ماهواره نایلست یوتلست نایلست :
Nilesat | Eutelsat 7 West A | Nilesat 101 | Nilesat 201 | Nilesat 102 @ 7°W


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10719 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3910
  • 3911
  • عربی
  • 3904
  •  
  • 3919
  • 3920
  • عربی
  • 3907
  •  
  • 3922
  • 3923
  • عربی
  • 3908
  •  
  • 513
  • 660
  • عربی
  • 3910
  •  
  • 3901
  •  
  • عربی
  • 3901
  • Nilesat
  • 2104
  • 2105
  • عربی
  • 3902
  • Nilesat
  • 3936
  • 3937
  • عربی
  • 3912
  • Nilesat
  10719 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  10727 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 6081
  • 6082
  • عربی
  • 6008
  •  
  • 6351
  • 6352
  • عربی
  • 6035
  •  
  • 5072
  • 5073
  • عربی
  • 5070
  • Gulfsat
  10758 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1003
  • 1004
  • عربی
  • 3402
  •  
  •  
  •  
  • عربی
  • 3403
  •  
  • 1028
  • 1029
  • عربی
  • 3406
  •  
  • 1014
  • 1015
  • انگلیسی
  • 3410
  •  
  •  
  •  
  • عربی
  • 3411
  •  
  • 1033
  • 1034
  • عربی
  • 3415
  •  
  • 36
  • 1024
  • انگلیسی
  • 3407
  • NILESAT
  • 400
  • 410
  • عربی
  • 3414
  • Nilesat
  • 2062
  • 2061
  • انگلیسی
  • 3416
  • Nilesat
  •  
  • 1000
  • عربی
  • 3422
  • Nilesat
  •  
  •  
  • عربی
  • 3441
  • Nilesat
  •  
  •  
  • عربی
  • 3442
  • Nilesat
  10777 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1012
  • 1013
  • عربی
  • 4007
  •  
  • 1017
  • 1018
  • عربی
  • 4009
  • Nilesat
  • 1029
  • 1030
  • عربی
  • 4014
  • Nilesat
  10796 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3604
  • 3605
  • عربی
  • 3602
  •  
  • 3600
  • 3603
  • عربی
  • 3603
  •  
  • 3606
  • 3607
  • عربی
  • 3604
  •  
  • 3608
  • 3609
   3622
  • کردی
  • 3605
  •  
  • 3616
  • 3617
   3690
  • کردی
  • 3610
  •  
  • 3629
  • 3630
  • عربی
  • 3613
  •  
  •  
  • 2059
  • عربی
  • 3624
  •  
  •  
  •  
  • عربی
  • 3606
  • NILESAT
  10815 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 258
  • 514
  • عربی
  • 2
  •  
  • 261
  • 517
  • عربی
  • 5
  •  
  • 278
  • 534
  • عربی
  • 16
  •  
  • 280
  • 536
  • عربی
  • 18
  •  
  • 305
  • 561
  • عربی
  • 31
  •  
  • 310
  • 566
  • عربی
  • 36
  •  
  10815 horizontal
  (افقی)
  27485 3/4
  • 258
  • 514
  • عربی
  • 2
  • ViewSat
  • 261
  • 517
  • عربی
  • 5
  • ViewSat
  • 275
  • 531
  • عربی
  • 13
  • ViewSat
  • 280
  • 536
  • عربی
  • 18
  • ViewSat
  • 305
  • 561
  • عربی
  • 31
  • ViewSat
  • 310
  • 566
  • عربی
  • 36
  • ViewSat
  10834 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  10853 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2001
  • 2002
  • عربی
  • 5701
  •  
  • 2010
  • 2011
   2012
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 5704
  • Nilesat
  10873 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1601
  • 2601
  • عربی
  • 8001
  •  
  • 1603
  • 2603
   2622
  • عربی
  • 8003
  •  
  • 1605
  • 2605
  • عربی
  • 8005
  •  
  • 1606
  • 2606
  • کردی
  • 8006
  •  
  • 1609
  • 2609
  • عربی
  • 8009
  •  
  • 1618
  • 2618
  • فارسی
  • 8018
  •  
  • 1620
  • 2620
  • عربی
  • 8020
  •  
  10892 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 520
  • 1288
  • کردی
  • 8
  •  
  • 530
  • 1298
