ماهواره بدر :
Badr 4 @ 26°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  11919 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 401
  • 601
  • انگلیسی
  • 1
  •  
  • 402
  • 602
  • عربی
  • 2
  •  
  • 403
  • 603
  • عربی
  • 3
  •  
  • 404
  • 604
   804
  • عربی
   انگلیسی
  • 4
  •  
  • 405
  • 605
  • عربی
  • 5
  •  
  • 427
  • 627
   827
  • عربی
   انگلیسی
  • 27
  •  
  •  
  • 702
  • عربی
  • 52
  •  
  •  
  • 705
  • انگلیسی
  • 55
  •  
  11938 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 711
  • 712
  • عربی
  • 502
  •  
  • 104
  • 304
  • عربی
  • 544
  •  
  •  
  •  
  • عربی
  • 4110
  •  
  •  
  •  
  • عربی
  • 503
  • JMC
  •  
  •  
  • عربی
  • 506
  • JMC
  •  
  •  
  • عربی
  • 510
  • JMC
  •  
  •  
  • عربی
  • 536
  • JMC
  •  
  •  
  • عربی
  • 561
  • JMC
  11958 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 910
  • 920
  • عربی
  • 9
  •  
  11977 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 6512
  • 6513
  • عربی
  • 1
  • Harmonic
  11996 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3720
  • 3760
  • عربی
  • 37
  •  
  •  
  • 4420
  • انگلیسی
  • 44
  •  
  12015 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 516
  • 914
   915
  • عربی
   عربی
  • 2605
  •  
  •  
  • 915
  • عربی
  • 2624
  • Arabsat
  12034 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 519
  • 720
   721
  • عربی
  • 8
  •  
  12054 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 2101
  • 2201
  • عربی
  • 1801
  •  
  • 2105
  • 2205
  • عربی
  • 1805
  •  
  • 2107
  • 2207
  • عربی
  • 1807
  •  
  • 2109
  • 2209
  • انگلیسی
  • 1809
  •  
  • 2118
  • 2218
  • عربی
  • 1818
  •  
  •  
  • 2212
  • عربی
  • 1812
  •  
  12073 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 3001
  • 3101
   3201
   3301
   3401
   3501
   3601
   3701
   3801
   3901
   4001
  • عربی
   انگلیسی
   فرانسوی
   روسی
   آلمانی
   ایتالیایی
   اسپانیایی
   پرتغالی
   ترکی
   فارسی
  • 301
  •  
  • 3009
  • 4097
  • انگلیسی
  • 309
  •  
  12092 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 244
  • 245
   246
  • عربی
   فارسی
  • 23
  •  
  • 210
  • 211
  • انگلیسی
  • 25
  •  
  12111 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 4111
  • 4112
  • عربی
  • 14
  •  
  •  
  • 702
  • عربی
  • 26
  • MBC
  12130 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12149 horizontal
  (افقی)
  27500 Auto
  • 2134
  • 2135
  • انگلیسی
  • 20111
  •  
  • 2113
  • 2114
  • انگلیسی
  • 20105
  • Arabsat
  • 2116
  • 2117
  • انگلیسی
  • 20106
  • Arabsat
  • 2119
  • 2120
  • انگلیسی
  • 20107
  • Arabsat
  • 2128
  • 2129
  • انگلیسی
  • 20110
  • Arabsat
  • 2136
  • 2137
  • انگلیسی
  • 20113
  • Arabsat
  • 2101
  • 2102
  • انگلیسی
  • 20101
  • Arabsat
  • 2107
  • 2108
  • انگلیسی
  • 20103
  • Arabsat
  • 2110
  • 2111
  • انگلیسی
  • 20104
  • Arabsat
  • 1012
  • 2012
  • عربی
  • 20112
  • Arabsat
  12169 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 42
  • 43
  • عربی
  • 5
  •  
  • 72
  • 73
   75
  • فارسی
   فارسی
  • 12
  •  
  12169 vertical
  (عمودی)
  22000 3/4
  12182 horizontal
  (افقی)
  16200 3/4
  • 120
  • 145
  • عربی
  • 100
  •  
  • 320
  • 345
  • عربی
  • 300
  •  
  •  
  • 1445
  • عربی
  • 1400
  • YEMEN TV NETWORK
  12195 horizontal
  (افقی)
  3400 3/4
  12200 horizontal
  (افقی)
  2740 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12207 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3103
  • 3203
  • عربی
  • 2603
  •  
  • 3107
  • 3207
  • عربی
  • 2607
  •  
  • 3110
  • 3216
  • عربی
  • 2610
  •  
  • 308
  • 256
  • عربی
  • 1
  • Harmonic
  12226 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12245 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12522 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  12523 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  •  
