ماهواره ترکست :
Turksat 42E | Turksat 2A | Turksat 3A @ 42°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  10953 horizontal
  (افقی)
  2222 3/4
  10954 horizontal
  (افقی)
  2960 5/6
  • 308

  • 257
  • فرانسوی
  • 1
  • Service Provider
  10956 horizontal
  (افقی)
  2960 5/6
  10959 horizontal
  (افقی)
  2222 3/4
  • 4194
  • 4195
   4197
   4211
   4213
  • ترکی
  • 1
  • Scopus Network Technologies
  10964 horizontal
  (افقی)
  12800 5/6
  •  
  • 278
  • ترکی
  • 8
  • Scopus
  • 517
  • 533
  • ترکی
  • 11
  • Scopus
  10968 horizontal
  (افقی)
  11200 5/6
  10970 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 103
  • 203
   303
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1603
  • DOGAN TV
  • 102
  • 202
   302
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1602
  • DOGAN TV
  • 150
  •  
  • ترکی
  • 1650
  •  
  • 115
  • 215
   315
  • ترکی
  • 1615
  • DOGAN TV
  • 117
  • 217
   317
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1617
  • DOGAN TV
  10982 horizontal
  (افقی)
  9600 5/6
  •  
  • 264
  • ترکی
  • 4
  • TandbergTV
  • 310
  • 262
  • انگلیسی
  • 3
  • TandbergTV
  •  
  • 263
  • انگلیسی
  • 5
  • TandbergTV
  11012 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 1103
  • 1203
   1303
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1403
  •  
  •  
  •  
  • ترکی
  • 184
  • DOGAN TV
  • 1143
  • 1243
  • انگلیسی
  • 1443
  • DOGAN TV
  • 1146
  • 1246
   1346
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1446
  • DOGAN TV
  • 1147
  • 1247
   1347
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1447
  • DOGAN TV
  • 1148
  • 1248
   1348
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1448
  • DOGAN TV
  • 1149
  • 1249
   1349
   1549
   1649
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1449
  •  
  • 1152
  • 1252
   1352
  • ترکی
  • 1452
  • DOGAN TV
  11041 vertical
  (عمودی)
  6400 3/4
  11041 vertical
  (عمودی)
  8400 3/4
  11043 vertical
  (عمودی)
  6400 3/4
  11049 vertical
  (عمودی)
  2400 5/6
  •  
  • 261
  • ترکی
  • 3
  • XAZAR TV
  •  
  • 300
  • ترکی
  • 8
  • XAZAR TV
  11054 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 512
  • 650
  • ترکی
  • 1
  •  
  • 513
  • 660
  • انگلیسی
  • 2
  •  
  • 515
  • 680
   681
  • ترکی
   انگلیسی
  • 4
  •  
  •  
  • 750
  • انگلیسی
  • 11
  • DOGUS
  11054 vertical
  (عمودی)
  2200 7/8
  11064 vertical
  (عمودی)
  13000 5/6
  • 900
  • 901
   902
   903
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 9
  • STV
  •  
  • 310
  • ترکی
  • 10
  • STV
  •  
  • 410
  • ترکی
  • 12
  • STV
  11096 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 512
  • 513
  • ترکی
  • 1
  •  
  11096 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 316
  • 271
  • انگلیسی
  • 12
  •  
  • 312
  • 263
  • انگلیسی
  • 8
  •  
  •  
  • 299
  • انگلیسی
  • 7
  • POWER FM
  •  
  • 298
  • انگلیسی
  • 27
  • POWER
  • 320
  • 321
  • ترکی
  • 1
  • TURKSAT
  11137 horizontal
  (افقی)
  2960 3/4
  11138 vertical
  (عمودی)
  13000 7/8
  11160 horizontal
  (افقی)
  2222 5/6
  • 308
  • 256
  • ترکی
  • 1
  • Net 1
  11161 vertical
  (عمودی)
  3750 3/4
  11170 vertical
