  • 150
  • hrv
  • 8305
  • OIV Zagreb
  •  
  • 151
  • hrv
  • 8306
  • OIV Zagreb
  •  
  • 152
  • hrv
  • 8307
  • OIV Zagreb
  •  
  • 107
  • hrv
  • 8319
  • OIV Zagreb
  •  
  • 58
  • hrv
  • 8322
  • OiV Zagreb
  12539 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 8811
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 8986
  • SkyMux
  • 1145
  • 1146
  •  
  • 9092
  • MCR ABE 4 MCR
  • 1145
  • 1146
  •  
  • 9098
  • LINK
  • 1171
  • 1172
  • ایتالیایی
  • 9100
  • LINK
  • 1174
  • 1175
  • ایتالیایی
  • 9103
  • LINK
  • 1171
  • 1172
  • انگلیسی
  • 9105
  • LINK
  • 1171
  • 1172
  • انگلیسی
  • 9106
  • LINK
  • 1191
  • 1192
  •  
  • 9108
  • LINK
  12558 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2565
  • 2566
  • عربی
  • 9352
  •  
  • 260
  • 261
  • عربی
   فارسی
  • 9320
  • Telespazio
  • 72
  • 73
  • عربی
  • 9345
  • Telespazio
  • 346
  • 347
  • عربی
  • 9346
  • Telespazio
  • 447
  • 448
  • عربی
  • 9347
  • Telespazio
  • 620
  • 621
  • فارسی
  • 9314
  • Telespazio
  • 2009
  • 3009
  • روسی
  • 9349
  • Telespazio
  12577 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 210
  • 310
  •  
  • 8110
  • FT GlobeCast
  • 211
  • 311
   411
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8111
  • FT GlobeCast
  • 202
  • 302
   402
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8102
  • FT GlobeCast
  • 203
  • 303
   403
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8103
  • FT GlobeCast
  • 204
  • 304
  • فرانسوی
  • 8104
  • FT GlobeCast
  • 212
  • 312
  • فرانسوی
  • 8112
  • FT GlobeCast
  • 215
  • 315
  • فرانسوی
  • 8115
  • GlobeCast
  • 216
  • 316
   416
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8116
  • GlobeCast
  12597 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 168
  • 112
   113
  •  
  • 8209
  •  
  • 2221
  • 2231
   2232
   2233
   2234
   2235
   2236
   2237
   2238
   2239
   2240
   2241
   2246
  • fra
   انگلیسی
   deu
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
   ترکی
   فارسی
  • 8211
  •  
  • 2000
  • 2001
   2002
   2003
   2004
  • jpn
   انگلیسی
   nat
   هلندی
  • 8213
  •  
  • 2011
  • 2012
   2013
  • jpn
   انگلیسی
  • 8214
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 8203
  • Globecast
  •  
  • 2111
  •  
  • 8220
  • Globecast
  •  
  • 2115
  •  
  • 8222
  • Globecast
  •  
  • 2118
  •  
  • 8223
  • Globecast
  •  
  •  
  •  
  • 8292
  • Globecast
  12616 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 11399
  • SkyItalia
  • 176
  • 467
  • ایتالیایی
  • 11397
  • SkyItalia
  • 177
  • 469
  • ایتالیایی
  • 11395
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 11391
  • SkyItalia
  • 163
  •  
  •  
  • 11325
  • SkyItalia
  • 173
  • 446
  • ایتالیایی
  • 11319
  • SkyItalia
  • 171
  • 436
   437
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11320
  • SkyItalia
  • 170
  • 432
   433
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11318
  • SkyItalia
  • 167
  • 424
  • ایتالیایی
  • 11315
  • SkyItalia
  • 163
  •  
  •  
  • 11312
  • SkyItalia
  • 161
  • 460
   461
  • ایتالیایی
   und
  • 11310
  • SkyItalia
  • 175
  • 454
  • ایتالیایی
  • 11304
  • SkyItalia
  • 160
  • 400
  • ایتالیایی
  • 11303
  • SkyItalia
  • 163
  •  
  • انگلیسی
   ایتالیایی
  • 11372
  • SkyItalia
  • 163
  •  
  • انگلیسی
   ایتالیایی
  • 11373
  • SkyItalia
  • 163
  •  
  • انگلیسی
   ایتالیایی
  • 11377
  • SkyItalia
  • 163
  •  
  • انگلیسی
   ایتالیایی
  • 11378
  • SkyItalia
  • 163
  •  
  • انگلیسی
   ایتالیایی
  • 11379
  • SkyItalia
  • 163
  •  
  • انگلیسی
   ایتالیایی
  • 11381
  • SkyItalia
  • 178
  • 420
   421
  • ایتالیایی
   und
  • 11313
  • SkyItalia
  • 179
  • 471
  • ایتالیایی
  • 11390
  • SkyItalia
  12635 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 11499
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 11494
  • SkyItalia
  • 174
  • 447
   448
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11472
  • SkyItalia
  • 172
  • 445
   446
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11453
  •  
