ماهواره بدر :
Badr 6 @ 26°E


فرکانس Polarization Symbolrate سیمبل ریت FEC
  اسم کانال
 • VPid
 • APid
 • زبان
 • SID
 • Provider
 • پوشش
  3940 left
  (چپ)
  30000 Auto
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  3953 left
  (چپ)
  3005 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  4000 right
  (راست)
  30000 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  4074 left
  (چپ)
  5585 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  4086 left
  (چپ)
  6341 5/6
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  4145 left
  (چپ)
  3520 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  4150 left
  (چپ)
  3860 2/3
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  4185 left
  (چپ)
  4060 2/3
  •  
  •  
  • عربی
  •  
  •  
  11727 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2060
  • 2020
  • عربی
  • 30
  •  
  • 2860
  • 2820
  • عربی
  • 28
  •  
  • 2760
  • 2720
  • عربی
  • 27
  •  
  • 2560
  • 2520
  • عربی
  • 25
  •  
  11747 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 4260
  • 4606
  • عربی
  • 402
  • JMC
  11766 horizontal
  (افقی)
  27500 5/6
  11804 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  11823 vertical
  (عمودی)
  27500 5/6
  • 111
  • 211
   311
  • عربی
   انگلیسی
  • 6
  •  
  11843 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 523
  • 760
   780
  • عربی
   انگلیسی
  • 12
  •  
  11862 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  • 900
  • 901
  • عربی
  • 23
  •  
  12341 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  12372 vertical
  (عمودی)
  8000 5/6
  • 101
  • 256
   257
  • عربی
  • 1
  • TANDBERG Television
  12380 horizontal
  (افقی)
  27500 Auto
  12399 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  12418 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 2101
  • 2102
  • عربی
  • 20101
  • Arabsat
  • 2104
  • 2105
   2106
  • عربی
  • 20102
  • Arabsat
  • 2107
  • 2108
  • عربی
  • 20103
  • Arabsat
  • 2110
  • 2111
  • عربی
  • 20104
  • Arabsat
  • 2113
  • 2114
  • عربی
  • 20105
  • Arabsat
  • 2116
  • 2117
  • عربی
  • 20106
  • Arabsat
  • 2119
  • 2120
  • عربی
  • 20107
  • Arabsat
  • 2128
  • 2129
  • عربی
  • 20110
  • Arabsat
  • 2134
  • 2135
  • عربی
  • 20111
  • Arabsat
  • 1012
  • 2012
  • عربی
  • 20112
  • Arabsat
  • 2136
  • 2137
  • عربی
  • 20113
  • Arabsat
  12456 horizontal
  (افقی)
  27500 3/4
  • 5472
  • 5488
   5504
   5520
   5525
   46
   47
   1168
  • عربی
  • 40
  •  
  12475 vertical
  (عمودی)
  27500 3/4
  •  
  •  
  • عربی
  • 128
  • AL MAJD
  •  
  •  
  • عربی
  • 129
  • AL MAJD
  •  
  •  
  • عربی
  • 130
  • AL MAJD
  •  
  •  
  • عربی
  • 131
  • AL MAJD
  •  
  •  
  • عربی
  • 132
  • OLA
  •  
  •  
  • عربی
  • 133
  • AL MAJD
  •  
  •  
  • عربی
  • 134
  • AL MAJD
  12717 horizontal
  (افقی)
  3000 5/6