  (عمودی)
  2960 5/6
  11182 horizontal
  (افقی)
  2222 5/6
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
  • 1
  • TANDBERG
  11187 horizontal
  (افقی)
  2080 5/6
  11194 horizontal
  (افقی)
  7200 3/4
  •  
  • 264
  • انگلیسی
  • 5
  • Service Provider
  •  
  • 266
  • انگلیسی
  • 6
  • Service Provider
  11458 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  11462 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  • 512
  • 4112
   4128
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • TRT
  11465 horizontal
  (افقی)
  15410 3/4
  11466 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  11470 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  11478 vertical
  (عمودی)
  6800 3/4
  11484 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  11488 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  11491 vertical
  (عمودی)
  3200 3/4
  • 512
  • 4112
  • ترکی
  • 1
  • Scopus
  • 514
  • 4114
  • ترکی
  • 2
  • Scopus
  • 516
  • 4116
  • ترکی
  • 3
  • Scopus
  • 518
  • 4118
  • ترکی
  • 4
  • Scopus
  11495 horizontal
  (افقی)
  15410 3/4
  11522 horizontal
  (افقی)
  10180 3/4
  11552 horizontal
  (افقی)
  1550 5/6
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  11560 vertical
  (عمودی)
  2222 3/4
  11564 vertical
  (عمودی)
  2222 5/6
  • 308
  • 256
  • ترکی
  • 1
  • TandbergTV
  11572 horizontal
  (افقی)
  3600 3/4
  • 512
  • 4112
  • ترکی
  • 1
  • Scopus
  • 514
  • 4114
  • ترکی
  • 2
  • Scopus
  • 516
  • 4116
  • ترکی
  • 3
  • Scopus
  • 518
  • 4118
  • ترکی
  • 4
  • Scopus
  11593 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  11595 vertical
  (عمودی)
  2222 5/6
  • 308
  • 256
  • انگلیسی
  • 1
  • TALU TV PRO
  11603 vertical
  (عمودی)
  2222 3/4
  11608 horizontal
  (افقی)
  2960 5/6
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • TANDBERG Television
  11628 horizontal
  (افقی)
  6666 5/6
  • 308
  • 256
  • ترکی
  • 1
  • TURKUVAZ TEK. HIZ.
  11643 horizontal
  (افقی)
  2222 3/4
  • 4194
  • 4195
   4197
   4211
   4213
  • ترکی
  • 1
  • SNG
  11656 vertical
  (عمودی)
  2222 3/4
  11663 horizontal
  (افقی)
  2960 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • TandbergTV
  11715 vertical
  (عمودی)
  6000 5/6
  • 2116
  • 2218
  • ترکی
  • 3501
  • Digital Platform
  • 2119
  • 2223
   2224
  • ترکی
   orj
  • 3502
  • Digital Platform
  11717 vertical
  (عمودی)
  2222 5/6
  11729 vertical
  (عمودی)
  15555 5/6
  • 2114
  • 2161
   2162
  • ترکی
   انگلیسی
  • 638
  •  
  • 2107
  • 2167
  • ترکی
  • 1510
  •  
  • 2199
  • 2299
  • ترکی
  • 5390
  •  
  •  
  •  
  • ترکی
  • 1570
  •  
  •  
  • 2208
  • ترکی
  • 1520
  • Digital Platform
  •  
  • 2209
  • ترکی
  • 1521
  • Digital Platform
  •  
  • 2408
  • ترکی
  • 1522
  • Digital Platform
  •  
  • 2409
  • ترکی
  • 1523
  • Digital Platform
  •  
  •  
  • ترکی
  • 2391
  • DP 1
  •  
  •  
  • ترکی
  • 2392
  • Digital Platform
  •  
  •  
  • ترکی
  • 4341
  • Digital Platform
  •  
  •  
  • ترکی
  • 7480
  • Digital Platform
  •  
  •  
  • ترکی
  • 7481
  • Digital Platform
  •  
  •  
  • ترکی
  • 5361
  • Digital Platform
  •  
  •  
  • ترکی
  • 1
  • Unknown
      .