  • 67
  • عربی
  • 15
  • KUWAIT BOUQUET
  12540 vertical
  (عمودی)
  3000 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12555 vertical
  (عمودی)
  3000 3/4
  12561 vertical
  (عمودی)
  6660 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12563 horizontal
  (افقی)
  3450 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12565 vertical
  (عمودی)
  2425 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12569 vertical
  (عمودی)
  2425 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12586 vertical
  (عمودی)
  2220 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • und
   und
  • 1
  • ALDAFRA
  12588 horizontal
  (افقی)
  2000 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12588 vertical
  (عمودی)
  3000 3/4
  12590 horizontal
  (افقی)
  2220 2/3
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12591 horizontal
  (افقی)
  2200 3/4
  12591 vertical
  (عمودی)
  3000 3/4
  • 33
  • 34
  • روسی
   انگلیسی
  • 42
  • DEFAULT
  12593 horizontal
  (افقی)
  2220 3/4
  12595 horizontal
  (افقی)
  2200 3/4
  • 308
  • 256
  • عربی
  • 1
  • TandbergTV
  12596 vertical
  (عمودی)
  2220 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12598 horizontal
  (افقی)
  4444 5/6
  12599 vertical
  (عمودی)
  2220 3/4
  • 308
  • 256
   257
  • عربی
   انگلیسی
  • 1
  • DELTA Media 1
  12602 vertical
  (عمودی)
  2960 3/4
  • 308
  • 156
   357
  • عربی
   انگلیسی
   فارسی
  • 1
  •  
  12605 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
   انگلیسی
   فارسی
  •  
  •  
  12607 vertical
  (عمودی)
  2230 3/4
  •  
  •  
  • عربی
   انگلیسی
   فارسی
  •  
  •  
  12608 vertical
  (عمودی)
  2220 3/4
  12609 horizontal
  (افقی)
  5750 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12610 vertical
  (عمودی)
  2220 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12613 vertical
  (عمودی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12616 horizontal
  (افقی)
  2222 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12619 horizontal
  (افقی)
  3629 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12625 vertical
  (عمودی)
  1497 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12634 horizontal
  (افقی)
  16000 5/6
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12653 horizontal
  (افقی)
  2893 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12655 vertical
  (عمودی)
  5300 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12667 horizontal
  (افقی)
  2531 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12671 vertical
  (عمودی)
  1065 2/3
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12683 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 3002
  • 3003
  • فرانسوی
  • 30
  •  
  12684 horizontal
  (افقی)
  4960 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12688 horizontal
  (افقی)
  6111 3/4
  12696 horizontal
  (افقی)
  3311 7/8
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12705 horizontal
  (افقی)
  5480 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12706 vertical
  (عمودی)
  4640 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12710 horizontal
  (افقی)
  5250 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12714 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12720 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4
  12723 horizontal
  (افقی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12725 horizontal
  (افقی)
  2200 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12725 vertical
  (عمودی)
  5000 7/8
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12728 vertical
  (عمودی)
  5632 3/4
  12730 horizontal
  (افقی)
  4166 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  12731 vertical
  (عمودی)
  2920 3/4
  12734 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4
  • 33
  • 34
   35
  • عربی
   انگلیسی
  • 42
  • DEFAULT
  12738 horizontal
  (افقی)
  3000 3/4