ماهواره هاتبرد یوتلست :
Eutelsat HOTBIRD 13A @ 13°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10834 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 561
  • 661
   761
  • انگلیسی
  • 3590
  •  
  • 593
  • 693
   793
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 3593
  • ITI
  • 595
  • 695
   795
  • لهستانی
   org
  • 3595
  • ITI
  10853 horizontal
  (افقی)
  29900 5/6
  • 2516
  • 2517
   2518
  • ایتالیایی
   und
  • 4029
  • SkyItalia
  • 3075
  • 3076
   3077
  • ایتالیایی
   und
  • 4053
  • SkyItalia
  • 3084
  • 3085
   3086
  • ایتالیایی
   und
  • 4054
  • SkyItalia
  • 3087
  • 3088
   3089
  • ایتالیایی
   und
  • 4057
  • SkyItalia
  • 3001
  • 3002
  • ایتالیایی
  • 4060
  • SkyItalia
  • 3149
  • 3150
  • ایتالیایی
  • 4066
  • SkyItalia
  • 3004
  • 3005
   3006
  • ایتالیایی
   انگلیسی
  • 4062
  • SkyItalia
  • 3116
  • 3117
  • ایتالیایی
  • 4028
  • SkyItalia
  • 2504
  • 2505
   2506
  • ایتالیایی
   und
  • 4034
  • SkyItalia
  10873 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 40
  • 42
   43
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3
  •  
  • 2050
  • 2051
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8
  •  
  • 2562
  • 2563
  • فرانسوی
  • 10
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 7
  • PRVDR
  •  
  •  
  •  
  • 257
  • PRVDR
  10992 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 200
  • 800
  • ایتالیایی
  • 8502
  •  
  • 512
  • 650
   694
  • ایتالیایی
   oth
  • 8511
  •  
  • 513
  • 651
   695
  • ایتالیایی
   oth
  • 8512
  •  
  • 514
  • 652
   697
  • ایتالیایی
   oth
  • 8513
  •  
  • 523
  • 604
  • ایتالیایی
  • 8514
  •  
  • 520
  • 690
  • ایتالیایی
  • 8516
  •  
  11034 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 520
  • 530
  • فرانسوی
  • 1705
  •  
  • 620
  • 630
  • فرانسوی
  • 1706
  •  
  • 820
  • 830
  • فرانسوی
  • 1708
  •  
  • 1220
  • 1230
  • فرانسوی
  • 1712
  •  
  • 1620
  • 1630
  • فرانسوی
  • 1716
  •  
  •  
  • 5430
  • فرانسوی
  • 1754
  • GlobeCast
  •  
  • 580
  • فرانسوی
  • 1755
  • Globecast
  11054 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 510
  • 514
   515
  • آلمانی
   آلمانی
  • 8003
  •  
  • 570
  • 571
  • آلمانی
   آلمانی
  • 8011
  •  
  • 57
  • 58
  • فارسی
  • 8025
  •  
  • 3510
  • 3520
  • فارسی
  • 8035
  •  
  • 210
  • 200
  •  
  • 8070
  •  
  • 3910
  • 3920
  • انگلیسی
  • 8039
  •  
  • 4410
  • 4420
  • فارسی
   انگلیسی
  • 8044
  • MEDIA BROADCAST
  • 5510
  •  
  •  
  • 8055
  • MEDIA BROADCAST
  • 2010
  • 2020
  • فارسی
  • 8020
  • MEDIA BROADCAST
  11075 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1011
  • 1012
   1013
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  •  
  • 166
  • 104
  • انگلیسی
  • 7
  •  
  • 1000
  • 1001
   1002
   1003
   1004
  • انگلیسی
   مجارستانی
   روسی
   پرتغالی
  • 11
  •  
  • 163
  • 92
  • لهستانی
  • 24
  • MTV Networks Europe
  • 1011
  • 1012
   1013
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 21
  • MTV Networks Europe
  11096 horizontal
  (افقی)
  29900 2/3
  • 1218
  • 1318
  • فرانسوی
  • 17518
  • Globecast
  • 1219
  • 1319
  • فرانسوی
  • 17519
  • Globecast
  • 1220
  • 1320
  • فرانسوی
  • 17520
  • Globecast
  • 1221
  • 1321
   1421
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 17521
  • GlobeCast
  • 1230
  • 1330
   1430
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 17530
  • Globecast
  • 1241
  • 1341
  • ایتالیایی
  • 17541
  • Globecast Italia
  11117 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 6601
  • 6611
  • روسی
  • 14607
  •  
  • 7201
  • 7211
   7212
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 14613
  •  
  • 7301
  • 7311
  •  
  • 14614
  • Globecast UK
  11137 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3533
  • 3653
  • فارسی
  • 7333
  •  
  • 521
  • 641
   661
   681
   701
   721
   741
   761
  • فرانسوی
   انگلیسی
   آلمانی
   epo
   scc
   یونانی
   هلندی
  • 7301
  •  
  • 3505
  • 3625
  • ایتالیایی
  • 7305
  • Arqiva
  11158 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 257
  • 258
  • لهستانی
  • 13101
  •  
  • 289
  • 290
  • لهستانی
  • 13103
  •  
  • 385
  • 386
  • لهستانی
  • 13109
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 401
  • 402
  • لهستانی
  • 13110
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 273
  • 274
  • لهستانی
  • 13122
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 337
  • 338
  • لهستانی
  • 13126
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  • 385
  • 386
  • لهستانی
  • 13129
  • Cyfrowy Polsat S.A.