  •  
  •  
  • ترکی
  • 1590
  • Digital Platform
  11741 vertical
  (عمودی)
  3600 5/6
  11746 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 185
  • 186
  • ترکی
  • 9
  •  
  •  
  •  
  • ترکی
  • 16
  •  
  11771 horizontal
  (افقی)
  2963 7/8
  • 100
  • 110
   111
  • ترکی
  • 1
  • TERT 2 TV
  11777 horizontal
  (افقی)
  4800 5/6
  11792 horizontal
  (افقی)
  16000 5/6
  • 110
  • 120
  • ترکی
  • 1
  •  
  • 310
  • 320
   330
  • ترکی
   انگلیسی
  • 3
  •  
  •  
  • 1120
  • ترکی
  • 11
  • TURKUVAZ
  •  
  • 1320
  • ترکی
  • 13
  • TURKUVAZ
  11804 vertical
  (عمودی)
  24444 5/6
  • 521
  • 730
  • ترکی
  • 10
  •  
  • 523
  • 760
  • ترکی
  • 33
  •  
  • 525
  • 780
   781
  • ترکی
   انگلیسی
  • 35
  •  
  11830 vertical
  (عمودی)
  7200 5/6
  • 63
  • 64
  • ترکی
  • 7
  •  
  11839 vertical
  (عمودی)
  4444 3/4
  • 308
  • 256
   257
   258
   259
  • انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  •  
  11844 vertical
  (عمودی)
  2222 3/4
  11847 vertical
  (عمودی)
  2400 5/6
  11852 vertical
  (عمودی)
  4340 3/4
  11857 vertical
  (عمودی)
  3150 5/6
  11862 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 111
  • 211
  • ترکی
  • 1511
  •  
  • 126
  • 226
  • ترکی
  • 1526
  •  
  • 129
  • 229
  • ترکی
  • 1529
  •  
  • 132
  • 232
  • ترکی
  • 1532
  •  
  •  
  • 252
  • ترکی
  • 1552
  •  
  • 136
  • 236
  • ترکی
  • 1536
  • DOGAN TV
  • 120
  • 220
  • ترکی
  • 1520
  • DOGAN TV
  11870 vertical
  (عمودی)
  8888 3/4
  • 308
  • 256
  • ترکی
  • 1
  •  
  •  
  • 258
  • فنلاندی
  • 2
  • MNG TV
  11881 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1120
  • 1121
  • گرجی
  • 7681
  • TROPHY
  • 1024
  • 1025
  • گرجی
  • 7682
  • TROPHY
  • 944
  • 945
  • گرجی
  • 7683
  • TROPHY
  • 1280
  • 1281
  • گرجی
  • 7684
  • TROPHY
  • 1088
  • 1089
  • روسی
  • 7685
  • TROPHY
  • 1136
  • 1137
  • گرجی
  • 7686
  • TROPHY
  • 912
  • 913
  • گرجی
  • 7688
  • TROPHY
  • 928
  • 929
  • گرجی
  • 7689
  • TROPHY
  • 992
  • 993
  • گرجی
  • 7696
  • TROPHY
  • 960
  • 961
  • گرجی
  • 7699
  • TROPHY
  • 1312
  • 1313
  • گرجی
  • 7700
  • TROPHY
  • 1056
  • 1057
  • گرجی
  • 7703
  • TROPHY
  • 1408
  • 1409
  • گرجی
  • 7705
  • TROPHY
  • 848
  • 849
   850
  • گرجی
   روسی
  • 7715
  • TROPHY
  • 1376
  • 1377
  • گرجی
  • 7719
  • TROPHY
  • 1424
  • 1425
  • گرجی
  • 7721
  • TROPHY
  11887 vertical
  (عمودی)
  9200 5/6
  •  
  •  
  • ترکی
  • 5364
  • DP 1
  11896 horizontal
  (افقی)
  11200 2/3
  • 2010
  • 2020
  • ترکی
  • 21
  •  
  11906 horizontal
  (افقی)
  4800 5/6
  •  
  • 260
  • انگلیسی
  • 32
  •  
  11913 horizontal
  (افقی)
  5280 5/6
  • 150
  • 2511
  • انگلیسی
  • 1802
  • DP1
  • 288
  • 272
  • انگلیسی
  • 1803
  • DP1
  • 2118
  • 2222
  • ترکی
  • 1804
  • Digital Platform
  11919 vertical
  (عمودی)
  24444 3/4
  • 512
  • 513
  • ترکی
  • 1
  •  
  • 812
  • 813
  • ترکی
  • 12
  •  
  11938 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  • 129