  • 166
  • 424
  • ایتالیایی
  • 11464
  •  
  • 171
  • 444
   443
  • ایتالیایی
  • 11460
  •  
  • 173
  • 434
  • ایتالیایی
  • 11458
  •  
  • 163
  • 412
   413
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11421
  •  
  12654 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1360
  • 1320
  • عربی
  • 3
  •  
  • 1460
  • 1420
  • عربی
  • 4
  •  
  • 1760
  • 1720
  • عربی
  • 7
  •  
  • 1860
  • 1820
  • انگلیسی
  • 8
  •  
  •  
  • 1221
  • عربی
  • 12
  • ARABSAT
  •  
  • 1621
  • عربی
  • 16
  • ARABSAT
  •  
  • 1721
  • عربی
  • 17
  • ARABSAT
  •  
  • 1821
  • عربی
  • 18
  • ARABSAT
  •  
  • 1622
  • عربی
  • 26
  • ARABSAT
  •  
  • 1722
  • عربی
  • 27
  • ARABSAT
  •  
  • 1822
  • عربی
  • 28
  • ARABSAT
  •  
  • 1922
  • عربی
  • 37
  • ARABSAT
  •  
  • 1522
  • عربی
  • 38
  • ARABSAT
  12673 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  • 3075
  • 3076
   3077
  • ایتالیایی
   und
  • 4053
  •  
  • 3149
  • 3150
  • ایتالیایی
  • 4066
  •  
  • 3120
  • 3121
   3122
  • ایتالیایی
  • 4051
  •  
  • 3004
  • 3005
   3006
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 4062
  •  
  • 3001
  • 3002
  • ایتالیایی
  • 4060
  •  
  • 3087
  • 3088
   3089
  • ایتالیایی
   org
  • 4057
  •  
  12692 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 751
  • 752
  • fra
  • 415
  • Eutelsat
  • 781
  • 782
  • fra
  • 418
  • Eutelsat
  • 101
  • 201
  • آلمانی
  • 451
  • AB SAT
  • 102
  • 202
  • fra
  • 452
  • AB SAT
  • 104
  • 204
   304
  • fra
   ترکی
  • 454
  • Unknown
  • 106
  • 206
  •  
  • 456
  • Unknown
  • 108
  • 208
   308
  • fra
   ترکی
  • 458
  • AB SAT
  • 110
  • 210
  • fra
  • 460
  • AB SAT
  • 111
  • 211
  • fra
  • 461
  • AB SAT
  • 112
  • 212
  • fra
  • 462
  • AB SAT
  • 114
  • 214
  • fra
  • 464
  • AB SAT
  • 118
  • 218
  •  
  • 468
  • AB SAT
  • 118
  • 218
  • fra
  • 469
  • AB SAT
  • 821
  • 822
   823
  • فرانسوی
   ایتالیایی
  • 502
  • Eutelsat
  • 831
  • 832
   833
   834
  • fra
   انگلیسی
   qad
  • 503
  • Eutelsat
  12713 vertical
  (عمودی)
  29900 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 13356
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 13393
  • SkyItalia
  • 169
  • 436
   437
   442
  • ایتالیایی
   und
   ایتالیایی
  • 13365
  • SkyItalia
  • 162
  • 408
   409
   438
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   ایتالیایی
  • 13363
  • SkyItalia
  • 167
  • 428
   429
   441
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   ایتالیایی
  • 13362
  • SkyItalia
  • 166
  • 424
   425
   440
  • ایتالیایی
   انگلیسی
   ایتالیایی
  • 13361
  • SkyItalia
  • 165
  • 420
   421
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 13354
  • SkyItalia
  • 165
  • 422
   423
   420
   421
  • ap3
   ap4
   ایتالیایی
   انگلیسی
  • 13352
  • SkyItalia
  • 171
  • 446
   447
   448
  • ایتالیایی
   org
   ایتالیایی
  • 13314
  •  
  • 172
  • 449
   450
   451
  • ایتالیایی
   org
   ایتالیایی
  • 13317
  •  
  • 173
  • 452
   453
   454
  • ایتالیایی
   org
   ایتالیایی
  • 13325
  •  
  • 170
  • 443
   444
   445
  • ایتالیایی
   org
   ایتالیایی
  • 13312
  •  
  • 176
  • 458
   459
  • ایتالیایی
   und
  • 13394
  • SkyItalia
  • 175
  • 455
   456
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 13392
  • SkyItalia
  12731 horizontal
  (افقی)
  29900 3/4
  • 167
  • 426
  • ایتالیایی
  • 11588
  • SkyItalia
  • 165
  • 420
  • ایتالیایی
  • 11582
  •  
  • 166
  • 424
  • ایتالیایی
  • 11581
  •  
  • 163
  • 412
   413
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11580
  •  
  • 162
  • 408
   409
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11568
  •  
  • 160
  • 400
   401
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 11566
  •  
  • 171
  • 432
  • ایتالیایی
  • 11510
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 11599
  • SkyItalia
  •  
  •  
  •  
  • 11593
  • SkyItalia
  • 170
  • 429
  • ایتالیایی
  • 11591
  • SkyItalia
  • 169
  • 428
  • ایتالیایی
  • 11590
  • SkyItalia
  • 168
  • 427
  • ایتالیایی
  • 11589
  • SkyItalia