ماهواره اینتلست :
Intelsat 902 @ 62°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3643 right
  (راست)
  23461 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  3693 right
  (راست)
  10999 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  3715 left
  (چپ)
  6111 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  3750 left
  (چپ)
  5632 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  3812 right
  (راست)
  6790 5/6
  3814 left
  (چپ)
  4213 Auto
  3837 left
  (چپ)
  2466 3/4
  3994 left
  (چپ)
  26000 5/6
  • 4096
  • 4098
  • انگلیسی
  • 901
  •  
  • 4100
  • 4108
  • انگلیسی
  • 902
  •  
  • 4105
  • 4097
  • انگلیسی
  • 903
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 913
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 914
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 916
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 917
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 919
  •  
  3994 right
  (راست)
  1085 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  4030 right
  (راست)
  1090 1/2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  4047 right
  (راست)
  2222 Auto
  4107 right
  (راست)
  12780 7/8
  4162 left
  (چپ)
  3662 2/3
  4162 right
  (راست)
  5632 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  4172 right
  (راست)
  5632 3/4
  4180 right
  (راست)
  5632 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  4185 right
  (راست)
  5632 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  4193 right
  (راست)
  5632 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  10956 vertical
  (عمودی)
  3500 3/4
  •  
  •  
  • انگلیسی
  •  
  •  
  10962 vertical
  (عمودی)
  5300 3/4
  10971 vertical
  (عمودی)
  8150 3/4
  10980 vertical
  (عمودی)
  5300 3/4
  • 1502
  • 1512
   1522
  • فارسی
   فارسی
  • 152
  • IRIB TABARRESTAN
  •  
  • 1521
  • فارسی
  • 154
  • IRIB TABARESTAN
  10988 vertical
  (عمودی)
  5300 3/4
  10996 vertical
  (عمودی)
  9000 3/4
  11003 vertical
  (عمودی)
  3100 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11007 vertical
  (عمودی)
  8150 3/4
  11010 vertical
  (عمودی)
  3100 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11012 vertical
  (عمودی)
  3100 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11015 vertical
  (عمودی)
  3000 7/8
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  11018 vertical
  (عمودی)
  3600 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11022 vertical
  (عمودی)
  8150 3/4
  11025 horizontal
  (افقی)
  3600 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11027 vertical
  (عمودی)
  3000 3/4
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  11028 horizontal
  (افقی)
  3100 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11031 vertical
  (عمودی)
  2500 Auto
  •  
  •  
  • فارسی
  •  
  •  
  11043 horizontal
  (افقی)
  3566 Auto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11058 vertical
  (عمودی)
  6111 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11063 horizontal
  (افقی)
  3100 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11078 horizontal
  (افقی)
  4065 Auto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11088 vertical
  (عمودی)
  3600 2/3
  11093 vertical
  (عمودی)
  3600 2/3
  • 1004
  • 2004
   3004
  • فارسی
   آذری
  • 14
  •  
  11103 vertical
  (عمودی)
  10000 2/3
  • 1003
  • 2003
   3003
  •  
  • 1
  •  
  • 1033
  • 2032
   3033
  • فارسی
  • 3
  •  
  • 37
  • 40
   1324
  • فارسی
  • 4
  •  
  11128 vertical
  (عمودی)
  2500 Auto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11130 horizontal
  (افقی)
  1160 Auto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11134 horizontal
  (افقی)
  2500 7/8
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11136 vertical
  (عمودی)
  30000 2/3
  11161 vertical
  (عمودی)
  5166 2/3
  11476 vertical
  (عمودی)
  4000 2/3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11484 vertical
  (عمودی)
  2644 Auto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11510 vertical
  (عمودی)
  3328 7/8
  11513 vertical
  (عمودی)
  3100 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11522 vertical
  (عمودی)
  3100 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11525 vertical
  (عمودی)
  3030 3/4
  11555 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 106
  • 206
   306
  • فارسی
  • 6
  •  
  11582 horizontal
  (افقی)
  4066 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11598 horizontal
  (افقی)
  19365 Auto
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11661 vertical
  (عمودی)
  5510 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11673 vertical
  (عمودی)
  1102 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11681 vertical
  (عمودی)
  2480 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11692 vertical
  (عمودی)
  2480 3/4
  •  
  •  
  •  
  •  
  •