  • 229
   329
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1829
  •  
  • 130
  • 230
   330
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1830
  •  
  • 144
  • 244
   344
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1844
  •  
  • 147
  • 247
   347
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1847
  •  
  • 149
  • 249
   349
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1849
  •  
  11957 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 1011
  • 1012
  • ترکی
  • 1
  •  
  • 1041
  • 1042
   1043
  • ترکی
  • 4
  •  
  11964 horizontal
  (افقی)
  5925 3/4
  • 308
  • 256
   257
   258
  • ترکی
   alm
   und
  • 1
  •  
  11973 horizontal
  (افقی)
  7200 3/4
  • 308
  • 256
  • ترکی
  • 1
  •  
  •  
  • 368
  • نروژی
  • 2
  • www.fox.com.tr
  11981 horizontal
  (افقی)
  5200 5/6
  •  
  • 265
  • انگلیسی
  • 5
  • Unknown
  11988 horizontal
  (افقی)
  2222 5/6
  11991 horizontal
  (افقی)
  2960 3/4
  11996 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 420
  • 445
   446
  • ترکی
   انگلیسی
  • 400
  •  
  • 1320
  • 1345
  • انگلیسی
  • 1300
  •  
  12015 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  12122 horizontal
  (افقی)
  12500 2/3
  • 104
  • 204
   304
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1704
  • DOGAN TV
  • 102
  • 202
   302
  • ترکی
   انگلیسی
  • 1702
  • DOGAN TV
  12130 horizontal
  (افقی)
  27500 2/3
  12130 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 165
  • 166
   167
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 7
  •  
  •  
  • 33
  • انگلیسی
  • 24
  •  
  •  
  • 34
  • انگلیسی
  • 25
  •  
      .
  •  
  •  
  • ترکی
  • 30
  • TURKSAT
  •  
  • 366
  • ترکی
  • 26
  • TURKSAT
  12138 horizontal
  (افقی)
  14580 2/3
  12515 horizontal
  (افقی)
  8888 3/4
  • 100
  • 110
   120
  • ترکی
   org
  • 1
  • TUR-48
  •  
  • 103
  • ترکی
  • 4
  • TUR-48
  • 200
  • 210
  • ترکی
  • 2
  • TV8
  12525 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 360
  • 361
  • ترکی
  • 12
  •  
  • 210
  • 211
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  • 220
  • 221
  • انگلیسی
  • 2
  •  
  • 230
  • 231
   232
  • ترکی
  • 3
  • TURKSAT
  • 380
  • 381
  • ترکی
  • 22
  •  
  12544 horizontal
  (افقی)
  24000 5/6
  • 235
  • 236
  • انگلیسی
  • 13
  •  
  • 155
  • 156
  • انگلیسی
  • 4
  •  
  • 185
  • 186
  • ترکی
  • 9
  •  
  • 205
  • 206
  • انگلیسی
   int
  • 10
  •  
  •  
  • 391
  • und
  • 19
  • TURKSAT
  • 405
  • 406
  • انگلیسی
  • 20
  • TURKSAT
  12562 vertical
  (عمودی)
  25000 5/6
  • 135
  • 136
  • ترکی
  • 4
  • TURKSAT
  • 175
  • 176
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 8
  • TURKSAT
  12569 horizontal
  (افقی)
  2800 3/4
  12571 horizontal
  (افقی)
  5555 3/4
  12577 horizontal
  (افقی)
  2590 3/4
  • 33
  • 36
   37
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 2
  • TELERADIO
  12589 vertical
  (عمودی)