  • عربی
  • 12
  •  
  • 533
  • 1301
  • عربی
  • 15
  •  
  • 534
  • 1302
   1558
   2070
  • kur1558
  • 16
  •  
  10922 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3051
  • 3052
  • عربی
  • 3050
  •  
  •  
  • 33
  • عربی
  • 1816
  • NOORSAT
  • 1203
  • 2203
  • عربی
  • 6003
  • DiviCom Customer
  • 2041
  • 2042
  • عربی
  • 2040
  • NOORSAT
  • 331
  • 332
  • عربی
  • 2030
  • NOORSAT
  10930 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 5000
  • 5001
  • کردی
  • 3505
  •  
  •  
  • 3551
  • عربی
  • 3550
  •  
  • 3000
  • 3001
  • عربی
  • 3503
  •  
  • 6000
  • 6001
  • عربی
  • 3506
  •  
  • 8030
  • 8031
  • عربی
  • 3511
  •  
  • 8040
  • 8041
  • عربی
  • 3512
  •  
  11219 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4314
  • 4315
  • عربی
  • 4307
  •  
  • 4318
  • 4319
   4380
  • عربی
  • 4309
  •  
  • 4322
  • 4323
  • عربی
  • 4311
  •  
  • 4326
  • 4327
  • عربی
  • 4313
  •  
  • 4312
  • 4313
  • عربی
  • 4306
  • Nilesat
  • 4320
  • 4321
  • امهری
  • 4310
  • Nilesat
  11227 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1004
  • 1005
  • عربی
  • 5902
  •  
  • 1008
  • 1009
  • عربی
  • 5904
  •  
  • 1012
  • 1013
  • عربی
  • 5906
  •  
  • 1016
  • 1017
  • انگلیسی
  • 5908
  • Nilesat
  • 1018
  • 1019
  • انگلیسی
  • 5909
  • Nilesat
  •  
  •  
  • عربی
  • 5910
  • Nilesat
  •  
  •  
  • عربی
  • 5911
  • Nilesat
  •  
  •  
  • عربی
  • 5912
  • Nilesat
  11257 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 611
  • 612
  • عربی
  • 401
  • NOORSAT
  • 721
  • 722
  • عربی
  • 412
  • NOORSAT
  • 731
  • 732
  • ar
  • 413
  • JMC
  • 741
  • 742
  • عربی
  • 414
  • Noorsat
  • 631
  • 632
  • عربی
  • 403
  • Noorsat
  11258 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 731
  • 732
  • عربی
  • 413
  •  
  11277 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11278 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  11296 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 5601
  • 5602
  • عربی
  • 5601
  • Nilesat
  • 5607
  • 5608
   5609
  • عربی
   انگلیسی
  • 5603
  • Nilesat
  • 5628
  • 5629
  • عربی
  • 5610
  • Nilesat
  11296 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 5609
  • 5608
   Eng
  • ara5609
  • 5603
  •  
  • 5625
  • 5624
  • عربی
  • 5609
  •  
  11315 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 120
  • 99
  • عربی
  • 55
  •  
  • 210
  • 220
  • انگلیسی
  • 9002
  •  
  • 311
  • 411
   412
  • عربی
  • 9004
  •  
  • 1617
  • 3617
   2617
  • عربی
  • 9017
  •  
  • 2096
  • 2097
  • عربی
  • 9030
  •  
  • 58
  • 5000
  • عربی
  • 9330
  •  
  11334 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4204
  • 4205
  • عربی
  • 4202
  •  
  • 4210
  • 4211
  • عربی
  • 4204
  •  
  • 4219
  • 4220
  • عربی
  • 4207
  •  
  • 4228
  • 4229
  • عربی
  • 4210
  •  
  • 4231
  • 4232
  • عربی
  • 4211
  •  
  • 4241
  • 4242
  • عربی
  • 4215
  •  
  • 4243
  • 4244
  • عربی
  • 4216
  •  
  • 4247
  • 4248
  • عربی
  • 4218
  •  
  11354 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1102
  • 1103
  • عربی
  • 1011
  •  
  • 1202
  • 1203
  • عربی
  • 1012
  •  
  • 1602
  • 1603
  • عربی
  • 1016
  •  
  • 1702
  • 1703
  • عربی
  • 1017
  •  
  • 1802