  11179 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 710
  • 711
  • ایتالیایی
  • 4921
  •  
  • 630
  • 631
  •  
  • 4925
  •  
  • 560
  • 561
  •  
  • 4933
  • Harmonic
  • 580
  • 581
  •  
  • 4937
  • Harmonic
  • 554
  • 564
  • عربی
  • 4923
  • Harmonic
  • 821
  • 822
  • عربی
  • 4924
  • Telespazio
  11200 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 2026
  • 3026
  • فارسی
  • 4726
  •  
  • 373
  • 374
  • فارسی
  • 4747
  •  
  • 2012
  • 3012
  • ایتالیایی
  • 4745
  •  
  • 2004
  • 3004
  • ایتالیایی
  • 4704
  • T-Systems/MTI
  • 540
  • 541
  •  
  • 4707
  • T-Systems/MTI
  • 2011
  • 3011
  •  
  • 4709
  • Unknown
  • 2051
  • 3051
  •  
  • 4751
  • RRsat
  • 2054
  • 3054
  •  
  • 4754
  • RRSat
  • 2056
  • 3056
  •  
  • 4756
  • RRsat
  11585 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1523
  • 1524
  • پرتغالی
  • 13526
  •  
  • 1411
  • 1511
  • ایتالیایی
  • 13511
  •  
  • 1527
  • 1528
  •  
  • 13527
  • GlobeCast
  • 1410
  •  
  •  
  • 13510
  • GlobeCast
  11623 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 223
  • 233
   243
   263
   273
  • fra

   انگلیسی
   qad
  • 10723
  • Unknown
  •  
  • 254
  • ایتالیایی
  • 10750
  • GlobeCast_Italia
  •  
  • 255
  • ایتالیایی
  • 10754
  • GlobeCast_Italia
  •  
  • 256
  • ایتالیایی
  • 10755
  • GlobeCast_Italia
  •  
  • 257
  • ایتالیایی
  • 10756
  • GlobeCast_Italia
  •  
  • 258
  • ایتالیایی
  • 10757
  • GlobeCast_Italia
  • 235
  • 2135
   2137
   2138
  • انگلیسی
   روسی
   ترکی
  • 10735
  • RTG TV
  11642 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 561
  • 562


  • فارسی
  • 10606
  •  
  • 1321
  • 1322
  •  
  • 10632
  • BSS
  • 1451
  • 1452
  •  
  • 10645
  • BSS
  • 1041
  • 1042
  • انگلیسی
  • 10604
  • BSS
  • 1701
  • 1702
  •  
  • 10670
  • BSS
  • 1631
  • 1632
  • ایتالیایی
  • 10663
  • BSS
  • 1351
  • 1352
  •  
  • 10635
  • BSS
  11662 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 851
  • 852
  •  
  • 8426
  •  
  • 501
  • 502
  • ایتالیایی
  • 8430
  •  
  • 501
  • 502
  • ایتالیایی
  • 8431
  • Harmonic
  • 501
  • 502
  • ایتالیایی
  • 8432
  • Telespazio
  • 851
  • 852
  •  
  • 16930
  • Harmonic
  •  
  •  
  •  
  • 16947
  • telespazio
  • 945
  • 946
  • فارسی
  • 16945
  • Telespazio
  • 271
  • 272
  •  
  • 16949
  • Harmonic
  • 2006
  • 3006
  •  
  • 16950
  • Telespazio
  11681 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 511
  • 512
   513
   514
  • fra
   انگلیسی
  • 301
  • Eutelsat
  • 591
  • 592
   593
   594
  • fra
  • 309
  • Eutelsat
  • 601
  • 602
   603
  • fra
   انگلیسی
  • 310
  • Eutelsat
  • 611
  • 612
  • fra
  • 311
  • Eutelsat
  • 621
  • 622
   624
  • fra
   انگلیسی
  • 312
  • Eutelsat
  • 631
  • 632
  • fra
  • 313
  • Eutelsat
  • 561
  • 562
   563
   564
  • fra
  • 306