  2260 5/6
  12592 horizontal
  (افقی)
  8888 3/4
  •  
  •  
  • ترکی
  • 11
  • Unknown
  12592 vertical
  (عمودی)
  2220 5/6
  • 4194
  • 4195
   4197
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  • Scopus Network Technologies
  12596 vertical
  (عمودی)
  3700 5/6
  12601 horizontal
  (افقی)
  4400 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  •  
  •  
  • 259
  • انگلیسی
  • 2
  • KANAL A
  •  
  • 258
  • انگلیسی
  • 3
  • KANAL A
  •  
  • 261
  • انگلیسی
  • 33029
  • KANAL A
  12602 vertical
  (عمودی)
  2960 5/6
  12604 vertical
  (عمودی)
  2222 5/6
  • 769
  • 770
  • ترکی
  • 1
  • Unknown
  12609 vertical
  (عمودی)
  3700 5/6
  • 4194
  • 256
   4197
   4211
   4213
  • گرجی
  • 1
  •  
  12615 vertical
  (عمودی)
  4800 5/6
  • 308
  • 256
  • گرجی
   گرجی
   aaa
   aaa
   aaa
  • 1
  •  
  •  
  • 260
  • انگلیسی
  • 3
  • TURKUVAZ TEK. HIZ
  12618 horizontal
  (افقی)
  2800 5/6
  12620 vertical
  (عمودی)
  2244 3/4
  12624 horizontal
  (افقی)
  2650 5/6
  12624 vertical
  (عمودی)
  2250 3/4
  12627 horizontal
  (افقی)
  2650 5/6
  12630 vertical
  (عمودی)
  3740 5/6
  12631 horizontal
  (افقی)
  2650 5/6
  12634 vertical
  (عمودی)
  2222 5/6
  12637 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  12640 vertical
  (عمودی)
  2400 5/6
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
   انگلیسی
  • 1
  •  
  12643 horizontal
  (افقی)
  4800 5/6
  12648 vertical
  (عمودی)
  2222 5/6
  • 100
  • 110
   111
  • ترکی
  • 100
  • Unknown
  12650 horizontal
  (افقی)
  4250 5/6
  12652 vertical
  (عمودی)
  4444 5/6
  • 308
  • 256
   257
  • انگلیسی
  • 1
  • TVNET
  12654 vertical
  (عمودی)
  4444 5/6
  • 308
  • 256
  • ترکی
  • 1
  •  
  12656 horizontal
  (افقی)
  4444 5/6
  • 308
  • 256
   257
   258
   259
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  12658 vertical
  (عمودی)
  2222 3/4
  • 308
  • 256
  • انگلیسی
  • 1
  • Service Provider
  12679 vertical
  (عمودی)
  8888 3/4
  • 512
  • 650
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  •  
  • 651
  • انگلیسی
  • 4
  • 24
  •  
  • 670
  • فرانسوی
  • 3
  • KARAMEL TV
  12685 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 155
  • 156
  • انگلیسی
  • 6
  •  
  • 185
  • 186
  • انگلیسی
  • 9
  •  
  • 215
  • 216
  • ترکی
  • 12
  •  
  • 225
  • 226
   227
  • ترکی
  • 13
  •  
  •  
  • 295
  • انگلیسی
  • 20
  • TURKSAT
  •  
  • 285
  • ترکی
  • 19
  • TURKSAT
  12690 vertical
  (عمودی)
  7200 3/4
  •  
  • 700
  • ترکی
  • 4
  • DOGUS
  12729 horizontal
  (افقی)
  30000 5/6
  • 145
  • 146
  • انگلیسی
  • 5
  •  
  • 205
  • 206
  • ترکی
  • 11
  •  
  •  
  •  
  • انگلیسی
  • 18
  • TURKSAT
  •  
  • 316
  • ترکی
  • 22
  • TURKSAT
  12729 vertical
  (عمودی)
  30000 5/6
  • 115
  • 116
   117
  • ترکی
   ترکی
  • 2
  •  
  • 175
  • 176
  • انگلیسی
  • 5
  •  
  • 165
  • 166
  • انگلیسی
  • 10
  •  
  •  
  • 256
  • انگلیسی
  • 16
  • TURKSAT
  •  
  • 266
  • انگلیسی
  • 17
  • TURKSAT