  • 1803
  • عربی
  • 1018
  •  
  • 2002
  • 2003
   2004
  • عربی
  • 1020
  •  
  • 1002
  • 1003
  • عربی
  • 1010
  • STN Ltd
  • 3002
  • 3003
  • عربی
  • 1030
  • STN Ltd
  11373 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 206
  • 306
  • عربی
  • 4506
  •  
  • 207
  • 307
  • عربی
  • 4507
  •  
  • 212
  • 312
  • انگلیسی
  • 4512
  •  
  • 213
  • 313
  • انگلیسی
  • 4513
  •  
  • 214
  • 314
  • انگلیسی
  • 4514
  •  
  • 215
  • 315
  • انگلیسی
  • 4515
  •  
  •  
  • 332
  • انگلیسی
  • 4532
  • OSN
  •  
  • 333
  • انگلیسی
  • 4533
  • OSN
  11392 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1402
  • 2402
  • عربی
  • 7002
  •  
  • 1413
  • 2413
  • عربی
  • 7013
  •  
  • 33
  • 36
  • عربی
  • 7016
  •  
  11412 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 206
  • 306
  • عربی
  • 4606
  • OSN
  •  
  •  
  • عربی
  • 4607
  • OSN
  •  
  •  
  • عربی
  • 4608
  • OSN
  11430 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 817
  • 818
  • عربی
  • 6410
  • Nilesat
  • 809
  • 810
  • انگلیسی
  • 6406
  • Nilesat
  • 807
  • 808
  • عربی
  • 6405
  • Nilesat
  • 801
  • 802
  • انگلیسی
  • 6402
  • Nilesat
  • 811
  • 812
  • عربی
  • 6407
  • Nilesat
  • 813
  • 814
  • عربی
  • 6408
  • Nilesat
  • 803
  • 804
  • انگلیسی
  • 6403
  • Nilesat
  •  
  • 661
  • انگلیسی
  • 6421
  • Chain 2
  •  
  • 671
  • انگلیسی
  • 6422
  • Chain 3
  •  
  • 685
  • انگلیسی
  • 6420
  • Chain 1
  11450 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11488 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1120
  • 1121
  • عربی
  • 5108
  •  
  • 1122
  • 1123
  • عربی
  • 5109
  •  
  • 1128
  • 1129
  • عربی
  • 5112
  •  
  •  
  • 1257
  • عربی
  • 5120
  •  
  • 1112
  • 1113
  • عربی
  • 5104
  • Nilesat
  • 1124
  • 1125
  • عربی
  • 5110
  • Nilesat
  11526 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1303
  • 2203
   37
  • کردی
  • 6003
  •  
  • 1205
  • 2205
  • فرانسوی
  • 6005
  •  
  • 1212
  • 2212
  • عربی
  • 6012
  •  
  11564 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2001
  • 2002
  • عربی
  • 6201
  • Nilesat
  • 2010
  • 2011
   2012
  • انگلیسی
   عربی
  • 6204
  • Nilesat
  • 2021
  • 2022
  • عربی
  • 6207
  • Nilesat
  • 2027
  • 2028
  • عربی
  • 6209
  • Nilesat
  11603 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 581
  • 582
  • عربی
  • 218
  • NOORSAT
  • 591
  • 592
  • عربی
  • 219
  • Noorsat
  11641 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 543
  • عربی
  • 312
  • NOORSAT
  11680 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 711
  • 717
  • انگلیسی
  • 501
  • Harmonic
  • 721
  • 722
  • عربی
  • 502
  • Harmonic
  • 831
  • 832
  • عربی
  • 513
  • NOORSAT
  • 821
  • 822
  • عربی
  • 512
  • Harmonic
  11727 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 5503
  • 5504
  • عربی
  • 5502
  •  
  • 5529
  • 5530
  • عربی
  • 5510
  •  
  • 5531
  • 5532
  • عربی
  • 5513
  • Nilesat
  • 5533
  • 5534
  • عربی
  • 5514
  • Nilesat
  11747 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1001
  • 1201
  • انگلیسی
  • 101
  •  
  • 1002
  • 1202
  • انگلیسی
  • 102
  •  
  • 1003
  • 1203
  • انگلیسی
  • 103
  •  
  • 1004
  • 1204
  • انگلیسی
  • 104
  •  
  • 1005
  •  
