آسترا ( سایریوس ) ماهواره :
Astra 4A (Sirius) @ 4.8°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11727 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 1811
  • 1812
  • دانمارکی
  • 1810
  •  
  • 1831
  • 1832
  • دانمارکی
  • 1830
  •  
  • 1891
  • 1892
  • den
  • 1890
  • Viasat
  11747 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11766 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 6111
  • 6112
  • اکراینی
  • 6110
  •  
  • 6121
  • 6122
  • اکراینی
  • 6120
  •  
  • 6131
  • 6132
   6133
  • اکراینی
   روسی
  • 6130
  •  
  • 6151
  • 6152
  • اکراینی
  • 6150
  •  
  • 6161
  • 6162
   6163
   6164
   6165
  • اکراینی
   روسی
   انگلیسی
   qaa
  • 6160
  •  
  • 6171
  • 6172
  • اکراینی
  • 6170
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 6100
  • NRCU
  •  
  • 6103
  • اکراینی
  • 6102
  • NRCU
  •  
  • 6105
  •  
  • 6104
  • NRCU
  •  
  • 6107
  •  
  • 6106
  • NRCU
  •  
  • 6187
  • اکراینی
  • 6186
  • TRK ERA
  •  
  • 6197
  • اکراینی
  • 6196
  • Love Radio
  11785 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2411
  • 2412
  • سوئدی
  • 2410
  •  
  • 2561
  • 2562
  •  
  • 2450
  • Viasat
  11804 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 6001
  • 6002
  • سوئدی
  • 6000
  •  
  • 6011
  • 6012
  • دانمارکی
  • 6010
  •  
  • 6051
  • 6052
   6053
   6054
   6055
   6057
   6059
   6088
   6458
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 6050
  •  
  • 6081
  • 6082
  • سوئدی
  • 6080
  •  
  • 6031
  • 6032
   6033
   6034
   6035
  • سوئدی
   نروژی
   دانمارکی
   فنلاندی
  • 6030
  •  
  11823 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 7011
  • 7012
  • دانمارکی
  • 7010
  •  
  • 7021
  • 7022
  • دانمارکی
  • 7020
  •  
  • 7051
  • 7052
  • انگلیسی
  • 7050
  •  
  •  
  • 7211
  • den
  • 7210
  •  
  •  
  • 7213
  • den
  • 7212
  •  
  11843 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 6296
  • 6297
  • لتونی
  • 6295
  •  
  11862 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3401
  • 3402
  • نروژی
  • 3400
  •  
  • 3461
  • 3462
  • روسی
  • 3460
  •  
  11881 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 5061
  • 5062
  • انگلیسی
  • 5060
  •  
  • 5001
  • 5002
   5003
  • سوئدی
  • 5000
  •  
  • 5011
  • 5012
   5013
  • سوئدی
  • 5010
  •  
  11900 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 6881
  • 6882
   6882
   6883
   6884
   6885
  • انگلیسی
   سوئدی
   انگلیسی
   روسی
   den
  • 6880
  •  
  11919 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4411
  • 4412
   4413
   4414
  • سوئدی
  • 4410
  •  
  • 4461
  • 4462
   4463
   4464
   4465
  • لیتوانیایی
   لتونی
   استونی
   روسی
  • 4460
  •  
  11938 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  •  
  • 3723
  • روسی
  • 3722
  •  
  •  
  • 3715
  • سوئدی
  • 3714
  •  
  •  
  • 3719
  • سوئدی
  • 3718
  •  
  •  
  • 3725
  • سوئدی
  • 3724
  •  
  •  
  • 3729
  • سوئدی
  • 3728
  •  
  11958 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 6361
  • 6362
  • لتونی
  • 6360