  • Eutelsat
  • 571
  • 572
   573
   574
  • fra
  • 307
  • Eutelsat
  12520 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 200
  • 201
  • slv
  • 3201
  • OIV Zagreb
  • 203
  • 204
  • slv
  • 3202
  • OIV Zagreb
  • 206
  • 207
  • slv
  • 3203
  • OIV Zagreb
  • 218
  • 219
  • slv
  • 3207
  • OIV Zagreb
  •  
  • 251
  •  
  • 3205
  • OIV Zagreb
  •  
  • 252
  •  
  • 3206
  • OIV Zagreb
  •  
  • 150
  • hrv
  • 8305
  • OIV Zagreb
  •  
  • 151
  • hrv
  • 8306
  • OIV Zagreb
  •  
  • 152
  • hrv
  • 8307
  • OIV Zagreb
  •  
  • 107
  • hrv
  • 8319
  • OIV Zagreb
  •  
  • 58
  • hrv
  • 8322
  • OiV Zagreb
  12539 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 8811
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 8986
  • SkyMux
  • 1145
  • 1146
  •  
  • 9092
  • MCR ABE 4 MCR
  • 1145
  • 1146
  •  
  • 9098
  • LINK
  • 1171
  • 1172
  • ایتالیایی
  • 9100
  • LINK
  • 1174
  • 1175
  • ایتالیایی
  • 9103
  • LINK
  • 1171
  • 1172
  • انگلیسی
  • 9105
  • LINK
  • 1171
  • 1172
  • انگلیسی
  • 9106
  • LINK
  • 1191
  • 1192
  •  
  • 9108
  • LINK
  12558 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2565
  • 2566
  • عربی
  • 9352
  •  
  • 260
  • 261
  • عربی
   فارسی
  • 9320
  • Telespazio
  • 72
  • 73
  • عربی
  • 9345
  • Telespazio
  • 346
  • 347
  • عربی
  • 9346
  • Telespazio
  • 447
  • 448
  • عربی
  • 9347
  • Telespazio
  • 620
  • 621
  • فارسی
  • 9314
  • Telespazio
  • 2009
  • 3009
  • روسی
  • 9349
  • Telespazio
  12577 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 210
  • 310
  •  
  • 8110
  • FT GlobeCast
  • 211
  • 311
   411
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8111
  • FT GlobeCast
  • 202
  • 302
   402
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8102
  • FT GlobeCast
  • 203
  • 303
   403
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8103
  • FT GlobeCast
  • 204
  • 304
  • فرانسوی
  • 8104
  • FT GlobeCast
  • 212
  • 312
  • فرانسوی
  • 8112
  • FT GlobeCast
  • 215
  • 315
  • فرانسوی
  • 8115
  • GlobeCast
  • 216
  • 316
   416
  • فرانسوی
   انگلیسی
  • 8116
  • GlobeCast
  12597 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 168
  • 112
   113
  •  
  • 8209
  •  
  • 2221
  • 2231
   2232
   2233
   2234
   2235
   2236
   2237
   2238
   2239
   2240
   2241
   2246
  • fra
   انگلیسی
   deu
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   روسی
   عربی
   ترکی
   فارسی
  • 8211
  •  
  • 2000
  • 2001
   2002
   2003
   2004
  • jpn
   انگلیسی
   nat
   هلندی
  • 8213
  •  
  • 2011
  • 2012
   2013
  • jpn
   انگلیسی
  • 8214
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 8203
  • Globecast
  •  
  • 2111
  •  
  • 8220
  • Globecast
  •  
  • 2115
  •  
  • 8222
  • Globecast
  •  
  • 2118
  •  
  • 8223
  • Globecast
  •  
  •  
  •  
  • 8292
  • Globecast