  • عربی
  • 105
  •  
  • 1007
  • 1207
  • عربی
  • 107
  •  
  • 1111
  • 1311
  • عربی
  • 111
  •  
  • 1026
  • 1028
  • انگلیسی
  • 112
  •  
  • 1016
  • 1017
  • انگلیسی
  • 120
  •  
  • 1022
  • 1024
  • انگلیسی
  • 122
  •  
  • 1031
  • 1033
  • عربی
  • 125
  •  
  • 1035
  • 1036
  • عربی
  • 106
  •  
  •  
  • 2020
  • عربی
  • 132
  • Nilesat
  •  
  •  
  • عربی
  • 180
  • NILESAT
  11766 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3001
  • 3004
  • انگلیسی
  • 489
  •  
  • 3088
  • 3089
  • عربی
  • 490
  •  
  • 1005
  • 1205
  • انگلیسی
  • 505
  •  
  • 1022
  • 1222
  • انگلیسی
  • 522
  •  
  • 1023
  • 1024
  • عربی
  • 524
  •  
  • 3002
  • 3003
  • عربی
  • 502
  •  
  •  
  •  
  • عربی
  • 577
  • Nilesat
  •  
  • 1505
  • عربی
  • 560
  • NILESAT
  •  
  • 1507
  • انگلیسی
  • 564
  • NILESAT
  •  
  • 1408
  • انگلیسی
  • 565
  • NILESAT
  •  
  • 1303
  • انگلیسی
  • 568
  • NILESAT
  •  
  •  
  • عربی
  • 592
  • NILESAT
  11785 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  •  
  • 3523
  • عربی
   عربی
  • 1818
  •  
  11804 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1107
  • 1207
  • عربی
  • 1007
  •  
  • 1109
  • 1209
  • عربی
  • 1009
  •  
  • 1114
  • 1214
  • عربی
  • 1014
  •  
  • 1115
  • 1215
  • عربی
  • 1015
  •  
  • 1117
  • 1217
  • عربی
  • 1017
  • Unknown
  11823 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1018
  • 1019
  • عربی
  • 1102
  •  
  • 3092
  • 3093
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1103
  •  
  • 1015
  • 1016
  • انگلیسی
  • 1106
  •  
  • 1003
  • 1009
  • انگلیسی
  • 1107
  •  
  • 1010
  • 1011
  • انگلیسی
  • 1108
  •  
  • 1122
  • 1123
  • انگلیسی
  • 1110
  •  
  • 1004
  • 1013
  • انگلیسی
  • 1111
  •  
  •  
  • 1120
  • انگلیسی
  • 1120
  • NILESAT
  •  
  • 3095
  • عربی
  • 1121
  • NILESAT
  •  
  • 1024
  • عربی
  • 1122
  • NILESAT
  •  
  • 1025
  • عربی
  • 1123
  • NILESAT
  11842 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 1235
  • 1237
  • عربی
  • 602
  •  
  • 3003
  • 3004
  • انگلیسی
  • 615
  •  
  • 3005
  • 3006
  • عربی
  • 618
  •  
  • 3001
  • 3002
  • انگلیسی
  • 630
  •  
  •  
  • 2004
  • عربی
  • 616
  • NILESAT
  •  
  • 2016
  • عربی
   انگلیسی
  • 621
  • NILESAT
  •  
  • 2017
  • عربی
  • 622
  • NILESAT
  •  
  • 3101
  • انگلیسی
  • 653
  • NILESAT
  •  
  • 1291
  • عربی
  • 660
  • Nilesat
  11862 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 217
  • 317
  • تاگالوگ
  • 217
  •  
  11881 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2103
  • 2203
  • عربی
  • 1703
  •  
  • 2106
  • 2206
  • عربی
  • 1706
  •  
  • 2107
  • 2207
  • عربی
  • 1707
  •  
  • 2110
  • 2210
  • عربی
  • 1710
  •  
  • 2111
  • 2211
  • عربی
  • 1711
  •  
  • 2113
  • 2213
  • عربی
  • 1713
  •  
  • 2114
  • 2214
  • عربی
  • 1714
  •  
  • 2120
  • 2220
   3220
  • انگلیسی
   عربی
  • 1720
  • ART
  • 2116
  • 2216
  • عربی
  • 1716
  • Unknown
  • 2121
  • 2221
  • عربی
  • 1721
  • Unknown
  • 2122
  • 2222
  • عربی
  • 1722
  • Unknown
  • 2123
  • 2223
  • عربی
  • 1723
  • Unknown
  • 2125
  • 2225
  • عربی
  • 1725
  • Unknown
  11900 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1309
  • 1310
  • عربی
  • 1617
  •  