  •  
  • 6391
  • 6392
  • لتونی
  • 6390
  •  
  11977 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2111
  • 2112
   2113
   2114
   2115
   2113
  • سوئدی
   نروژی
   دانمارکی
   فنلاندی
   انگلیسی
  • 2110
  •  
  • 2131
  • 2132
  • دانمارکی
  • 2130
  •  
  • 2161
  • 2162
  • نروژی
  • 2160
  • Viasat
  11996 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4001
  • 4002
  • اسپانیایی
  • 4000
  •  
  • 4021
  • 4022
   4023
  • انگلیسی
   روسی
  • 4020
  •  
  • 4091
  • 4092
  • سوئدی
  • 4090
  •  
  12015 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 512
  • 640
  • نروژی
  • 1501
  •  
  • 525
  • 692
  • نروژی
  • 1502
  •  
  •  
  • 700
  • نروژی
  • 1503
  •  
  •  
  • 701
  • نروژی
  • 1504
  •  
  •  
  • 702
  • نروژی
  • 1505
  •  
  •  
  • 706
  • نروژی
  • 1515
  •  
  12034 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3111
  • 3112
   3113
   3114
   3115
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 3110
  •  
  • 3121
  • 3122
   3123
   3124
   3125
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 3120
  •  
  • 3131
  • 3132
   3133
   3134
   3135
   3137
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
   انگلیسی
  • 3130
  •  
  • 3191
  • 3192
   3193
   3194
   3195
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 3190
  •  
  • 3131
  • 3132
   3133
   3134
   3135
   3137
  • فنلاندی
   نروژی
   den
   فنلاندی
   انگلیسی
  • 3139
  • Viasat
  12054 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 1141
  • 1142
   1143
   1144
   1145
   1146
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 1140
  •  
  • 1151
  • 1152
   1153
   1154
   1155
   1156
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 1150
  •  
  • 1131
  • 1132
   1133
   1134
   1135
   1136
  • سوئدی
   نروژی
   den
   فنلاندی
  • 1195
  •  
  • 1141
  • 1142
   1143
   1144
   1145
   1146
  • فنلاندی
   نروژی
   den
   فنلاندی
   فنلاندی
  • 1149
  • Viasat
  • 1151
  • 1152
   1153
   1154
   1155
   1156
  • فنلاندی
   نروژی
   den
   فنلاندی
   فنلاندی
  • 1159
  • Viasat
  12073 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 6511
  • 6512
  • اکراینی
  • 6510
  •  
  • 6531
  • 6532
  • اکراینی
  • 6530
  •  
  • 6551
  • 6552
  • اکراینی
  • 6550
  •  
  • 6586
  • 6587
  • اکراینی
  • 6585
  •  
  •  
  • 6501
  • اکراینی
  • 6500
  • Svitle Radio
  • 6521
  • 6522
  • اکراینی
  • 6520
  • Svit TV
  • 6566
  • 6567
  • اکراینی
  • 6565
  • PogodaTV
  •  
  • 6508
  • اکراینی
  • 6507
  •  
  • 6556
  • 6557
  • اکراینی
  • 6555
  • Dobro TV
  12092 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12111 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 133
  • 135
   136
   137
   138
  • مجارستانی
   لهستانی
   اسپانیایی
   چک
  • 1
  •  
  • 520
  • 1120
   1121
   1122
   1123
   1124
  • انگلیسی
   deu
   لهستانی
   هلندی
   پرتغالی
  • 3
  •  
  • 311
  • 312
   313
   314
   315
  • اسپانیایی
   ترکی
   چک
   روسی
  • 8
  •  
  • 331
  • 332
  • انگلیسی
  • 9
  •  
  • 351
  • 352
  •  
  • 10
  •  
  • 2001
  • 2002