  • 1303
  • 1304
  • انگلیسی
  • 1590
  •  
  • 1008
  • 1009
  • انگلیسی
  • 1592
  •  
  • 1000
  • 1200
  •  
  • 1601
  •  
  • 1305
  • 1306
  • انگلیسی
  • 1603
  •  
  • 1119
  • 1120
  • عربی
  • 1605
  •  
  • 3010
  • 3011
  • انگلیسی
  • 1613
  •  
  • 1301
  • 1302
  • عربی
  • 1614
  •  
  • 1307
  • 1308
  • عربی
  • 1616
  •  
  •  
  • 1002
  • عربی
  • 1609
  • NILESAT
  •  
  • 1300
  • عربی
  • 1610
  • NILESAT
  •  
  • 3017
  • عربی
  • 1640
  • NILESAT
  11919 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 1005
  • 1006
  • انگلیسی
  • 2501
  •  
  • 1003
  • 1004
  • عربی
  • 2507
  •  
  • 1007
  • 1008
  • عربی
  • 2511
  •  
  • 1016
  • 1017
  • عربی
  • 2512
  •  
  • 3013
  • 3014
  • عربی
  • 2504
  •  
  •  
  • 1010
  • عربی
  • 2520
  • NILESAT
  •  
  • 1020
  • عربی
  • 2521
  • NILESAT
  •  
  •  
  • عربی
  • 2525
  • NILESAT
  •  
  •  
  • عربی
  • 2540
  • NILESAT
  •  
  •  
  • عربی
  • 2541
  • NILESAT
  •  
  •  
  • عربی
  • 2542
  • NILESAT
  •  
  •  
  • عربی
  • 2543
  • NILESAT
  •  
  •  
  • عربی
  • 2546
  • NILESAT
  •  
  • 1018
  • انگلیسی
  • 2588
  • Nilesat
  •  
  •  
  • عربی
  • 2589
  • Nilesat
  11938 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 4011
  • 4012
  • عربی
  • 2801
  •  
  • 4021
  • 4022
  •  
  • 2802
  •  
  • 4031
  • 4032
  • انگلیسی
   روسی
  • 2803
  •  
  • 4041
  • 4042
  •  
  • 2804
  •  
  • 4051
  • 4052
  •  
  • 2805
  •  
  • 4181
  • 4182
  • عربی
  • 2814
  •  
  • 4091
  • 4092
  • عربی
  • 2809
  •  
  11958 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11977 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 202
  • 302
  • انگلیسی
  • 2002
  •  
  11996 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 201
  • 301
   401
   501
  • انگلیسی
   انگلیسی
   عربی
  • 301
  •  
  • 202
  • 302
   402
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 302
  •  
  • 203
  • 303
   403
   503
  • انگلیسی
   انگلیسی
   عربی
  • 303
  •  
  • 204
  • 304
   404
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 304
  •  
  12015 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1005
  • 1006
  • انگلیسی
  • 1302
  •  
  • 1013
  • 1014
  • عربی
  • 1304
  •  
  • 2290
  • 2291
  • عربی
  • 1306
  •  
  • 1300
  • 1301
  • عربی
  • 1307
  •  
  • 1003
  • 1004
  • عربی
  • 1309
  •  
  • 1302
  • 1303
  • انگلیسی
  • 1313
  •  
  • 1390
  • 1391
   1392
   1393
   1394
   1395
   1396
   1397
   1398
   1399
   1400
  • عربی
   انگلیسی
   فرانسوی
   روسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   ترکی
  • 1315
  •  
  •  
  • 2252
  • عربی
  • 1317
  • Nilesat
  12034 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 512
  • 650
  • عربی
  • 701
  •  
  • 520
  • 730
   731
  • عربی
  • 700
  •  
  • 521
  • 740
  • عربی
  • 713
  •  
  • 524
  • 5634
  • عربی
  • 715
  •  
  •  
  •  
  • عربی
  • 720
  •  
  • 517
  • 700
  • عربی
  • 709
  •  
  • 519
  • 720
  • عربی
  • 710
  •  
  •  
  • 661
  • عربی
  • 721
  • ART
  • 528
  • 5656
  • عربی
  • 724
  • JMC
  • 535
  • 5669
  • عربی
  • 731
  • JMC
  12054 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1250
  • 1251
  • عربی
  • 2231
  •  
  • 2101
  • 2111
  • عربی
  • 2201
  •  
  • 2105
  • 2118
  • انگلیسی
  • 2203
  •  
  • 2116
  • 2117
  • انگلیسی
  • 2205
  •  
  • 2016
  • 2017
  • عربی
  • 2208
  •  
  • 2106
  • 2107
  • انگلیسی
  • 2210
  •  
  • 2108
  • 2109
  • انگلیسی
  • 2211
  •  
  • 2114
  • 2115
  • انگلیسی
  • 2219
  •  
  • 2010
  • 2011
   2005
  • انگلیسی
  • 2220
  •  
  • 2018
  • 2019
  • انگلیسی
  • 2226
  •  
  •  
  • 2110
  • انگلیسی
  • 2230
  • NILESAT
  12073 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  • 3012
  • 3013
  • انگلیسی
  • 422
  •  
  • 3052
  • 3053
  • انگلیسی
  • 426
  •  
  • 3062
  • 3063
  • عربی
  • 427
  •  
  12092 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12111 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 111
  • 211
   311
  • عربی
   انگلیسی
  • 6
  • ADTV
  12130 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 2001
  • 3002
  •  
  • 1202
  •  
  • 2002
  • 3004
  • انگلیسی
  • 1203
  •  
  • 2004
  • 3008
  • انگلیسی
  • 1205
  •  
  • 2008
  • 3020
  • انگلیسی
  • 1206
  •  
  • 2008
  • 3020
  • انگلیسی
  • 1207
  •  
  • 2009
  • 3021
  • عربی
  • 1209
  •  
  • 2010
  • 3022
   3033
  • عربی
   انگلیسی
  • 1210
  •  
  • 2012
  • 3024
  • عربی
  • 1211
  •  
  • 2000
  • 3000
  • انگلیسی
  • 1215
  •  
  • 2013
  • 3025
   3026
  • عربی
   انگلیسی
  • 1213
  •  
  • 3013
  • 3014
  • انگلیسی
  • 1216
  • Nilesat Libanon
  •  
  • 3007
  • عربی
  • 1223
  • Nilesat Libanon
  •  
  • 3001
  • انگلیسی
  • 1220
  • Nilesat Libanon
  •  
  • 3003
  • انگلیسی
  • 1221
  • Nilesat Libanon
  •  
  • 3009
  • انگلیسی
  • 1224
  • Nilesat Libanon
  •  
  • 3015
  • عربی
  • 1225
  • Nilesat Libanon
  12149 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12169 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 6103
  • 6104
  • عربی
  • 6102
  •  
  •  
  •  
  • عربی
  • 6104
  •  
  •  
  •  
  • عربی
  • 6105
  •  
  • 6111
  • 6112
  • عربی
  • 6106
  •  
  • 6113
  • 6114
  • عربی
  • 6107
  •  
  • 6115
  • 6116
  • عربی
  • 6108
  •  
  • 6121
  • 6122
  • عربی
  • 6111
  •  
  •  
  • 3761
  • انگلیسی
  • 6120
  • Nilesat
  •  
  • 3762
  • انگلیسی
  • 6121
  • Nilesat
  • 6125
  • 6126
  • عربی
  • 6113
  • Nilesat
  12188 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1007
  • 1008
  • انگلیسی
  • 3204
  •  
  • 1016
  • 1017
  • انگلیسی
  • 3205
  •  
  • 1009
  • 1010
  • انگلیسی
  • 3207
  •  
  • 1019
  • 1020
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 3208
  •  
  • 1003
  • 1004
  • انگلیسی
  • 3211
  •  
  • 1035
  • 1036
  • عربی
  • 3212
  •  
  • 1038
  • 1039
  • انگلیسی
  • 3213
  •  
  • 1044
  • 1045
  • انگلیسی
  • 3214
  •  
  •  
  • 1037
  • عربی
  • 3229
  • NILESAT
  •  
  •  
  • فرانسوی
  • 3231
  • NILESAT
  •  
  • 1060
  • عربی
  • 3234
  • Nilesat
  12226 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 191
  • 192
  • عربی
  • 2109
  • Du
  • 141
  • 142
  • عربی
  • 2110
  • DU
  12245 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12265 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12265 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12284 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12303 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 516
  • 690
  • انگلیسی
  • 2305
  •  
  • 517
  • 700
  • انگلیسی
  • 2307
  •  
  • 518