   2003
   2004
   2005
   2016
   2013
  • انگلیسی
   لهستانی
   چک
   روسی
   بلغاری
   مجارستانی
  • 287
  •  
  •  
  • 4369
   4370
   4371
   4372
  •  
  • 273
  • Arqiva
  • 2101
  • 2102
  • انگلیسی
  • 290
  • Arqiva NMS
  12130 vertical
  (عمودی)
  27500 7/8
  • 6691
  • 6692
   6693
  • اکراینی
   اکراینی
  • 6690
  •  
  • 6621
  • 6622
   6623
  • اکراینی
   rvr
  • 6620
  • TRK Ukraine
  • 6631
  • 6632
   6633
  • اکراینی
  • 6630
  • TRK Ukraine
  • 6651
  • 6652
   6653
  • اکراینی
  • 6650
  • SES ASTRA AB
  12149 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12169 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2521
  • 2522
   2523
  • روسی
   انگلیسی
  • 2520
  •  
  • 2541
  • 2542
  • روسی
  • 2540
  •  
  • 2551
  • 2552
  • اکراینی
  • 2550
  •  
  • 2631
  • 2632
  • روسی
  • 2630
  •  
  • 2661
  • 2662
  • روسی
  • 2660
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 2400
  • VisionTV
  • 3011
  • 3012
  • انگلیسی
  • 3010
  • VisionTV
  • 2701
  • 2702
   2703
  • روسی
   انگلیسی
  • 2700
  • VisionTV
  • 2711
  • 2712
   2713
  • روسی
   انگلیسی
  • 2710
  • VisionTV
  • 2731
  • 2732
   2733
  • روسی
   انگلیسی
  • 2730
  • VisionTV
  • 2741
  • 2742
   2743
  • روسی
   انگلیسی
  • 2740
  • VisionTV
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2761
  • 2762
   2763
  • روسی
   انگلیسی
  • 2760
  •  
  • 2771
  • 2772
   2773
  • روسی
   انگلیسی
  • 2770
  •  
  • 2781
  • 2782
  • اکراینی
  • 2780
  •  
  • 2791
  • 2792
   2793
  • روسی
   انگلیسی
  • 2790
  •  
  • 2801
  •  
  • روسی
   انگلیسی
  • 2800
  •  
  • 2821
  • 2822
  • روسی
  • 2820
  •  
  • 2831
  • 2832
   2833
  • روسی
   انگلیسی
  • 2830
  •  
  • 2841
  • 2842
  • روسی
  • 2840
  •  
  • 2861
  • 2863
  • انگلیسی
  • 2860
  •  
  • 2881
  • 2882
   2883
  • روسی
   انگلیسی
  • 2880
  •  
  • 2901
  • 2902
   2903
  • روسی
   انگلیسی
  • 2900
  • VisionTV
  12226 horizontal
  (افقی)
  25540 7/8
  • 1360
  • 1320
   1321
   1322
   1323
  • انگلیسی
   لهستانی
   مجارستانی
   روسی
  • 30
  •  
  • 1060
  • 1020
   1021
   1023
  • انگلیسی
   لهستانی
   ترکی
   چک
  • 100
  •  
  • 1360
  • 1321
   1320
  • لهستانی
   انگلیسی
  • 31
  • Unknown
  • 1360
  • 1322
   1320
  • مجارستانی
   انگلیسی
  • 32
  • Unknown
  • 1360
  • 1323
   1320
  • روسی
   انگلیسی
  • 33
  • Unknown
  12245 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  •  
  • 2998
  • استونی
  • 2997
  •  
  • 2911
  • 2912
  • لیتوانیایی
  • 2910
  •  
  • 2931
  • 2932
  •  
  • 2930
  •  
  • 2941
  • 2942
  • لیتوانیایی
  • 2940
  •  
  • 2951
  • 2952
  • استونی
  • 2950
  •  
  • 2961
  • 2962
  • استونی
  • 2960
  •  
  • 2971
  • 2972
  • استونی
  • 2970
  •  
  12284 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 6961
  • 6962
  • اکراینی
  • 6960
  • ProBCE
  • 6951
  • 6952
  • اکراینی
  • 6950
  • Atlant SV
  12303 horizontal
  (افقی)
  25546 7/8
  •  
  •  
  •  
  • 60
  • Unknown
  • 2001
  • 2003
   2004
   2005
   2006
  • روسی
   بلغاری
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 356