  • 710
  • انگلیسی
  • 2308
  •  
  • 523
  • 760
  • انگلیسی
  • 2325
  •  
  • 512
  • 650
  • انگلیسی
   عربی
  • 2301
  •  
  • 514
  • 670
  • انگلیسی
  • 2303
  •  
  • 525
  • 5644
  • عربی
  • 2340
  •  
  •  
  • 55
  • انگلیسی
  • 2355
  • ART
  •  
  • 5655
  • انگلیسی
  • 2365
  • JMC
  12322 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 402
  • 602
  • عربی
  • 2
  • MBC
  • 405
  • 605
  • انگلیسی
   عربی
  • 5
  • MBC
  • 407
  • 607
  • عربی
   انگلیسی
  • 7
  • MBC
  • 408
  • 608
  • انگلیسی
   عربی
  • 8
  • MBC
  • 403
  • 603
  • عربی
  • 3
  • MBC
  • 404
  • 604
   804
  • عربی
   انگلیسی
  • 4
  • MBC
  • 427
  • 627
   827
  • عربی
  • 27
  • MBC
  • 410
  • 610
  • فارسی
   انگلیسی
  • 4110
  • MBC
  •  
  • 702
  • عربی
  • 52
  • MBC
  •  
  • 705
  • عربی
  • 55
  • MBC
  12341 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2013
  • 2014
  • عربی
  • 3006
  •  
  •  
  • 2059
  • عربی
  • 3017
  •  
  • 2030
  • 2031
  • عربی
  • 3010
  • NILESAT
  • 2034
  • 2032
  • عربی
  • 3014
  • NILESAT
  12360 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3336
  • 3337
  • عربی
  • 3304
  •  
  • 3356
  • 3357
  • عربی
  • 3307
  •  
  • 3316
  • 3317
  • عربی
  • 3311
  • du
  12380 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2007
  • 2008
  • عربی
  • 2905
  •  
  • 2000
  • 2001
  • عربی
  • 2901
  • NILESAT
  • 2015
  • 2024
  • ارمنی
  • 2910
  • NILESAT
  • 2016
  • 2017
  • عربی
  • 2915
  • NILESAT
  • 2020
  • 2021
  • عربی
  • 2917
  • NILESAT
  •  
  • 2043
  • عربی
  • 2930
  • Nilesat
  12399 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 4102
  • 4202
  • عربی
  • 4102
  •  
  • 4106
  • 4206
  • عربی
  • 4106
  •  
  • 4107
  • 4283
  • انگلیسی
  • 4107
  •  
  • 4124
  • 4224
  • عربی
  • 4123
  •  
  • 4133
  • 4233
  • عربی
  • 4132
  • Harmonic
  12418 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4731
  • 4732
  • کردی
  • 4703
  •  
  12437 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3801
  • 3802
  • عربی
  • 3801
  •  
  •  
  •  
  • عربی
  • 3804
  •  
  • 3823
  • 3851
  • عربی
  • 3808
  •  
  • 3804
  • 3805
  • عربی
  • 3802
  • Nilesat
  •  
  •  
  • عربی
  • 3823
  • Nilesat
  12467 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  • 3701
  •  
  • 3731
  • 3732
   3775
  • عربی
  • 3711
  •  
  •  
  • 3761
  • عربی
  • 3721
  •  
  •  
  • 3762
  • عربی
  • 3722
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 3706
  • Nilesat
  •  
  •  
  • عربی
  • 3709
  • Nilesat
  •  
  •  
  • عربی
  • 3710
  • Nilesat
  • 1028
  • 1029
  • عربی
  • 3713
  • Nilesat
  12476 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3701
  • 3702
  • انگلیسی
  • 3701
  • Nilesat
  • 3704
  • 3705
  • انگلیسی
  • 3702
  • Nilesat
  • 640
  • 641
  • انگلیسی
  • 3706
  • Nilesat
  • 3722
  • 3723
  • انگلیسی
  • 3708
  • Nilesat
  • 3725
  • 3726
  • انگلیسی
  • 3709
  • Nilesat
  • 3728
  • 3729
  • انگلیسی
  • 3710
  • Nilesat
  • 1028
  • 1029
  • انگلیسی
  • 3713
  • Nilesat
  •  
  • 3761
  • انگلیسی
  • 3721
  • Nilesat
  •  
  • 3762
  • انگلیسی
  • 3722
  • Nilesat
  12476 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 231
  • 232
  • ara233
  • 4403
  •  
  • 241
  • 242
  • ara243
  • 4404
  •