  • Unknown
  12303 horizontal
  (افقی)
  25547 7/8
  12322 vertical
  (عمودی)
  27500 7/8
  • 3300
  • 3301
   3302
   3303
   3304
  • انگلیسی
   مجارستانی
   روسی
   چک
  • 3300
  •  
  12341 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12360 vertical
  (عمودی)
  27500 7/8
  • 901
  • 902
  • رومانیایی
  • 63
  •  
  • 1001
  • 1002
  • رومانیایی
  • 64
  •  
  • 1601
  • 1602
  •  
  • 70
  •  
  12380 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 50
  • 51
   53
  •  
  • 10
  •  
  • 241
  • 242
  • لیتوانیایی
  • 240
  •  
  12399 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 1741
  • 1742
  •  
  • 1740
  •  
  12418 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  •  
  •  
  • 204
  • Unknown
  12437 vertical
  (عمودی)
  27500 2/3
  • 1601
  • 1602
   1603
   1604
   1605
   1608
  • سوئدی
   نروژی
   دانمارکی
   فنلاندی
   انگلیسی
  • 1600
  •  
  • 1611
  • 1612
   1615
  • سوئدی
   dd
  • 1610
  •  
  • 1641
  • 1645
  • سوئدی
   dd
  • 1640
  •  
  12456 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  12476 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 4601
  • 4602
   4605
  • دانمارکی
  • 4600
  •  
  • 4631
  • 4632
   4635
  • دانمارکی
  • 4630
  •  
  • 4641
  • 4642
   4645
  • دانمارکی
  • 4640
  •  
  • 4661
  • 4662
   4665
  • دانمارکی
  • 4660
  •  
  •  
  • 4693
  • سوئدی
  • 4692
  •  
  •  
  • 4699
  • سوئدی
  • 4698
  •  
  12608 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 1961
  • 1962
   1963
   1964
   1965
   1966
  • روسی
   لهستانی
   چک
   انگلیسی
   مجارستانی
  • 1960
  • Unknown
  • 1971
  • 1972
   1973
   1974
   1975
   1976
  • انگلیسی
   روسی
   لهستانی
   مجارستانی
   چک
  • 1970
  • Unknown
  12637 horizontal
  (افقی)
  14465 3/4
  • 6051
  • 6052
   6053
   6054
   6055
   6056
  • روسی
   لهستانی
   انگلیسی
   چک
   مجارستانی
  • 6410
  •  
  • 6491
  • 6492
   6493
   6494
   6495
   6496
  • روسی
   لهستانی
   انگلیسی
   مجارستانی
   چک
  • 6490
  •  
  12637 horizontal
  (افقی)
  14468 3/4
  • 6051
  • 6052
   6053
   6054
   6055
   6056
  • روسی
   لهستانی
   انگلیسی
   چک
   مجارستانی
  • 6410
  • Unknown
  • 6491
  • 6496
   6492
   6493
   6494
   6495
  • چک
   روسی
   لهستانی
   انگلیسی
   مجارستانی
  • 6490
  • viasat
  12671 horizontal
  (افقی)
  3300 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • und
   und
  • 1
  •  
  12682 vertical
  (عمودی)
  1111 2/3
  12687 vertical
  (عمودی)
  6660 5/6
  • 101
  • 102
  •  
  • 2562
  • JurnalTV
  • 201
  • 202
  • انگلیسی
  • 2563
  • JurnalTV
  •  
  • 501
  • ron
  • 2566
  • JurnalTV
  •  
  • 601
  • انگلیسی
  • 2567
  • JurnalTV
  12687 vertical
  (عمودی)
  6667 5/6
  • 101
  • 102
  •  
  • 2562
  • JurnalTV
  •  
  • 501
  • رومانیایی
  • 2566
  • JurnalTV
  12693 vertical
  (عمودی)
  3333 5/6
  12697 vertical
  (عمودی)
  2600 Auto
  12703 vertical
  (عمودی)
  2963 3/4
  12718 vertical
  (عمودی)
  2960 7/8
  12725 vertical
  (عمودی)
  3333 5/6
  • 101
  • 102
  • رومانیایی
  • 1
  • DSKY
  • 201
  • 202
  • رومانیایی
  • 2
  • DSKY